A Kari Tanács

Kari Tanács

A Kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács.

A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma: 18 fő
A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő)
- a dékán, aki egyben a Tanács elnöke,
A Kari Tanácsnak választás alapján tagjai (17 fő)
- 12 fő a Kari oktatók köréből,
- 1 fő a szakalkalmazottak, az ügyviteli alkalmazottak és a fizikai dolgozók köréből,
- 4 fő a hallgatók képviseletében, akiket a HÖK szabályzata alapján választanak meg.

A Kari Tanács munkájában részt vesznek:
a./ állandó meghívottak:
- a dékán-helyettesek,
- a dékáni hivatalvezető,
- az intézetek (tanszékek) vezetői,
- a szakfelelősök,
- a NYME KAT kari képviselője,
- a reprezentatív szakszervezet titkára,
- a szervezeti egységek vezetői,
- a Kari Hallgatói Önkormányzatot képviselő Szenátus tagja
b./ alkalmankénti meghívottak:
- a dékán, vagy az előterjesztő által felkért külső szakember.

A Kari Tanács tanácsadó testületei

Dékáni Tanács (DT)

  • Az oktatás, a nevelés, a gyakorlati képzés kérdésein túl mindazzal foglalkozik, amit a dékán az ülésein előterjeszt. Az előterjesztett ügyekben határozatokat hoz, melyeket a dékán foganatosít;
  • a Tanácsnak hivatalból tagjai: a dékán, a dékánhelyettesek és a szervezeti egységek vezetői.

Intézetigazgatói Tanács (IT)

  • A Kar oktatási-szervezeti egységeinek tanácsadó, koordináló testülete. Az Intézetigazgatói Tanács véleményező, szervező tevékenységével segíti a tanszékek, szakmai munkáját, együttműködését, a dékán szakmai munkáját. A Tanács ügyrendjét és működését maga határozza meg;
  • a Tanács tagjai az intézetek igazgatói;
  • a Tanács munkáját az elnök irányítja. Az elnököt az Intézetigazgatói Tanács maga választja. A testület összehívása, munkájának irányítása az elnök feladata;
  • a Kari Tanács és a dékán a testületet felkérheti szakmai állásfoglalás kialakítására, szakmai döntések előkészítésére;
  • az Intézetigazgatói Tanács együttműködik a dékánhelyettesekkel, munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a dékánnak és a Kari Tanácsnak.

Egyéb testületek

Fegyelmi Testület

A Testület feladata:
- A Kar Fegyelmi Testületet hoz létre a NyME Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának 4. §-a értelmében. A fegyelmi testület tagjai: 1 fő elnök, 3 fő oktató, 3 fő nappali tagozatos hallgató. A testület oktató tagjait a Kari Tanács oktató tagjai, hallgató tagjait a HÖK SZMSZ vonatkozó rendelkezései alapján a hallgatók választják.