A Kari Tanács állandó bizottságai

 • A bizottsági tagokat és elnököt a dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja. A szakmai testületek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak;
 • a bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg.
Tanulmányi Bizottság (TB)
A NymE SZMSZ III. rész 7. fejezetében foglalt Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban hatáskörébe utalt tanulmányi és vizsgaügyeiben, a hallgató írásbeli kérelme alapján, első fokon eljáró bizottság. A testület elnöke a Kar oktatási dékánhelyettese. Tagjai a Kari Tanács által választott kari oktató, a tanulmányi csoport koordinátora és a Kari HÖK által delegált két fő kari hallgató.
Elnök: Dr. Patyi Gábor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Tagok:
 • Baloghné Bakk Adrienn tanársegéd
 • Bognár Gábor tanulmányi koordinátor
 • Nemeskürti Georgina hallgató
 • Buzás Olivér hallgató
Kreditátviteli Bizottság (KB)
 • A hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben, valamint a NYME SZMSZ III. rész 7. fejezetének 79-80. §-ban felsorolt esetekben eljáró bizottság;
 • elnöke a Karoktatási dékán-helyettese, titkárát a Kari Tanács választja, tagjai a szakfelelősök;
 • a bizottság döntéséhez szakértő személy segítségét kérheti.
Elnök: Dr. Patyi Gábor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Titkár: Nagyné Németh Edit asszisztens
Tagok:
 • Dr. Hartl Éva egyetemi docens, óvodapedagógus alapszak szakfelelőse
 • Babai Zsófia adjunktus, óvodapedagógus alapszak - német nemzetiségi szakirány szakfelelőse
 • Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, szociálpedagógia alapszak szakfelelőse
 • Bucsy Gellértné Dr. főiskolai tanár, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak szakfelelőse
 • Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens, a Társadalmi tanulmányok alapszak szakfelelőse
 • Dr. Molnár József egyetemi docens, gyakorlati oktató felsőfokú szakképzés, műszaki szakoktató alapszak szakfelelőse, szakkoordinátora
 • Dr. Katona György egyetemi docens, mérnöktanár mesterszakok szakfelelőse
 • Dr. Simon István Ágoston főiskolai docens, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzési szak szakfelelőse
 • Dr. Haász Sándor tanársegéd, a Kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus szakirányának felelőse
Tudományos Bizottság (TB)
 • Alapvető működési területe a Kar oktatóinak és hallgatóinak tudományos és művészeti tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, javaslatok előterjesztése;
 • a bizottság elnöke a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes. Tagjai: a kutatóközpont vezetője, a Kari TDT elnöke, a Tehetségpont vezetője és a szakkollégium(ok) hallgatói elnöke(i), további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg.
Elnök: Dr. Varga László egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes, a kari TDT elnöke
Tagok:
 • Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens, a Humántudományi Kutatóközpont vezetője, a Tehetségpont vezetője, a Szociálpedagógiai Szakkollégium szakmai koordinátora
 • Dr. Kovács-Gombos Gábor egyetemi docens
 • Szélesné Dr. Ferencz Edit egyetemi docens
 • Prof. Dr. Szita Szabolcs egyetemi tanár
 • Görbe Leonárd a Szociálpedagógiai Szakkollégium hallgatói elnöke
Tudományos Diákköri Tanács (TDT)
 • A Kari Tudományos Diákkör célja a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató munkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtése, hasznosításának támogatása;
 • a TDT tanár elnökét és titkárát a Kari Tanács diáktárselnökét és titkárát a Hallgatói Önkormányzat delegálja a testületbe, tagjai a diákkörök képviselői;
 • a TDT munkája fölött a felügyeletet az általános dékán-helyettes látja el;
 • a TDT a NYME SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer 8. fejezet alapján szervezi munkáját.
Elnök: Dr. Varga László egyetemi docens Diák társelnök: Oláh Adrienn a Kari HÖK által delegált képviselő Titkár: Kissné Zsámboki Réka tanársegéd Diák társtitkár: Bátki Rozália a Kari HÖK által delegált képviselő Tagok: a diákkörök képviselői
Kari Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság (KSMB)
 • A KSMB a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és végrehajtást ellenőrző szervezete;
 • feladata a Kar hosszú-, közép-, rövid távú és programszintű tervjavaslatainak a kimunkálása, a Kar működésének és a környezet változásainak folyamatos elemzése és értékelése, s ezek alapján az elfogadott tervek aktualizálásának kezdeményezése;
 • a Kar képzési, kutatási és művészeti tevékenység követelményrendszerének biztosítása és folyamatos ellenőrzése;
 • a bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, feladattervek, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására;
 • évente értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását;
 • az alternatív célok meghatározásánál, majd a döntés utáni végrehajtásnál alapvető szerepet játszó információs rendszer, szervezeti struktúra, feladat- és hatáskörök és a működési zavarok elemzése, korrigálásukra javaslatok kidolgozása;
 • a bizottság elnöke a dékán, tagjai a dékánhelyettesek, az intézetigazgatók, a dékáni hivatalvezető, további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja meg. A titkári teendőket a dékáni hivatalvezető látja el. A bizottsági ülésekre a témához kapcsolódóan szakértő vendégeket lehet hívni.
Elnök: Dr. Katona György egyetemi docens, dékán
Titkár: Égető Erika mb. dékáni hivatalvezető
Tagok:
 • Dr. Patyi Gábor egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
 • Dr. Varga László egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes
 • Bucsy Gellértné Dr. főiskolai tanár, intézetigazgató
 • Dr. Molnár József egyetemi docens, intézetigazgató
 • Dr. Molnár Katalin egyetemi docens, intézetigazgató
 • Dr. Hartl Éva egyetemi docens
 • Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
 • Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens
 • Kari Fegyelmi Bizottság (KFB)
A Kar a NYME Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezet Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása c. szabályzat 39.§ (2) pontja alapján Kari Fegyelmi Bizottságot hoz létre;
 • a Kari Fegyelmi Bizottság 3 tagú: két főt a KT választ mandátumának idejére;
 • egy főt a HÖK delegál az Alapszabályában meghatározottak szerint;
 • a bizottság elnökét a tagok maguk közül választják egyszeri többséggel.
Tagok:
 • Dr. Kovács-Gombos Gábor egyetemi docens
 • Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens
 • Hajnal Zsófia hallgató