A Magyar Tudomány Ünnepe

BESZÁMOLÓ

a Magyar Tudomány Ünnepe

-PhD jelöltek-

programjairól

2018. november 14.

Időpont: 14.30h-16.30h

Helyszín: BPK 6. Kari Tanácsterem

 

A programot vezette: Dr. habil Bodnár Gabriella PhD

Résztvevők:

 a PhD jelöltek,  oktatóink, és a Don Bosco Szakkollégium hallgatói.

összesen 32 fő

 

14.30h- 15.00 h

A délutáni programban Dr. Tauber Anna bemutatta, most megjelent könyvét, melynek címe:

Hátrányos helyzetű fiatalok integrációjának lehetőségei.

 A könyv igen fontos, segítője azoknak a pedagógusoknak, akik hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoznak. Felhívja a figyelmet a művészetterápiák jelentőségére, melyet a pedagógusok, mint módszert sikeresen tudnak alkalmazni a viselkedészavaros, nehezen kezelhető gyermekek figyelem, motiváció fejlesztésében.

15.00-16.30h

Bemutatkoztak a doktorandusz jelöltek.

Pásztor Enikő: (ELTE)

Témavezető:

Prof. Dr. Széchy Éva

´  „A játékos idegen nyelvtanulás megjelenése a hazai óvodákban az óvóképzés felsőfokúvá válásától napjainkig, különös tekintettel a soproni óvodákban betöltött szerepére”

´  Több publikációja is megjelent az utóbbi egy évben, részt vett magyar és idegen nyelvű konferenciákon, ahol témáját és az ahhoz kapcsolódó kutatásait mutatta be.

Révész József : (PTE)

Az EFOP pályázat keretében írt egy könyvet, "Kreatív képességek fejlesztésének lehetőségei az óvodai zenei nevelésben" címmel, ez erősen összefügg tervezett értekezésével.

Több cikke, könyv-fejezete jelent meg az elmúlt években, zenei munkásságával kapcsolatosan jelentős koncerteket tartott, és vannak aktuális felkérései.

 

 

Frang Gizella: (SoE LSKK)

 

Kutatási témája:

A gazdaság kultúraszemléletének változása a magyar gondolkodásban

–  a reformkortól a II. világháborúig –

Témavezető: Dr. habil Molnár László

Disszertációja elkészült, várja a lektorálásra kiadását, illetve védését.

Tóth-Merza Katalin: DE Magatartáskutató Intézet  (ppt)

Kutatási téma:

A borderline tünetprofil és a gyermekkori traumatizáció összefüggései

Témavezető: Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó

A kutatás felméri a borderline személyiségzavarban szenvedő betegek élettörténetében megjelenő gyermekkori traumatikus események különböző típusait és életkori kezdetét, illetve a szexuális bántalmazás súlyossági paramétereit. A PhD munkahelyi vitája sikeresen megtörtént Debrecenben. A jelölt jelenleg a szigorlati és védés időpontjaira vár.

Kiss Andrea Tünde (ppt)

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola – I. éves nappali PhD hallgató

Kutatási téma: Környezeti nevelés hatékonyságának vizsgálata az óvodákban

Témavezetők:

Dr. Hartl Éva (BPK)

Dr. Vityi Andrea (EMK)

 

Jelenleg nappali hallgatóként a PhD oktatásban vesz részt, tanulmányi feladatait teljesíti.

 PPT-n mutatta be témáját, melyben a megújuló energiákra szeretne különösen koncentrálni a doktori disszertációja során. Kutatásához elkezdte a szakirodalom feldolgozását, valamint azon intézményekkel való kapcsolatfelvételt, ahol kutatását folytatni szeretné.

Tanulmányaim mellett több rendezvényen, konferencián vett részt, és ennek megfelelően jelentek meg már munkái:

´  Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Konferencia Kaposvár: Fedezzük fel együtt a világot! Gyermekkönyvek a természettudományos érdeklődés megalapozására

´  Agroinform: Fellendülőben az agroerdészet Magyarországon

´  InnoLIGNUM: BPK is képviselte magát->Kreatív Játszóház->készségfejlesztő tevékenyégek vezetése.

Szakmai tapasztalatszerzését a következő területeken, intézményekben gazdagította:

´  Ismeretek bővítése: A Pápai Városi Óvodák Intézménye és a Pápa Város és Vonzáskörzete Óvodapedagógusainak Egyesülete - Szakmai nap

´  Részvétel PhD védéseken

´  -Tóth Tamás nyilvános vitája(okt.15.) „Az adriai Cres-Losinj-szigetcsoport(Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata”

´  -Szalay Dóra munkahelyi vitája(okt.16.) „Energetikai célú dendromassza termesztés és hasznosítás lehetséges szerepe a lignocellulóz biohajtóanyag üzemek alapanyag ellátásában”

´  Nov.19-20.: Hulladékcsökkentési hét-Egészségedre-Méregteleníts! Témám: Természetes tisztítószerek

 

Mesterházy Helga

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola – I. éves nappali PhD hallgató

Kutatási téma: Vadászat- vadgazdálkodás kérdésköre az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában

 

Témavezetők:

Dr. Molnár Katalin (BPK)

Prof. Dr. Faragó Sándor (EMK)

 

Mint nappali PhD hallgató tanulmányokat folytat a Doktori Iskolában. Kutatási témájával arra keres választ, hogy az óvoda és iskola alsó tagozatában hogyan, mikét lehet és kell foglalkozni a vadászat, vadgazdálkodás témakörével.

Eddigi tudományos programokon, konferenciákon való részvétele:

´  2018. április 19. XI. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Tudományos Konferencia, Kaposvár
Előadás címe: Fedezzük fel együtt a világot! Gyermekkönyvek a természettudományos érdeklődés megalapozására

´  Magyar és német nyelvű friss módszertani könyvek->Magyarországon és Ausztriában

´  Tudományos cikk: Képzés és gyakorlat folyóiratban-> Kiss Andrea Tündével

´  Szakmai nap- 2018.10.13. Pápa

´  „Nevelés és/vagy nevetés! Humorral a pedagógiában”- Dr. Varga László Habil Phd

´   „Az intézmények légköre és a felfedezés öröme”- Prof. Dr. Héjj Andreas
„ A pedagógus-szülő kapcsolat szerepe a gyermekbántalmazás megelőzésében.”
 - Tóth-Merza Katalin
„Fenntarthatóság, környezeti nevelés pedagógiai kérdései” - Dr. Molnár Katalin Phd

´  InnoLignum Faipari Szakvásár- Kreatív Játszóház

´  Országos Erdészeti Egyesület Győr- Moson- Sopron megyei csoportjának tisztújító közgyűlése

´  Természetismeret gyakorlat

´  Kutatók éjszakája- „Sző, fon, nem takács” – Dr. Molnár Katalin Phd

´  Tóth Tamás “Az adriai Cres-Losinj-szigetcsoport (Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata" című PhD értekezésének nyilvános vitája.

´  Faültetés és megemlékezés a Széchenyi emléknapon

 

Dr. Kovácsné Vinkovics Éva (Bécsi Egyetem):

Témája: A korai nyelvfejlesztés hatékonyságnövelésének lehetőségei a Flow-élményen keresztül – - a disszertáció német nyelven íródik.

Kutatás célja: folyamatban van az óvodai nevelési évben előforduló témák, életszerű helyzetek megfigyelése, vizsgálata az óvodás gyerekek szókincsének gyarapodására vonatkozólag. A korai idegen nyelv (német) fejlesztésében résztvevő pedagógusok (óvoda, iskola) gyermekekhez, szülőkhöz kapcsolódó attitűdjének és kapcsolati viszonyainak vizsgálatára fokúszál.

 

 

Dömötör Péterné  (SoE - LSKK)

 

Kutatási téma:

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők elemzése

Témavezetők:

Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens, intézetigazgató (SoE-BPK)

Prof. Dr. Bártfai Zoltán egyetemi magántanár (társtémavezető)

 

Kutatási céljai:

▪ Felmérni, a vizsgált populáció anyagi- és egészségi állapotát valamint dohányzási és egyéb életmódbeli szokásait (preventív szemlélet és életmód megvalósulása?)

▪ Képet kapni, a vizsgált egyének dohányzásról való leszokási szándékairól, alkalmazott módszereikről és azok hatékonyságáról.

▪ Informálódni a sikeres dohányzás leszokás révén megspórolt pénzösszeg további, egyéb célú felhasználásáról. (életminőség javulás?)

Kutatómunkájában - amelyet kérdőív és személyes interjúk segítségével végzett-, részletesen vizsgálja, a kijelölt populáció anyagi és egészségi helyzetét, dohányzási és életmódbeli szokásait, dohányzásról való leszokási szándékait, módszereit, annak sikerességét valamint a dohányzásleszokás gazdasági, szociális körülményekre gyakorolt - hasznosságát.

A vizsgált minta nagysága: N= 152

A kitöltött kérdőívek kiértékelése és az eredmények ábrázolása megtörtént.

Jelenleg abszolutóriummal és annak igazolásával - illetve folyamatban lévő kutatási eredményekkel rendelkezik

 

Kloiber Alexandra

Kutatási téma:

Az 1989-es páneurópai piknik prózairodalomi és multimediális megjelenítése

Témavezető: Dr. Kovács Ákos

A téma szakirodalmi feldolgozása, - a kapcsolódó írások, jegyzetek, történelmi vonatkozásainak összefüggés elemzése, és visszaemlékezések, történelmi konferenciák, levéltári és egyéb, nyilvánosságra hozott dokumentumok, elkészült mozgóképi anyagok és dramatizált feldolgozások részletes forrásanyaga-  folyamatban van.

Mindezek prózairodalmi és multimediális vetületeivel, adaptációjával és intertextualitásával foglalkozik kutatásában, amely feltételez számos szövegközti kapcsolódást a magyar és a német nyelvű források struktúráit vizsgálva, illetve a különböző típusú szövegek (irodalmi, történeti, mozgóképi, hangzószöveg) metszeteinek vonatkozásában.