Bábpedagógia

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Megnevezése: Bábpedagógia

A képzés nyelve: magyar

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Józsa Éva DLA

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: (99) 518 952

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

II.1.A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik elmélyült gyakorlati és elméleti ismeretekkel bírnak a bábpedagógia területein  A megszerzett ismereteket alkalmazni tudják a bábterápia, fejlesztőpedagógia, művészeti bábcsoportok vezetése, igényes tervezői és alkotómunka területén,

 • akik a bábjátékformák igényes és szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportvezetési, folyamatszervezési, konfliktuskezelési és fejlesztő technikák működéséről,
 • akik kiemelten a 3-10 éves korosztályra specializált bábpedagógusok,
 • akik képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés /bábjáték és színjáték/ tárgyainak oktatására,
 • a bábjáték alkalmazási területeit minél szélesebb körben megismerve képesek annak beépítésére az oktatói és nevelői munkába,
 • akik speciális szakmai munkájukkal segíthetik a fejlesztőpedagógusok, nevelési tanácsadók, speciális nevelési igényű intézmények munkáját,
 • akik képesek az igényes és önálló alkotómunkára / a tervezőmunkától a kivitelezésig /

 

II.3. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Elméleti alapozás

Szemléleti alapok kiépítése, amik garanciát nyújtanak a bábpedagógia eszközrendszer tudatos, célirányos és hatékony alkalmazásához.

A bábjáték és bábpedagógia hatásmechanizmusainak megismerése, esztétikai és értékközvetítő szerepének hangsúlyozása

Önálló tervezői és alkotómunkára való alkalmasság elméleti alapjainak megerősítésére

Bábpedagógia elméleti és gyakorlati ismeretek

A dráma/báb/ kultúra azon területei, amelyeknek megismerése és elsajátítása a szemléleti alapokat nyújtja a bábjáték minőségközpontú gyakorlatához.

 

II. 4. A képzés tanulmányi területei

II.4.1 A bábpedagógia elmélete és gyakorlata

a)      Játékelméleti, pedagógiai és pszichológiai témacsoport

Tantárgyai:

 • Pedagógiai játékelmélet, játékszociológia, a kommunikáció lélektani alapjai
 • Kommunikációs és önismereti gyakorlat,  / improvizációs gyakorlat/
 • A bábjáték lehetőségei a pedagógiai munkában, / a fejlesztőpedagógiában /,
 • A bábjáték pszichológiája, művészetterápia-bábterápia

 

b)      Bábjáték témacsoport

Tantárgyai:

 • A bábpedagógia elmélete és gyakorlata, egyetemes bábjáték történet
 • Bábjáték a magyar néphagyományban
 • A pedagógiai bábjáték története
 • Az intellektuális bábjáték
 • A bábjáték kapcsolata a társművészetekkel /zeneművészet, táncművészet, vizuális művészetek, színházművészet és irodalom/.
 • Meseelemzések, mítoszok és mesék szerepe a nevelésben és az önismeretben
 • A bábjáték műfaji sajátosságai / bábtechnikák és alkalmazási lehetőségei

 

c)      Dramaturgiai témacsoport

Tantárgyai:

 • Dráma és színháztörténet
 • Rendezési ismeretek
 • Dramatizálási gyakorlat
 • Az egyszemélyes bábjáték dramaturgiája
 • Hatás-és előadás-elemzés

 

d)      A képző-és iparművészet  és tervezési gyakorlat témacsoport

Tantárgyai:

 • Művészettörténet, baba és bábtörténet, baba, báb és díszlettervezés
 • Szerkesztés és tervezés / idő-mérték, arányok /
 • Anyagismeret és gyakorlat,kézművesség a magyar néphagyományban / Agyagozás, nemezelés , bőrözés/

 

II.5. A képzésben megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A bábpedagógus, olyan kultúrával rendelkező szakember, aki a bábjáték különböző területein önálló véleményalkotásra, a szakmai feladatok igényes alkalmazására alkalmas. Munkája során, a bábpedagógia területén szerzett ismereteit felhasználja és annak széleskörű alkalmazására képes.

 

II.5.1. Az elméleti alapozásban megszerezhető szakmai kompetenciák

 • Ismeretekre tesz szert a bábpedagógia és bábjáték, a kommunikáció általános és színházi törvényszerűségeiről.
 • Ismeri a bábjáték fajtáit, azokat a darabválasztásnak megfelelően tudja kiválasztani és alkalmazni.
 • Ismereteket szerez a játékelmélet, a társművészetek területeiről és azokat komplex módon alkalmazni is képes.
 • Ismeri a fejlesztés lehetőségeit a bábjáték alkalmazásával, a bábterápia lehetőségeit és annak alkalmazását 
 • A tervezés és készítés esztétikai, /formai,
 • Anyagismereti / feladatait és technikáit ismeri és alkotó módon meg tudja valósítani./
 • Gyakori színházlátogatásával bővíti hatás-és előadás-elemzésben való jártasságát.

 

II.5.2. A képzés során megszerezhető személyes kompetenciák

Fejlődőképesség

Önfejlesztés

Alkotóképesség

Irányításra való alkalmasság

Döntésképesség.

 

II.5.3. A képzés során megszerezhető módszerkompetenciák

Kreativitás, ötletgazdagság, ismeretek helyén való alkalmazása, új ötletek és módszerek kipróbálása, önálló tervező és kivitelező munka, esztétikai igényesség, önálló feladatértelmezés