Don Bosco Szakkollégium - Szakmai, tudományos tevékenység

Soproni Egyetem (korábban NymE)

BPK DON BOSCO SZAKKOLLÉGIUM

Jelenlegi vezetősége:

Elnök: Schönwald Laura III. évf. német nemzetiségi óvodaped. szakos hallgató

Elnök hely.: Kiss Viktória III. évf. német nemzetiségi óvodaped. szakos hallgató

HR felelős: Jagodics Nikolett III. évf. német nemzetiségi óvodaped. szakos hallgató

PR felelős: Mihalics Veronika II. évf. német nemzetiségi óvodaped. szakos hallgató

Szakmai vezető, mentor: Dr. habil Bodnár Gabriella PhD egyetemi docens

 

 

 

 1. Szakkollégium célja, feladata
 2. Felvételi- és Bennmaradási Rendszer
 3. Szakmai kurzusok, előadások
 4. Szakmai tanulmányutak
 5. Konferenciák, előadássorozatok
 6. Konzultációk, felkészítések
 7. TDK- és diplomatémák közvetítése
 8. Egyéb események

 

 

1)        A Szakkollégium célja, feladata

 

 

A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak.

 

A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani.

 

2)        A tagság szakmai feltétele /Felvételi- és Bennmaradási Rendszer

 

A Szakkollégium aktív tagja lehet a Soproni Egyetem (korábban Nyugat-magyarországi Egyetem) Benedek Elek Pedagógiai Karral hallgatói jogviszonyban álló bármely szakos nappali tagozatos hallgatója, aki a szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre.

 

A Szakkollégium aktív tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll. A külsős és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek.

 

A Szakkollégium bentlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik.

 

A Szakkollégium aktív tagja jogosult:

a)      a Szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Közgyűlésen, szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet az elnökség ülésein;

b)      igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni;

c)      további egy félévre aktív tag maradhat az a személy, akinek hallgatói jogviszonya megszűnik, de írásbeli kérésére az elnökség titkos szavazással támogatja tagsági jogviszonyát.

 

 

A szakkollégium tagja köteles:

a)        eleget tenni az egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek legjobb képességei szerint;

b)        eleget tenni az SZMSZ-ben foglaltaknak, a szakkollégium szervei által hozott határozatoknak;

c)         részt venni a szakkollégium közösségi életében;

d)        részt venni a Közgyűlésen;

e)         a kollégiumi díjat határidőre befizetni,

f)         a rendelkezésére bocsátott szobát rendszeresen takarítani.

 

A Szakkollégium tagfelvételi eljárása

 

Felvételre jelentkezhet a (NymE BPK)   Soproni Egyetem  BPK, jelenleg bármely szakos, nappali tagozatos hallgatója. A jelentkezés és a felvételi határidejét a Felvételi Bizottság tűzi ki, a tavaszi szemeszter második felére.

 

A taggá válás feltételei:

a)         nappali tagozatos, szakos képzésben való részvétel,

b)        legalább 1 sikeresen lezárt félév,

c)         évfolyamának átlagát meghaladó tanulmányi átlag az előző félév tekintetében,

d)        sikeres szakkollégiumi felvételi,

e)    a 12. § esetében a szakkollégiumba csak a tagság megszűnését követő két félév elteltével lehet újra jelentkezni.

A szakkollégiumi felvételi eljárás kétszintű:

a)         adatlap és felvételi kérőív kitöltése,

b)        Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés.

A felvételi eljárásban elérhető pontszám: max. 60 pont, ebből 40 pont a Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés alapján.

A Felvételi Bizottság által értékelhető szempontok:

-            kiemelkedő tudományos, kulturális munka,

-            TDK tevékenység,

-            egyéb tanulmányi szempontok

 • közösségi elkötelezettség,
 • egyetemi közéleti múlt,
 • egyéb méltányossági szempontok.

 

A fennmaradó 20 pont a következőkből tevődik össze:

-            tanulmányi átlag 3-mal szorozva és felfelé kerekítve, max. 15 pont,

-            nyelvvizsga:

 • középfokú „A” vagy „B”: 1 pont
 • középfokú „C”; felsőfokú „A” vagy „B”: 2 pont
 • felsőfokú „C”: 3 pont

Nyelvvizsgáért kapható maximum pontok száma: 5 pont

 

A Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata

 

A szakkollégium tagjai az egyetemi kötelező tanulmányi munkán felül kiegészítő képzésben és szakmai munkában vesznek részt. A TSZ által előírt szakmai követelmények megsértése a tagság megszűnését vonhatja maga után. A szakkollégium célul tűzi ki maga elé a tutoriális képzés feltételeinek megteremtését.

 

A szakkollégium tagjainak joga és egyben kötelessége félévenként részt venni a szakmai koordinátor által kijelölt kurzusok egyikén. A szakkollégiumi kurzusok meghaladják az egyetemi tanrend által előírt követelményeket. A kurzusrend összeállítása a szakmai koordinátor feladata.

 

A kurzusokra szeptember illetve február első hetéig lehet jelentkezni, amit igazolni kell a szakmai koordinátor felé. A kurzust vezető oktató felel a részt vevő hallgató munkájának minőségéért. Az a tag, aki kurzusra nem jelentkezik, vagy a kurzust nem teljesíti, a szemeszter végén automatikusan elveszíti szakkollégiumi tagságát.

 

Minden kurzus választ egy kurzusfelelőst tagjai közül. A kurzusfelelősök segítenek az oktatókkal való kapcsolattartásban, és hetente beszámolnak a szakmai koordinátornak.

 

A Szakkollégium tagjai lehetőség szerint vegyenek részt nyelvtudásuknak megfelelő szintű szakmai nyelvoktatásban.

 

A Szakkollégium tagjai a mentor tanárral egyeztetett téma kutatásának terve alapján részt vesznek a Szakmai identitás fejlesztése című kurzuson, és eleget kell tenniük a kurzus követelményeiben megfogalmazottaknak

 

A Szakkollégium tagjai csoportokban kötelesek minden évben a társadalmi felelősségvállalással, társadalmi problémával kapcsolatos cselekvési tervet készíteni és azt a közösség elé tárni. A projekt valamely társadalmi probléma megoldására, enyhítésére irányuló cselekvési terv. A projekt ajánlott tartalmi elemei: a témaválasztás, a társadalmi probléma részletes bemutatása, a megvalósítandó cél leírása, a megvalósítás ütemterve, a résztvevők, együttműködők, a részletes költségvetés, a külső pénzforrások és a várható eredmények.

 

A projektet a munkacsoportok a tavaszi félévben erre a célra szervezett szakkollégiumi konferencián mutatják be. A projekteket a szakmai koordinátor és a NymE BPK dékánja – vagy helyettük az általuk felkért szakember – zsűriként értékeli. A projektet nyomtatott formában, a munkacsoportban szereplők nevével együtt, a szakmai koordinátornak legkésőbb a konferencia napját megelőző 15 nappal le kell adni.

 

Annak a Szakkollégistának, aki egyik munkacsoportban sem vesz részt, a szakkollégiumi tagsága a tanév végén automatikusan megszűnik.

 

A végzős Szakkollégiumi tagok szakdolgozatukat kötelezően bemutatják a szakkollégium által szervezett rendezvényen.

 

A Szakkollégium tagjai legalább két eredményesen elvégzett szakkollégiumi félév után – a tagság megszűnését követően – oklevelet kapnak, valamint bejegyzést idexükbe szakkollégiumi részvételükről,melyet a tanulmányi osztály , a szakmai vezető javaslatára jegyez be.  Az igazolás igazolja az elvégzett szakmai munkát, a szakkollégiumi közösségben való részvételt.

 

A felmentések rendszere:

a)      A végzős hallgatók felmentést kaphatnak a csoportos bemutatkozás alól, amennyiben szakdolgozatukat mutatják be.

b)      A külföldi ösztöndíjat elnyert, illetve egyéb szakmai gyakorlaton, vagy tanulmányúton részt vevő szakkollégisták:

-       amennyiben a távollét ideje 4 hétnél rövidebb, a határidők elmulasztása nem minősül kizáró oknak, ha kötelezettségének később, de még a félév során eleget tesznek;

-       amennyiben a távollét ideje 4 hét, vagy ennél hosszabb, az adott félévben felmentést nyernek a szakkollégiumi kurzus látogatása alól, de a következő félévben írásban és szóban be kell számolniuk az ösztöndíj, a gyakorlat, vagy a tanulmányút tapasztalatairól.

 


 

3.) Szakmai kurzusok, előadások

Kurzusok és tematikák

A Don Bosco Szakkollégium szakmai munkáját a tantárgyi struktúrába beillesztett, a Kari Tanács 45/2012.06.12. számú határozatával elfogadott 2 kredit értékű

A./ Szakmai identitás fejlesztése c. kurzus foglalja össze, valamint  a

B./ A támogató, segítő attitűd kialakítása, - probléma és konfliktushelyzetek hatékonyabb kezelése - tréning - tréner: Dr. habil Bodnár Gabriella

 

A./ Szakmai identitás fejlesztése

A kurzus olyan tematika szerint működik, mely minden félévben a hallgatóknak felajánlott vagy általuk választott, szakmához kapcsolódó kutatási téma kidolgozását tartalmazza. A félévi követelmények a mentortanár által kidolgozott rendszer szerint fogalmazódnak meg. A meghirdetett témák interdiszciplinárisan közelítik a szakma különböző területeit, ezek kutatási tervben és munkában történő kidolgozására kerül sor a félévek során.

Benedek Elek Pedagógiai Kar

 

TANTÁRGYI  PROGRAM ÉS KÖVETELMÉNY

Tantárgy neve:

Szakmai identitás fejlesztése

Rövidített neve: SZI Fejlesztés

Oktató neve:

Dr. habil Bodnár Gabriella PhD

 

Szak:

Bármely szak nappali/ Szakkollégium hallgatóinak kiírt kurzus

Tagozat:

nappali

Tanév:

2016/2017

Ajánlott félév:

2-3-4-5-6-(7)

Kreditszáma:

2

Félévi óraszám (ea/sz.):

0/2

Tantárgy kódja:

BAOPN_SZV_14,  BSCSPG15,  BSCSPG14,.

BSCSPG13.,  BSCSPG12.,  BSCSPG09

Tantárgy előfeltétele, illetve annak kódja:

a különböző félévek követelményeinek való megfelelés

 

Félév végi számonkérés típusa:*

Dolgozat és bemutatása

Tantárgy típusa: **

szeminárium

Intézet:

Társadalom, - Szociális és Kommunikációtudományok Intézete

Tantárgyfelelős neve:

Dr. habil Bodnár Gabriella PhD

*   gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, kritériumkövetelmény

** kötelező, kötelezően választható, szabadon választható

 

A tantárgy célja, feladata:

A hallgatók ismerjék meg mélyebben a szakmát elméleti és gyakorlati szempontból, kapjanak olyan ismereteket, mellyel gazdagítják szakmai kompetenciájukat. Ismerjék fel, találjanak összefüggéseket a szakma és a különböző tudományterületek között.

Az egyetemi hallgatók szakmai felkészültségének magas szintű képzése, tehetséggondozás. Cél, hogy színvonalas munkáikat mutassák be hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon (pl. TDK).

Hatékony pályaszocializációra, életútra felkészítés, munkaerő piaci esélyek növelése a kurzuson résztvevők körében. Tudományos és kutatómunkára felkészítés a különböző képzési valamint kutatási területeken. Olyan tehetséggondozás, ahol nemcsak a bizonyított tehetségesek mutathatják meg magukat, hanem azok a hallgatók is, akik egy adott szakmai, tudományos témában felülmotiváltak, kreativitásukkal, teljesítményükkel bizonyítják tehetségüket.

A kurzus kizárólag a szakkollégium tevékenységéhez kapcsolódik. Azok vehetik fel, akik a szakkollégiumba sikeres felvételt nyertek.

A tantárgy tananyaga, témakörök:

Elméleti ismeretek:

A választott szakma tudományos megközelítése, elméleti okfejtések a szociális és gyermeknevelési szakma társadalomban betöltött szerepéről. Szakmai identitás formálása.

A különböző szociális-, társadalom-, oktatáspolitikai kérdések interdiszciplináris megközelítései.

Kutatások, valamint kutatási tervek összeállítása a szociális és pedagógiai szolgáltatások felmérésére vonatkozóan.

A kutatási tervek bemutatása, a terv kidolgozása, megvalósítása. 24

Gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgáltatások a magyar társadalomban. Miként szolgálja a jog az embert, az emberi jogokat?

Szociális munkás és/vagy szociálpedagógus, gyermeknevelő a szociális szolgáltatások területén.

Szakmaközi kommunikáció fejlesztése a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok érdekében. 

Gyermeknevelési módszerek, alapelvek ismeretében a csecsemő és kisgyermek, valamint óvódás korúak pszichológiai, pedagógiai módszertani információinak  gyakorlati hasznosítása, azok beépítése a választott kutatómunkákhoz.

Módszerek sokszínűségének, alkalmazhatóságának megismerése, a módszerek ötvözésének lehetőségei a kutatásokban.

Követelmény:

A hallgatók önálló felkészülése, illetve kiscsoportban történő feladatmegoldása a választott témákban, kutatási témák kijelölése, eredmények bemutatása. Tudományos igényű munka, projekt, portfolió elkészítése, azok bemutatása szakkollégiumi műhelyekben különböző konferenciákon. Tudományos diákköri konferenciára felkészülés, szakkollégiumi tevékenység vállalása. Részvétel az intézmény(ek) kutatási tevékenységében, szakmai körökben.

 

Kötelező irodalom:

Aktuálisan, a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi irodalmak összeállítása a mentortanár javaslatára, a hallgató önálló munkatervének kidolgozása alapján.

Ajánlott irodalom

Aktuálisan, a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi irodalmak összeállítása a mentortanár javaslatára, a hallgató önálló munkatervének kidolgozása alapján

Tantárgyi követelmények:

Az aláírás megszerzésének feltételei:

A szakkollégiumi foglalkozásokon és tervezett programokon való részvétel, azok szervezése. A kutatási tevékenység folyamatos végzése, annak bemutatása.

Óralátogatás és a hiányzás igazolása: A HKR (Hallgatói Követelményrendszer) - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint.

A félévközi ellenőrzés módja***:      gyakorlati jegy

A félévközi zárthelyik / házi dolgozatok száma:

A félévközi ellenőrzés anyaga:

*** beszámoló, házi dolgozat, ZH, gyakorlati bemutatás stb.

A számonkérés témakörei (kollokvium, szigorlat esetében):

Dátum: 2018. január 30.

Aláírás:Dr. habil Bodnár Gabriella PhD

         

 

A szakkollégiumi képzési program elvégzésének kötelezettségei

 

A szakkollégiumba sikeresen felvételt nyert hallgatók:

 • minden félév végén bemutatják kutató, ill. tudományos tevékenységüket a szakkollégium és mentortanárok előtt;
 • a Szakmai identitás fejlesztése c. tantárgy követelményeinek a mentortanár által igazoltan teljesítik a követelményeket;
 • lehetőség szerint részt vesznek és beszámolnak az ösztöndíj programban elért eredményeikről,
 • TDK, illetve más kutatómunka eredményeit igazolják;
 • közösségi és szakmai programokban aktívan, igazolhatóan részt vesznek, valamint szervezési feladatokat vállalnak.

 

Hatályba lépés

Sopron, 2012. június 13.

Frissítve:

Sopron, 2018. január 30.

                                                                                   Dr. habil Bodnár Gabriella

                                            egyetemi docens, a szakkollégium  szakmai koordinátora, szakmai vezetője

 

 

 

B./ A támogató, segítő attitűd kialakítása, - probléma és konfliktushelyzetek hatékonyabb kezelése - tréning - trénerek: Bodnár Gabriella -  Haász Sándor- Szélesné Ferencz Edit - Varga Szabolcs

 

A támogató, segítő attitűd kialakítása, probléma és konfliktushelyzetek hatékonyabb kezelése

Tréning 10-10 órában/ kettős csoportvezetéssel

Trénerek:  Bodnár Gabriella -  Haász Sándor- Szélesné Ferencz Edit - Varga Szabolcs

Résztvevők: 24 fő

Helyszín: BPK 117.terem

Beszámoló- tapasztalatok összegzése

A tréning célja:

A tréning azzal a céllal szerveződött, hogy a szakkollégiumi hallgatók megtapasztalják önmaguk fejlettségét, önképük, énképük szintjét. Társ, - és csoportismeret birtokában készséget szereznek a másokkal való kapcsolattartás vonatkozásában. A szakmai identitás erősítése érdekében, megismerik azokat a kommunikációs technikákat, melyek segítségével képesek lesznek eredményesebb probléma és konfliktuskezelésre.

A tréning két  blokkja különböző céllal és módszerrel szerveződött.

1. részben az ismerkedés , önmaguk bemutatására vállalkoztak. Olyan gyakorlatokat állítottuk össze, ahol az én-, a másik, - és helyzet ismeretében lehetővé vált a szociális skillek nyitottabbá tétele. Minden résztvevő főként óvodapedagógus hallgató, és mint szakkollégista nagy örömmel fogadta a tréning program lehetőségét. Mint minden tréning ebben a blokkban, egy mélyebb ismerkedési lehetőséget biztosítottunk a résztvevők számára, ahol személyes életük néhány fontos eseményeit kellett kiemelni, majd a csoport előtt ismertetni. A hallgatók többsége több programban részt vett, közös tevékenységgel, szervezéssel, ez azonban újszerű volt számunkra , mert meg kellett osztani olyan élményeket, melyekhez a titoktartás elfogadása is szükségessé vált. A titoktartás jelentős mértékben segíti az őszinte hangnemben, és hangulatban zajló tréning megvalósulását. Az első 5 óra szükségessé tette a tréningeken szokásos igényfelmérés, majd szerződéskötés lebonyolítását. A hallgatók igényeket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnének tapasztalni és tanulni a trénig ideje alatt. Igényeik voltak azzal kapcsolatban, hogy ismerjék meg magukat jobban, kapjanak visszajelzéseket a viselkedésükre, véleményükre vonatkozóan, legyen lehetőségük új barátságokat kialakítani, kötni, tudjanak jobban kommunikálni, ismerjék fel a problémahelyzetek, kapjanak ötleteket a konfliktusok hatékonyabb megoldására , stb. Mint ahogyan célunkat megfogalmaztuk, ezek az igényeket jól alátámasztják elképzeléseinek és összhangban vannak az általunk eltervezettekkel is. Az első rész, foglalkozás ezzel a néhány feladattal gyakorlatilag be is fejeződött.

,A továbbiakban terveink szerint a kommunikációs készségeik és a probléma-, konfliktus kezelés készségeinek fejlesztésére  fokuszáltunk. Ez tematikusan, egy foglalkozás sornak, tréning alkalomnak számít, de időben szükséges volt különválasztani .A hatékony és asszertív kommunikáció fejlesztését vettük be programunkba. Asszertívan kommunikálni azt jelenti, hogy szándék és cél nyílt őszintén kerül megfogalmazásra, egyenes, világos kifejezéseket alkalmazunk a beszédben. Az asszertív viselkedés a nonverbális kommunikáció keretében magabiztos fellépésben nyilvánul meg, melynek elemei a következők:

•          szavaikkal összhangban lévő testbeszéd,

•          nyílt tekintet,

•          határozott és nyugodt hang,

•          egyenes tartás.

Első gyakorlatként kitöltötték az Interperszonális kérdőívet, melyből megtudhatták,milyenek és hogyan viszonyulnak a kapcsolatokban, csoporthelyzetben milyen  szinten van kommunikációs készségeik, szükséges-e  változtatni, hogyan kellene arra stratégiát kidolgozni.

Feladatuk, az volt egyénenként fogalmazzák meg fejlesztésre váró feladataikat, illetve a csoportban való kommunikációik formálásának módját, technikáját. Mivel ilyen jellegű feladattal igen ritkán szoktunk foglalkozni, ez nem volt olyan egyszerű a résztvevők számára.

A kommunikációban alkalmazott  elemek,  nemcsak az egyén aktív megjelenésére szolgálnak, hanem a szakmában való hatékony közlések, és együttműködési készségek gyakorlására is lehetőséget adnak. Fontos, hogy a résztvevő tapasztalja meg, hogyan lehet másként, más kommunikációs technikával is dolgozni, mint amit eddig megszokott, illetve mit kell elsajátítani, hogy eredményes legyen a kapcsolatok tartásában is. A gyakorlatok összeállítása ennek tárgykörébe történt, egyéni, páros és csoportmunkában tapasztalhatták meg milyen szinten állnak kommunikációjukkal és milyen feladataik vannak a fejlesztés érdekében. A verbális kommunikáció kifejezőbb, eredményesebb, ha a tartalom mellett az érzelmeket jobban kifejező, nonverbális kommunikáció fejlesztését is hangsúlyozzuk. A gyakorlatok első részében a nonverbális kommunikációra fokuszáltunk, ide válogattuk be, az érzelmek felismerését célzó feladatokat. A csoportos nonverbális kommunikáció próbája az -"Olasz Börtön"- elnevezésű gyakorlat volt, ahol a tréning tagok megtapasztalták, milyen amikor bizonyos eseménysort, csak akkor tudnak egymástól értelmezni, ha kellő kifejező erővel, szemléletes megmutatással, és fogadókészséggel vannak egymás iránt. A figyelem, az érzelmek felismerésének készsége elengedhetetlen a másokkal való aktív és eredményes kommunikációhoz. Önmagában a gyakorlatok komolysága, játékossága arra is bizonyságot adott, hogy a szakmában ezek nélkül a skillek nélkül nem tudnak nagyon jól együttműködni szülőkkel, gyermekkel, de munkatársakkal sem. Mind a nonverbális, mind a verbális gyakorlatokba illeszthető  az a gyakorlat, melynek elnevezése "Egyirányú, kétirányú kommunikáció". Arra hívja fel a figyelmet milyen fontos, hogy a feladatok kijelölése pontos és egyértelmű legyen, mert akkor érthető a "vevő" számára, akkor sikerül jól kódolnia az üzenetet. Ez a pedagógus szakmában dolgozok esetében, különös fontossággal bír, elsősorban azért, mert a gyermekeknek adott feladatok, pontos utasításokkal végezhetők el sikeresen. A verbalitás kommunikáció próbája az a gyakorlatsor volt, amikor szerepet kellett vállalniuk különböző szituációkban, ahol konfrontálódhattak a társaikkal. Ugyan, ez a gyakorlat a verbális kommunikációhoz tartozó, ugyanakkor ez már előrevetítette a konfliktus, problémakezelés gyakorlásának lehetőségét is. Tanulságos volt mindenki számára, amikor azzal szembesült, hogy direkt helyzetben, hogyan tud eredményt elérni azzal a kommunikációval, amit eddig alkalmazott. A különböző gyakorlatok jól illeszkedtek a szakmához adaptálható helyzetekhez. A "Meggyőző közlés" igen kedvelt gyakorlat volt, amikor különböző állításokhoz kapcsolódó ellentétes vélekedésekben kell megközelítő álláspontra jutni. Minden állítás morális és egyben társadalmi problémákat tartalmaz, ami a fiatalok számára próbatétel, nemcsak véleményük vállalásával, hanem annak megfelelő kommunikációval való színezete. A hatékony kommunikáció gyakorlásához olyan kommunikációs technikát választottunk, mely a Gordon tréningek fontos eleme. Ebben benne vannak azok az én-közlések, háromrészes- konfrontáló-én üzenetek, melyek lehetővé teszik az egyén konfliktusvállaló, és eredményes kapcsolatépítő kommunikációjának kipróbálását. A hallgatók céljai között az is szerepelt, hogy miként lehetnének kevésbé szorongók, feszélyezettek mások, illetve csoport előtti kommunikációjukban. Ennek magyarázataként elfogadható, hogy senki sem született félénknek, a környezet, a szocializáció kialakíthatja a másokkal való kommunikációnk feszélyezettebb módját, de ezt le tudjuk küzdeni, ha kellő gyakorlással, vállalással megpróbáljuk nem elkerülni azokat a helyzeteket, melyek esetleg feszültté tesznek, hanem saját értékeinket vállalva megpróbáljuk magunkat megfelelően bemutatni. Minden próba egy újabb esély arra. hogy gazdagabbak legyünk önmagunk ismeretében.

 A konfliktuskezelés technikája minden ember számára sajátos, elsősorban a családból hozott mintákat alkalmazzuk, hol eredményesen, hol kevésbé jól. A tréning során olyan egyéni és páros gyakorlatok megadására került sor, amikor a résztvevők megmutathatták alkalmazott technikájukat és megtapasztalhatták az általunk javasolt kommunikációs móddal gazdagítani azt. A konfliktus  megoldás során alkalmazható hat lépésben próbálták ki hallgatóink milyen egy konfliktushelyzetben úgy közös nevezőre jutni, ne sérüljön a kapcsolat. Nehézséget okozott számukra a folyamatos figyelem annak érdekében, hogy jobban oda kellett figyelni a közös eredményre törekvésre. A csoport nagyon jól teljesített, egyéni fejlődés is érzékelhető volt a különböző feladatok végzése során. A konfliktus, vagy akár az irányítási helyzet kipróbálása arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy minden helyzet első eleme önmaguk, -és a másokra való teljes figyelem, mely nélkül nem tudják hatékonyan képviselni érdekeiket, kifejezni magukat. A konfliktus kezelésének módjáról tesztek töltöttek ki, mely eredményéből kiderült, ki melyik konfliktuskezelést alkalmazza többségében, elkerülő, kompromisszumos, alávető, alkalmazkodó, versengő, vagy problémamegoldó. A csoporteredmények alapján összefoglalható, hogy a válaszadók 45%-a problémamegoldónak tartja magát, 25% kompromisszumra törekvő, 15% alkalmazkodó, 8% versengő, 7% elkerülő. Ezek az eredmények jelzésértékűek a résztvevők számára, de figyelemfelkeltőek is egyben arra vonatkozóan, mit , mikor hogyan lehetne másképpen csinálni, fogalmazni.

A gyakorlatok végén mindig megbeszéltük, ki melyik stratégiával, mikor, milyen helyzetben lehetne sikeresebb. Minden konfliktushelyzet egy folyamat, amikor az egyén leggyakrabban alkalmazott megoldási módját veszi elő, de ha ismeri más megoldási technikát is, és ki is próbálja azt, vagy azokat, nagyobb esélye van a megelégedett konfliktus megoldásra. A két tréningelem, kommunikáció és konfliktuskezelés  gyakorlatai nagy elégedettséget váltott ki a résztvevőkből. Visszajelzéseikben azt fogalmazták meg, hogy :"... nem is gondoltam volna, hogy ilyen nagy figyelmet kell arra fordítanom, hogyan fogalmazok., .... vagy most már tudom, miért nem sikerült sokszor  megértetni, amit mondani szerettem volna, .... nagyon tetszettek a gyakorlatok, jól éreztem magam a csoportban!"

A következő részben a csoportmunkát emeltük ki, és azt céloztuk meg, hogy a hallgató tapasztalja meg, milyen a fontos, hogy képes legyen az alkalmazkodás mellett, együttes, kreatív tevékenységre. A gyakorlatok között több olyan projekt-munka volt, amiben vagy tag, vagy irányító szerepet kellett betöltenie. Mindkét esetben nemcsak kipróbálta magát, mint a szerepet alakító, hanem a megbeszélések során, megfogalmazhatta, hogyan érezte egyik, vagy másik szituációban magát. A segítő, támogató attitűdformálására hangsúlyt fektettünk. Azt, hogy ki hogy áll,ezen a területen, mennyire nevezhető támogatónak, ill. csoporttagnak, azt a Csoportszerepek - kérdőívvel mértük fel. A kérdőív eredményei alapján azt tapasztaltuk, hogy hallgatóink a mások felé fordulással, a támogató, segítő szereppel rendelkeznek, és fontos számukra a csoport, a csapatban együtt dolgozás. A gyakorlatokban megmutatták kreatív képességüket, feladatmegosztó, és vállaló tulajdonságaikat. A tréning utolsó fejezetében azt is megkérdeztük a hallgatóktól, hogy az általuk megfogalmazott igények közül mi teljesült, mire lenne még szükségük a továbbiakban. A résztvevők 95 %-a elégedett volt a tréningen kapott ismeretekkel, és a készségeik fejlődésével. Úgy érezték fejlődött figyelmük, konfliktuskezelési technikájuk változott. A kommunikációs készségeikben is  változást tapasztaltak, és amit tanultak a tréningen kipróbálták a gyakorlatban, mellyel elégedettek voltak.

A következő visszajelzéseket kaptuk a tréning teljes programjára vonatkozóan:

"Nagyon örülök, hogy részt vehettem a tréningen. Sok érdekes gyakorlatot végeztünk, sokat tanultam magamról és másoktól".

" Jó volt megtudni, hogy másoknak is hasonló problémáik vannak, nem vagyok egyedül"

"Jobban megismertem magam és találkoztam sok hasonló tulajdonsággal rendelkező hallgatóval, mint én! örülni fogok, ha tartjuk a kapcsolatot !"

"Amit megfogalmaztam igényként, szinte minden teljesült! egy nagyon jó csapat vagyunk, és ezt köszönhetjük a trénereinknek is! Köszönöm!

" Most már tudom, milyen egy igaz tréning! Eddig csak hallottam róla, de itt mindenki együttműködő és segítőkész."

 

Tanévenkénti programjaink, előadásaink

2015/2016

Szakmai identitás fejlesztése - kurzus, folyamatos

Projekt előadások

Emlékút: Krakkó, Auschwitz, Birkenau

Konferencia: Családok éve

Jótékonysági Karácsonyi Süteményvásár

 

 

A szakkollégium minden tanévben célul tűzte ki, hogy a közösség építése és erősítése mellett nagy figyelmet fordít a hallgatók szakmai identitásának fejlesztésére. Ennek érdekében a kötelező kurzus keretein belül - Szakmai identitás fejlesztése - 2 kredit, 30 óra - kiemelten foglalkoztunk a hallgatók által választott kutatási témák követésével. Felelős oktató és tematika kidolgozó: Dr. Bodnár Gabriella

A szakkollégium időkeretei nem kötöttek, de az általánosan elfogadott találkozási idő, kedd este többségében,  19h-21h.

Programjaink szerint   - kéthetente megrendezésre került -  az Irodalmi Kávéház, ahol a Kar, de más karok tehetséges fiataljai tudtak bemutatkozni, versben, zenében, építőművészetben.(pl. Erdőmérnöki Kar, Faipari Kar- Alkalmazott Művészetek Intézete)  Minden program nagyon tanulságos és  jó tapasztalatot átadó volt.

A szakkollégiumi rendezvényeinket segítette a Talentum2 - pályázati program - mely lehetővé tette, hogy  ne csak egymás között, hanem az egyetem és város felé is nyissunk rendezvényeinkkel. A szakkollégium támogatáséként jelent meg a 2015-ben, a Családok évében megrendezésre került konferencia kötete. A kötet címe: „ A család őrizze, kinyilvánítsa és közölje a szeretetet”. Szerkesztő: Dr. Závoti Józsefné PhD

Melléklet: konferencia meghívó

Ebben a tanévben került sor a Szakkollégiumok Szakmai nap, és a  Szakkollégiumok Találkozója  programok szervezésére melyen a szakkollégisták aktívan vettek részt, "Talentum Műhely - a tudományért és tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen" c. projekt keretén belül.

Résztvevők: a NymE BPK Don Bosco Szakkollégiuma- Sopron, NymE Apáczai Kar, Dr. Barsi Jenő Szakkollégium -Győr, NymE AK Művészeti Szakkollégium, valamint az Erdőmérnöki Kar - Sopron hallgatói.

Céljainkban megfogalmazottak szerint figyelmet fordítunk az attitűd formálásra.

.

Folyamatosan, több éven keresztül, minden decemberben megrendezésre került a "Jótékonysági Karácsonyi Süteményvásár", melynek adományait a rászoruló soproni szociális intézményeknek ajánljuk fel. Hallgatóink időt nem kímélve szívesen vállalják az aktív együtt töltött időt

Szakkollégiumok Szakmai Napja

 

 

TÁMOP-4. 2. 2. B - 15/1/KONV-2015-0005

Talentum Műhely - a tudományért és tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen

„Szakkollégiumok Szakmai Napja”

 

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a „Szakkollégiumok Szakmai Napja” programjára, melyet a

NymE BPK Don Bosco Szakkollégiuma szervez.

A szakmai nap ideje: 2015. szeptember 29 (kedd) 13h-19h.

Helye: NymE BPK épülete, E/2 és Tetőtér, és külső helyszínek

Résztvevők: NymE BPK Don Bosco Szakkollégium, NymE AK Dr. Barsi Jenő Szakkollégium, NymE AK Művészeti Szakkollégium.

Programja:

13.00 -13. 30   érkezés, résztvevők  találkozása,   E/2 teremben

13.30 – 16.30   erdei séta, a Ciklámen tanösvény bemutatása- szakmai vezetés, az Erdőmérnöki  Kar hallgatóinak segítségével

16. 30 – 17.00   visszaérkezés a BPK épületébe

17.00 -  18.00    Büfé

18.00 – 19.00   Részvétel a Soproni Sólymok Sportegyesület – Kerekes-székes Kosárlabdacsapatának edzésén – edző dr. Varga Szabolcs

helyszín: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)

NymE BPK Don Bosco Szakkollégium

 

Szakmai tanulmányutak

Lengyelország - KRAKKÓ  2015. október 11-12-13.

Résztvevők: 35 fő

A pályázat segítségével lehetőségünk volt egy igen emlékezetes tanulmány út megszervezésére. A hallgatók több éven keresztül  készültek erre az útra, tervezték, szervezték lengyelországi utunkat. Krakkó, -Auschwitz - Birkennau tábor látogatásunk, mélyen megrendítő és elfelejteni nehéz út volt minden résztvevő számára.

Melléklet: fotók

 

Hagyományos Karácsonyi Jótékonysági  Süteményvásár - 2015. december 08.

A NymE BPK Don Bosco Szakkollégiuma 2015. december 08-án tartotta hagyományos karácsonyi Jótékonysági  Süteményvásárát. A hallgatók számos támogatót nyertek meg -  GELLÉRT PÉKSÉG, TALENTUM PÉKSÉG, MALIBU PIZZÉRIA, FORTUNA PIZZÉRIA,  SCHMAUZER SÖRÖZŐ, GAMBRINUS HÁZ, FÓRUM PIZZÉRIA,  GINO CUKRÁSZDA, SOPRONBÁNFALVA -KOLOSTOR ÉTTEREM - akik készségesen és örömmel vállalták , hogy süteményeikért kapott összegekkel támogassuk az általunk választott intézményt. A felajánlott összegekkel, a soproni   Doborjáni Ferenc (EGYMI) iskolát segítettük, akik nagyon szép műsorral köszönték meg az adományt.

 Melléklet: meghívó


 

Projekt keretében megtartott előadások:

 

TÁMOP-4. 2. 2. B - 15/1/KONV-2015-0005

"Talentum Műhely - a tudományért és tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen" támogatásával az alábbi előadások megtartására került sor. A témák kiválasztása a Szakkollégiumi hallgatók érdeklődésének, választásának megfelelően történt. Minden téma  az adott képzésben résztvevő, főleg kisgyermeknevelő elméleti és gyakorlati ismereteit gazdagította.

Előadások: előadóink a Kar oktatói voltak

 1. 1.      2016 február 09. A digitális társadalom aktuális helyzete Magyarországon - előadó: dr. Katona György

Résztvevők: 19 fő

Helyszín: BPK Informatikai Terem

Századunk társadalma, az információs társadalom, melyben az információt gyűjtik, termelik, birtokolják, elosztják és újraelosztják olyan modern, forradalmian új technológiai eszköztárral, mely hatással van a társadalmi lét minden szegmensére. Ezért a digitális kompetencia, mint kulcskompetencia megléte a globális versenyképesség egyik, ha nem legfontosabb tényezője. Nem véletlen tehát, hogy az Európai Unió több dokumentumában tudástársadalomként határozza meg jövőjét, melyet az információs társadalom szinonimájaként használ. Ebben a digitális versenyben kell hazánknak is megkeresnie a helyét.  Ennek egyik feltétele adott: a magyar informatikai képzés, az ebben a képzési rendszerben edződő szürkeállomány megállja a helyét a világversenyben. Ezt igazolják sikeres magyar informatikai stratup cégek. A másik feltétel, a társadalom széles rétegeihez eljuttatott digitális kultúra még hiányzik, hazánkban a digitális szakadék létezik, különösen a főváros-vidék, város-falu, fejlett-elmaradott térségek tekintetében. Ennek szűkítésére, eltüntetésére több országos és helyi kezdeményezés is elindult ez elmúlt években EU-s és hazai források támogatásával: a szélessávú internetelérés biztosítása az ország egész területére, a teljes oktatási rendszer informatika eszköztárának fejlesztése, digitális módszertani megerősítése mind ezt a célt szolgája. Ezen célok sikeres megvalósításán múlhat, hogy hazánk a 21. század felkerül-e arra a digitális térképre, mely a jövő tudástársadalmait mutatja.

 1. 2.      2016. február 16.  Az emberi viselkedése megértésének újabb aspektusai -

előadó: Szélesné dr. Ferencz Edit Ph.D.:

Résztvevők: 25 fő

Helyszín: BPK 117. terem

A viselkedéstudományban az evolúciós szemlélet egy integratív megközelítést jelent. Az evolúciós pszichológia kutatásaival, megállapításaival, elméletivel igyekszik megmagyarázni, hogy az evolúció során kialakult kognitív folyamatok hogyan befolyásolják az emberi viselkedést. Így egy interdiszciplináris értelmezés válik lehetővé. Az előadás bemutatja, hogy a nevelés szempontjából mely magyarázatokat, modelleket érdemes figyelembe venni, pl. a szelekció, szülői ráfordítás, reciprocitás, csoportidentitás jelenségeinél.

 

 1. 3.      2016. március 01. Egészséget befolyásoló tényezők. Fókuszban az életmód és a dohányzás - előadó: Dömötör Péterné

Résztvevők: 23 fő

Helyszín: BPK 117. terem

Hazánkban nagy szükség van a dohányzás leszokás támogatására, ismerve a WHO által közölt elkeserítő morbiditási és mortalitási adatokat, melyek a dohányzással állnak összefüggésben. A Soproni Gyógyközpontban, a Tüdőgyógyászati szakrendelés keretein belül működött Dohányzás leszokást támogató program 2010 és 2014 között. A programba bekerülő klienseink 25%-a szokott le a dohányzásról, túlnyomó többségben farmakoterápiás módszerekkel.

A dohányzásról való leszokás következtében javul az egyén és környezete egészségi állapota valamint gazdasági helyzete is. A gazdasági növekedés egyik meghatározója a termelékenység, melyet nagymértékben befolyásol a humán tőke, amelynek pedig fontos alkotóeleme az egészség. Az előadásban, a leszokást támogató program kapcsán végzett összehasonlító kutatás bemutatására került sor.

 

 1. 2016. március 29. „Átok és áldás”Családi játszmák a nagy görög tragédiák tükrében - előadó : Dr. Józsa Éva

Résztvevők: 35 fő

Helyszín: BPK

„Minden egész eltörött,Minden láng csak részekben lobban,..” (Ady Endre)

 Jelenünk civilizációs veszélyeiéről írt tanulmányt a Nobel-díjas tudós, Konrád Lorenz. Többek között megemlíti: A túlnépesedést, a bizalmi válságot, az infantilizmust és a minőségi idő hiányát.

 Mindennapi létezésünk komoly kihívás elé állít bennünket. Könnyen eshetünk kétségbe és válhatunk bizonytalanná.

Az egyensúlyt segítő erőforrások megtalálása, a túlélés és az értelmes emberi létezés feltétele. Milyen erőforrások állnak rendelkezésünkre? Elsősorban a család, de mi van akkor, ha az ellenség házon belül van?

A család meghatározó szerepet játszik életünkben. Átok és áldás is lehet.

Életünk legmeghatározóbb évei az első évek. Minden, amit ekkor magunkba szívunk, minden, amit ezekben az években kapunk kísérői lesznek egész életünknek.

 Sajnos egyre kevesebb a gyerekekkel töltött tartalmas idő. Sokszor csak a gondozási feladatok elvégzésére van erő. A gyerekek nehéz helyzetbe kerülhetnek akkor is, ha a szülők nem tudnak együttműködni, sem a nevelési feladatok tekintetében, sem a közös életfeladatokéban. Alacsony a tűrőképesség és hamar bedobja egyik, vagy másik fél,” a törülközőt”. A válási huzavonánál pedig elmerülnek saját sérelmeikben és nem látnak túl önös érdekeiken.

A családon belüli jó viszony, a bizalomra való képesség, előfeltétele a társadalom egészséges működésének.

 Semmi nincs nagyobb hatással gyermekeink életére, mint a szülők meg nem élt élete” írja Jung.

  A szülők boldogtalanságának következményeit pedig a gyerekeknek is viselniük kell.

(A párválasztás sikertelensége a gyerekekre is rápakolja a boldogtalan élet terheit.)

Csak kevés gyerek mer boldogabb életet élni, mint a szülei”(Jung)

Ennek megértése feltételezi a felnőtt, érett személyiséget.

Nem véletlen, hogy annyi tanulmány foglalkozik az infantilis ifjúság felelősséget nem vállaló magatartásával. Az egyetemekről kikerülő fiatalok „Mindent tudnak, de semmit sem értenek ” Thorwald Dethlefsen, világhírű pszicho - terapeuta szerint, világunk egyre inkább egy technikailag jól felszerelt óvodához hasonlít. Technikailag fejlett világban élünk, de infantilis lélekkel. Az infantilis lélek pedig könnyen manipulálható, befolyásolható. Nem vállal felelősséget sem önmagáért sem a környezetéjért.  Az érzelmi intelligencia fejlesztése, az erkölcsi normák elsajátítása és következetes számonkérése nélkül lakhatatlan és élhetetlen világ felé rohanunk. Az „orweli „ rémálom felé.

Amennyiben igaz az, hogy életünk jórészt eldől az első hat évben, ha igaz az, hogy ezekben az években, az anyával és apával, a családban megélt élmények alapján sajátítjuk el a bizalomra való képességet, akkor nagyon fontos lenne az is, hogy felkészülten és érett személyiséggel váljunk szülőkké.

A legtöbb emberi szenvedés forrása lehet a rossz otthoni tapasztalat. A majomszeretet és azok a felnőtt játszmák, ahol a szülők „csak” a gyerekről feledkeznek meg az egymás elleni küzdelmekben.

Normalizáló erőt és erőforrást jelenthet a mítoszok világa.

Családi játszmák a görög tragédiák tükrében.

„Akinek szíve van,

 az dobja  el szemét,

és látni fog” (Huszain Al-Halládzs)

Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő Istennők és Istenek című tanulmányai olvasmányosan és kellő humorral tartanak tükröt a ma emberének is. Milyen archetípus hatása a legerősebb bennünk? Ez az archetípus hogyan befolyásolhatja kapcsolataink működését, emberi játszmáinkat?

A mítoszok ismerete, bölcsessége fontos erőforrás. Ami igaz volt 2 ezer 500 évvel ezelőtt - az emberi jellem fejlődésében, az emberi lét küzdelmeiben - az igaz ma is. Az emberi lényeg nem változott. Thorwald Derhlefsen : Oidipusz, a talány megfejtője című munkájában szintén arra világít rá, hogy fel kell nőnünk egy teljesebb önismerethez és felelősebb élethez.  Ezen tudást pedig nem az egyre növekvő adathalmazok gépi bebiflázásából, hanem olyan értékek és ismeretek újra előtérbe helyezésétől várhatjuk, mint a teljes világképet közvetítő mesék és mítoszok világa.

 Így lehetnek tanítóink, a nagy görög tragédiák is. Oidipusz önismereti utazása, vagy Antigoné döntése: Az ősi törvény, erősebb a világinál.

 Euripidész drámáiból képet kaphatunk arról, hogy milyen pusztító erővé válhat a mértéktelenség, a pusztító szenvedély. (Médeia, Elektra, Phaedra) mítoszi és drámai alakjában ezekről kaphatunk tanításokat. Legnagyobb görög tragédiáink beavatnak bennünket a létezés törvényeibe.

A nők (anyák) a hisztérikussággal, a férfiak (apák) a lányaik feláldozásával és fiaik önbecsülésének aláásásával ártanak a legtöbbet.

A mítoszok a szimbólumok nyelvén szólnak és egy átfogóbb, a hétköznapi tudáson túlmutató igazsággal, szembesítenek bennünket.

 

 „ Az archetípusok világa az ember tudatában kell, hogy maradjon, akár felfogja azt, akár nem, mert abban még természet az ember és összeköttetésben van saját gyökereivel”

Amennyiben elveszítjük ezt a kapcsolatot, akkor az ilyen emberekből felépült társadalom börtön, vagy istálló. (Jung)

A mítoszok a világ sebeit hordozzák. Meséink a reményről szólnak.

 

 1. 5.      2016. április 05. Az őrvidéki magyar faluk elbeszélő kultúrája - előadó: Dr. Molnár Csilla

Résztvevők: 22 fő

Helyszín: BPK

Az előadó az NYME Benedek Kar egyetemi docense. Társadalomtudományi  és nyelvészeti kutatásainak egyik terepe a magyar-osztrák határvidék.  A témával kapcsolatos könyve 2013-ban jelent meg A vasfüggöny két oldalán címen. Ebben az adatközlőkkel általa készített élettörténeti elbeszéléseket analizálja, majd összehasonlítja, hogy a határ magyar és osztrák oldalán, konkrétan a Burgenlandban élő magyaroknál milyen narratívák, kommunikációs stratégiáik jellemzőek.

Az előadás kerete Burgenland, magyarul Őrvidék kialakulásának, sajátosságainak sorra vétele.  Fontos történelmileg, hogy már az államalapítástól kezdve a magyar uralkodók a gyepű őrzésére külön határőr-katonaságot rendeltek, akik különféle kiváltságokat nyertek szolgálataik fejében, amely öröklődött (szabadságjogok, mentesség a jobbágyi terhektől). A későbbi őrvidéki kisnemesek e határőrök leszármazottai voltak. 1921 után Burgenland még nem került be Ausztria általános fejlődésébe és természetesen a magyarországiból is kimaradt, így egyféle kényszerkonzervativizmus volt tapasztalható. Az itt élő három nyelvcsoportból (német-horvát-magyar)  a horvát és a magyar anyanyelvű falvakban a mesemondás megmaradt,  a németeket a polgárosodás hamarabb és erősebb mértékben elérte.

Ahogyan az előadás címében szerepel, Dr. Molnár Csilla bemutatta saját kutatásai alapján az alsóőri és a középpulyai magyarok történetmesélési szokásait, jellemzőit. Kiemelte, hogy míg Gaál Károly terepkutatása idején, az 1960-as évek elején az élet szerves része volt a mesemondás az őrvidéki magyaroknál, addig napjainkra ennek módja, alkalmai átalakultak. Az ottani magyar nyelvű pedagógusok szinte missziós feladatot látnak el mindezek újratanításával.

 

 

 

 1. 6.      2016.április 12.   A könyvtár szerepe az ismeretszerzéstől a tudományos munkáig. Korszerű információkereső technikák és lehetőségek. Szabadulás a "Digitális erődből" - játékos vetélkedő-  előadó: Kissné Jáki Gabriella

Résztvevők: 15 fő

Helyszín: BPK Könyvtára

A meghirdetett program egyik legfontosabb része a helyszín kiválasztása: a kari könyvtár.

A hallgatók nem előadásra érkeztek, hanem a program tevékeny résztvevőivé váltak: egyéni és csoportmunkában ismerkedtek meg a különböző dokumentumtípusokkal, a hagyományos és elektronikus katalógussal (OPAC).

Kerestek digitális adatbázisokban, összevetették a hagyományos katalóguscédulát a bibliográfiai rekorddal. Megkeresték a könyv vagy cikk helyét a polcon, kézbe vették a dokumentumot, és beazonosították a bibliográfiai adatokat. (szerző, kiadó, ISBN szám… stb.)

Kitértünk az irodalomjegyzék/felhasznált irodalommal kapcsolatos tudnivalókra, mely a tudományos munka elengedhetetlen része (hivatkozási tudnivalók, szerzői jogok… stb.)

A program zárásaként a részvevők csoportos játék keretében kamatoztathatták az eddigi, és a most elsajátított ismereteiket: mindenki megszerezte a szabaduláshoz vezető kulcsot…

 

 1. 2016. április 19. Környezeti fenntarthatóságra nevelés különböző életkori szakaszokban - előadó: Dr. Molnár Katalin

Résztvevők: 25 fő

 Helyszín: BPK 117 .terem

Karácsony Sándor

„…Mindenkinek egyforma helye van a Nap alatt, de senkinek sincs joga a másik elől elfogni a napsugarat…”

Mit jelenthet ennek értelmezése a mi területünkön a pedagógiában?

1./ A fenntarthatóság fogalmának kifejtése; Másoknak is maradjon! Értékek, elvek, történetiség

2./ A fenntartható életmód példái az utódoknak/utókornak - A jelen és tennivalói; Ferenc pápa „zöld" enciklikája: Áldott légy!

Fenntartható az a gazdasági-társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját szükségleteik kielégítésében. Az emberiség és a bioszféra sorskérdésévé vált, hogy be tudjuk-e a jövő nemzedékek iránti erkölcsi felelősségünket építeni a társadalmi és gazdasági döntéshozatalba. A jövő nemzedékek számossága, sora és sorsa a ma döntésein és tettein múlik, nem kérdéses tehát, hogy a családvédelem, családgondozás és horizontálisan valamennyi ellátotti terület dolgozói és vezetői használható és korszerű ismerethez juthatnak e területen.  A fenntartható fejlődés meghatározásakor a környezeti, a társadalmi és a gazdasági rendszer három alrendszere kerül egymással szoros kapcsolatba.  Egy fenntartható rendszerben a gazdasági és a társadalmi tevékenységek az erőforrásokat (mind a természeti, mind az emberi eredetűeket) úgy használják, hogy azok képesek legyenek a megújulásra. E törekvés hazai történeti előzményeit a történeti ökológiai, társadalomtudományi kutatások tárták fel.

Áldott légy! – értékek, alapelvek:

Szolidaritás, igazságosság, részvétel

Egyesíteni kell a környezeti pusztulás elleni küzdelmet a szegénység elleni harccal

Komolyan szembe kell nézni az élelmiszerek pazarlásának súlyos problémájával

Nyitni kell a párbeszédre, amely az átfogó ökológiai szemléletből nyer ösztönzést

Ferenc pápa találkozott az Európai Unió környezetvédelmi minisztereivel, akik Rómában tanácskoztak. A megbeszélés beilleszkedett az ENSZ klímaváltozásról szóló konferenciájának előkészületei közé, amelyet 2015. november 30. és december 11. között tartottak Párizsban.

Tervek 2015-ig – melyről az előadás röviden szól: Vízellátás – Közegészségügy, Energia, Halászat, Vegyi anyagok, Egészségügy, Nők helyzete, Segélyek, Globalizáció, Kereskedelem,  Biológiai sokféleség, Kormányzati Stratégiák, Szegénység,

Magyarországi helyzet

A megvalósulás/hiánya alapvető oka feltehetően az emberek szemléletében és a fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek hiányában kereshető.

Okok

A fogyasztás-központú szemlélet terjedése.

A jólét fogalmának elsősorban az anyagi javakra történő korlátozása.

A természeti erőforrások fokozott felhasználása.

Nem terjedt el a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb feltétele:

Az átfogó szemléletmód, a társadalom - gazdaság - környezet       kölcsönhatásait kiegyensúlyozottan             figyelembevevő, kezelő tervezés és irányítás.

Eredmények és mit tehetünk – gyakorlati példákkal:

Az iparban végbement szerkezeti változások a termelés általános hatékonyságát tekintve kedvezőnek mondhatók, s ezt az anyag- és energiatakarékosság, növekvő minőségi követelmények és javuló környezeti mutatók jellemzik. A környezeti irányítási rendszerek is elterjedőben vannak.

 

 

 1. 8.      2016. április 26. A szupervízió egyik lehetséges eszköze, a szókratészi párbeszéd - előadó:Dr. Varga Szabolcs

Résztvevők:  29 fő

Helyszín: BPK 

A mentális problémákat sok esetben mind a munkáltatók, mind a munkavállalók elbagatellizálják. A személyiséget éppen olyan fontos óvni, védeni, fejleszteni, mint a fizikumot. E szakmai személyiségfejlesztés, mentális egészségvédelem egyik lehetősége a szupervízió.

Az előadás azt vizsgálta, hogy a logoterápia elméleti háttere mennyiben egyeztethető össze a szakmai személyiségfejlesztés (szupervízió) elméletével, elveivel, nem utolsó sorban annak gyakorlatával. A gondolatmenet központjában a szókratészi párbeszéd alkalmazásának bemutatása állt. Kitért arra, hogy a frankl-i emberkép összhangban áll-e a szupervízió céljaival. Röviden bemutatásra kerültek azok a logoterápiai alapvetéseket, melyek jól alkalmazhatóak a szakmai személyiség fejlesztésénél. Megvizsgáltuk, hogy az együttműködési készség, képesség, a kommunikációs és a konfliktuskezelési képesség hogyan fejleszthető a szupervízióban a szókratészi párbeszéddel. Említésre került ezzel párhuzamosan az örömfaktor és a célra orientáltság, s az értelemkeresés vizsgálata is.

 

 1. 9.      2016. május 03.          Kutatás módszertani útmutató a többnyelvűség és multikulturalitás vizsgálatához -  előadó: Dr. Kitzinger Arianna

Résztvevők: 29 fő

Helyszín: BPK 117. terem

Az előadás egy olyan nyelvpedagógiai kutatásról számol be, mely egy magyarországi óvoda multilingvális-multikulturális programját vizsgálja. 2008 szeptembere óta a pápai katonai légi bázis NATO-katonáinak gyermekei a helyi Fáy András Lakótelepi Óvodába járnak. Ez a NATO gyakorlatában példa nélküli, hiszen valamennyi más támaszpont saját nemzetközi óvodát, iskolát működtet. Pápa az első olyan hely, ahol a gyerekek nyelvi és szociális téren egyaránt a helyi közösségbe próbálnak illeszkedni, ahol a hat különböző országból származó 23 külföldi család miatt az óvodában magyar, svéd, bolgár, norvég, holland, illetve az amerikai családoknál angol, filippínó és spanyol anyanyelvű gyerekeket nevelnek. Doktori disszertációm alapult a fenti helyzet kutatásán, melyet ebben az előadásban leginkább módszertani szempontból osztok meg a Don Bosco szakkollégium érdeklődő hallgatóival.

Interdiszciplináris kutatásom az ebben a pedagógiai és nyelvpedagógiai szempontból igen komplex helyzetben vizsgálja a fő kérdést, azt, hogy hogyan tudják megtalálni az óvodapedagógusok, a gyerekek, a szülők, illetve az oktatáspolitikusok a közös nyelvi, kulturális és pedagógiai alapot a migráns és a magyar családokból jövő gyermekekkel való kommunikációban.

Az elméleti háttér négy pillérre épül: a nyelvészeti, szociológiai, nyelvpedagógiai és nyelvpolitikai szakirodalmat egyaránt számba veszi. A szakirodalmi áttekintés a két- és többnyelvűség terminusai és azok meghatározása mellett számol a kultúra és az identitás fogalmával is. A kétnyelvű iskolák modern nyelvpedagógiai tipologizálása mellett a korai nyelvfejlesztés kezdésének elméleti háttere szintén kirajzolódik és a hozzá kapcsolódó teoretikus keretbe ágyazódik a kritikus periódus elméletének és a küszöbelmélet ismertetésének segítségével. A migráció történelmi és szociokulturális háttere szolgál kiindulópontként a modern külföldi és magyarországi multikulturális nevelés bemutatásához.

A kutatás a trianguláció elvei szerint él a megfigyelés, az interjúztatás és a dokumentumelemzés módszereivel. A megfigyelések az óvodai csoportokban zajlottak, ahol a nyelvpedagógiai módszerek mellett a szereplők nyelvi és szociális viselkedése is a vizsgálat tárgya volt. Az interjúztatás szükségességének indoklása mellett az elemzés komplexitására való tekintettel az interjúalanyok kiválasztásának szempontjai is szerepelnek. A dokumentumelemzés, melynek tárgya az óvoda interkulturális programja, a megalapozott elmélet („grounded theory”) módszere szerint történt.

Az eredmények többek között olyan nyelvi, kulturális és pedagógiai kérdéseket értelmeznek, mint hogy milyen mértékben szerepel az óvodai tevékenységben az anyanyelv és az idegen nyelv, hogyan viszonyulnak egymáshoz a nyelvek, illetve hogyan fejlődik a kulturális identitás intézményes keretek között. Az empirikus kutatás legfőbb eredményeképp levonható az a következtetés, hogy a gyermekek és nevelőik csak részlegesen voltak felkészülve a várható kihívásokra. Közülük a nem magyar és nem angol anyanyelvű gyermekek helyzete bizonyult a legnehezebbnek és legösszetettebbnek. Az is bebizonyosodott, hogy egy többnyelvű óvoda nyelvi, kulturális és szociális szempontból is jelentősen eltér egy egynyelvű óvodától. A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy Magyarországon az óvodapedagógiában egy új minta, a „Pápai modell” megszületésének lehetünk tanúi. Mindez alátámasztja azt a feltételezést, miszerint egy gyermek sem válik automatikusan kétnyelvűvé intézményes keretek között. Ehhez szükség van egy gondosan kidolgozott programra és annak professzionális megvalósítására. 

 

 

 1. 10.  2016. május 10. Az egészséges életmódra nevelés gyakorlati megvalósítása - előadó: Major Eleonóra

Résztvevők: 18 fő

Helyszín: BPK

Előadásomban áttekintettem az alapvető fogalmakat: egészség, fittség, életmód …

Ezután a hallgatókkal a káros szenvedélyekről – alkohol, drog, dohányzás, gyógyszer túladagolás  -  beszélgettünk.

További kiemelt témáink voltak még a következők:

- táplálkozás – ételpiramis,

- a víz életünk alapja: ivóvíz – szomjoltás,

- a víz szerepe a tisztálkodásban, a testi higiénia,

- a levegő minőségének hatása mindennapjainkra, testedzés tiszta levegőjű környezetben, pl. erdőben,

- a life-time és a ciklikus sportágak szerepe, jelentősége a fiatalok és az idős korosztály testedzésében,

- az egészséges életmód alappillérei: a megfelelő szokások kialakítása, a mértékletesség.

Közösségépítés és túrázás a szabadban

A természet a közösségépítési lehetőségek széles tárházát rejti magában. Ezek közül mind lehetőségeiben, mind fontosságában kiemelkedik a túrázás.

Sok lehetőség közül választhatunk: gyalogtúra, hegymászás, evezős túra, kerékpártúra, erdei séta, …   de ezen belül is lehet egy napos, sátras, faházas, … túra.

Különleges jelentősége és nagyon jó közösségépítő hatása van azoknak a túráknak, melyek során nomád körülményekkel találkozunk. Itt mindenkinek találhatunk egyéni és egyedi feladatot: vízhordás, tűzrakás, sátor állítás, fa-, rőzseszedés, főzés, mosogatás, …

Unikális, a mindennapi életben ritkán előforduló kihívásokat kell megoldanunk:

- a résztvevők mennyire vannak hozzászokva a hosszú, kitartó meneteléshez,

- egyeseknek lehet tériszonya,

- másoknak lehet bogárfóbiája …

Kiemelkedő jelentősége lehet ezeknek a nehézségeknek a leküzdésében a közösség hozzáállásának és az egyéni segítségnyújtásnak egyaránt: egymásra figyelés, beszélgetés, események értelmezése, szituációk megmagyarázása, biztatás, konkrét segítségnyújtás, barátságos hozzáállás.


 

2016/2017. tanév

A tanévben tovább folytatódott a "Szakmai identitás fejlesztése" kurzus, melyen a szakkollégium hallgatósága feladata volt, hogy beszámoljanak kutatásaikról, diplomamunkájukról. Ezek a bemutatók, előadások segítik a tagságot kutatás módszertani feladataik megvalósításában

1./ A szakkollégium sikeresen pályázott a NTP-SZKOLL-15- programban, melynek témái:

- A szakkollégium heterogén szakmai profiljának formálása, a hasonlóságok, közelítések megkeresésével. I.

Szakmai szocializáció fejlesztése elméleti és gyakorlati ismeretek, tapasztalások segítségével. I.-

Időtartam: 25 óra

Résztvevők: a teljes szakkollégiumi tagság

A pályázatban megfogalmazott céljaink, feladataink a következők voltak: a szakmai identitás formálása, olyan elméleti és elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítése, mellyel a résztvevők motiváltabbak és hatékonyabbak tanulmányi eredményeikben és a társadalmi felelősségvállalás kérdésében.

 Programjaink között szerepelt: a szociális és intellektuális képességeik fejlesztése a különböző témájú kutatói estek szervezése, rendezvényeken való részvétel.

A szakkollégium hallgatói többségében óvodapedagógia, csecsemő, és kisgyermeknevelő, kommunikáció, média,- moderátor szakos hallgatók, akik a programokkal való részvétellel ismereteiket gazdagíthatták, társadalmi érzékenységük fejlesztésével nyitottabbá váltak a problémák és konfliktusok eredményes kezelésében.

2./ A pályázati programba ütemezett kiadvány megjelenéséről is a szakkollégium gondoskodott, melynek bemutatója a Magyar Tudomány Ünnepén volt.

A kötet címe: "HUMÁNTUDOMÁNYOK- INNOVÁCIÓ -DIVERZITÁS"  és  "A szövés-fonás, bábozás módszertani alapjai" c. módszertani kiadvány. A tanulmánykötet összeállításában és munkálatiban a szakkollégium hallgatói háttérmunkát végeztek.

A kötet azzal a céllal került összeállításra, hogy megismertessük az olvasót a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar  oktatóinak néhány munkájával, és segítse hallgatóink kutatói és tudományos munkáit.

A tanulmányok változatos témái egyben tükrözik a Kar képzéseinek és oktatóinak sokrétű szakmai irányultságát.

A kötet tartalmazza a migráció kérdéséről, Szondy Lipót politikai pszichológiájának értelmezéséről, a bátorító nevelésről, Freinet pedagógiájáról - angol nyelven -, a dohányzás leszokását támogató programról, a fogyatékossággal élők hazai demográfiai jelenségeiről, a szociális szakma elméleti és gyakorlati kérdéseiről, mint az új szemléletű szociális munka és a logoterápia - szupervízió gyakorlatáról, valamint a kisgyermekek óvodai élethez fűződő attitűdjéről szóló cikkeket. 

B./A szövés-fonás, bábozás módszertani alapjai c. módszertani kiadvány a hallgatók szakmai gyakorlatához, a gyermekekkel való foglalkozás sikeresebbé tételéhez járul hozzá. Az 1-6 éves korosztállyal foglalkozó hallgatók számára nagy segítséget jelent a módszertani füzet megjelenése.

 

 

 

 

 


 

Szakkollégiumi kutatói estek

Szakkollégisták által választott kutatások bemutatása, egyeztetett időpontokban és folyamatosan történik, melyek egyben diplomamunkáink is. Ezek a kutatások, dolgozatok lehetőséget adnak arra, hogy TDK-ra is jelentkezzünk.

A beszámolók fókuszban: tézisek, módszertan ismertetése, szakirodalmak gazdagítása, dúsítása áll, ami lehetővé teszi, a hasonló témák kutatási tapasztalatainak megosztását, szakirodalom felhasználásának lehetőségét.

Felkészülés a TDK-ra.

Kollégistáink, a képzés jellegéből fakadóan az alábbi kutatási témákon dolgoznak, és mutatják be ezzel kapcsolatos eredményeiket. Fontos számunkra az is, hogy  tanulmányi eredményeinkkel, teljesítményünkkel példát mutassunk.

 

SORSZÁM

NÉV

EGYETEM/SZAK

KUTATÁSI TÉMA

TANULMÁNYI ÁTLAG

1

 

Bakos Boglárka

 

SOE/ óvodapedagógus

A gyerekek személyiségének megismerése rajzvizsgálati módszerekkel

4,8

2

 

Baumgartner Dorina

 

SOE/ óvodapedagógus

Óvodán kívüli foglalkozások az óvodáskorú gyermekek életében

4,82

3

 

Benkó Csenge

 

SOE/ óvodapedagógus

Tehetséggondozás az óvodában

4,26

4

 

Bontó Petra

 

SOE/ óvodapedagógus

Az egyéni és csoportos éneklés jelentősége óvodás korban

4,88

5

 

Czafit Laura

 

SOE/ óvodapedagógus

Szokások, néphagyományok az óvodában

5,00

6

Cséfalvai Eszter

SOE/ óvodapedagógus

Mozart-effektus, és a zenei nevelés az óvodában

4,52

7

Hajdinák Kitti

SOE/ óvodapedagógus

A gyerekek társas kapcsolatrendszerének vizsgálata

4,5

8

Horváth Dóra

SOE/ óvodapedagógus

A testsúly és az életmód kapcsolata óvodáskorú gyermekeknél

4,86

9

Jagodics Nikolett

SOE/ német nemzetiségi óvodapedagógus

A magyar népmese fejlesztő hatása az óvodáskorban

4,64

10

 

Jurasits Adél

 

SOE/ óvodapedagógus

Természethez kötődő ünnepek a gyerekek játékában

4,44

11

Katona Zsófia

SOE/ óvodapedagógus

A fogyatékos emberekhez való pozitív odafordulás felnőttkorban

4,65

12

 

Kiss Rebeka

 

SOE/ német nemzetiségi óvodapedagógus

Rousseau gyermekképe

4,52

13

Kiss Szabina

SOE/ német nemzetiségi óvodapedagógus

Egészséges életmód megalapozása a müncheni és a soproni gyakorló óvodában

4,32

14

Kiss Viktória

SOE/ német nemzetiségi óvodapedagógus

A zene érzelmi hatása kisgyermekkorban

(TDK)

4,82

15

Kocsis Martina

SOE/ óvodapedagógus

Keszthely környezeti nevelési szintereinek vizsgálata

4,76

16

 

Kovács Bogi

 

SOE/ óvodapedagógus

Az óvodapedagógus személyiségének hatása a gyermek személyiségére

4,94

17

 

Kozma Barbara

 

SOE/ óvodapedagógus

A szelektív mutizmus kialakulása és jellemzői óvodás korban

4,71

18

Licskai Laura

SOE/ óvodapedagógus

A gyermekvédelmi bentlakásos intézményekben nevelkedő fiatalok kötődéseinek vizsgálata

4,32

19

Milkovics Veronika

SOE/ óvodapedagógus

Gyermekek és idősek együtt nevelődése

4,94

20

Németh Kinga

SOE/ óvodapedagógus

Hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedése az óvodába

4,81

21

 

Palatin Vivien

 

SOE/ óvodapedagógus

A mesék hatása kisgyermekkorban

4,91

22

Papp Enikő

SOE/ óvodapedagógus

Gyermekjátékok története – Lego- „Játssz jól”

4,86

23

Rónai Ildikó

SOE/ német nemzetiségi óvodapedagógus

Magyar gyerekek külföldi óvodákban

4,82

24

 

Ruzsics Viktória

 

SOE/ óvodapedagógus

A gyerekek játék tevékenységének pszichológiai szempontú tanulmányozása

4,9

25

Schönwald Laura

SOE/ német nemzetiségi óvodapedagógus

Óvodai foglalkozások összehasonlítása egy határ két oldalán(TDK)

4,85

26

Vincze Klaudia

SOE/ óvodapedagógus

Autizmus az óvodában, hatása a csoportra

4,1

 

 

Szakmai tanulmányutak

A német nemzetiségi óvodapedagógus szakkollégista hallgatóink (I.-II.-III.) részt vesznek a INTERREG V-A Bildungskooperationen in der Grenzregion AT-HU (BIG AT-HU)- Unios projektben, (2015-től), ahol feladataikat kiválóan végzik. Feladatuk, a kétnyelvűség és az óvoda és iskola átmenetében, a nyelvfejlesztés sikeres megoldása. Ennek megfelelően a határmenti (Burgenland) óvodákban az óvodai foglalkozásokat tervezik és vezetik, (német nyelven), melyről szerzett tapasztalataikat megosztják hallgatótársaikkal.

 

 

Konferenciák, rendezvények

 

A szakkollégium folyamatosan fontos szerepet kap és vállal, a különböző kari, de egyetemi szintű konferenciák, nemzeti ünnepek szervezésében, rendezésében.

Március 15-e, október 24-e, Kutatók Éjszakája, Brunszvik Teréz Napja.... mind olyan ünnepi alkalom, melyen a szakkollégisták tehetségükkel, ötleteikkel, ének, tánc, színészi tudásukkal emlékezetessé teszik ezeket az alkalmakat. Fontos esemény volt számunkra, amikor egy igen fontos könyvbemutó szervezésében részt vehettünk.

2017. május  09.  17h : REFORMÁCIÓ 500. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő       "tízparancsolat,  tízparancsolat 12 részben" című könyv bemutatója került sor,  melynek szerkesztői: Dávid István - Vitus- Bulbuk István lelkészek Kolozsvárról.

 

2017/2018.

Kurzus

A Szakkollégium Képzési programja változatlan. A "Szakmai identitás fejlesztése" kurzus folyamatosan megtartásra kerül, ahol a tagok beszámolnak  kutatási eredményeikről, illetve feladataikról.

Kutatás

1.) E tanévben a szakkollégium lehetőséget kapott egy országos kutatásban való részvételre. A kutatás.

"Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely

kialakítása ( országos kutatás, - az FSZK, - Revita Alapítvány irányításával)" . (2017-2019)

A kutatás célja: az intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követőértékelése, illetve a folyamat hatékonyság- és hatásvizsgálata. Feladat, hogy minden olyan szereplő véleménye rögzítésre kerüljön, akik közvetve vagy közvetlenül érintettek a kiváltási folyamat által. A kutatás során gyűjtött adatok alkalmasak lesznek arra, hogy a kiváltás teljes folyamata, a folyamat minden eleme, minden szereplő szemszögéből nyomon követésre és értékelésre kerüljön, így teljes, az egyes kiváltási helyszínekre vonatkozó esettanulmányokat készíthessünk.

Kutatási program tárgya:

A szociális intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatása, mérés-értékelése, hatékonyság- és hatásvizsgálata.

Helyszínek: Szombathely  és Táplánszentkereszt

A kutatás résztvevői: Don Bosco Szakkollégium hallgatói és szociálpedagógia szakos hallgatók.

Szakmai programjaink

Ebben a tanévben egy olyan találkozást szervezünk, ahol a különböző érdeklődésű, szakmai mássággal rendelkező szakkollégiumok közös találkozóját szervezzük.

Részt fogunk venni olyan konferencián, a hol a "Meg nem született gyermekekért" fogunk közös kutatásba és alőadások megtartásába. (2018. május)

Olyan témákat fogunk feldolgozni, melyek a szakmai identitás erősítését szolgálja.