Emberi erőforrás tanácsadó felvételi vizsga - Témakörök

Emberi erőforrás tanácsadó felvételi vizsga - Témakörök

 

Témakörök a Vezetési ismeretek tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

 1.  Egyén a szervezetben
 2. Motiváció
 3. Csoportok a szervezetben
 4. Személyes vezetés – leadership
 5. Konfliktusok a szervezetben
 6. Szervezeti struktúrák és formák

 

Javasolt irodalom:

Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 2001.

Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Akadémia Kiadó, Budapest, 2006.

Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest, 

 

Témakörök az Emberi erőforrás menedzsment tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

 1. Az emberi erőforrás menedzsment céljai, és tevékenységterületei
 2. Az emberi erőforrás tervezése
 3. Erőforrás biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés
 4. Teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés
 5. Az emberi erőforrások fejlesztése

 

Javasolt irodalom:

Hajós L. – Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás. HEFOP tananyag, DE ATC AVK, 2006.

Karoliny M.-né – Farkas F. – Poór J. – László Gy.: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003.

 

Témakörök a „Pszichológia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez


Szociálpszichológia

 1. Személypercepció, benyomásszerveződés, vonzalom, attribúció, attribúciós stílus – a szociálpszichológiai alapjelenségei
 2. Meggyőző kommunikáció, társas befolyásolás és ezek hatása. Machiavellizmus
 3. Csoportpszichológia, csoportdinamika, kötelékek, szerepek a csoportban
 4. Sztereotípia, előítélet szociálpszichológiai aspektusai
 5. Tömeg, tömegjelenségek

 

Javasolt irodalom:

Elliot Aronson: A társas lény. KJK-Kerszöv, Budapest,  2002.

Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz, Budapest, 2000.

Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest,  2001.

Gordon W. Allport: Előítélet. Osiris, Budapest, 1999.

Mahzarin Banaji: Rejtőzködő attitűdök és sztereotípiák. Osiris, Budapest,  2003.

 

Témakörök a „Pedagógia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1.  Hatékonyság, eredményesség az oktatásban

 • Az oktatás jelenlegi feltételei, oktatáspolitika
 • Szociokulturális háttérbeli különbségek hatása az oktatás eredményességére
 • Tehetséggondozás az oktatásban.
 • A pedagógus személyes kompetenciái és szerepe az eredményességben.

2.  Esélyegyenlőség az oktatásban

 • Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek elemzése
 • A lemorzsolódás okai: társadalmi és szociokulturális, személyiségi okok
 • Esélyteremtés a társadalomban és az oktatásban

3.  Az oktatás eredményességének mérése, értékelése

 • PISA felmérések tanulságai
 • Egyéni fejlődésbeli különbségek és a fejlesztés lehetőségei (fejlesztő pedagógia, differenciálás)
 • Mérési módszerek, eszközök a közoktatásban

 

Javasolt irodalom:

Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Hadházi Ágnes – Bezdom Iván: Pedagógusok a gyermekszegénység elleni nemzeti programról. Köznevelés. 2006. szeptember 22. 62. évf. 29. sz. 18. o.

Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Kiadó, Debrecen, 2000.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, 2000

Ranschburg Jenő: A család anyagi helyzetének szerepe a gyermekkori magatartási zavarok kialakulásában. Fejlesztő pedagógia 12. évf. 2001/6. szám.

N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest, 2004.

Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek: A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Esély 17, 2005/4. pp. 3-41.

Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: Állam, kormányok, civilek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.

Ferge Zsuzsa: Struktúra és szegénység. In: Kovách Imre (szerk.)  Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció. pp. 479-500. Napvilág Kiadó, Budapest, 2006.

Költségvetési egyensúly és közfelelősség: Az új Egyensúly Program néhány társadalmi vetülete. Fejlesztés és Finanszírozás, 2006/3. pp. 3-11.

Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

 

Témakörök az „Andragógia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez 

 1. A felnőttkori tanulás változásai, a felnőtt tanulás motivációi.
 2. A felnőttoktatás- és képzés intézményrendszerének változásai.
 3. Magyarország és az egész életen át tartó tanulás.
 4. A felnőttképzés, mint második esély.

 

Javasolt irodalom:

 

- Falussy Béla: A felnőttkori tanulás, önképzés változásai, jelenlegi feltételei és körülményei a KSH időmérleg-életmód felvételei alapján

Elérhető:http://ofi.hu/felnottkori-tanulas-onkepzes-valtozasai-jelenlegi-feltetelei-es-korulmenyei-ksh-idomerleg-eletmod

 

- Györgyi Zoltán: Tanul-e a magyar társadalom.

Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/felnottoktatas/tanulo-felnott-felnott

 

- Bajusz Klára: A felnőttkori tanulás motivációi. Felnőttkori tanulási képességek

Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/felnottkori-tanulas

 

- Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatás mint második esély az iskolai végzettség megszerzésére

Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/szakmai-napok-2002/iskolarendszeru

 

- Halász Gábor: Egész életen át tartó tanulás: az új oktatáspolitikai paradigma

 

- Memorandum az egész életen át tartó tanulásról - Európai Bizottság 2000

 

- A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról

 

- Csoma Gyula-Lada László: Esélyegyenlőség és kompenzációs politikák – A felnőttoktatás helye a „második esély” kifejlesztendő intézményi- és programrendszerében.

Elérhető: http://ofi.hu/en/tudastar/tanulmanyok/eselyegyenloseg

 

- Mayer József: Az első, a második és az n-edik iskolai esély. A hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcai és a kompenzáció lehetőségei.