Erasmus+ hallgatói mobilitás - pályázati lehetőségek a 2017/18 tavaszi félévére

Kedves Hallgatók!

Az alábbi 4 pályázati lehetőségre hívjuk fel a figyelmet:

1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


HALLGATÓI ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
a 2017/2018. tanév tavaszi félévére
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara pályázatot hirdet a ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlati mobilitásban való részvétel céljából a 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterére.

1. A pályázat célja
A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.
2. A pályázásra jogosultak köre
A Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatói.

3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

4. A programban részt vevő országok
Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország.
A fogadó intézményt a hallgató keresi meg, és a fogadókészséget egy eredeti befogadó nyilatkozattal igazolja.

5. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben. A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk).
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
 • A kiutazás feltétele, hogy a hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó.
 • A hallgatóval képzési Megállapodás jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

6. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.
 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján 400-600 €/hó. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, szállásdíj, megélhetés).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • kitöltött pályázati űrlap,
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok,
 • hiteles leckekönyv-másolat az utolsó két lezárt félévről, (az I. évfolyamos hallgatók a második félévi igazolást augusztus közepéig pótolhatják),
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket.

A pályázat benyújtásához szükséges űrlapok:

ERASMUS+ pályázati űrlap hallgatói ösztöndíjas tanulmányok folytatására

Erasmus+ szülői nyilatkozat

8. A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja el a tudományos és külügyi dékánhelyettes, egyben Erasmus+ kari koordinátor elnökletével. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek (laboratóriumok) munkájában),
 • jó tanulmányi eredmény,
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában,
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység,
 • szakkollégiumi tagság.

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.

9. Teendők a pályázat elnyerése után
Az ERASMUS+ ösztöndíj elnyerése esetén

 • a hallgató képzési megállapodást (Training Agreement) köt a fogadó intézménnyel, amely dokumentumot a kiutazás előtt legalább két héttel le kell adni az Erasmus Irodában;
 • a küldő intézmény és a hallgató a kiutazást megelőzően ösztöndíjszerződést köt, amelyben rögzíti az Erasmus+ ösztöndíj összegét.

10. Teendők az Erasmus+ ösztöndíjas tanulmányok végeztével
A hallgatónak a külföldi tanulmányok befejeztével le kell adnia a következő dokumentumokat:

 • a képzési szerződés (Training Agreement) fogadó intézmény képviselője által igazolt eredeti példányát;
 • a fogadó intézménytől kapott eredeti igazolást a külföldön eltöltött tanulmányi időtartamról (Letter of Confirmation);  3-5 oldalas, fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót a tudományos és külügyi dékánhelyettes részére;
 • On-line hallgatói beszámoló elkészítése a támogatási szerződésben meghatározott módon.

11. A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázati anyagot a SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékánhelyettesi Titkárságán, Égető Erika ügyvivő szakértőnek kell benyújtani 1 példányban kinyomtatva. A pályázati űrlapot és az önéletrajzot elektronikus formában is el kell küldeni a következő e-mail címre: egeto.erika@uni-sopron.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.
További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban a Dékánhelyettesi Irodában Dr. Patyi Gábor tudományos és külügyi dékánhelyettestől (tel: 99/518-930; e-mail: patyi.gabor@uni-sopron.hu) és Égető Erika ügyvivő szakértőtől kérhetők (Tel: 99/518-933 e-mail: egeto.erika@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.

Sopron, 2017. szeptember 28.
Dr. Patyi Gábor
tudományos és külügyi dékánhelyettes

 

2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ TANULMÁNYI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
a 2017/2018. tanév tavaszi félévére
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az érvényben lévő kétoldalú szerződések alapján pályázatot hirdet külföldi felsőoktatási intézményekben történő ERASMUS+ ösztöndíjas hallgatói tanulmányok folytatására a 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterére.


1. A pályázat célja
A tanulmányi célú hallgatói mobilitás pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
2. A pályázásra jogosultak köre
A Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatói.
3. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

4. A SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar ERASMUS+ partnerintézményei
A partnerintézmények listája a honlapon megtalálható:
http://bpk.uni-sopron.hu/partner-intezmenyek
5. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek – mérlegelést követő - teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • A hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, európai uniós program (pl. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe.

6. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva.
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.
 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján 400-500 €/hó. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, kollégium, albérlet, megélhetés).
 • Hátrányos helyzetű hallgatók rendkívüli támogatást igényelhetnek (200 €/hó).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • kitöltött pályázati űrlap,
 • nyelvtudást igazoló dokumentumok,
 • hiteles leckekönyv-másolat az utolsó két lezárt félévről (az I. évfolyamos hallgatók a második félévi igazolást augusztus közepéig pótolhatják),
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket.

A pályázat benyújtásához szükséges űrlapok:

ERASMUS+ pályázati űrlap hallgatói ösztöndíjas tanulmányok folytatására

Erasmus+ szülői nyilatkozat

8. Teendő a pályázat benyújtása előtt
A kiválasztott partnerintézmény Erasmus irodája felé e-mailben jelezni kell a kiutazási szándékot.
9. A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja el a tudományos és külügyi dékánhelyettes, egyben Erasmus+ kari koordinátor elnökletével. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek (laboratóriumok) munkájában),
 • jó tanulmányi eredmény,
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában,
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység,
 • szakkollégiumi tagság,

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.
10. Teendők a pályázat elnyerése után
Az ERASMUS+ ösztöndíj elnyerése esetén

 • a hallgató tanulmányi megállapodást (Learning Agreement) köt a fogadó intézménnyel, amely dokumentumot a kiutazás előtt legalább két héttel le kell adni az Erasmus Irodában;
 • a küldő intézmény és a hallgató a kiutazást megelőzően ösztöndíjszerződést köt, amelyben rögzíti az Erasmus+ ösztöndíj összegét.

11. Teendők az Erasmus+ ösztöndíjas tanulmányok végeztével
A hallgatónak a külföldi tanulmányok befejeztével le kell adnia a következő dokumentumokat:

 • a fogadó intézménynél kiadott Transcript of Records nevű okmány eredeti példányát, ezzel igazolva, hogy elvégezte a tanulmányi szerződésben rögzített tanulmányi programot;
 • a fogadó intézménytől kapott eredeti igazolást a külföldön eltöltött tanulmányi időtartamról (Letter of Confirmation);  3-5 oldalas, fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót a tudományos és külügyi dékánhelyettes részére;
 • on-line hallgatói beszámoló elkészítése a támogatási szerződésben meghatározott módon.

12. A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázati anyagot a SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékánhelyettesi Titkárságán, Égető Erika ügyvivő szakértőnek kell benyújtani 1 példányban kinyomtatva. A pályázati űrlapot és az önéletrajzot elektronikus formában is el kell küldeni a következő e-mail címre: egeto.erika@uni-sopron.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.
További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban a Dékánhelyettesi Irodában Dr. Patyi Gábor tudományos és külügyi dékánhelyettestől (tel: 99/518-930; e-mail: patyi.gabor@uni-sopron.hu) és Égető Erika ügyvivő szakértőtől kérhetők (Tel: 99/518-933 e-mail: egeto.erika@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.

Sopron, 2017. szeptember 28.
Dr. Patyi Gábor
tudományos és külügyi dékánhelyettes

 

3. Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására
2017/2018-as tanév

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

 • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült

 Másodlagos szempont:

 • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2017/2018. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A pályázás módja

1.       Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához (Égető Erika kari Erasmus asszisztens részére), valamint
 • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot az egeto.erika@uni-sopron.hu e-mail címre is el kell küldeni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

 2.       Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Pályázati határidő: 2017. október 20.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól 

(1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

Mellékletek:

Igénylőlap

 

4. Pályázati felhívás

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására
2017/2018-as tanév

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára, akik a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2017/2018-as tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben fogyatékossággal élő, vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, és a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

• A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.
• Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.
• A támogatható költségeket az Erasmus+ programban résztvevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása – vagyis olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének. Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségeknél, azonban ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.

A pályázás módja

Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet, amelyben az igényelt támogatás tételesen felsorolásra kerül, továbbá a pályázó részletesen indokolja a felsorolt tételek szükségességét a mobilitási időszakra vonatkozóan.

Kötelező melléklet

3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló
Kötelező csatolni a pályázat mellékleteként kezelőorvos által 3 hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket.
Amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező mellékelni 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon kell benyújtani az alábbiak szerint:
Papír alapon benyújtandó a küldő intézmény koordinátorának:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap
 • a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)
 • Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a küldő intézmény koordinátorának (egeto.erika@uni-sopron.hu):
 • A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl) 
 • A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)
 • A kötelező melléklet szkennelt verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a felsorolt kötelező melléklettel együtt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A 2017/2018-as tanévben őszi félévre és tavaszi félévre kiutazók 2017. május 24-i határidővel, a tavaszi félévre kiutazók 2017. október 25-i határidővel nyújthatnak be pályázatot.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik, akik javaslatot tesznek a támogatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A támogatás összege

A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni.

Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással, illetve amelyek felhasználásáról – pozitív elbírálás esetén – a pályázó számlákkal tud elszámolni.
A kórtörténeti összefoglaló alapján az orvosszakértők az igényelt támogatás jogosultságát a mobilitás szempontjából vizsgálva négy csoportba sorolják: indokolatlan, enyhe, közepesen súlyos és súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum mekkora összegű támogatást kaphat.

 

Enyhe betegség /fogyatékosság

Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság

Súlyos betegség/fogyatékosság

 
 

Hallgatók

maximum 150 €/hó

maximum 320 €/hó

maximum 500 €/hó

 

Felsőoktatási munkatársak

maximum 20 €/nap

maximum 60 €/nap

maximum 100 €/nap

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.


Mellékletek:
Pályázati űrlap