Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás - pályázati lehetőség a 2018/19 tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ERASMUS+ TANULMÁNYI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁS ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
a 2018/2019. tanév őszi és tavaszi félévére
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az érvényben lévő kétoldalú szerződések alapján pályázatot hirdet külföldi felsőoktatási intézményekben történő ERASMUS+ ösztöndíjas hallgatói tanulmányok folytatására a 2018/2019. tanév őszi és tavaszi szemeszterére.


1. A pályázat célja

A tanulmányi célú hallgatói mobilitás pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatói. Aktív hallgatói státusz szükséges az ösztöndíj alatt.

3. Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap); jellemzően szemeszterenként 4 hónap

4. A SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar ERASMUS+ partnerintézményei

A partnerintézmények listája a honlapon megtalálható:
http://bpk.uni-sopron.hu/partner-intezmenyek

5. Pályázati feltételek

 • a pályázó a Soproni Egyetem Benedek Elek Karának beiratkozott hallgatója kell. Aktív hallgatói státusszal kell, hogy rendelkezzen az Erasmus mobilitási ösztöndíj teljes idejére
 • a pályázó magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve huzamos tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik
 • kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • a pályázó jó tanulmányi eredménnyel és nyelvtudással rendelkezik
 • a hallgató az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, európai uniós program (pl. Leonardo da Vinci, Marie Curie ösztöndíj, Jean Monnet) által támogatást – azonos célra és költségekre –, nem vesz igénybe
 • egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam. A korábban "Lifelong Learning Program"-ban végzett mobilitási is hozzáadandó

6. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Hallgatói ösztöndíj: mértéke a fogadó országok megélhetési költség szerinti besorolása alapján 420-520 €/hó
 • Hátrányos helyzetű hallgatók rendkívüli támogatást igényelhetnek (200 €/hó)
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Erasmus+ mobilitási ösztöndíj nem feltétlenül fedezi az utazással és a kint tartózkodással kapcsolatban felmerülő költségeket (pl. repülőjegy, vízum, biztosítás, kollégium, albérlet, megélhetés).

7. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 • kitöltött pályázati űrlap (MS Word formátumban), kinyomtatás után aláírva
 • kitöltött pályázati adatlap online formátumban
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • nyelvismeret igazolása
 • hiteles leckekönyv-másolat az utolsó két lezárt félévről (az I. évfolyamos hallgatók a második félévi igazolást augusztus közepéig pótolhatják),
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket.

A pályázat benyújtásához szükséges űrlapok:

ERASMUS+ pályázati űrlap (MS Word formátum) hallgatói ösztöndíjas tanulmányok folytatására

ERASMUS+ online pályázati adatlap

Erasmus+ szülői nyilatkozat

8. Teendő a pályázat benyújtása előtt
A kiválasztott partnerintézmény Erasmus irodája felé e-mailben jelezni kell a kiutazási szándékot.

9. A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatokat kari ad hoc bizottság bírálja el a tudományos és külügyi dékánhelyettes, egyben Erasmus+ kari koordinátor elnökletével. A bizottság tagjai a benyújtott pályázatokat rangsorolják, majd a Tempus Közalapítvány által biztosított pénzügyi keretet felosztják a nyertes pályázók között.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiváló szakmai nyelvismeret
 • hallgatói tudományos tevékenység (TDK, OTDK, részvétel a Kar szakmai tudományos műhelyeinek (laboratóriumok) munkájában),
 • jó tanulmányi eredmény,
 • részvétel a hallgatói közösségi munkában,
 • kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység,
 • szakkollégiumi tagság,

A pályázatok elbírálására a benyújtás határidejét követő egy hónapon belül kerül sor.


10. Teendők a pályázat elnyerése után
Az ERASMUS+ ösztöndíj elnyerése esetén

 • a hallgató tanulmányi megállapodást (Learning Agreement) köt a fogadó intézménnyel, amely dokumentumot a kiutazás előtt legalább két héttel le kell adni az Erasmus Irodában
 • a küldő intézmény és a hallgató a kiutazást megelőzően támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti az Erasmus+ ösztöndíj összegét

11. Teendők az Erasmus+ ösztöndíjas tanulmányok végeztével
A hallgatónak a külföldi tanulmányok befejeztével le kell adnia a következő dokumentumokat:

 • a tanulmányi szerződés (Learning Agreement) fogadó intézmény képviselője által igazolt eredeti példányát
 • a fogadó intézménynél kiadott Transcript of Records nevű okmány eredeti példányát, ezzel igazolva, hogy elvégezte a tanulmányi szerződésben rögzített tanulmányi programot
 • a fogadó intézménytől kapott eredeti igazolást a külföldön eltöltött tanulmányi időtartamról (Letter of Confirmation);  3-5 oldalas, fényképekkel dokumentált szakmai beszámolót a tudományos és külügyi dékánhelyettes részére
 • on-line hallgatói beszámoló elkészítése a támogatási szerződésben meghatározott módon

12. A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázati anyagot a SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar 008-as irodában, Németh Tamás Erasmus+ koordinátornak kell benyújtani 1 példányban kinyomtatva. A pályázati űrlapot és az önéletrajzot elektronikus formában is el kell küldeni a következő e-mail címre: nemeth.tamas@uni-sopron.hu. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.
További információk az ERASMUS+ programmal kapcsolatban a Dékánhelyettesi Irodában Dr. Patyi Gábor tudományos és külügyi dékánhelyettestől (tel: 99/518-930; e-mail: patyi.gabor@uni-sopron.hu) és Németh Tamás Erasmus+ koordinátortól kérhetők (Tel: 99/518-946 e-mail: nemeth.tamas@uni-sopron.hu). A hallgatói mobilitásról a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) is tájékozódhatnak a Pályázatok/Erasmus+ menüpont alatt.

Sopron, 2018. március 22.
Dr. Patyi Gábor
tudományos és külügyi dékánhelyettes