Előadástípusok és bírálati szempontrendszer

Conference formats and review process in English


A konferencián szimpózium, tematikus előadás és poszter műfajban lehet prezentációt tartani. Jelentkezni mindhárom kategóriában az absztrakt elektronikus úton történő benyújtásával lehet. Egy résztvevő legfeljebb két prezentáció esetében lehet első szerző, ezenkívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és egy esetben opponens. Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet.

1.1 Szimpózium

A szimpóziumot annak elnöke szervezi, moderálja, illetve ő kéri fel az opponenst is. Egy szimpózium 90 perces, ezalatt 4 vagy 5 előadásra kerül sor, ezeket az opponensi értékelés, az érdeklődők által feltett kérdések és a válaszok követik. A szimpózium összefoglalóját, továbbá az előadások absztraktját a szimpózium elnöke nyújtja be. A bírálatot csak a szimpózium elnöke kapja meg, amiről tájékoztatja a szimpózium előadóit. Az anyagok feltöltését megelőzően a szimpózium minden résztvevőjének regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.
A szimpózium 800–1000 karakter terjedelmű absztraktja tartalmazza a szimpózium céljait és oktatáskutatási relevanciáját, valamint az előadások rövid leírását. A szimpózium előadásainak összefoglalói részletezik az elméleti vagy empirikus munka alábbi jellemzőit:
 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények,
 • (5) elméleti és oktatási relevanciák.
 

1.2 Szekció előadás

A szekció előadásokra a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerül sor. A tematikus szekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja. Egy tematikus szekció 90 perces, ezalatt 4 vagy 5 előadásra kerül sor, ezeket megbeszélés, vita követi. Az absztrakt feltöltését megelőzően a prezentáló szerzőnek regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.
A tematikus előadás összefoglalója részletezi az elméleti vagy empirikus munka alábbi jellemzőit:
 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények,
 • (5) elméleti és oktatási relevanciák.
 

1.3 Poszter

A poszterek a Tudományos Programbizottság által szervezett poszterszekciókban mutathatók be. A poszterszekció munkáját a Tudományos Programbizottság által felkért elnök moderálja. Az absztrakt feltöltését megelőzően a prezentáló szerzőnek regisztrálnia kell a konferencia weboldalán.
A poszter összefoglalója részletezi az elméleti vagy empirikus munka alábbi jellemzőit:
 • (1) célok,
 • (2) elméleti keretek,
 • (3) módszerek (mérőeszköz, minta, adatfelvétel, elemzési eljárások),
 • (4) eredmények,
 • (5) elméleti és oktatási relevanciák.

 

2.1 Bírálati szempontrendszer

A beérkezett anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két független bíráló értékeli az alábbi szempontrendszer alapján. A felsorolt szempontok egyaránt érvényesek a szimpóziumi és a tematikus előadások, valamint a poszterek értékelésére, ám külön szempontok alapján értékelik az elméleti és az empirikus jellegű szakmai anyagokat (poszter csak empirikus jellegű munka lehet). A bírálók a szimpózium szervezettségét, belső logikáját külön is értékelik.
 
SzempontÉrtelmezésElméleti munkaEmpirikus munkaSzimpózium-összefoglalóPoszter
Célok A szimpózium előadásai egy közös céllal jellemezhetők-e?     X  
Koherencia A szimpózium előadásai hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Kerek képet adnak-e a vizsgált problémáról?     X  
Elméleti beágyazottság A kutatás elméleti kerete egyértelmű-e és érvényes-e az absztrakt szövege alapján? A fogalomhasználat pontos-e? X X   X
Az elmélet részletezettsége Az absztrakt alapján feltételezhető-e a kellő alaposságú tárgyalás? X      
Célok, kutatási kérdések, hipotézisek Az absztrakt világosan és egyértelműen megfogalmaz-e a kutatási cél(oka)t, kutatási kérdés(eke)t vagy hipotézis(eke)t?   X   X
Elemzési szempontok, relevanciájuk Az elemzésre kiválasztott szempontok érvényesek-e, ezek alkalmazásával új tudáshoz juthat-e a kutatás? X      
Eredetiség Valószínűsíti-e a szerző saját szellemi hozzájárulását az absztrakt a kutatáshoz? Hoz-e új tudást a vizsgálat? X      
Alkalmazott módszerek Egyértelmű-e, hogy milyen mintával, eszközökkel történt a vizsgálat? Az alkalmazott adatgyűjtési és -feldolgozási eljárások megfelelőek-e? A módszerek alkalmasak-e a kutatási kérdés megválaszolására?   X   X
Eredmények bemutatása, értelmezése Az adatok feldolgozása során keletkezett információkat ad-e meg az absztrakt? Értelmezi-e a szöveg, hogy ezeknek az eredményeknek milyen jelentést tulajdonít? Érvényes-e ez az értelmezés az absztraktban közöltek alapján?   X   X
Általános minőség, szerkezet, stílus Az absztraktra vonatkozó tartalmi elvárásokat követi-e a szöveg? Egy jól felépített és kivitelezett vizsgálatot valószínűsít-e a szöveg? Megfelelően alkalmazza-e a tudományos nyelvhasználatot? Könnyen értelmezhetőek a közlései? Gondosan megfogalmazott a szöveg? X X X X
Elméleti és gyakorlati jelentőség Az absztrakt alapján megítélhető-e a kutatás általánosabb, a konkrét mintán túlmutató relevanciája a kutatás és a gyakorlat számára? Ha a szerző megnevezi ezt, érvényes-e az állítása? X X X X
 
Mindegyik kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik a bírálók a szakmai anyagokat, valamint van lehetőségük rövid szöveges értékelésre is; az alacsony pontszámot indokolják. Ha a két bíráló által adott összpontszám között 10-nél nagyobb a különbség, harmadik bíráló is értékeli az anyagot.
 
A bírálók értékelésének figyelembevételével a végső döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg az elméleti és az empirikus munkáknál külön-külön meghatározott ponthatár alapján. A döntés lehet: (1) elfogadva; (2) elutasítva; (3) elfogadva, de átsorolva.
 
Elutasítás esetén nincs mód a szakmai anyag javítására és újbóli benyújtására. Az átsorolás azt jelenti, hogy a szimpóziumi előadás tematikus előadásként, a tematikus előadás poszterként szerepelhet a programban. Átsorolt szakmai anyag esetében a szerző nyilatkozhat arról, ha ebben a formában nem kívánja bemutatni munkáját.


Conference formats and review process

15th Training and Practice

International Conference on Educational Sciences

Sopron, 28 April 2022

 

Submissions are welcome in formats of symposium, thematic presentation and poster. Applications in all three categories are accepted electronically. One participant may be a first author of no more than two presentations. In addition, one participant may act once as a chairperson of a symposium and once as a discussant. One paper presented either at a symposium, a thematic session or a poster may have no more than five authors.

 

1.1 Symposium sessions

Symposium sessions are organized and facilitated by a chairperson, and the discussant is also nominated by the chair. A symposium is scheduled for 90 minutes and is comprised of four or five presentations followed by feedback from the discussant and an open discussion with the audience. Symposium summaries and paper abstracts are submitted by the chair. The review results will only be sent to the chair of the symposium, who is awaited to inform the presenters. All participants of the symposium should register for the conference before submission of the material.

The abstract of the symposium (800 to 1000 characters) provides information regarding the aims of the symposium, its scientific and educational relevance and a brief description of the presentations. The summaries of the presentations of the symposium give details of the following characteristics of the theoretical or empirical work:

 • (1) aims,
 • (2) theoretical framework,
 • (3) methodology (instrument, sample, data collection and analysis)
 • (4) results,
 • (5) theoretical and educational relevancies.

 

1.2 Thematic paper sessions

Paper presentations are organized by the Scientific Program Committee into thematic sessions. These sessions are moderated by a chair appointed by the Committee. Paper sessions are scheduled for 90 minutes, usually with four or five presenters, each followed by a discussion, with the audience. The presenting author of the paper should register for the conference before submission.

The summary of the thematic paper presentation gives details of the following characteristics of the theoretical or empirical work:

 • (1) aims,
 • (2) theoretical framework,
 • (3) methodology (instrument, sample, data collection and analysis)
 • (4) results,
 • (5) theoretical and educational relevancies.

 

1.3 Poster sessions

Posters can be presented in sessions organized by the Scientific Program Committee. These sessions are moderated by a chairperson appointed by the Committee. The presenting author of the poster should register for the conference before submission. 

The summary of the poster gives details of the following characteristics of the theoretical or empirical work:

 • (1) aims,
 • (2) theoretical framework,
 • (3) methodology (instrument, sample, data collection and analysis)
 • (4) results,
 • (5) theoretical and educational relevancies.

2.1 Review process

The proposals will be reviewed by at least two referees appointed by the Scientific Program Committee according to the following criteria. These criteria are applicable for all formats, the symposium and the thematic paper presentations and the posters as well. Different sets of criteria are applied to theoretical and empirical research (poster can only be based on empirical research). Special evaluation is given for the organization, inner logic of the symposium.

 

Category

Interpretation

Theoretical paper

Empirical paper

Symposium-summary

Poster

Aims

Do the papers in the symposium support the same objective?

   

X

 

Coherence

How are the papers in a symposium connected to each other? Together do they give a comprehensive view of the issue at hand?

   

X

 

Theoretical framework or conceptual rationale

Is the theoretical framework explicit and valid in the abstract? Are concepts and terminology valid and appropriate?

X

X

 

X

Discussion of theory

Is the abstract an indication of a thorough discussion?

X

     

Aims, research questions or hypotheses

Does the abstract include clear and explicit aims, research questions or hypotheses?

 

X

 

X

Aspects of analysis and their relevance

Are the approaches applied in the analysis valid? Does their application lead to new knowledge?

X

     

Originality

Does the abstract indicate the author’s contribution to research? Does the study bring new results and findings?

X

     

Research methodology

Are the sample and instruments of the study clear? Are the procedures of data collection and analysis appropriate? Are the methods appropriate to answer the research questions?

 

X

 

X

Presentation and interpretation of results

Does the abstract present information resulting from the analyses performed? Does the abstract clarify the meaning the author attributes to this information? Is this interpretation valid in the paradigm of the abstract?

 

X

 

X

Overall quality, structure and style

Does the abstract fulfil academic expectations of the genre? Does the abstract reveal a well-designed and executed study? Does the abstract use appropriate academic language? Is it easy to understand? Is it carefully composed?

X

X

X

X

Relevance for theory and practice

Does the abstract clearly indicate wider importance or the consequences of the study, beyond the constraints of the concrete situation or participants examined? If the author explicitly states this relevance, is their claim valid?

X

X

X

X

 

The reviewers will rate the proposals from 0 to 5 in each category, and they can add short comments to their scores, low scores are explained. If there is more than a

10-point difference between the ratings, a third reviewer will be asked to evaluate the proposal.

 

Based on the evaluation of the referees, the Scientific Program Committee defines the minimal acceptance scores separately for the theoretical and the empirical proposals, and makes the final decision. The decision may be: (1) accepted; (2) rejected; or (3) accepted but re-assigned.

 

If a proposal is rejected, it is not possible to change and re-submit it. Assignment to a different conference format means the re-direction of a paper in a symposium to a paper in a thematic session, or of a paper to a poster session. If the proposal is re-assigned, the authors may decide against presenting their work.