Felvételi Információk

A német nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek írásbeli és szóbeli alkalmassági vizsgát kell tenniük. 

Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz.


Az alkalmassági vizsga összege:

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell (kivéve az előalkalmassági vizsga).  

A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt egy héttel.
Az alkalmassági vizsga díja szakonként 4.000,- Ft.

Amennyiben intézményünk több szakjára (max. 3 db) is beadta jelentkezését, melyek alkalmassági vizsgát igényelnek, úgy a vizsga díja szakonként 4.000,- Ft. (A közleményben mindegyik szak betűjelét fel kell tüntetni.)   

 

Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • alkalmassági vizsgadíj befizetésről szóló igazolás
  • sportruházat és cipő a testi alkalmassági vizsgához
  • Nyilatkozat a képzésre jelentkezők szakmai alkalmasságáról (egészségügyi nyilatkozat) /kitöltve, aláírva, kék tollal/ Dokumentum letölthető ITT.

Az alkalmassági vizsga a fenti dokumentumok nélkül nem teljes! Az adatokat nem rögzíthetjük ezek hiányában, ezért feltétlenül hozzák magukkal a vizsgára!


Óvodapedagógus alkalmassági vizsga

A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi, egészségi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!

 

Alkalmassági vizsga az óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezők számára

A konduktor, a tanító és az óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, annak a behívó intézményben kell a vizsgát letennie, mert az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják. Korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el.

 • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.
 • Figyelem! Amennyiben olyan nemzetiségi szakra jelentkezik, ahol nyelvi alkalmassági is van, akkor a 3. típusú alkalmassági vizsgát kell letennie, aminek része a nyelvi alkalmassági is.

Az alkalmassági vizsga követelményei
Az alkalmassági vizsga anyaga a legtöbb felsőoktatási intézményben a következő (az eltéréseket honlapunk Egyetemek, főiskolák menüpontjában az intézményi oldalak tartalmazzák).


Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
Feladat:
a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.


Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.


A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.


Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).


Kizáró okok:
A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. 
A jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.


Figyelem!

A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. 


Kizáró okok:

 • diszlexia,
 • diszgráfia,
 • diszkalkulia,
 • súlyos mentális,
 • pszichés zavarok


Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
 • mindennemű szívbillentyű hiba,
 • a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
 • ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
 • a térlátás korlátozottsága
 
Szakmai gyakorlaton való részétel feltétele (sikeres felvételi eljárás esetén):

Óvodapedagógus képzésben a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak előzetesen részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az óvoda járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül. Amennyiben a vizsgálatot igazoló úgynevezett fehér kiskönyvet a hallgató nem kaphatja meg, nem tudja a képzés részeként előírt gyakorlatot teljesíteni, így nem nyerhet a tanulmányai egyéb követelményeinek teljesítése esetén sem végbizonyítványt, tehát záróvizsgára sem bocsátható.

 

Német nemzetiségi szakirány alkalmassági vizsga követelmények: 

Célja:  Annak megállapítása, hogy a jelentkező megfelelő szinten van-e német nyelvből ahhoz, hogy a német nemzetiségi óvodapedagógus képzést eredményesen elvégezze, eleget tegyen a tanulmányai során a képzési elvárásoknak a német nyelvű tantárgyakból.


Feladat:

 • Írásbeli feladat:
  • Egy 35 feladatból álló, nyelvtani ismereteket felmérő multiple choice teszt kitöltése, és 10, alapvető nyelvtani ismereteket felmérő mondat lefordítása magyar nyelvről német nyelvre.
 • Szóbeli feladat:
  • A szóbeli alkalmassági vizsgán egy motivációs beszélgetésre kerül sor, amelyben a személyes bemutatkozáson kívül sor kerül annak felmérésére, hogy a jelentkező miért szeretné választani a német nemzetiségi óvodapedagógus hivatást, és ismeri-e alapszinten, milyen képességekkel, kompetenciákkal kell rendelkeznie egy óvodapedagógusnak, és hogyan zajlik egy óvodás gyermek mindennapja, milyen az óvodai élet. Ezekről a jelentkező előzetesen interneten tájékozódhat a különböző német nyelvű óvodai honlapokon.


Az elbírálás szempontjai:

 • Felmérni, hogy vannak-e a jelentkezőnek alapvető nyelvtani, nyelvi hiányosságai a német nyelvben.
 • Felmérni, hogy milyen a kommunikációs készsége német nyelven.
 • A tájnyelvi beszéd/dialektus nem hiba, tehát nem kizáró ok.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék megfelelő kommunikációs kompetenciával ahhoz, hogy az óvodai nevelés során tudjon kommunikálni a gyermekekkel és nekik az alapvető német nyelvi ismereteket megfelelően át tudja adni.


Kizáró okok:

 • A szóbeli és írásbeli feladat alacsonyabb, mint 50 %-os szintű teljesítése.
 • A beszédértés, összefüggő, nyelvtanilag megfelelő kommunikációs készség hiánya német nyelven.

Bővebb információk a www.felvi.hu oldalon!