Felvételi Információk

Mesterképzésre csak főiskolai /BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

A./ Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

B./ Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

C./ A B pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

 A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);

felnőttképzési ismeretek,

kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;

informatika, könyvtárismeret;

társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);

gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

D./A bemenethez szükséges kreditkövetelmények, illetve a vonatkozó konkrét előírások: 

  • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie
  • Kreditelismerési kérelem
  • Kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2021. május 28.
  • Kreditelismerési kérelem beküldési módja: e-mailben, Horváth Krisztina oktatási előadó részére : horvath-krisztina@uni-sopron.hu
  • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441)
  • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400-  Kreditelismerés - Jelentkező neve - Jelentkezési szak(ok) betűjele  

                        Az emberi erőforrás tanácsadó szak betűje: EET MA


Felvételi eljárás:

Felvételi elbeszélgetés:

  • A területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd.
  • Időpont: 2021. június 10.

Témakörök a felvételi elbeszélgetéshez

TÉMAKÖRÖK

 „Vezetési ismeretek” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Egyén a szervezetben

2. Motiváció

3. Csoportok a szervezetben

4. Személyes vezetés – leadership

5. Konfliktusok a szervezetben

6. Szervezeti struktúrák és formák

 

Javasolt irodalom:

-Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 2004. http://www.sze.hu/fk/jegyzet/Szervezeti%20magatart%E1s%20%E9s%20vezet%E9s.pdf

-Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Akadémia Kiadó, Budapest, 2006.

- Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., 
Budapest, 2001.

- A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

az „Emberi erőforrás menedzsment tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Az emberi erőforrás menedzsment céljai, és tevékenységterületei

2. Az emberi erőforrás tervezése

3. Erőforrás biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés

4. Teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés

5. Az emberi erőforrások fejlesztése

 

Javasolt irodalom:

- Hajós L. – Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás. HEFOP tananyag, DE ATC AVK, 2006.

- Karoliny M.-né – Farkas F. – Poór J. – László Gy.: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-   KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 2003.

 -A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

 „Vezetési ismeretek” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Egyén a szervezetben

2. Motiváció

3. Csoportok a szervezetben

4. Személyes vezetés – leadership

5. Konfliktusok a szervezetben

6. Szervezeti struktúrák és formák

 

Javasolt irodalom:

-Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 2004. http://www.sze.hu/fk/jegyzet/Szervezeti%20magatart%E1s%20%E9s%20vezet%E9s.pdf

-Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Akadémia Kiadó, Budapest, 2006.

- Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., 
Budapest, 2001.

- A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

az „Emberi erőforrás menedzsment tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Az emberi erőforrás menedzsment céljai, és tevékenységterületei

2. Az emberi erőforrás tervezése

3. Erőforrás biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés

4. Teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés

5. Az emberi erőforrások fejlesztése

 

Javasolt irodalom:

- Hajós L. – Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás. HEFOP tananyag, DE ATC AVK, 2006.

- Karoliny M.-né – Farkas F. – Poór J. – László Gy.: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-   KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 2003.

 -A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

„Pszichológia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

Szociálpszichológia

1. Személypercepció, benyomásszerveződés, vonzalom, attribúció, attribúciós stílus – a szociálpszichológiai alapjelenségei

2. Meggyőző kommunikáció, társas befolyásolás és ezek hatása. Machiavellizmus

3. Csoportpszichológia, csoportdinamika, kötelékek, szerepek a csoportban

4. Sztereotípia, előítélet szociálpszichológiai aspektusai

5. Tömeg, tömegjelenségek

 

Javasolt irodalom:

1. -Elliot Aronson: A társas lény. KJK-Kerszöv, Budapest,  2002. http://www.szepejudit.hu/Aronson_-_A_tarsas_leny.pdf

2. - Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz, Budapest, 2000. -https://hukniha.freesite.host/?p=3341

3. - Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest,  2001.

4. - Mahzarin Banaji: Rejtőzködő attitűdök és sztereotípiák. Osiris, Budapest,  2003.

- A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

a Pedagógia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1.  Hatékonyság, eredményesség az oktatásban

- Az oktatás jelenlegi feltételei, oktatáspolitika
- Szociokulturális háttérbeli különbségek hatása az oktatás eredményességére
Tehetséggondozás az oktatásban.

- A pedagógus személyes kompetenciái és szerepe az eredményességben.

2.  Esélyegyenlőség az oktatásban

- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek elemzése

- A lemorzsolódás okai: társadalmi és szociokulturális, személyiségi okok

- Esélyteremtés a társadalomban és az oktatásban

3.  Az oktatás eredményességének mérése, értékelése

- PISA felmérések tanulságai

- Egyéni fejlődésbeli különbségek és a fejlesztés lehetőségei (fejlesztő pedagógia, differenciálás)

- Mérési módszerek, eszközök a közoktatásban

 

Javasolt irodalom:

-Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

-Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Kiadó, Debrecen, 2000.

- A tehetség kézikönyve  MATEHESZ, 2020. https://tehetseg.hu/sites/default/files/kezikonyv/nk_mind_0.pdf

- N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest, 2004.

- Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek: A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Esély 17, 2005/4. pp. 3-41.

- Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: Állam, kormányok, civilek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.

- Thun Éva: Mennyire jártasak a pedagógusok az esélyegyenlőség pedagógiájában? Iskolakultóra 2011/12.       http://real.mtak.hu/56708/1/EPA00011_iskolakultura_2011_12_060-071.pdf

- Suhajda Csilla Judit: Egyenlő esélyekkel a munka világában? Esélyegyenlőség és jogvédelem a  munkaerőpiacon. Metszetek, 2021. 10.

- Költségvetési egyensúly és közfelelősség: Az új Egyensúly Program néhány társadalmi vetülete.  Fejlesztés és Finanszírozás, 2006/3. pp. 3-11.

- Az iskolák értékelési és mérési gyakorlata (2009.

 -A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

az Andragógia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez 

1. A felnőttkori tanulás változásai, a felnőtt tanulás motivációi.

2. A felnőttoktatás- és képzés intézményrendszerének változásai.

3. Magyarország és az egész életen át tartó tanulás.

4. A felnőttképzés, mint második esély.

 

Javasolt irodalom:

- Falussy Béla: A felnőttkori tanulás, önképzés változásai, jelenlegi feltételei és körülményei a KSH időmérleg-életmód felvételei alapján

Elérhető:http://ofi.hu/felnottkori-tanulas-onkepzes-valtozasai-jelenlegi-feltetelei-es-korulmenyei-ksh-idomerleg-eletmod

- Felnőttoktató – A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata – (Szerk. Henczi Lajos  Kiadó (2011.): Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

- Györgyi Zoltán: Tanul-e a magyar társadalom.

Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/felnottoktatas/tanulo-felnott-felnott

- Bajusz Klára: A felnőttkori tanulás motivációi. Felnőttkori tanulási képességek

Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/felnottkori-tanulas

- A Felnőttképzés Megújítása 2020. https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:a-felnottkepzes-megujitasa-2020&catid=10:hirek&Itemid=166

- Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatás mint második esély az iskolai végzettség megszerzésére

- Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/szakmai-napok-2002/iskolarendszeru

- Halász Gábor: Egész életen át tartó tanulás: az új oktatáspolitikai paradigma

Elérhető:  http://ofi.hu/egesz-eleten-tarto-tanulas-az-uj-oktataspolitikai-paradigma

- Memorandum az egész életen át tartó tanulásról - Európai Bizottság 2000

- Csoma Gyula-Lada László: Esélyegyenlőség és kompenzációs politikák – A felnőttoktatás helye a „második esély” kifejlesztendő intézményi- és programrendszerében.

Elérhető: http://ofi.hu/en/tudastar/tanulmanyok/eselyegyenloseg

- Mayer József: Az első, a második és az n-edik iskolai esély. A hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcai és a kompenzáció lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 2006. december.

-  A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.