Főbb tárgyak, specializációk és mintatanterv

Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

 • Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, művelődés- és neveléstörténet, szociológia, anatómia-élettan-egészségfejlesztés  informatika 
 • Pszichológia: pl. általános és fejlődéspszichológia, személyiség- és játékpszichológia, önismeret
 • Pedagógia: pl. nevelés- és oktatáselmélet, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
 • Szakmai-módszertani tárgyak: pl. anyanyelvi nevelés és módszertana (népköltészet, gyermekirodalom stb.) és vizuális nevelés és módszertana (alapozó vizuális stúdiumok, népművészet, kézművesség stb.) környezeti nevelés és módszertana (ökológia és környezetvédelem az óvodában, természetismeret stb.) ének-zenei nevelés és módszertana (hangszerismeret, személyiségfejlesztés zenével stb.), testnevelés és módszertana (gimnasztika, torna, atlétika, gyógytestnevelés stb.)
 • Gyakorlatok: egyéni és csoportos gyakorlatok a Kar gyakorló óvodáiban, és területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok

 

Mintatanterv:

Főoldal>Hallgatóknak>Tanulmányi tájékoztatók (mindig az aktuális tanévet kell figyelembe venni!)


Felvehető specializációk:

 

Angol nyelv az óvodában specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2006 óta indítunk Angol nyelv az óvodában specializációt az óvodapedagógus szakon belül. A 6 féléves specializáció elvégzését a diplomában rögzítjük. Magyarországon Sopronban alapítottuk meg a képzést, mely töretlen népszerűségnek örvend. Külföldi kapcsolataink kiemelkedőek, közel 60 külföldi partnerintézményünk van többek között az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Spanyolországban, Lengyelországban, Portugáliában, ahová Erasmus-ösztöndíjjal rendszeresen pályáznak hallgatóink és oktatóink, illetve ahonnan fogadunk vendéghallgatókat és oktatókat. Egy angol csoportba maximum 12 hallgató vehető fel.
A Nyelvi Alkalmassági Vizsga – óvodapedagógia szakra már felvett hallgatóink számára – kijelölt időpontban tehető le (augusztus vége- szeptember eleje), mely szóbeli és írásbeli részből áll. A Középfok C típusú nyelvvizsga nem feltétele a specializációba való bekerülésnek. Az ilyen típusú nyelvvizsgával rendelkezőknek is részt kell venni egy elbeszélgetésen, az alkalmasság megállapításához.

A speciális képzés során a hallgatók idegen nyelvű kurzusokon ismerkednek az interkulturális neveléssel, elsajátítanak kétnyelvűséggel összefüggő módszertani ismereteket, megoldanak szituációs feladatokat, jártasságot szereznek a nyelvhez tartozó országok irodalma/ gyermekirodalma területén, heti rendszerességgel gyakorlatot végeznek kétnyelvű óvodai csoportokban.  Ismeretekre tesznek szert a kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertanában és gyakorlatában, megismernek különféle kétnyelvű óvodai nevelési programokat. A szakmai gyakorlatokat lehetőleg kétnyelvű óvodákban kell eltölteniük.

Az Angol nyelv az óvodában specializáció előnyei:
 • a Dunántúlon ez az egyetlen intézmény, ahol a képzés indul
 • a munkapiacon való elhelyezkedést nagymértékben megkönnyíti az idegen nyelvi specializáció
 • a hallgatók a nyári gyakorlatukat külföldön is végezhetik
 • a hallgatók – speciális nyelvpedagógiai ismereteiknek köszönhetően – lényegesen szélesebb körben kamatoztathatják ismereteiket már egyetemi éveik alatt 
 • a hallgatókat jól felszerelt gyakorlóóvodák, korai nyelvelsajátítás terén kiválóan képzett óvodapedagógusok fogadják

Az Angol nyelv az óvodában specializáció képzés célja olyan angol szaknyelven is jól kommunikáló, sokoldalú pedagógusok képzése, akik az óvodai nevelés feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában vannak, ill. ezeken túlmenően alkalmasak idegen nyelvű óvodai foglalkozások megtartására.

A hallgatók a specializáció segítségével megszerzett tudással is bővítve, megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az alapképzés későbbi MA szinten történő folytatásához. 

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens (angol)
+36/99/518-934
kitzinger.arianna@uni-sopron.hu

Koloszár Ibolya tanársegéd 
+36/99/518-934
koloszar.ibolya@uni-sopron.hu  

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu
 

Gyermek- és gyógytestnevelés specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2006 óta indítunk Gyermek- és gyógytestnevelés specializációt az óvodapedagógus szakon belül. Az 5 féléves specializáció elvégzését a diplomában rögzítjük.

Az 5 félév során a specializáció tantárgyai révén a hallgatók olyan ismereteket, képességeket sajátítanak el, amelyek képessé teszik őket az óvodában szervezendő preventív, egészség- és képességfejlesztő gyermektorna foglalkozások tervezésére, szervezésére, levezetésére. A specializáció az egyik legnépszerűbb specializáció a karon, évfolyamonként 20-25 hallgató végzi a kurzusokat.

A gyermek- és gyógytestnevelés specializáció előnyei:

 • a Dunántúlon ez az egyetlen intézmény, ahol a képzés indul
 • a munkaerőpiacon való elhelyezkedést nagymértékben megkönnyíti az alapképzettség mellett elsajátított speciális képzettség,
 • a testnevelés és sport területén pozitív attitűddel rendelkező hallgatók bővíthetik tudásukat, fejleszthetik sporttal kapcsolatos képességeiket.

A gyermek- és gyógytestnevelés specializáció képzés célja olyan hallgatók képzése, akik képesek az óvodás korú gyermekek számára preventív, egészség- és képességfejlesztő gyermektorna foglalkozásokat tervezni és levezetni.

A specializációt a 2. szemeszterben lehet felvenni. Alkalmassági vizsga nincs.

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
+36/99/518-950
simon.istvan@uni-sopron.hu

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu

 

Hitéletre nevelés az óvodában specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán idén indítjuk a Hitéletre nevelés az óvodában specializációt az óvodapedagógus szakon belül. Az oktatás az általános óvodapedagógiai képzéssel párhuzamosan történik. A hallgatók a kötelező tárgyak mellett, 6 félévre osztva tudják felvenni az órarendbe illesztett speciális tárgyakat. Az összefüggő szakmai gyakorlatot lehetőleg egyházi óvodákban kell eltölteniük. A specializációt elvégző hallgatók a diploma mellé igazolást (betétlapot) kapnak, amely megerősíti, hogy a végzett óvodapedagógus alkalmas az egyházi óvodákban szükséges pedagógiai munkára.

Az országban elsőként és egyetlenként Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán  indul ez a kisgyermekneveléshez kapcsolódó hitéleti képzés, mely ötvözi az elvárt hitbéli jártasságot és szellemiséget az óvodapedagógussal szemben támasztott szakmai követelményekkel. Mindezt olyan hitéleti tárgyakon keresztül, mint a hittani alapismeretek, erkölcsi alapkérdések, egyháztörténet, liturgika, az egyház társadalmi tanítása. Az óvodapedagógia terén az ismereteket speciálisan bővítő módszertan, a keresztény természet- és környezetkép, a legendák és szakrális szövegek, a liturgikus zene elmélete és gyakorlata, a hitéleti nevelésben megjeleníthető drámajátékok valamint az egyház és média kérdésköre adja a kurzus sajátosságát.

A specializáció felvételének feltétele a plébánosi ajánlás. Emellett az óvodapedagógia szakra bekerült és e specializációt választó hallgatók egyházi elbeszélgetésen is tanúbizonyságot tesznek alapvető hitéleti és teológiai ismereteikről.

A Hitéletre nevelés az óvodában specializáció előnyei:

 • Országosan ez az egyetlen intézmény, ahol ilyen képzés indul;
 • Könnyebb elhelyezkedést biztosít az egyházi óvodákban;
 • A hallgatók szakmai gyakorlatukon már megismerik az egyházi óvodák működését, életét, az óvodapedagógussal szemben támasztott követelményeket;
 • A hallgatók – speciális hitéleti és ehhez kapcsolódó módszertani ismereteiknek köszönhetően – szélesebb körben kamatoztathatják tudásukat már egyetemi éveik alatt;
 • A tantervi hálóban szereplő teológiai témájú tantárgyakat a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói, a pedagógiai módszertani kurzusokat pedig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói tanítják;
 • A hallgatókat jól felszerelt gyakorlóóvodák, kiválóan képzett óvodapedagógusok fogadják;

A Hitéletre nevelés az óvodában specializáció kiemelt célja olyan óvodapedagógusok képzése a katolikus óvodák számára, akik a hitéleti ismereteik és az elsajátított speciális módszertanok révén ezen óvodák szellemiségének megfelelően tudják végezni majd nevelő munkájukat.


Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Dr. Simon István oktatási dékánhelyettes (SoE BPK) - simon.istvan@uni-sopron.hu +36 (99) 518-931; +36 (30) 2169-510

Dr. Frang Gizella adjunktus, specializáció felelős (SoE BPK) – frang.gizella@uni-sopron.hu +36 (99) 518-948; +36 (30) 530-1723 

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.

További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu


Képzőművészeti és kézműves specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán évek óta indítunk Képzőművészeti és kézműves specializációt az óvodapedagógus szak nappali tagozatán belül. A 6 féléves specializáció elvégzését a diploma mellé egy "Játszóház vezető" végzettséget igazoló betétlapon is rögzítjük. Magyarországon Sopronban alapítottuk meg a képzést, mely töretlen népszerűségnek örvend. Egy csoportba maximum 12 hallgató vehető fel.

A specializációra történő felvételhez nincs alkalmassági vizsga! 


Képzőművészeti és kézműves specializációra mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne foglalkozni a kötelező óraszámokon túl a vizuális művészetekkel és azok elsajátításával és megismerkedne a grafikával, a festészettel, a kézművességgel, a kerámiával és a műérzettel! 

A képzés 6 féléves és a nappali tagozatos óvodapedagógusi alapképzés mellett folytatható, az órarendbe beillesztett tantárgyakkal, melyek átlagban heti 4 órát jelentenek mindegyik félévben. A képzés ugyanakkor nem jár többlet idővel vagy feladatokkal, mert a specializációt nem választó hallgatóknak ezen időpontokban egyéb más választható tárgyakat kell teljesíteni. A hallgatóknak minden évben lehetőségük van kiállítani munkájukat! 

 

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

 

Ősz Róbert művésztanár

+36/99/518-922

osz.robert@uni-sopron.hu

 

Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA egyetemi docens 

+36/99/518-922
kovacs-gombos.gabor@uni-sopron.hu

 

Dr. Gáspárdy Tibor egyetemi docens 

+36/99/518-922
gaspardy.tibor@uni-sopron.hu

 

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu