Hozzájáruló nyilatkozat

Jelen nyilatkozattétellel kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az egyedi támogatást, juttatást biztosító Soproni Egyetem szervezet projektgazda neve) és amennyiben releváns a küldő intézményem [1] az alábbiakban megnevezett személyes adataimat megismerje és kezelje, valamint azokat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Végrehajtásáért Felelős Irányító Hatóság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: IH) adatkezelésre jogosult munkatársai \ szervezeti egységei részére az EFOP-3.4.3-16-00022 azonosító számú „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt szakmai megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése céljából átadja.

 

A hozzájárulást az alábbiakban részletezett személyes adataim vonatkozásában adom meg:

-       családi- és utónév

-       anyja születési családneve és utóneve

-       születési hely

-       születési idő

-       oktatási azonosító.

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az IH az így megismert adataimat az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerinti, a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működtetésért felelős szerv - részére adatkezelési és adatfeldolgozási célból átadja, amennyiben az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 azonosító számú projekt keretében támogatásban részesültem.

Az adatkezelés célja, hogy az OH az ISCED 5-8 szintű végzettség [2] megszerzésére vonatkozó adataimat megismerje az EFOP 8.1. „A program által egyéni támogatásban részesített azon hallgatók aránya az összes egyéni támogatotton belül, akik felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséget szereztek” indikátor célértékének kiszámítása céljából. Az adatkezelés időtartama - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38/A.§-a alapján az adatkezelési jogosultság és kötelezettség végső időpontja - 2027. december 31. napja.

 

Tudomással bírok arról, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet III/1. pont alapján a FIR-ből - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - személyes adat csak az érintett kérése, illetve írásbeli hozzájárulása esetén, az érintett egyidejű értesítése mellett adható ki.

 

Tudomással bírok arról, hogy személyes adataim kezeléséről bármikor kérhetek tájékoztatást, kérhetem továbbá személyes adataim törlését és helyesbítését, illetve tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14-19. §-ai, valamint 21. §-a alapján. Fentieken túl kijelentem, hogy a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 12. cikkében foglaltaknak megfelelően a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkaptam az adatkezelőtől.

 

Tudomással bírok arról, hogy jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok az Infotv. 22. §-a alapján, illetve kezdeményezhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát az Infotv. 52.§-a alapján. A 2018. május 25. napjától alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet 12. cikkében foglalt előírásnak megfelelően adatkezelő tájékoztatott a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, továbbá az általános adatvédelmi rendelet 78.-79. cikkeiben biztosított jogorvoslati lehetőségekről.



[1] Abban az esetben releváns, ha a támogatást nem közvetlenül az a felsőoktatási intézmény nyújtja, amellyel a támogatásban részesülő személy hallgatói jogviszonyban áll. A küldő intézmény alatt azt a felsőoktatási intézményt kell érteni, amelyen keresztül a hallgatók bevonásra kerülnek az egyedi támogatást/juttatást nyújtó projektbe.

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

-         ISCED 5: rövid ciklusú felsőfokú oktatási programok

-         ISCED 6: bachelor vagy azzal egyenértékű programok

-         ISCED 7: master vagy azzal egyenértékű programok

-         ISCED 8: doktori vagy azzal egyenértékű programok

[3] Adatvédelmi tájékoztató
Az Ön személyes adatait csak és kizárólag a hozzájárulási nyilatkozat adminisztrációjához, archiválásához használjuk fel. Illetékteleneknek semmilyen körülmények között nem szolgáltatjuk ki, direkt marketing célokra nem használjuk fel. Az Ön adatait fél év múlva törüljük. Ha kíváncsi, hogy milyen adatokat tárolunk Önről, azokat a nemethne.gosztola.anita@uni-sopron.hu e-mail címen bármikor lekérdezheti.
Adatkezelő: Soproni Egyetem
Adatkezelés célja: kapcsolattartás a konferencia résztvevőkkel
Adatkezelésért felelős személy: Soproni Egyetem, BPK, Némethné Gosztola Anita, Dékáni Hivatal vezetője, nemethne.gosztola.anita@uni-sopron.hu, +36-99-518-940
Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: Ön kérheti a személyes adatok törlését.
Adatvédelmi tisztviselő: Szakály Tamás, szakaly.tamas@uni-sopron.hu, +36-99-518-731.
Az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának letöltése:
http://uni-sopron.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/3033/m/2266
(A VIII. fejezet részletesen tartalmazza az Önt megillető jogokat)