Kisgyermek pedagógia szakirányú továbbképzés

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. utca 5.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: kisgyermeknevelő szakpedagógus

A szakirányú továbbképzési szakképzési formája: levelező tagozat

Képzés kódja: TTOVKIP

Képzés szintje: pedagógus képzési terület

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6

A felvétel feltételei:

A)    Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett oklevél.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

A képzés időtartama: 1 tanév, 2 félév, 180 óra

A képzés helyszínei: Sopron és Tata

A végzéshez összegyűjtendő kreditek száma: 60

A képzés nyelve: magyar

Finanszírozás módja: költségtérítéses: 120.000 Ft /fő/félév

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2021. október

Felvi.hu tájékoztató (Sopron)

Felvi.hu tájékoztató (Tata)

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.

Szakfelelős oktató: Dr. Simon István Ágoston, egyetemi docens

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központ irodában tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: 99/518-952

 

A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 

 A képzés célja

A képzés célja az óvodapedagógusok szakmai ismereteinek bővítése, az újszülött kortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása, nevelése és fejlesztése érdekében. Felkészítésük a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi fejlődésének komplex fejlesztésére, szocializációjuk segítésére, és a kisgyermekes családok nevelési tevékenységének támogatására.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakirányú továbbképzés oklevele az alábbi területeken nyújt elhelyezkedési lehetőségeket:

 • bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás
 • családi napközi
 • házi gyermeknevelői feladatok ellátása
 •  időszakos gyermek felügyelet
 • játszócsoport
 •  baba-mama klub
 •  gyermekhotelek
 •  sérült gyermekek napközbeni ellátása
 • szülői felkészítő, segítő

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 A képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek:

 • a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzői, a testi és pszichés események érési, fejlődési jellegzetességei és a fejlesztés lehetőségei;
 •  a 0-3 (5) éves korosztály igényei, szükségletei, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló adekvát nevelési, fejlesztési, gondozási, ápolási, teendők;
 • a három (5) év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikummai, a családi nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentősége;
 • a szakma etikai szabályait,
 • a szociális ellátórendszer működése és a szociális professzió alapjai.

 

Szakmai adottságok, készségek

 • a korai nevelés pedagógiai-pszichológiai módszereinek alkalmazása,
 • a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerése, az esetleges eltérések családi kontextusban történő értelmezése és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási módszerek alkalmazása
 •  jó kapcsolat kialakítása és együttműködés a kisgyermekkel, illetve a gyermekeket nevelő családokkal,
 •  a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni ellátást segítő más szakemberekkel való együttműködés,
 • az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzése,
 • szakterületükön vezetői feladatok ellátása,
 • szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyermekgondozáson levő anyák számára,
 • az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezése, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit,
 • a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő kiválasztása és alkalmazása,

 

Szakmai attitűdök és magatartás:

 •  humanisztikus szemlélet, megfelelő szakmai identitás, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, önreflexió
 • a másság elfogadása, tiszteletben tartása,
 • egyéni döntéshozatalért személyes felelősségvállalás, ugyanakkor a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadása
 • a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettség

 

 

 Konkrét környezet

Tevékenységrendszer

 • Bölcsődei napközbeni kisgyermekellátás
 •  Családi napközi
 • Házi gyermeknevelői feladatok ellátása
 • Időszakos gyermek felügyelet
 •  Játszócsoport
 •  Baba-mama klub
 • Gyermekhotelek
 • Sérült gyermekek napközbeni ellátása
 • Szülői felkészítő, segítő

 

Az adott korosztályba tartozó gyerekek átvétele - átadása, a napi gondozási feladatokba (étkeztetés, öltöztetés, stb.) ágyazottan a korai nevelési feladatok ellátása. A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő módszerek alkalmazása, a korai fejlődés facilitálására a gondozási és játéktevékenységekben.

Kompetenciahatárait meghaladó esetekben a kapcsolatfelvétel a szülőkkel és megfelelő szakemberekkel. A korai nevelésre vonatkozó tanácsadói feladatok ellátása, egyéni tanácsadás és beszélgető szülőcsoport vezetése keretében. Az adminisztrációs feladatok ellátása. Szükség esetén vezetői feladatok ellátása.

 

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

1. Általános elméleti alapok

       Az alapozó ismeretek körébe tartozó tárgyak segítik a csecsemők és kisgyermekek jellemzőinek, igényeinek, szükségleteinek megértését, a 0-3 (5) éves korosztállyal kapcsolatos nevelési, fejlesztési, gondozási, ápolási teendők elsajátítását. A tananyagtartalmak lehetővé teszik a hallgatók számára a szociális ellátórendszer működésével, a szociális professzió alapjaival, a családon kívüli ellátás specifikummaival kapcsolatos ismeretek feldolgozását. Az általános elméleti alapozást célzó tantárgyak a pszichológia, a pedagógia, a szociológia és az egészségtudományok területéhez kapcsolódnak.

2. Speciális ismeretek

    Az általános elméleti alapokra építve a speciális szakterületi ismeretek a szakmai készségek fejlesztését és az attitűdök és magatartásminták tanulását szolgáló tudásanyagot hordozzák.

     Lehetőséget biztosítanak a korai nevelés pedagógiai-pszichológiai módszereinek elsajátítására és a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerése, továbbá az esetleges eltérések családi kontextusban történő értelmezésére és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási módszerek alkalmazására. A speciális ismeretek segítik a hallgatókat az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzésében, olyan ismeretek elsajátításában, amelyek szükségesek a szakterületen a vezetői feladatok ellátásához. A megszerzett ismeretek készségek és képességek birtokában képesek szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyermekgondozáson levő anyák számára.

     A speciális szakterületi ismeretek elmélyítik a hallgatókban a humanisztikus szemléletet, segítik a megfelelő szakmai identitás kialakítását, a másság tiszteletben tartását, a személyes felelősségvállalást, a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadását.

3. Gyakorlati képzés

    A szakmai gyakorlat az elméleti és a speciális ismeretekre építve a szakmai adottságok kibontakoztatására, készségek fejlesztésére, a szakmához kapcsolódó magatartásminták elsajátítására ad lehetőséget. 

   Gyakorló terepet nyújt a korai nevelés pedagógiai-pszichológiai módszereinek alkalmazására, a jó kapcsolat kialakítására és együttműködésre a kisgyermekkel, illetve a családokkal, az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit. A szakmai gyakorlat során a hallgatók képessé válnak a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő kiválasztása és alkalmazása.

   Megismerik a családon kívüli ellátási formákat, a szakma etikai szabályait. A szakmai gyakorlat olyan tulajdonságok elmélyítését segíti, mint a humanisztikus szemlélet, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok felismerése, tudatos kezelése, a másság elfogadása, tiszteletben tartása, a személyes felelősségvállalás, a szakmaközi együttműködés szükségességének elfogadása és a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettség.

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

 Szakdolgozat

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték.

A képzés során megszerzett szaktudományi ismeretek és a szakmai gyakorlatok során szerzett tapasztalatok alapján választható téma.

 Záróvizsgára bocsátás feltételei

 1.  A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 2.  A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

A záróvizsga részei

 1.  A szakdolgozat megvédése
 2.  Komplex szóbeli vizsga