Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a 2020/2021. tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán

a 2020/2021. tanévre

 Elfogadta a SOE BPK Kari Tanácsa a 35/2020 05.27. számú határozatával

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása és a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a alapján az alábbi utasítást adom ki.

 1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.

2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses/önköltséges,teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésbenrészt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

3. A 2020/2021. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére.

4. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben, azaz a 2020/2021. tanév első félévének végén fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben, azaz a 2020/2021. tanév második félévében folytatja.

5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható. Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján anemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).

6. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért  felelős  miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján. 

7. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

8. A pályázatokat a Szenátus által delegált jogkörében a Kari Tanács rangsorolja. Az összesített intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá.

9. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az intézményben – a 2019. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, azaz 10 fő. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma a Benedek Elek Pedagógiai Karon 3 fő.

10. pályázatot az egyetem rektorának címezve a Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni Hivatalának kell megküldeni elektronikus úton a bpk-dekani@uni-sopron.hu címre. A pályázathoz nem tartozik űrlap, formátuma nem kötött. Kötelező mellékletként benyújtandó minden olyan dokumentum, amely bizonyítja a pályázatban hivatkozott eredményeket. (pl. tanulmányi átlagot, nyelvvizsga meglétét, minden eredményt, tevékenységet stb.) Csak a dokumentált tevékenységre adható pont.


A pályázathoz nem tarozik űrlap, formátuma nem kötött. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a bpk-dekani@uni-sopron.hu címre


A pályázatok elbírálásának rendje a SOE Benedek Elek Pedagógiai Karon:

A Kari Tanács a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak elbírálására bizottságot hoz létre.

A Bizottság elnöke:    Dr. habil. Varga László    egyetemi docens, dékán

A Bizottság tagjai:     

Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes

Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Némethné Gosztola Anita dékáni hivatalvezető

Steinmacherné Brenn Éva Ilona oktatási előadó

 

A Bizottság az alábbi alapelvekben és pontozási rendszerben meghatározottak szerint bírálja el a benyújtott pályázatokat:

Tanulmányok (I.) kategória: max. 45 pont

Tanulmányi átlag: 4.70 – 5.00Tanulmányi kötelezettségen kívüli kutatási tevékenység  30 pont
  4.51 – 4.69  25 pont
  4.26 – 4.50  20 pont
  4.00 – 4.25  15 pont
  4.00 átlag alatt  nem kap pontot
Nyelvvizsga: felső A, B   7-7 pont
  felső C  15 pont
  közép A, B  5-5 pont
  közép C

10 pont

  alap A, B   2-2 pont
  alap C  5 pont

Szakmai tevékenység (II.) kategória: max. 45 pont

Tanulmányi kötelezettségen kívüli kutatási tevékenység  6 pont
OTDK részvétel 6 pont
OTDK helyezés  +4 pont
Tanulmányi kötelezettségen kívüli publikációk, előadások 6 pont
Tanulmányi kötelezettségen kívüli pályamunkák, dolgozatok 6 pont
Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek (tevékenységenként) 6 pont
Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (tevékenységenként) 6 pont
Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (demonstrátor) 6 pont


Közéleti, sport és egyéb tevékenység (III.) kategória: max. 10 pont

Hallgatói közéleti tevékenység (tevékenységenként) 2 pont
Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység (tevékenységenként) 2 pont
Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység (tevékenységenként) 2 pont

 

11. A bírálat eredményéről, a Kari Tanács által hozott javaslatról, a jogorvoslati lehetőségről a pályázó hallgatókat a Dékáni Hivatal írásban értesíti legkésőbb 2020. július 5-ig. A jogorvoslati kérelmet az egyetem rektorának címezve a Rektori Hivatalba lehet benyújtani a döntés közlésétől számítva 15 napon belül.

12. A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel előbb létesített hallgatói jogviszonyt.


Sopron, 2020. május 27.

Dr. habil. Varga László

dékán

Az eredeti pályázati felhívás letöltése.