Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program

Mi a NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ célja?

Az ösztöndíjat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (a továbbiakban MNOÖ), a társ nemzetiségek – szlovák, horvát, szerb, román, roma – országos önkormányzataival együttműködve 2018 decemberében alapította. Az ösztöndíj pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

Célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt (nappali, esti/levelező) létesített nemzetiségi óvodapedagógus hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, nemzetiségi óvodapedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse.

Milyen időtartamú és mértékű a nemzetiségi óvodapedagógusi ösztöndíj?

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, aktív hallgatói jogviszony mellett a 2018/2019. tanév első és második szemeszterének végéig tart. 

A tanév 1. szemeszterében (2018. szeptembertől 2019. januárig) egységesen a nappali tagozatos hallgatók részére nettó 60 000 Ft/hó, esti/levelező tagozatos hallgatók részére nettó 40 000 Ft/hó

A tanév 2. szemeszterben (2019. februártól júniusig) tanulmányi átlaghoz kötött:

a.)  Kitűnő tanulmányi átlag (4,50 felett) esetén: 

  • nappali tagozaton: nettó 75.000 Ft/hó
  • esti/levelező tagozaton: nettó 50.000 Ft/hó 

b.)  Jó tanulmányi átlag (3,50 felett) esetén: 

  • nappali tagozaton: nettó 50.000 Ft/hó
  • esti/levelező tagozaton: nettó 30.000 Ft/hó

c.)  Az előző félév sikeres teljesítése (3,50 alatt) esetén: 

  • nappali tagozaton: nettó 25.000 Ft/hó
  • esti/levelező tagozaton: nettó 15.000 Ft/hó Az ösztöndíj összege személyi jövedelemadó-mentes

Az ösztöndíj nem zárja ki más ösztöndíjas jogviszony fennállását.

Kik  és hogyan adhatnak be ösztöndíj-pályázatot?

Az ösztöndíj-felhívásban felsorolt nemzetiségi óvodapedagógus-képzést biztosító felsőoktatási intézmények első évfolyamos nappali és esti/levelező képzési formában, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat folytató magyar állampolgár hallgatója. Az ösztöndíj-pályázatokat egy példányban papíralapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati felhívásban található igénylőlapon, kötelezően csatolt mellékletekkel ellátva a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézete (UDPI) budapesti irodájának címezve (1062 Budapest, Lendvay utca 22.).

A pályázat benyújtásának határideje a nemzetiségi óvodapedagógus ösztöndíjpályázat meghirdetését, a pályázati felhívás közzétételét – 2019. január 10. követő 20. nap, azaz 2019. január 30.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 nap. A pályázatokról szóló döntést az MNOÖ elnöke a német nemzetiségi képzésben részt vevő hallgató esetében személyesen, a nem német nemzetiségi képzésben résztvevő hallgató esetében a társ nemzetiségek országos önkormányzatainak bevonásával hozza meg.   Az MNOÖ a honlapján közzéteszi a nyertes pályázók névsorát.

Az ösztöndíj kifizetése az első tanulmányi félév után egyösszegben legkésőbb 2019. február 28-ig, a második félévben – az első félév sikeres lezárását követően – 2019. március 1-től havonta történik az ösztöndíjas által az ösztöndíj-szerződésben megjelölt bankszámlára történő átutalással.

Az ösztöndíjra az ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszony igazolt fennállása alatt csak az aktív félévekre jogosult a pályázati felhívásban és a működési szabályzatban meghatározott értékelési szempontok teljesülése esetén. A hallgatói jogviszony szüneteltetése során passzív félévessé váló hallgatók számára az ösztöndíj folyósítása szünetel.

A hallgatónak vállalnia kell, hogy

  • a tanulmányait eredményesen folytatja, törekszik a minél jobb tanulmányi átlag elérésére;
  • a nemzetiségi óvodapedagógus alapképzési vagy szakirányú továbbképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez;
  • tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye és a lakó/tartózkodási helyén szervezett nemzetiségi tartalmú programokon, képzéseken, amennyiben azok tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését nem akadályozzák;
  • az oklevél megszerzését követően a szakképzettségének megfelelően óvodapedagógus főállású közalkalmazotti jog- vagy munkaviszonyt létesít, illetve tart fenn az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban.
 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata       http://www.ldu.hu

Országos Szlovák Önkormányzat                                  http://www.slovaci.hu

Országos Horvát Önkormányzat                                   http://www.horvatok.hu

Szerb Országos Önkormányzat                                     http://www.szerb.hu

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata        http://www.atruroman.hu

Országos Roma Önkormányzat                                     https://www.oronk.hu

Pályázati koordinátor: Koch Valéria Iskolaközpont - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (UDPI) budapesti iroda

Cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

Telefon: +36 1 308 7867

Web-oldal: www.udpi.hu

E-mail: nemzetisegiosztondij@udpi.hu

 

Pályázatkiírás, letölthető dokumentumok