Oktatói, dolgozói kitüntetések

2019. június 25-én került sor a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2018/2019.-es tanévzáró és oklevélátadó ünnepi nyilvános kari tanácsülésére, ahol összesen tizenhárman vehettek át oktatói, valamint dolgozói kitüntetést.


Ősz Róbert a Művészeti és Sporttudományi Intézet művésztanára gondozza a Karon folyó képzések esetében a vizuális tárgyak oktatását. Tanóráinak légkörét az alkotás öröme határozza meg. Arra törekszik, hogy a hallgatók az elsajátított technikákat képesek legyenek alkotó módon felhasználni és azokat az óvodás gyermekek felé közvetíteni.  A hallgatói munkákból rendszeresen készít elő és rendez kiállításokat, amelyekre a város óvodásai, kisiskolásai is szívesen látogatnak el. Ősz Róbert nagy türelemmel és segítőkészséggel foglalkozik a hallgatókkal, s munkáját a folyamatos megújulás jellemezi. Munkássága nagyban hozzájárul a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar hírnevének öregbítéséhez, a leendő hallgatók érdeklődésének felkeltéséhez a Karon folyó tanulmányok iránt.  Szakmai felkészültsége, elkötelezettsége, hosszú évek óta kiemelkedő munkája alapján a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Mestertanár címet adományozott Ősz Róbert művésztanárnak.

 

Németh Péterné 1997-ben kezdte meg adminisztrációs munkáját a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán, ahol a levelező tagozatos hallgatók tanulmányi ügyeivel foglalkozott. Munkáját magas színvonalon végezte. Hosszú éveken keresztül a szociálpedagógia szak, majd az óvodapedagógus szak hallgatóinak tanulmányi ügyeit intézte nemcsak Sopronban, hanem kihelyezett tagozatainkon is, például Pápán. Alkalmazkodott az egyre nagyobb elvárásokhoz az elektronikus ügyintézés terén, szakmai tudását kiválóan alkalmazta a gyakorlatban is. Több mint húsz év alatt megtapasztalta az Egyetem szervezeti egységeinek átalakításait, dolgozott az Egyetemi Tanulmányi Központban, végül a Benedek Elek Pedagógia Kar Dékáni Hivatalában fejezi be munkásságát, ahonnan az idei évben nyugdíjba vonul. Rektor Úr és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetősége Németh Péterné tanulmányi ügyintéző részére a Benedek Elek Pedagógiai Karon és jogelőd intézményeiben a 22 éven keresztül alapos, szakmailag igényes, magas színvonalú munkájának elismeréséül Rektori Dicséret kitüntetést adományozott.

 

Szalma Mária 2000-ben kezdte meg munkáját a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karán, mint adminisztrátor a főigazgatói hivatalban. Hosszú éveken keresztül a kari Titkárság adminisztrátora volt, majd a Dékáni Hivatalban, a mindenkori vezető mellett látott el titkárnői feladatokat. Részt vett a kari adminisztratív ügyek precíz és pontos intézése mellett a pályázatokban és a fejlesztésekben is. Az eltelt évek alatt szakmailag folyamatosan fejlődött, az elektronikus ügyintézést az iktatás követte, megtartva a korábbi alaposságot. Munkáját lelkesen, igényesen és pontosan végzi és a felmerülő problémákat mindig hatékonyan oldja meg. A hallgatók, a kollégák és a hivatallal kapcsolatba kerülő személyek ügyintézése során lojális és emberséges, mindenkor jószívvel segítő munkatárs. A Soproni Képzősök Baráti Körének alapító és tevékeny tagja, aki a csoport fennállásáért, céljainak eléréséért kitartóan dolgozott. A Benedek Elek Pedagógiai Karon majdnem 20 évi munkásságát követően az idei évben nyugdíjba vonul. Szalma Mária dékáni titkárnő részére Rektor Úr és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetősége, a Benedek Elek Pedagógiai Karon végzett alapos, szakmailag igényes, magas színvonalon végzett munkájának elismeréséül Rektori Dicséret kitüntetést adományozott.

 

Menyhárt Ildikó gyakorlatvezető óvónő 2000 óta, 19 éve szolgálta az óvóképzés ügyét. Magas szintű szakmai tudásával, emberségével hozzájárult az óvodapedagógia elismertségéhez. Gyakorlatvezető óvónői tevékenysége emberi értékeire, a néphagyományok, szokások embert és közösséget megtartó erejére és szakmaiságra épült. Mindennapi munkájában a rá bízott gyermekek és hallgatók életét, ismeretszerzését élmény és tevékenységközpontúvá tette. A keze alatt nevelődő új óvodapedagógus nemzedék értéket, humánumot és szakmaiságot egyaránt kaphatott kedves és segítő személyiségéből, magas szakmai, valamint gyakorlati tudásából. Kollégaként társ volt a mindennapokban, kreatív és precíz munkája, igényessége gyakorlatvezető óvónői példa lehetett; minta mindenkinek, aki gyermekkel és felnőttel foglalkozott, óvodában, képző intézményben egyaránt. Mosolygós, bizalmat és elfogadást sugárzó egyénisége, pozitívumokra épített pedagógiai tevékenysége hiányozni fog a gyakorlati képzésünk mindennapjaiból. A hallgatók gyakorlati képzése területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkájáért, odaadással végzett nevelői tevékenységéért Elismerő Oklevélben részesült.

 

A hallgatók tehetséggondozásáért, a tudományos diákkör területén végzett kiemelkedő és példamutató munkájáért és a Kar hírnevének öregbítéséért Elismerő Oklevélben részesült Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens asszony.


A nemzetköziesítés területén példamutató, odaadó és magas színvonalon végzett munkájáért és a Kar hírnevének Öregbítéséért Elismerő Oklevélben részesült Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens asszony.


A Benedek Elek Pedagógiai Kar ALUMNI, vagyis öregdiák szervezete, a Soproni Képzősök Baráti Köre „Szívvel-Lélekkel” Elismerést alapított 2014-ben azzal a szándékkal, hogy azokat a kollégákat és hallgatókat díjazza, akik életpályájuk során maradandót alkottak a soproni óvóképzésben, új utakat nyitottak a kisgyermeknevelés, a hallgatói képzés és a Kar életében. Az elismerés évente kerül átadásra a Baráti Kör tagjainak javaslata alapján az elnökség határozatával. A „Szívvel-lélekkel” Elismerés emblémája Kovács-Gombos Gábor festőművész, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar egyetemi docensének alkotása. A kitüntetést Majsa Imréné, a Soproni Képzősök Baráti Körének alelnöke adta át. A Soproni Képzősök Baráti Köre „SZÍVVEL-LÉLEKKEL” ELISMERÉST adományozott Dr. Józsa Éva nyugalmazott egyetemi docens asszonynak, aki értékteremtő munkájával növelte Karunk hírnevét.

Szerencsés az az intézmény, az az ország, ahol olyan szakember dolgozik, aki gazdag, sajátosan unikális szakmai értéket teremt és képvisel. Dr. Józsa Éva szakmai életútja igényes, önmagát és szaktudását folyamatosan fejlesztő, rendkívül kitartó személyiséget tükröz. Munkásságát olyan területeken fejti ki, amely az egész társadalom számára építő. Előadásait – legyenek azok elméleti-, ismeretterjesztő-, vagy művészi előadások – a személyiség-, a magyarság identitás-erősítése hatja át. Népművelő, nevelő, tanár és művész, aki a nemzettudat őrzője, átadója. Munkája során felelevenítette az iskolai színjátszás hazánkban közel 300 éves hagyományát, így hallgatói minden szemeszterben nagy érdeklődéssel kísért nyilvános bemutatókat tartanak. A darabok dokumentált anyaga megtalálható iskolánk videó-tárában. Előadásokon, országos konferenciákon, kulturális rendezvényeken és szakmai napokon előadóművészként is rendszeresen fellép, ismerteti kutatási és művészeti munkájának eredményeit. Szakmai elismertséggel bír az országhatárokon túl is, az ott élő magyar pedagógusok számára szervezett továbbképzéseken oktatott Lendvától Eszéken, Megyeren és Kassán át, Csíkszeredáig, valamint Szovátáig. Különösen fontos számára a magyar gyökereink, identitásunk és népi hagyományaink megőrzése, felélesztése és továbbadása a felnövekvő generációk számára.  Karunkon nyugdíjas egyetemi docensként jelenleg is aktívan tevékenykedik, munkájára, kiemelkedő, példaértékű szaktudására a jövőben is tisztelettel számítunk.


A Benedek Elek Pedagógiai Karon sok éves munkájuk eredményeként oktatói előre lépésekre is sor került. A tanév során benyújtott pályázatok alapján:

Adjunktusi kinevezést vett át a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet oktatója Dr. Tóth-Merza Katalin,

Egyetemi docensi kinevezést vett át a Művészeti és Sporttudományi Intézet oktatója Dr. Tauber Anna,

Egyetemi docensi kinevezést vett át a Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet oktatója Dr. Haász Sándor.

 

Kitüntetetteknek további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!