Óvodapedagógus alapszak

A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, egy-egy területen speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.

Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
a hallgatók ismerik:
- a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar
jellemzőit,
- a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
- Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdésköreit,
- az információs és kommunikációs technika használatához szükséges
eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozatot birtokában - a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve
- az óvodapedagógusok


a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai
nevelés összefüggéseit;
- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
- ismerik az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály
differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok
tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való
együttnevelés lehetőségeit;
- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a
vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése
területén;
- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékoztatták az egészségre nevelés és a mentális egészség
védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;
- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit,
módszereit.


b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges
feltételek biztosítására,
- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik
felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
- pedagógiai döntésekre;
- előítéletmentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
- a családokkal való együttműködésre;
- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
- idegen nyelven alapszinten kommunikálni.


c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés,
önmenedzselés képességével; sikerorientált beállítódással;
minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel,
játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel,
- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és
feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos
értékválasztási képességgel;
- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.