QUALITAS Szakmai Ösztöndíj

 

Széchenyi 2020

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

 

QUALITAS Szakmai Ösztöndíj

 

 

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében, a projekt céljainak megvalósítása érdekében - tekintettel a HKR 108. §-ra - a pályázatot hirdet.

 

 

Pályázat célja:

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében célunk azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos, művészeti tevékenységet folytatnak.

 

Pályázók köre:

A QUALITAS Szakmai Ösztöndíjra a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának nappali vagy levelező tagozatos államilag támogatott, vagy önköltséges képzésben részt vevő, felsőoktatási szakképzés, alapképzés vagy mesterképzés szakjain tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói adhatnak be pályázatot.

 

Pályázat benyújtásának előfeltételei:

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók, akik az alábbi feltételek LEGALÁBB egyikének megfelelnek:

-          az előző két lezárt tanulmányi félév átlagát tekintve minimális 4,5 kreditátlaggal rendelkeznek;

-          a kari Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el (1, 2, 3 díj, vagy különdíj);

-          az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el (1, 2, 3 díj, vagy különdíj);

-          országos szakmai versenyen 1, 2, 3 helyezést értek el;

-          nemzetközi szakmai versenyen 1, 2, 3 helyezést értek el;

-          egy-egy tantárgyból kiemelkedő teljesítményt értek el;

-          egyéb, itt fel nem sorolt, kiemelkedő szakmai, tanulmányi eredményt értek el.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok, akik

-          tudományos publikációval rendelkeznek,

-          szakmai konferencián előadást tartottak,

-          a hallgatók egy csoportját tanulmányaikban rendszeresen segítették,

-          sportrendezvényeken aktívan, versenyzőként vettek részt,

-          tanulmányaik mellett tudományos konferenciákon és/vagy művészeti, tanulmányi versenyeken vettek részt,

-          a kar tudományos és közéleti tevékenységét rendszeresen segítette.

 

Elbírálási szempontok:

-          előző két lezárt félév tanulmányi eredménye (35%)

-          TDK és OTDK tevékenység (30%)

-          egyéb szakmai/tudományos/művészeti vagy sport/ közéleti tevékenység (35%)

 

Ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettségei az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt:

A megítélt ösztöndíj a pályázat beadását megelőző szemeszterben végzett TDK, OTDK tevékenység, 4,5 kreditátlag feletti tanulmányi eredmény és egyéb szakmai/tudományos/ művészeti/ sport vagy közéleti tevékenység, a kar érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként adományozott havi juttatás több hónapon keresztül. A nyertes hallgatóknak a folyósítás ideje alatt is szükséges a pályázati kiírásnak megfelelő tevékenység folytatása, amiről a támogatási időszak végén a támogatott rövid összefoglalót köteles adni.

Az ösztöndíj elnyerése esetén a hallgató kötelezettséget vállal, hogy a fent nevezett projekthez kapcsolódó „NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor” című kérdőívet kitölti.

 

Nem részesülhetnek az ösztöndíjban azok a pályázók, akik:

-          az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (régi neve: Köztársasági Ösztöndíj) keretében ösztöndíjas hallgatók,

-          a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, vagy ilyen nyilatkozatot tettek.

 

Pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat 3 fős Bíráló Bizottság (dékán vagy a dékánhelyettes, projekt munkacsoport vezető, projektmenedzser) bírálja el az igazolt tanulmányi/szakmai eredmények alapján.

A bírálati döntést követően a bizottság titkára 5 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi.

Az ösztöndíjat maximum 3 alkalommal lehet elnyerni.

 

Pályázat benyújtásának módja:  

Pályázni a kitöltött és aláírt pályázati űrlap, valamint az előfeltételt igazoló dokumentum(ok)  2 példányának (pl.: oklevél másolat, publikáció megnevezése, szakmai konferencia és az előadás címének megnevezése stb.) benyújtásával lehet.

 

Pályázati kiírás

Pályázati űrlap


Pályázat benyújtásának helye:

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal

 

Pályázat benyújtásának határideje:

2020. január 25. nap 12:00 óra

 

Pályázati kiírás időtartama, elnyerhető ösztöndíj mértéke:

2019/2020. tanév 2. szemeszter (4 hónap: október, november, december, január)

40 000 Ft/hó

 

A pályázatokkal kapcsolatos további információ:

A pályázatokkal kapcsolatos további információ a simon.istvan@uni-sopron.hu e-mail címen kérhető.

 

Sopron, 2019. december 17.

 

 

 

        Dr. Simon István Ágoston                                                                  Dr. habil Varga László

  SOE BPK oktatási dékánhelyettes                                                                SOE BPK dékánja

 

 

Elfogadta a SOE BPK Kari Tanácsa a 90/2019.12.03. számú határozatával

efop