Szakdolgozat hivatkozási rend

SOPRONI EGYETEM  
BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR
SZAKDOLGOZAT / ZÁRÓDOLGOZAT HIVATKOZÁSI RENDJE ÉS BIBLIOGRÁFIAI KÖVETELMÉNYEI

Tudományos munka esetében rendkívül fontos a szakirodalmi hivatkozások szabályainak
betartása, egyrészt szakmai  ‐  etikai szempontból, másrészt a közlések hitelességének
ellenőrizhetősége miatt. Ezért a szöveg közben valamennyi, nem tőlünk származó állításnál
jelölnünk kell, kitől származik és mi a pontos fellelhetősége. Mivel ez a szöveget olvashatatlanná
tenné, ezért a szöveg közben csak utalunk (hivatkozunk) a forrásmunkákra, melyek pontos adatait
az irodalomjegyzékben (bibliográfia) adjuk meg.

 

A HIVATKOZÁS RENDJE

Karunkon a Harvard referencia stílus használata kötelező. A dolgozat szövegében közölt idézetet a
mű bibliográfiai adataival a szerző neve és a mű megjelenési éve köti össze, azaz e két adat képezi a
hivatkozás alapját. E két adat együtt vezet el annak a dokumentumnak (könyv, folyóiratcikk, stb.) a
dolgozat bibliográfia részében közölt adataihoz, amelyben az információ megjelent. Ez úgy érhető el,
hogy az idézett szövegrész után írja a szerző  nevét és a mű megjelenési évét, pl. (Steiger, 1998).
Értelemszerűen lesz egy kis különbség, ha szó szerint idéz, vagy ha saját szavaival mondja el valaki
másnak a gondolatait.  A hivatkozás után meg kell adni azt az információt, azt a legrövidebb keresési
útvonalat, amelyen keresztül visszakereshetővé válik a közölt gondolat, azaz amelynek segítségével
az olvasó meg tudja keresni azt a művet, amiben elolvashatja a szerző idézett gondolatát, pl. (Steiger,
1998: 256). Amennyiben az idézet több oldalról származik, a számok között kötőjel legyen, pl.
(Steiger, 1998: 256–257). Amennyiben egy bekezdésen belül már hivatkoztunk egy szerzőre és a
művére, a hivatkozás formája (i.m. 57). Amennyiben saját korábbi írásunkra hivatkozunk, nem az én
szót kell használni, hanem a vezetéknevet. Ha egy gondolatot több szerzőtől idézünk, a hivatkozás
formája ugyanez, de az egyes szerzők és évszámok közé pontosvesszőt teszünk. Szó szerinti idézéskor
mindig idézőjelben kell közölni azt a szövegrészt, ami más szerzőtől származik.


A DOLGOZAT BIBLIOGRÁFIAI RÉSZÉBEN KÖZÖLT FORRÁSOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. A könyv


Steiger Kornél (1998): A lappangó örökség. Fejezetek a preszókratikus filozófia antik
hagyományozásának történetéből. Jószöveg Kiadó, Budapest.
Réger Zita (2002): Utak a nyelvhez Nyelvi szocializáció – Nyelvi hátrány. 2. kiadás. Soros Alapítvány és
MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest.


2. Könyvfejezet


Gósy Mária (1998): Az olvasásértés függősége a vizuális információ sajátosságaitól. In: Zoltán András
(szerk.): Nyelv, stílus, irodalom. ELTE, Budapest. 173–179.


3. Folyóiratcikk


Manis, F. R.(1985): Acquisition of word identification skills in normal and disables readers. Journal of
Educational Psychology 1985/77. 1. szám. 77–90.


4. Újságcikk

Kovács G. Anita (2001): A járványok jelene. Mikrobák versenyhelyzetben. Népszabadság, szeptember
5. 9–10.


5. Doktori értekezés, disszertáció


Szinger Veronika (2008): Kisgyermekkori írás‐olvasás esemény. Indirekt találkozás az írásbeliséggel
iskoláskor előtt. Doktori értekezés (kézirat). Kecskeméti Tanítóképző Főiskola – Pécsi
Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs.


6. Levéltári forrás


Zala Megyei Levéltár (röv.: ZML) XXIV. 505. Zalavármegye
Szabadművelődési Felügyelőség (röv.: ZVM Szm. Felügy.) iratai 1947. 5. doboz, 1947/769. sz. irat –
Zala vármegye


7. Elektronikus forrás


Csaba L. (2007): Átmenet vagy spontán rend(etlenség)? In: Közgazdasági Szemle, 54. 9. 757–773. p.
[online]    
[2008. március 11.]

a. Internetes forrás

Szerző(k) (a publikáció éve): a tanulmány címe [on‐line]. Közzétevő intézmény, közzététel helye.
[URL] [a hozzáférés dátuma] oldalszám (ha rendelkezésre áll).

b. Elektronikus könyv (e‐könyv)

Szerző(k) (a publikáció éve):  e‐könyv címe [on‐line]. Közzétevő intézmény, közzététel helye. [URL] [a
hozzáférés dátuma] oldalszám (ha rendelkezésre áll).

c. Elektronikus (folyóirat) cikk

Szerző(k) (a publikáció megjelenésének éve): a tanulmány/cikk címe. A folyóirat címe (ha
rendelkezésre áll) [on‐line]. A folyóirat évfolyama és a szám száma (ha rendelkezésre áll). Oldalszám.
[URL] [a hozzáférés dátuma].

d. Folyóirat cikk CD‐ROM‐ról

Szerző(k) (a publikáció megjelenésének éve): A tanulmány/cikk címe. A folyóirat címe [CD‐ROM]. A
megjelenés évfolyama vagy hónapja (ha rendelkezésre áll), példányszám (ha rendelkezésre áll).
Oldalszám Cég/adatbázis, tételszám (item).

e. Film, videofelvétel vagy TV adás

A film, videofelvétel, TV adás címe (a gyártás éve). Anyag meghatározása. Társszerző (lehetőleg a
rendező). A produkció részletei, gyártó, gyártás helye.

 

8. Táblázatok, ábrák és képek forrásának megjelölése

Szerző (kiadás/megjelenés éve): cím (dőlt/kurzív betűkkel). kiadás, kötet száma és fordítás (ha
rendelkezésre áll) . Kiadó, kiadás helye (város).