Szakdolgozat témák

Árvayné Nezvald Anett

 • "Csak tiszta forrásból" - Kodály módszer
 • Különböző zenei módszerek összehasonlítása ( Kodály, Orff, Suzuki...)
 • A pedagógus szerepe és felelőssége a kisgyermek zenei nevelésében
 • A zenei nevelés transzferhatásai
 • Társas kapcsolatok fejlesztése a népi játékokon keresztül
 • Népszokások, néphagyományok a bölcsődében
 • Népszokások, néphagyományok az óvodában


Babai Zsófia

 • Nyelvhasználat és nyelvi attitűdök
 • Magyarországi nyelvszigetek nyelv-, és kommunikációs története a 21. században. Nyelvi biográfiák/Családi esettanulmányok
 • Nyelvi asszimilációs folyamatok
 • Hagyományápolás
 • A német nemzetiség II. világháború utáni kitelepítése
 • Nyelvhasználati összehasonlító elemzés
 • Német (nemzetiségi) gyermekdalok, mondókák és szöveges játékok elemző bemutatása
 • Az emberi élet 3 fő fordulópontjához kapcsolódó német nemzetiségi és magyar népszokások összehasonlító elemzése
 • Kétnyelvű óvodai nevelési programok bemutatása/összehasonlító elemzése (nemzetközi összehasonlításban is)
 • Egy német nemzetiségi település története


Baloghné Dr. Bakk Adrienn

 • Egy bölcsődei / óvodai környezet vizsgálata a testnevelés szemszögéből
 • A mindennapos testnevelés foglalkozások lehetőségei az óvodában
 • Az egészséges életmód megalapozása az óvodában
 • Az életmód és a testsúly kapcsolata óvodás korú gyermekeknél
 • Pedagógus szerepvállalása az obesitas prevenciójában
 • Tartáshibák megelőzésének és kezelésének lehetőségei az óvodában
 • Fogyatékossággal élők mozgástanítási korlátai és lehetőségei
 • Integráció/ inklúzió a nevelésben
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása többségi gyermekekkel bölcsődében/óvodában
 • Fogyatékossággal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek a vizsgálata


Dr. Bodnár Gabriella

 • A segítők szakmai felkészültsége a szociális szolgáltatásokban     
 • Szakmai identitás vizsgálata a szociális területen dolgozók körében         
 • Tehetségmenedzsment a felső és felnőtt oktatásban
 • A felsőoktatásba kerülő hallgatók motivációjának és teljesítőképességének alakulásának vizsgálata
 • Interaktív kapcsolatok konfliktusainak vizsgálata a társas hatékonyságban


Dömötör Péterné

 • A csecsemő- és gyermekkori lázcsillapítás algoritmusa valamint megvalósulása napjaink kisgyermekes családjaiban, legújabb lázcsillapítási nézetek
 • A szobatisztaságra való nevelés folyamata, a rendelkezésre álló módszerek segítségével, esettanulmány(ok) bemutatásán keresztül az egyszer használatos papírpelenka használatának térhódításával összefüggésben
 • Szabadon választható egyéb témák a csecsemő - és kisdedkor valamint az orvos - és ápolástudomány vonatkozásában


Dr. Frang Gizella

Magyar nyelvészet:

 • Nyelvi tendenciák
 • Nyelv - gondolkodás - pedagógia az óvodai nevelésben
 • Beszédkészség fejlesztése az óvodában
 • Szaknyelv
 • Ifjúsági nyelv
Média:
 • A soproni média története a rendszerváltást követő évtizedben (1989 - 2000)
 • A soproni közrádiózás története
 • Az írott helyi sajtó nyelvezetének változása (1989-től napjainkig)
 • Az írott helyi sajtó műfaji vagy tematikus változása (1989-től napjainkig)
 • Az írott helyi sajtó szerkesztésének, tördelésének változása (1989-től napjainkig)
 • Médiumok műfaji elemzése
 • Médiajellemzők (demokratikus/szabad és diktatórikus/irányított tipológiai jegyek alapján) 
 • Globalizálódás, nemzetközi folyamatok egy kiválasztott média nyelvében
 • Politikai kultúra és politikai kommunikáció lecsapódása a médiában
 • A helyi társadalmak kommunikációs stratégiáiról
 • Médiahasználat és társadalmi csoportok
 • Médiahatás és társadalmi csoportok

 

Dr. Gáspárdy Tibor

 • A víz bázisú festékanyagok alkalmazása az óvodai munkában. A színek szerepe a vizuális nevelésben 
 • Lakóhelyemen élő vagy élt képzőművész munkásságának bemutatása, műveinek elemzése (önálló kutatómunka)
 • Az egyedi és a sokszorosító grafika technikáinak  bemutatása mestermunkák alapján (Specializáció)
 • Festészeti eljárások technikáinak  bemutatása mestermunkák alapján (Specializáció)
 • A képernyőkön megjelenő agresszió tükröződése a gyermekrajzokban.

 

Dr. Haász Sándor

 • Munkanélküliség problémaköre
 • Családon belüli erőszak kérdésköre
 • Szakmai pályaválasztás problematikája, pályakép szocializáció
 • Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás formái
 • Szociális munka alkalmazott területei, újszerű kihívásai
 • A segítés speciális lehetőségei, formáiGyermekvédelem az óvodában
 • Jelzőrendszer és együttműködés az óvodai gyermekvédelembe

 

Dr. Hartl Éva

 • Egy óvoda/iskola /szociális mintézmény története
 • Régmúlt idők játékai
 • A természethez kötődő ünnepek régen és ma
 • Erdei iskolák Magyarországon
 • A játék fejlődése csecsemő- és kisgyermekkorban
 • Játék az óvodában
 • Az ünnepek megjelenése a gyermekek játékában
 • Kreativitásfejlesztés a játékban
 • A játék szerepe a tehetséggondozásban az óvodában


Dr. Katona György 

 • Digitális pedagógia
 • E-learning
 • Gamifikáció
 • IKT az óvodai nevelésben
 • Információs társadalom
 • Pedagógiai kutatásmódszertan

 

Kissné Dr. Zsámboki Réka

 • Alternatív óvodák és helyi nevelési programok az elmélet és gyakorlat fókuszában itthon és külföldön
 • Freinet szellemű óvodák Magyarországon az 1989-es évektől napjainkig
 • Tehetség-felismerés és tehetség-gondozás kisgyermekkorban
 • Az óvodai matematikai nevelés gyermekközpontú megvalósítási lehetőségei
 • Az óvodapedagógus professzió mai kihívásai - a kezdő pedagógus
 • Óvodapedagógusok és hallgatók gyermekképe/ óvodaképe / pályaképe (pl. narratív elemzés, metaforaelemzés)
 • A projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában
 • A családi napközi, mint a csecsemő- és kisgyermekgondozás lehetséges alternatívája 
 • A kisgyermekkori játékeszközökben rejlő matematikai tapasztalatszerzés
 • Gyermekjátékok története
 • Bármely a hallgató által választott egyéb téma (oktatóval egyeztetve)

 

 


Dr. Kitzinger Arianna

 • Ismerkedés az angol nyelvvel az óvodában
 • Angolszász versek, mesék elemzése
 • Angol és magyar népmesei motívumok összehasonlítása választott darabok alapján
 • Történetek gyermekekről az angol/ amerikai irodalomban
 • Angol, amerikai költők, írók a gyermekkorról
 • Multilingvalitás, multikulturalitás kisgyerekkorban
 • Nyelvpolitika és nyelvtanulás az Európai Unióban
 • Korai nyelvfejlesztés Magyarországon/ Európában
 • A bevándorló gyermekek nyelvi problémái Magyarországon/ Európában
 • Óvodapedagógus hallgatók nyelvtanulási attitűdjei

 

Dr. Kollarics Tímea

 • Hatékony oktatási módszerek a szakképzésben
 • A motiváció szerepe és lehetőségei a szakmai oktatásban
 • Versenyképes szaktudás - a munkaerő-piaci igények és a szakképzés összehangolása
 • Szakmai gyakorlati foglalkozások módszertani vonatkozásai
 • A környezettudatosság kialakításának lehetőségei a középfokú (szakmai) oktatásban
 • A környezeti szemléletformálás színtereinek hatékonyságvizsgálata (erdei iskola, tanösvény, bemutató központok, stb.)
 • Tanösvények tervezése és módszertani vonatkozásai
 • Az oktatóval egyeztetett témában (szakképzéspedagógia, környezetpedagógia, környezeti nevelés)
 

Kloiber Alexandra


Koloszár Ibolya

 • A gyermekek világa és az idegen nyelv
 • Európai körkép - korai idegen nyelv elsajátítás az EU-ban
 • Az óvodáskorú gyermek idegen nyelvi fejlesztése
 • A szóbeli idegen nyelvi kommunikáció első lépései
 • Nyelvelsajátítási motiváció kisgyermekkorban
 • A motiváció szerepe az angol nyelvelsajátítás folyamatában
 • Játékosság, cselekedtetés - angol nyelvű kommunikáció az óvodában
 • Képességfejlesztés - idegen nyelv segítségével
 • Képességmérés - az idegen nyelv hatása a gyermekek teljesítményére, gondolkodására, kreativitására, logikájára, emlékezetére


Dr. Kovácsné Vinkovics Éva

 • Különböző foglakozások (pl. bányász, kézműves foglalkozások), tevékenységek (pl. paraszti gazdálkodás, szőlőművelés) bemutatása, hagyományvilága, szókincse adott német nemzetiségi településen, területen.
 • Helytörténet és/vagy nyelvjárás adott német nemzetiségi településen. Nyelvjárás-összehasonlítás.
 • Utcanevek használata, fordítása adott német nemzetiségi településen
 • Német nemzetiségi hagyományok (lakodalom, ünnepek) ápolása. A kulturális élet alakulása német nemzetiségi településeken.
 • Az irodalmi német nyelv és a nyelvjárás ismerete, használata a magyarországi németeknél
 • Az óvodás korú gyermek és az idegen nyelv
 • Korai nyelvfejlesztés, annak lehetőségei az óvoda keretein belül
 • Az idegen nyelv hatása az óvodás korú gyermek képességeire, teljesítményére
 • Alternatív pedagógia az óvodai gyakorlatban (pl. erdei iskola)
 • Intergenerációs pedagógia
 • A hallgató által választott egyéb téma


Dr. Kovács–Gombos Gábor

 • Szülőföldem, vagy jelenlegi lakóhelyem (esetleg más, jól ismert település) szakrális képzőművészeti emlékeinek kutatása, bemutatása, elemzése. Fő témája a választott templom mint összművészeti alkotás. Elemezhetők a település kápolnájának festményei, szobrai, kálváriája, útszéli keresztjei is
 • Professzionális (szülőföldemen tevékenykedő) kortárs képzőművész munkássága - önálló kutatás nyomán. A művek pedagógiai tapasztalata, beépíthetősége a pedagógiába
 • Lakóhelyemen (vagy más ismert település) élt képzőművész életútjának kutatása. Ha van, akkor emlékmúzeumának, gyűjteményes kiállításának bemutatása, alkotó elemzése. Az elemzett életmű pedagógiai tapasztalatai, beépíthetőségük a pedagógiába

 

A dolgozat konkrét címét az első konzultáció előtti megbeszélés folyamán kell meghatározni.

 

Major Eleonóra

 • A szabadidősportok szerepe az óvodás korban
 • Úszásoktatás az óvodában
 • A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata a lakóhelyemen és környékén
 • A szabadidősportok szerepe a fizikai fittség és az egészség megőrzésében
 • Az úszás kisgyermekkorban


Merza Katalin


Mundy Péter

 

Dr. Molnár Csilla

 • Magyar népmesék esztétikai vizsgálata
 • Az ősi magyar hitvilág elemei a magyar népmesékben
 • Szülőföldem népi kultúrája a források tükrében
 • A folklorizmus jelenségei napjainkban
 • Identitásvizsgálat élettörténeti elbeszélések alapján
 • Az anyanyelv-elsajátítás folyamata kisgyermekkorban
 • Az irodalmi tevékenység szerepe a gyermek anyanyelvi fejlesztésében
 • Az óvodapedagógusi beszédviselkedés társadalmi nemi (gender) aspektusból
 

Dr. Molnár Katalin

 • Tanácsadás szülőknek 
 • Szülő-gyermek kapcsolat nondirektív alapokon 
 • Életútelemzések - probléma-megoldási módok 
 • Segítségkérésre nevelés 
 • Együttműködési formák pedagógusok és szülők között 
 • A szabadidő-eltöltés különböző módjai 
 • Tanulás és szabadidő-szervezés hatásos formái 
 • A családi szabadidő személyiségfejlesztő hatásai 
 • Tanulás természeti környezetben 
 • A környezeti nevelés megalapozása a bolcsődei nevelésben
 • Játék, tanulás a játékban - óvodai csoportban
 • A bölcsődei nevelés jelene, népszerűsítése tájékoztató anyagokkal
MA szakokra
 • Játék- és szabadidőszervezés általános iskolában
 • Játék és szabadidő-szervezés sajátos körülmények között
 • Nyári gyermek-lét
 • Az óvodapedagógusi beszédviselkedés társadalmi nemi (gender) aspektusból


Ősz Róbert

 • Népi kismesterségek az óvodai vizuális nevelésben.
 • A népművészet szerepe az óvodai vizuális nevelésben
 • Lakóhelyem élő hagyományi (kifejezetten a lakóhelyen megmaradt,vagy újraélesztett kézműves hagyományok feldolgozása)


Pásztor Enikő

 • Játékos idegen nyelvi foglalkozások az óvodában
 • Hogyan neveljünk többnyelvű gyermeket?
 • Korai idegennyelv-fejlesztés
 • Idegennyelv-tanulás játékkal, dallal, mondókával
 • Játékos idegennyelv-tanulás az évszakok mentén
 • A szülők motivációjának vizsgálata gyermekük idegen nyelv taníttatásában
 • "Morgenkreis", a reggeli rituálé
 • A rituálék szerepe a bölcsődében és az óvodában
 • Játékok régen és ma
 • Käthe Kruse babái
 • A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján
 • Gyermekkor- és játékszertörténet
 • A néphagyományok, a népi kultúra szerepe az óvodákban
 • Alternatív pedagógiák régen és most
 • Életreform és reformpedagógia a 20. század első felében
 • A Waldorf pedagógia magyarországi vonatkozásai
 • Az inkluzív bölcsőde, óvoda, iskola
 • Inkluzív pedagógia Magyarországon


Dr. Patyi Gábor

 • Egy neves pedagógus elméleti vagy gyakorlati munkásságának vizsgálata
 • A csecsemőgondozás és a köz- és felsőoktatás (bölcsődeügy, óvodaügy, iskolaügy, oktatáspolitika) Magyarországon a 18. századtól a 21. századig
 • Fejezetek a pedagógusképzés (óvóképzés, tanárképzés) történetéből
 • Egy választott intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola, főiskola-egyetem) története
 • Fejezetek a nőoktatás történetéből
 • A családi viszonyok, nemi szerepek változása a történelemben
 • A gyermekkor története. A gyermeklét és gyermekfelfogás az ókortól napjainkig
 • Az életmód, a mentalitás változásai. A játék és szabadidő a történelemben
 • Fejezetek a szociális gondoskodás (szociálpolitika, szociális munka, gyermekvédelem történetéből
 • Gyermek, ifjúság a médiában és a filmművészetben
 

Révész József 

 • A zenei nevelés új útjai
 • Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek mai üzenete
 • A művészetpedagógia fejlesztő hatásai
 • A zenei nevelés lehetőségei az óvodai mindennapokban
 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése művészi eszközökkel
 • Művészet kontra Tudomány
 • Mi a zene?
 • Ember és zene - a muzsika társadalomra gyakorolt hatása
 • Az óvodai zenei nevelés története
 •  „ Legyen a zene mindenkié!” – A Kodály módszer aktualitása
 • Mese és muzsika - komplex művészeti nevelés az óvodában
 • Kokas Klára szemléletének alkalmazási lehetőségei
Előzetes megegyezés után egyéb téma is kutatható.

Dr. Simon István Ágoston

 • Az úszás jelentősége az óvodás korú gyermekek életében 
 • Az óvodai úszásoktatás során használt oktatási módszerek és stratégiák vizsgálata 
 • Az óvodai úszásoktatás oktató – tanítvány viszony vizsgálata 
 • Az óvodapedagógus szerepe az óvodai úszásoktatás hatékonyságának növelésében 
 • A rendszeres úszás hatása a motoros képességekre a 3-7 éves gyermekeknél 
 • Az úszás preventív és egészségmegőrző jellegének vizsgálata 
 • Az óvodai labdás gyakorlatok, jelentősége a koordinációs képességek fejlődésében 
 • A labdás testnevelési játékok jelentősége az óvodai testnevelés foglalkozásokon 
 • A rendszeres testedzés szokásrendszerének kialakítását segítő eszközök, eszközrendszerek szerepe az óvodai testnevelésbe 
 • A gyógytestnevelés helye és szerepe az óvodai testnevelésben 
 • A gyógytestnevelés helyzete az óvodákban 
 • A pedagógus szerepe a leggyakoribb mozgásszervi és belgyógyászati betegségek prevenciójában, rehabilitációjában 
 • A pedagógus szerepe a 0 - 18 éves gyerekek egészséges életmódjának kialakításában 
 • A rendszeres mozgásra nevelés eszközei, kialakulását gátló tényezők vizsgálata 
 • A mozgás /úszás, sport/ jelentősége az asthmás betegek életmódjában 
 • A gyógytestnevelés helyzete ma Magyarországon 
 • A gyógytestnevelés jelentősége a 6-18 éves mozgásszervi- és belgyógyászati betegségben szenvedő gyermekek prevenciójában, rehabilitációjában 
 • A pedagógus szerepe a gyógytestnevelés hatékonyságának növelésében 
 • Különböző intézményekben (bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, idősek otthona stb) dolgozó nevelők, gondozók egészségmagatartásának vizsgálata 
 • 0 – 18 éves gyermekek egészségmagatartásának(táplálkozás-, étkezés, fizikai aktivitás, szenvedélybetegségek, lelkiegészség stb) vizsgálata 
 • A pedagógus lehetőségei a 0 – 18 éves gyermekek egészségfejlesztése területén 
 • A leendő és gyakorló pedagógusok egészségmagatartásának összehasonlító vizsgálata


Dr. Tauber Anna

 • Személyiségfejlesztés zeneterápiával
 • Értékközvetítés és művészetpedagógia
 • Zeneterápiával, zenepedagógiával kapcsolatos könyvek, tanulmányok összehasonlító elemzése
 • A család szerepe a kisgyermek zenei nevelésében
 • A művészeti nevelés lehetőségei az óvodai nevelésben
 • Kodály Zoltán elvei a kisgyermekek nevelésében
 • Differenciált fejlesztés zenei neveléssel
 • Kreativitásra és "teljes emberré" válás, mint a művészeti nevelés egyik célja
 • "Kerek egy esztendő" - énekes népszokások és hagyományok
 • Szülőföldem népi gyermekjátékai, énekes népszokásai
 

Dr. Varga László

 • A kooperatív tanulás elmélete és gyakorlata
 • Értelmi, érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei 
 • A pedagógus szerep, pedagógus kompetenciák - paradigmatikus változások
 • Gyermek - értelmezések a nevelés történetében, kultúrák - földrészek - gyermekek
 • Az anya - szerep, az anya - apa - gyermek kapcsolat, annak történeti alakulása
 • Gyermeknevelők pedagógiai munkásságának feldolgozása 
 • Gyermeknevelő intézmények történetének feldolgozása
 • A gyermekkor mint az egyéni életutat meghatározó életszakasz
 • A gyermekkori tanulás - a konstruktivizmus 
 • A gyermekek világa - a gyermekek hangja
 • Kisgyermekkori neuropedagógia
 • Gyermeki világkép, gyermekkultúra
 • Gyermekkortörténet


Dr. Varga Norbert

 • A Kárpát-medence nemzetiségi kérdései
 • A vallások társadalom (szociális)- és emberképe (Biblia, Korán)
 • Politológia
 • Romológia/a cigányság társadalmi helyzetének vizsgálata
 • Szociális párbeszéd az Európai Unióban
 • Szociálpolitika
 • Társadalmi kérdések az irodalmi művekben
 • Vidék- és falukutatás

 

Dr. Závoti Józsefné

 • Fogyatékossággal élő személyek segítése a szociális szakmában
 • A nyelvi- és beszédeltérések a kommunikációs rendszerünkbe
 • Kutatói munka a szociális szakma különböző területein
 • A keresztény szellemiség megjelenése a pedagógiai és a szociális tevékenységi rendszerben
 • Tanulási és viselkedési zavarok prevenciója, kezelése

 

Dr. Zsubrits Attila

 • A gyermek-nevelő kapcsolat tartalmi vizsgálata
 • A gyerekek kötődésrendszerének elemzése
 • A gyerekek társas kapcsolatrendszerének vizsgálata
 • A gyerekek játék tevékenységének pszichológiai szempontú tanulmányozása
 • A gyermekvédelmi bentlakásos intézményekben nevelkedő fiatalok kötődéseinek vizsgálata
 • Az intézményes beszoktatás folyamatának elemzése
 • Az átmeneti tárgy jelentősége kisgyermekkorban
 • A gyerekek személyiségének megismerése rajzvizsgálati módszerekkel
 • Sajátos nevelési igényű gyerekek intézményes integrációja
 • Szociálpszichológiai szempontú elemzések