Választható konzulensek és témák

Művészeti és Sporttudományi Intézet

Árvayné Nezvald Anett A pedagógus szerepe és felelőssége a kisgyermekkori zenei nevelésben
Árvayné Nezvald Anett A zenei nevelés hatása kisgyemekkorban
Árvayné Nezvald Anett Szülőföldem népzenéje, népdalai, népi játékai (magyar vagy nemzetiségi)
Árvayné Nezvald Anett egyéb
Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD Egy bölcsődei / óvodai környezet vizsgálata a testnevelés szemszögéből
Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD Az egészséges életmód megalapozása az óvodában/ bölcsödében
Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása többségi gyermekekkel bölcsődében/óvodában
Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD egyéb
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Az agresszió megjelenése a gyermekrajzokban a média hatására.
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Lakóhelyemen élő vagy élt neves képzőművész bemutatása életútján és művein keresztül
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Festmény vagy grafikai sorozat készítése, dokumentálása (a specializáción résztvett hallgatók számára)
Dr. Gáspárdy Tibor PhD egyéb
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Szülőföldem templomának kutatása. A templom képzőművészeti értékei és a vizuális nevelés kapcsolata.
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Ismert kortárs művész életművének kutatása
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Gyermekrajz és művészettörténet.
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA egyéb
Révész József Kokas Klára szemléletének alkalmazási lehetőségei
Révész József Ember és zene - a muzsika társadalomra gyakorolt hatása
Révész József Az érzelmi intelligencia fejlesztése művészi eszközökkel
Révész József egyéb
Dr. Simon István Ágoston PhD Kommunikációs technikák alkalmazása a testnevelés foglalkozásokon
Dr. Simon István Ágoston PhD Kisgyermekek nevelésével foglalkozó pedagógusok, pedagógusjelöltek egészségmagatartásának vizsgálata
Dr. Simon István Ágoston PhD Testi nevelés, gyógytestnevelés, preventív testnevelés vizsgálata az óvodában
Dr. Simon István Ágoston PhD egyéb
Dr. Simonné Kajtár Gabriella  
Dr. Simonné Kajtár Gabriella  
Dr. Simonné Kajtár Gabriella  
Dr. Simonné Kajtár Gabriella egyéb
Somogyi Anett  
Somogyi Anett  
Somogyi Anett  
Somogyi Anett egyéb
Szilva Zsuzsanna A tánc szerepe az óvodai testnevelésben
Szilva Zsuzsanna Úszásoktatás az óvodás korú gyermekek számára
Szilva Zsuzsanna Testnevelés az óvodában
Szilva Zsuzsanna egyéb
Dr. Tauber Anna PhD Az énekes népszokások szerepe a mai bölcsöde vagy óvoda életében
Dr. Tauber Anna PhD A művészetterápiák lehetőségei a hátrányos helyzetű gyermekek együttnevelésében
Dr. Tauber Anna PhD A család és az intézményi zenei nevelés kapcsolata
Dr. Tauber Anna PhD

egyéb

Mentés


Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

Dr. Hartl Éva PhD Játékpedagógiai, játéktörténeti kutatások
Dr. Hartl Éva PhD Környezeti nevelés-erdőpedagógia
Dr. Hartl Éva PhD Neveléstörténeti kutatások( egy óvoda, bölcsőde története)
Dr. Hartl Éva PhD egyéb
Dr. Katona György PhD Információs társadalom nevelési aspektusai
Dr. Katona György PhD Digitális pedagógia
Dr. Katona György PhD Algoritmikus gondolkodásra nevelés
Dr. Katona György PhD egyéb
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Óvodapedagógiai kutatások (pl. kezdő pedagógusok, életpályamodell, gyermekkép változásai, alternatív óvodai programok)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Kora gyermekkori matematikai nevelés, tehetséggondozás, projektpedagógia
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Neveléstudományi kutatások kvalitatív kutatásmódszertani stratégia alkalmazásával (pl. metaforaelemzés, dokumentum- és tartalomelemzés)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD egyéb
Dr. Kollarics Tímea PhD A környezettudatosság kialakításának lehetőségei a köznevelési intézményekben
Dr. Kollarics Tímea PhD A környezettudatosság kialakításának terepi lehetőségei (erdei iskolák, erdei óvodák, tanösvények, bemutatóközpontok, állatkertek szemléletformáló hatásának vizsgálata és programok, helyszínek tervezése)
Dr. Kollarics Tímea PhD Versenyképes szaktudás (a munkaerőpiaci igények és a szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás összehangolása)
Dr. Kollarics Tímea PhD egyéb
Dr. Kovács Gábor PhD. Ritka kórképpel élő családok társadalmi beilleszkedésének buktatói
Dr. Kovács Gábor PhD. Ritka betegek oktatási nehézségei
Dr. Kovács Gábor PhD. Óvodák fogadókészsége a ritka betegekkel szemben, Viselkedés zavarokon alapuló gyermekkori kórképek korai felismerése
Dr. Kovács Gábor PhD. egyéb
Mundy Péter Az előítéletes óvodapedagógus. Saját csoporthoz, referencia-csoporthoz, és külső csoporthoz tartozó gyermekekről kialakított sztereotípiák és előítéletek vizsgálata.
Mundy Péter Morális fejlődés, szociális kompetenciák, gyermeki konfliktusmegoldás, és a gyermeki naív tudatelmélet (theory of mind) fejlődése.
Mundy Péter A demokratikus óvoda-modell magyarországi működésének szociálpszichológiai és neveléspszichológiai kérdései
Mundy Péter egyéb
Németh Dóra Katalin Az intézményes kisgyermeknevelés története, a gyermekkép változása
Németh Dóra Katalin Nőnevelés-, és női művelődéstörténet, a kezdetektől napjainkig
Németh Dóra Katalin Reformpedagógiák és alternatív programok a hazai és egyetemes neveléstörténetben
Németh Dóra Katalin egyéb
Dr. Patyi Gábor PhD Neveléstörténeti kutatások (bölcsőde-, óvoda-, iskolatörténet, pedagógiatörténet, a nőnevelés és a pedagógusképzés története)
Dr. Patyi Gábor PhD Gyermekkortörténeti kutatások (gyermeklét, gyermekkép változása)
Dr. Patyi Gábor PhD Témák a magyar művelődés történetéből
Dr. Patyi Gábor PhD egyéb
Dr. Pásztor Enikő PhD Nemzeti nevelés, hagyományőrzés, a népi kultúra megjelenési formái az óvodákban és a bölcsődékben
Dr. Pásztor Enikő PhD Játéktörténeti és egyéb játékpedagógiai kutatások az óvodában és a bölcsődében
Dr. Pásztor Enikő PhD Korai idegennyelv-fejlesztéssel kapcsolatos kutatások
Dr. Pásztor Enikő PhD egyéb
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD Gyermekkori ártalmas élmények (bántalmazás, elhanyagolás) következményei, felismerése, megelőzése
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD A tudatos jelenlét szerepe a lelki egészségben és a nevelésben
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD Egészségmagatartás felnőtt- és kisgyermekkorban
Dr. Tóth-Merza Katalin PhD egyéb
Dr. habil. Varga László PhD Kisgyermekkori neuropedagógia
Dr. habil. Varga László PhD A gyermekek világa - a gyermekek hangja
Dr. habil. Varga László PhD Pedagógus szerep, felnőtt - gyermek kapcsolat
Dr. habil. Varga László PhD egyéb
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD Az eltérő fejlődés sajátosságai (sajátos nevelési igény, teljesítmény - és viselkedési zavar, beszédfejlődési rendellenesség) felismerése, kezelése, óvodai és más pedagógiai színtereken
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD Pedagógiai kompetenciák a fogyatékossággal élő egyéneknél, A tanulásban akadályozottak pedagógiai sajátosságai a nevelés és tanítási folyamatban
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD Keresztény szellemiség megjelenítése a pedagógiai színtereken
Dr. Závoti Józsefné Dr. PhD egyéb
Dr. Zsubrits Attila PhD Meseképek elemzése
Dr. Zsubrits Attila PhD A gyermekkori személyiség megismerése a mese, a játék és a rajz eszközeivel
Dr. Zsubrits Attila PhD Integráció a nevelési-oktatási intézményekben
Dr. Zsubrits Attila PhD egyéb


Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet

Babai Zsófia Magyarországi nyelvszigetek (német és egyéb nyelvű) nyelv-, és kommunikációs története. Összehasonlító elemzések. Nyelvi biográfiák/Családi esettanulmányok.
Babai Zsófia Óvodai nevelési programok bemutatása/összehasonlító elemzése (nemzetközi összehasonlításban is). Az idegen nyelvátadás módszereinek összehasonlító elemzése.
Babai Zsófia Egy nemzetiségi település története. A hagyományápolás színtereinek elemző bemutatása.
Babai Zsófia egyéb
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD Szolgáltató intézmények szervezetfejlesztése
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD Tehetségfelismerés, gondozás a különböző életkorú gyermekek, fiatalok esetében
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés a családban és/ vagy intézményi keret között
Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD egyéb
Dr. Frang Gizella PhD A beszédtanulás és a médiabefolyás összefüggései
Dr. Frang Gizella PhD A kisgyermeki beszédprodukciók
Dr. Frang Gizella PhD Antropológiai és történeti vizsgálódások a magyar nyelvi hagyományokban
Dr. Frang Gizella PhD egyéb
Dr. Haász Sándor PhD Család- és gyermekvédelem aktuális kihívásai a pedagógiai munkában
Dr. Haász Sándor PhD Szociális munka alkalmazott területei, elmélet, gyakorlat, innováció
Dr. Haász Sándor PhD Családon belüli erőszak, bántalmazás generatív funkciói
Dr. Haász Sándor PhD egyéb
Hirschler Erzsébet Kisgyermekkori kétnyelvűség
Hirschler Erzsébet Német országismeret óvodásoknak
Hirschler Erzsébet Német gyermekirodalom az óvodában
Hirschler Erzsébet egyéb
Dr. Kitzinger Arianna PhD Multilingvalitás, multikulturalitás kisgyermekkorban
Dr. Kitzinger Arianna PhD Az 1989-es társadalmi változások hatása a nyelvtanulásra, különös tekintettel a korai nyelvfejlesztésre Magyarországon
Dr. Kitzinger Arianna PhD Történetek gyermekekről az angol/ amerikai irodalomban
Dr. Kitzinger Arianna PhD egyéb
Koloszár Ibolya A korai idegen nyelvi fejlesztés hatékonyságát elősegítő módszerek az óvodában
Koloszár Ibolya A gyermekek világa és az idegen nyelv
Koloszár Ibolya „Kulcs Európához, kulcs a világhoz” – A hallgatók nyelvtudásának felmérése, elemzése
Koloszár Ibolya egyéb
Kloiber Alexandra Gyermekirodalom. Kortárs gyermekirodalom.
Kloiber Alexandra Kommunikáció az óvodában. A fiatalok és a médiahsználat. Médiahatás, befolyásolás.
Kloiber Alexandra Közösségek kulturális emlékezete.
Kloiber Alexandra egyéb
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Helytörténet, nyelvjárás, nyelv- és hagyományápolás, családi esettanulmány a magyarországi német nemzetiségnél
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Korai idegennyelv-fejlesztés színterei, módszerei, hatása, összehasonlító elemzése (nemzetközi kitekintés)
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Intergenerációs pedagógia a német nyelvterületen, összehasonlító elemzés, nemzetközi kitekintés
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva egyéb
Dr. Molnár Csilla PhD Szülőföldem népi kultúrája, hagyományai
Dr. Molnár Csilla PhD Az ősi magyar hitvilág elemei a folklóralkotásokban
Dr. Molnár Csilla PhD Az anyanyelv elsajátításának vizsgálata, fejlesztésének módszerei
Dr. Molnár Csilla PhD egyéb
Dr. Molnár Katalin PhD Fenntartható életmód
Dr. Molnár Katalin PhD Környezeti nevelés sokszínűsége, a műveltségi területek komplexitása
Dr. Molnár Katalin PhD Pedagógiai tanácsadás
Dr. Molnár Katalin PhD egyéb (szabadidő, gyógypedagógiai vonatkozások a témákban, saját hallgatói ötlet, mely szakterületemmel összeegyeztethető)
Dr. Naszladi Georgina PhD Gyermeki jogok a XXI. században
Dr. Naszladi Georgina PhD Felelősség a gyermekvédelmi rendszerben
Dr. Naszladi Georgina PhD A gyámügyi igazgatás kihívásai az óvodában, bölcsődében
Dr. Naszladi Georgina PhD egyéb
Dr. Varga Norbert PhD Romológia/a cigányság társadalmi helyzetének vizsgálata
Dr. Varga Norbert PhD Kultúrák, civilizációk, vallások ember- és társadalomképe
Dr. Varga Norbert PhD Településszociológia - vidék- és falukutatás
Dr. Varga Norbert PhD egyéb