Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

SOPRONI EGYETEM
BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR

Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez

Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1.

1. Bevezető

A szakdolgozatban/záródolgozatban a hallgató választott témáját saját szakmai tevékenysége,
szakirodalmi tájékozottsága, ismeretei alapján dolgozza fel. A képesítési követelmények
alapján készült tanterv előírása szerint a hallgatóknak alapszakon, tanári és mesterszakon
szakdolgozatot, a felsőfokú szakképzés hallgatóinak záródolgozatot, illetve szakdolgozatot
kell készíteniük. A szakdolgozat és a záródolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása a
záróvizsgára bocsátás feltétele. Bemutatása – a felsőfokú szakképzés kivételével - bíráló
bizottság előtti szóbeli prezentáció formájában történik, érdemjegye részét képezi a
záróvizsga eredményének. Szakdolgozatot/záródolgozatot csak az a hallgató védhet, aki a
mintatantervben előírt kreditpontjait - a szakdolgozatra/záródolgozatra járó kreditpontok
kivételével - maradéktalanul megszerezte, továbbá akinek a konzulens befogadó nyilatkozatot
állított ki.
A hallgatónak a szakdolgozathoz/záródolgozathoz külön csatolt – a dolgozatba nem bekötött
– és eredeti aláírással ellátott dokumentumban nyilatkoznia kell arról, hogy munkája során
csak olyan forrásokat használt fel, amelyekre az irodalomjegyzékben hivatkozott, vagy
amelyeket a bibliográfiában feltüntetett. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy hozzájárul
munkája nyilvánosságra hozatalához a kar belső információs rendszerében. Plágium esetén az
egyetem plagizálási szabályzatában foglaltak az irányadók.
A „Nyilatkozat dolgozat eredetiségéről” nyomtatvány letölthető:
http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=8038&L=1

2. Követelmények

2.1 A szakdolgozatban/záródolgozatban a hallgató választott témáját szaktudományos
ismereteinek, tanulmányainak és a szakmai gyakorlatok során szerzett jártasságának
szintézise alapján valamint kutatásmódszertani tájékozottságának segítségével dolgozza fel.

2.2 A szakdolgozat/záródolgozat készítése során a hallgató köteles a konzulens tanárral
konzultációt folytatni, munkájáról beszámolni és a leadás előtt a dolgozat végleges változatát
bemutatni. Ennek megtörténtét a konzulens tanár befogadó nyilatkozattal igazolja.

2.3 A szakdolgozat/záródolgozat készítését a hallgató által választott konzulens irányítja.
Konzulens minden esetben a kar oktatója és/vagy kutatója lehet.

2.4 Konzultációra legalább egy évet kell biztosítani.

2.5 A hallgató a kar oktatási dékánhelyettese engedélyével változtathat konzulens oktatót,
legkésőbb az utolsó szemeszter megkezdése előtt.

3. A szakdolgozat/záródolgozat elkészítésének rendje

3.1 A hallgató köteles a szakdolgozat/záródolgozat témáját kiválasztani, amihez segítséget
nyújt a Kar oktatói által biztosított témaajánlat.
(Megtekinthető: http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=6188)
A konzulens oktatóval történt egyeztetés alapján a hallgató szakdolgozatát/záródolgozatát
szabadon választott témából is elkészítheti.

3.2 A témaválasztást a hallgató a honlapról letöltött szakdolgozati/záródolgozati
témabejelentő lapon köteles bejelenteni.
(Letölthető: http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=8038&L=1 Nyomtatványok menüpont
alatt)

3.3 A szakdolgozati/záródolgozati konzultációkat igazoló befogadó nyilatkozatot a
dolgozathoz külön – nem beköttetve - kell csatolni.
(Letölthető: http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=8038&L=1 Nyomtatványok menüpont
alatt)

4. A szakdolgozat/záródolgozat formai követelményei

4.1. Az illetékes intézeti adminisztrátornál 1 db nyomtatott (köttetett vagy spirálozott)
példányt és 1 db névvel, Neptun - kóddal, szak megnevezésével és a végzés évével ellátott,
alkoholos filctollal feliratozott elektronikus (CD/DVD) példányt kell leadni. Az elektronikus
hordozón csak egy fájl szerepeljen, amely tartalmazza a dolgozat teljes szövegét és a csatolt
mellékleteket PDF formátumban.
A fájl elnevezése: szakdolgozat_név_neptunkód, vagy záródolgozat_név_neptunkód legyen
(pld. szakdolgozat_kovácspál_abc123, zaródolgozat_tóthéva_def456)

4.2. A dolgozatok terjedelme mellékletek, és irodalomjegyzék nélkül értendők.

4.3. A védés prezentációját nem kell az elektronikus hordozóra másolni.

Alapszakon, mesterszakon:

a. Minimum 55 000 karakter (szóköz nélkül; 30 A/4-es oldal)
b. Maximum 110 000 karakter (szóköz nélkül; 60 A/4-es oldal)
Kivétel: azok a nappali tagozatos, óvodapedagógus BA hallgatók, akik sikeresen
elvégezték a Képzőművészeti és kézműves specializációt, szakdolgozati témaként
választhatják a kifejezetten számukra meghirdetett témákat is. Ebben az esetben a hallgatónak
a szakdolgozata mellett egy ún. „mestermunkát” is el kell készítenie, amit a szakdolgozat
védésekor be kell mutatnia. A „mestermunka” formai és mennyiségi követelményeit - a
témának megfelelően – a hallgatóval történt megbeszélés után konzulens tanár határozza
meg. A „mestermunkához” tartozó szakdolgozat minimális terjedelme 20 oldal, a megfelelő
könyvészeti előírások betartása mellett.

FSZ képzésben:

a. Minimum 35 000 karakter (szóköz nélkül; 20 A/4-es oldal)
b. Maximum 70 000 karakter (szóköz nélkül; 40 A/4-es oldal)

4.4 Részletes formai követelmények:

 • A/4-es, egyoldalas nyomtatásban
 • 12-es betűméret
 • Times New Roman betűtípus
 • betűköz: normál
 • sorköz: 1,5 sor
 • igazítás: sorkizárt
 • margók: felső, alsó, jobb: 2 cm, bal: 3 cm
 • fejezetek: max. négy szintben:
  • 1.szint: 14-es betűméret, félkövér, térköz előtte 24 pt, utána18 pt
  • 2.szint: 14-es betűméret, félkövér, dőlt, térköz előtte 24 pt, utána 18 pt
  • 3.szint: 12-es betűméret, félkövér, térköz előtte 24 pt, utána 18 pt
  • 4.szint: 12-es betűméret, félkövér dőlt, térköz előtte 24 pt, utána 18 pt

A külső borító:

Alapszakon, mesterszakon:

 • középen: „Szakdolgozat” felirat
 • jobb alsó sarokban a szerző neve

FSZ képzésben:

 • középen: „Záródolgozat” vagy „Szakdolgozat” felirat (az érvényes
 • szakmai és vizsgakövetelmények rendelkezése szerint)
 • jobb alsó sarokban a szerző neve

a. Az első bekötött lapon:

 • bal felső sarokban: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
 • jobb felső sarokban: konzulens tanár neve, beosztása
 • középre: a dolgozat címe 14, félkövér, nagybetűs stílusban
 • bal alsó sarokban: „Sopron” és az évszám
 • jobb alsó sarokban: Szerző neve és a szakja

b. A második bekötött lapon: tartalomjegyzék
c. Azt követően kezdődik a dolgozat kifejtése.
d. A szakirodalmi hivatkozás formája: Harvard referencia-stílus szerint


Letölthető: http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=6188&L=1

A dolgozat véleményezése


A szakdolgozat/záródolgozat bírálatát a konzulens készíti el. A hallgatónak - a bírálatban
szereplő észrevételek megválaszolásához elegendő idő biztosítása érdekében – legkésőbb a
védés napja előtt 5 nappal rendelkezésére kell bocsátani az írásos véleményt, bírálatot.

5. A kutatás menete és a dolgozat javasolt szerkezete

A kutatás menete:

 • A probléma bemutatása
 • A szakirodalom áttekintése
 • Kutatási célok, előfeltevések, hipotézisek megfogalmazása
 • Kutatási módszerek (minta, módszerek, eszközök) kiválasztása
 • A kutatás leírása (adatok elemzése, eredmények)
 • Összegzés (következtetések, ajánlások)

A dolgozat javasolt szerkezete


A kutatási eredmények publikálására – a kutatási stratégiának megfelelően – három lehetőség
van.

A) Induktív, empirikus (a pedagógiai – társadalmi valóságból kiinduló) kutatásra épülő
dolgozat javasolt szerkezeti felépítése


1. Előoldalak
Címlap
Tartalomjegyzék


2. Bevezetés - a dolgozat témakörének meghatározása, a témaválasztás indoklása, a
megoldásra váró elméleti és gyakorlati kérdések, feladatok, problémák felvázolása, a
kidolgozás menetének és logikájának, a tartalmi rész felépítésének rövid ismertetése


3. Szakirodalmi összefoglaló – a téma tárgyalásához szükséges, a szakirodalomban
megjelent fogalmak, modellek, empirikus vizsgálati eredmények, a dolgozat szerzőjének
személyes álláspontja, kritikai értékelése


4. A dolgozat fő része - hipotézis(ek), a téma feldolgozásához felhasznált kutatási
módszerek, empirikus vizsgálati eszközök rövid bemutatása, a dolgozati téma fejezetekre
bontott kifejtése, személyes állásfoglalás, a saját kutatási eredmények bemutatása: a
szakirodalomra támaszkodva a hallgató saját megállapításai a témával kapcsolatban


5. Összefoglalás - a dolgozat eredményeinek összegzése, a feltett kérdésekre, problémákra
adott válaszok rendszerezése, a téma további vizsgálatának lehetősége


6. Kiegészítő oldalak
Bibliográfia
Képek jegyzéke
Mellékletek/függelék
Köszönetnyilvánítás

B) Pedagógiai fejlesztést bemutató dolgozat javasolt szerkezeti felépítése

Előoldalak
Címlap
Tartalomjegyzék
I. Bevezetés: a probléma bemutatása, témaválasztás indoklása
(Itt kell ismertetni a témaválasztás személyes indítékait, a fejlesztés aktualitását,
hasznosságát, szükségességét és a dolgozat szerkezeti felépítését.)


II. A szakirodalom áttekintése
(Ebben a fejezetben kerül sor a fejlesztés tudományterületi hátterének áttekintésére,
összegzésére, kritikai ismertetésére, minél több szakirodalmi forrás megjelölésével.)


III. A már meglévő/elérhető fejlesztések (eszközök, módszerek, tananyagok, tantervek,
programok, stb.) kritikai elemzése
(Itt kell kritikai értékelését adni a már meglévő fejlesztéseknek (eszközök, módszerek,
tananyagok, tantervek, programok, stb), rámutatva azon esetleges hiányosságokra,
gyengeségekre, melyek a saját fejlesztés szükségességét igazolják. (Ez valójában egy sajátos
esete a dokumentumelemzésnek.)


IV. Fejlesztési célok
(Ez a fejezet rögzíti, pontosítja és egyben le is határolja a fejlesztési célokat, megjelölve
annak pedagógiai környezetét, a pedagógia folyamtaton belüli helyét.)


V. A fejlesztés bemutatása
(Ebben a fejezetben kell bemutatni a saját fejlesztést, annak munkafázisait (tervezés,
előkészítés, megvalósítás, tesztelés), majd a fejlesztési célok tükrében magát az elkészült
eszközt, módszert, tananyagot, tantervet, programot, stb-t, kihangsúlyozva annak előnyeit,
erősségeit, hiánypótló voltát, alkalmazásának esetleges korlátait, kereteit.)


VI. Ajánlások
(Itt kell kutatási javaslatokat tenni a kifejlesztett eszköz, módszer, tananyag, tanterv, program,
stb., pedagógia hasznának mérésére, valamint lehetséges felhasználására, alkalmazására.)


VII. Összegzés
Itt kell összefoglalnia, hogy miből indult ki, milyen forrásokat tekintett át, milyen fejlesztést
végzett és milyen eredményre jutott.


VIII. Bibliográfia
Mellékletek
Köszönetnyilvánítás

C) Deduktív, analitikus (dokumentumokat, szövegeket elemző történeti, filozófiai,
irodalmi stb.) kutatásokra épülő dolgozatok javasolt szerkezeti felépítése

I. Előoldalak
- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Előszó (Témaválasztás indoklása, a téma lehatárolása, köszönetnyilvánítás)


II. Bevezetés
- A kérdésfölvetés, illetve probléma bemutatása
- Források számbavétele, előzetes kutatások ismertetése, a vonatkozó szakirodalom kritikai
áttekintése, saját kutatásunk illetve elemzésünk nóvuma
- Előzetes feltevésünk (hipotézis - nem kötelező eleme a dolgozatnak)
- Ha van, akkor a választott „speciális” módszer bemutatása (pld. tartalomelemzés,
dokumentumelemzés, stb.)


III. Adatok, tények, vagy elméletek bemutatása, elemzése
- Adatok, tények vagy elméletek bemutatása (kronologikusan vagy szisztematikusan).
- Adatok, tények vagy elméletek összevetése, elemzése.
- Hipotézisünk ellenőrzése (csak ha volt)


IV. Összegzés, következtetés
- A dolgozat tartalmának összefoglalása
- Következtetések levonása, utalás a további kutatói feladatokra


V. Kiegészítő oldalak
- Bibliográfia
- Képek jegyzéke
- Mellékletek/függelék
- Köszönetnyilvánítás