Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak

 

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Szociális menedzser

A képzés kódja: TTOVCAL

Képzés szintje: Szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány - szociális képzési ág

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A szakirányú továbbképzési szakképzési formája: levelező tagozat

A felvétel feltételei:

A)     Közép- vagy felsőszintű vezetői megbízással egyetemen vagy főiskolán szerzett szakirányú (szociális szervező, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus) diplomával rendelkezik.

B)     Közép- vagy felsőszintű vezetői megbízással rendelkező egyetemen vagy főiskolán szerzett egyes társadalomtudományi (politológiai, szociológiai, közgazdaságtudományi, pszichológiai, pedagógiai, jogtudományi és egyházi felsőoktatási intézményben), illetve egészségtudományi területen szerzett diplomával rendelkezik.

C)    Egyetemen vagy főiskolán szerzett szakirányú (szociális szervező, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus) diplomával rendelkezik, de a jelentkezés időpontjában nincs sem közép- sem pedig felsőszintű vezetői megbízatása. Számukra minimum 1 éves, szociális területen eltöltött gyakorlat igazolása szükséges.

D)    Egyetemen vagy főiskolán szerzett egyes társadalomtudományi (politológiai, szociológiai, közgazdaságtudományi, pszichológiai, pedagógiai, jogtudományi és egyházi felsőoktatási intézményben), illetve egészségtudományi területen szerzett diplomával rendelkezik, de a jelentkezés időpontjában nincs sem közép-, sem pedig felsőszintű vezetői megbízatása. Számukra minimum 2 éves, szociális területen eltöltött gyakorlat igazolása szükséges.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, gyakorlati igazolás

A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 360 óra

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés nyelve: magyar

Finanszírozás módja: költségtérítéses: 120.000 Ft /fő/félév

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2020. október

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

Felvi.hu tájékoztató (hamarosan!)

Szakfelelős oktató: Dr. Haász Sándor PhD

Elérhetőség:  

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központ irodájában tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: (99) 518 952

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

II.1. A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik és kompetenciáik birtokában képesek bármilyen típusú szociális intézmény, illetve intézményi egységek

 • Szakmai és gazdasági tevékenységeinek és folyamatainak szervezésére,
 • Szakszerű, kliens- és minőségközpontú szervezésére és irányítására,
 • Az intézmények törvényes működési feltételeinek biztosítására,
 • A végzett munka minőségének folyamatos ellenőrzésére és javítására,
 • A szociális szakma értékeinek védelmére,
 • A releváns makroszintű folyamatok megértésére és befolyásolására,
 • Működésének folyamatos megújítására,
 • Gazdálkodásának modern elvek szerint történő kialakítására,
 • aAkorszerű nemzetközi menedzsment elvek meghonosítására.

 

II.2. A képzési idő

Képzési óraszám: 360 tanóra, Kreditszám: 120 kredit

Általánosan kötelező tárgyak: 180 tanóra, Kreditszám: 60 kredit

Szakmai tárgyak: 180 tanóra, Kreditszám: 50 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

II.3. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

A képzés három modulból áll:

 1. Gazdaság, társadalompolitika, jog
 2. Menedzsmenttudományi ismeretek
 3. Szakmai készségfejlesztés

1. Gazdaság, társadalompolitika, jog

Ez a modul elsősorban a gazdálkodási alapismereteket (Költségvetés, Non-profit, Vállalkozás és Pénzügyi elemzés, pénzügyi elszámolás (audit)) és a szociális intézmények jogi szabályozását ismerteti meg. Fontos és alapozó ismereteket közvetítünk a menedzsment tudományterületének előkészítése érdekében: helyi szükségletek és források elemzésével, a társadalmi és szociális problémák és kezelésük lehetőségeinek megismertetésével, a reflektív szociális munkán át az Európai Unió szociális dimenziójáig.

2. Menedzsmenttudományi ismeretek

A képzés alapvető pillére a menedzsmenttudományi ismeretek átadása. Elengedhetetlen a szociális terület innovációjának elősegítéséhez egy új típusú szemlélet és gondolkodásmód kialakítása. Ezért a tananyag első eleme a vezetéselmélet, majd a vezetés pszichológiájáról és a vezető személyiségéről kapnak beható ismereteket a hallgatók, hiszen intézményvezetőként a saját és a kollégáik kompetenciájával is tisztában kell lenniük. A modul másik három építőeleme pedig a stratégiai menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és az intézményi projektmenedzsment.

3. Szakmai készségfejlesztés

A szociális szakmai kompetenciák fejlesztése az élethosszig tartó tanulás folyamatának része. Mindezen megfontolás és a képesítési követelmények tükrében, ebben a modulban a hallgatók gyakorlati látókörét és saját élményű tapasztalatát szélesítjük a szakmai a gyakorlatokkal és a vezetői tréninggel.

 

III. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése aláírás, gyakorlati jegyek megszerzéséből és vizsgák - kollokviumok, szigorlatok - teljesítéséből tevődik össze. A képzések záróvizsga ¬dolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.

A szakdolgozat a szak (szakirány) tantárgyaihoz kapcsolódó elméleti-általános témakört feldolgozó, vagy a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző önálló munka. A hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságon túlmenően azt is tanúsítja, hogy a hallgató képes a szakirodalom feldolgozásával ismereteit önállóan alkalmazni.

 

III.1 Szakdolgozat

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A szakdolgozat a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a szociális menedzsment területén a megfelelő tájékozottságot, ismeri a téma és a választott terület szakirodalmát, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozati konzultációra a 3-4. félévben van lehetőség. A szakdolgozat leadásakor legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell

 

III.2. Záróvizsgára bocsátás feltételei

 1. A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 2. A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 

III.3. A záróvizsga részei

 1. A szakdolgozat megvédése
 2. Komplex szóbeli vizsga
 

 IV. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

IV. 1. Kompetenciák

 • Szervezőképesség
 • Döntésképesség
 • Együttműködési készség
 • Motiváló készség
 • Irányítási készség
 • Visszacsatolási készség
 • Konszenzuskészség
 • Áttekintő képesség
 

IV.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

 • Gazdasági ismeretek
 • Jogi ismeretek
 • Menedzsment ismeretek
 • Szervezési ismeretek
 

IV.3.  Személyes adottságok:

 • Fejlődőképesség, önfejlesztés
 • Interperszonális rugalmasság
 • Konfliktusmegoldó készség
 • Problémamegoldás
 • Lényegfelismerés
 • Információ gyűjtés
 • Kreativitás, ötletgazdaság
 

IV.4. Alkalmazási terület

 • Szociális alap- és szakellátást nyújtó intézmények
 • Egészségügyi intézmények
 • Gyermekvédelmi intézmények
 • Önkormányzatok
 • Nonprofit és civil szervezetek

Jelentkezési lap szakirányú továbbképzésre