Tanácsadó testületek

Dékáni Tanács (DT)

  • Az oktatás, a nevelés, a gyakorlati képzés kérdésein túl mindazzal foglalkozik, amit a dékán az ülésein előterjeszt. Az előterjesztett ügyekben határozatokat hoz, melyeket a dékán foganatosít;
  • a Tanácsnak hivatalból tagjai: a dékán, a dékánhelyettesek és a szervezeti egységek vezetői.

Intézetigazgatói Tanács (IT)

  • A Kar oktatási-szervezeti egységeinek tanácsadó, koordináló testülete. Az Intézetigazgatói Tanács véleményező, szervező tevékenységével segíti a tanszékek, szakmai munkáját, együttműködését, a dékán szakmai munkáját. A Tanács ügyrendjét és működését maga határozza meg;
  • a Tanács tagjai az intézetek igazgatói;
  • a Tanács munkáját az elnök irányítja. Az elnököt az Intézetigazgatói Tanács maga választja. A testület összehívása, munkájának irányítása az elnök feladata;
  • a Kari Tanács és a dékán a testületet felkérheti szakmai állásfoglalás kialakítására, szakmai döntések előkészítésére;
  • az Intézetigazgatói Tanács együttműködik a dékánhelyettesekkel, munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a dékánnak és a Kari Tanácsnak.