Kutatási témák hallgatóknak

Árvayné Nezvald Anett

 • "Csak tiszta forrásból" - Kodály módszer
 • Különböző zenei módszerek összehasonlítása ( Kodály, Orff, Suzuki...)
 • A pedagógus szerepe és felelőssége a kisgyermek zenei nevelésében
 • A zenei nevelés transzferhatásai
 • Társas kapcsolatok fejlesztése a népi játékokon keresztül
 • Népszokások, néphagyományok a bölcsődében
 • Népszokások, néphagyományok az óvodában


Babai Zsófia

 • Nyelvhasználat és nyelvi attitűdök.  
 • Magyarországi nyelvszigetek nyelv-, és kommunikációs története a 21. században.
 • Nyelvi biográfiák/Családi esettanulmányok.
 • Nyelvi asszimilációs folyamatok.      
 • A német nemzetiség II. világháború utáni kitelepítése.      
 • Nyelvhasználati összehasonlító elemzés.     
 • Német nemzetiségi gyermekdalok, mondókák és szöveges játékok elemző bemutatása 
 • Kétnyelvű óvodai nevelési programok összehasonlító elemzése (nemzetközi összehasonlításban is).    
 • Egy német nemzetiségi település monográfiája (csak olyan, amit még nem dolgoztak fel könyv formában)

 

Baloghné Dr. Bakk Adrienn

 • Egy bölcsődei / óvodai környezet vizsgálata a testnevelés szemszögéből
 • A mindennapos testnevelés foglalkozások (mozgásos tevékenységek) lehetőségei az óvodában
 • Az óvodapedagógus szerepe az óvodás gyerekek egészséges életmódjának kialakításában
 • Az életmód és a testsúly kapcsolata óvodás korú gyermekeknél
 • Pedagógus szerepvállalása az obesitas prevenciójában
 • Tartáshibák megelőzésének és kezelésének lehetőségei az óvodában
 • Fogyatékossággal élők mozgástanítási korlátai és lehetőségei
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása többségi gyermekekkel bölcsődében/óvodában
 • Fogyatékossággal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek a vizsgálata
 • Az óvodai labdás gyakorlatok jelentősége a koordinációs képességek fejlődésében
 • A sportjátékokat előkészítő mozgásos tevékenységek az óvodai testnevelésben
 • Alternatív mozgásprogramok az óvodai testnevelésben


Dr. Bodnár Gabriella

 • A segítők szakmai felkészültsége a szociális szolgáltatásokban     
 • Szakmai identitás vizsgálata a szociális területen dolgozók körében         
 • Tehetségmenedzsment a felső és felnőtt oktatásban
 • A felsőoktatásba kerülő hallgatók motivációjának és teljesítőképességének alakulásának vizsgálata
 • Interaktív kapcsolatok konfliktusainak vizsgálata a társas hatékonyságban


Frang Gizella

 • Magyar nyelvészet:
 • Nyelvi tendenciák
 • Nyelv - gondolkodás - pedagógia az óvodai nevelésben
 • Beszédkészség fejlesztése az óvodában
 • Szaknyelv
 • Ifjúsági nyelv

 

Dr. Gáspárdy Tibor

 • A víz bázisú festékanyagok alkalmazása az óvodai munkában. A színek szerepe a vizuális nevelésben 
 • Lakóhelyemen élő vagy élt képzőművész munkásságának bemutatása, műveinek elemzése (önálló kutatómunka)

 

Dr. Haász Sándor

 • Munkanélküliség problémaköre
 • Családon belüli erőszak kérdésköre
 • Szakmai pályaválasztás problematikája, pályakép szocializáció
 • Gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátás formái
 • Szociális munka alkalmazott területei, újszerű kihívásai
 • A segítés speciális lehetőségei, formái
 • Gyermekvédelem az óvodában
 • Jelzőrendszer és együttműködés az óvodai gyermekvédelembe

 

Dr. Hartl Éva

 • Madarak és Fák Napja –környezet tudatosságra nevelés az óvodában / iskolában
 • Játék és kreativitás a XXI. század gyermekvilágában
 • Régmúlt idők játékai
 • Természetszeretetre nevelés az iskolában a XX. század első felében
 • Környezeti nevelés az óvodában
 • Erdész-pedagógus kommunikáció a környezettudatosságra nevelés jegyében
 • Erdőpedagógia

 

Dr. Katona György

 • Női szerepek- társadalmi elvárások (gender)
 • E-learning és hallgatói kommunikáció
 • Informatika az óvodában - kisgyerekkori számítógép-használat

 

Kissné Dr. Zsámboki Réka 

 • Freinet szellemű óvodák Magyarországon 1989-től napjainkig      
 • Az óvodai matematikai nevelés gyermekközpontú megvalósítási lehetőségei      
 • Pedagóguskutatás - az óvodapedagógus professzió mai kihívásai 
 • Óvodapedagógusok óvodaképe / gyermekképe /pályaképe          
 • Innováció a pedagógiában
 • Az óvodapedagógus professzió mai kihívásai, a pedagógus életpályamodell.

 

Dr. Kitzinger Arianna

 • Ismerkedés az angol nyelvvel az óvodában
 • Angolszász versek, mesék elemzése
 • Angol és magyar népmesei motívumok összehasonlítása választott darabok alapján
 • Történetek gyermekekről az angol/ amerikai irodalomban
 • Angol, amerikai költők, írók a gyermekkorról
 • Multilingvalitás, multikulturalitás kisgyerekkorban
 • Nyelvpolitika és nyelvtanulás az Európai Unióban
 • Korai nyelvfejlesztés Magyarországon/ Európában
 • A bevándorló gyermekek nyelvi problémái Magyarországon/ Európában
 • Óvodapedagógus hallgatók nyelvtanulási attitűdjei

 

Dr. Kollarics Tímea

 • A fenntarthatóság dimenzióinak megjelenése az oktatásban.
 • A környezeti szemléletformálás lehetőségei az iskolában/az iskolán kívül.
 • Motivációs lehetőségek a középfokú oktatásban.

 

Koloszár Ibolya

 • A gyermekek világa és az idegen nyelv
 • Európai körkép - korai idegen nyelv elsajátítás az EU-ban
 • Az óvodáskorú gyermek idegen nyelvi fejlesztése
 • A szóbeli idegen nyelvi kommunikáció első lépései
 • Nyelvelsajátítási motiváció kisgyermekkorban
 • A motiváció szerepe az angol nyelvelsajátítás folyamatában
 • Játékosság, cselekedtetés - angol nyelvű kommunikáció az óvodában
 • Képességfejlesztés - idegen nyelv segítségével

 

Dr. Kovács –Gombos Gábor

 • Helyi szakrális képzőművészeti együttes kutatása (templom, kápolna, kálvária festményei)
 • A szakrális képzőművészet jelene
 • A hazai kortárs alkotó (vagy alkotók) munkásságának tükrében
 • Ars sacra és pedagógia

 

Dr. Kovácsné Vinkovics Éva

 • Foglakozások (pl. bányász, kézműves foglalkozások), tevékenységek (pl. paraszti gazdálkodás, szőlőművelés) hagyományvilága, szókincse adott német nemzetiségi településen, területen.
 • Irodalmi német nyelv és a nyelvjárás ismerete, használata a magyarországi németeknél
 • A nyelvjárás ismeretének hatása az irodalmi nyelvre, annak elsajátítására a magyarországi németeknél
 • Korai nyelvfejlesztés az óvoda keretein belül
 • Korai nyelvfejlesztés lehetőségei az óvoda keretein kívül
 • Az idegen nyelv hatása az óvodás korú gyermek képességeire, teljesítményére
 • Alternatív pedagógia az óvodai gyakorlatban (pl. erdei iskola)
 • Intergenerációs pedagógia

 

Major Eleonóra

 • A szabadidősportok szerepe az óvodás korban
 • Úszásoktatás az óvodában
 • A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata a lakóhelyemen és környékén
 • A szabadidősportok szerepe a fizikai fittség és az egészség megőrzésében
 • A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata a lakóhelyemen és környékén
 • Az idősek sportolási szokásainak és lehetőségeinek vizsgálata
 • Fogyatékossággal élők sportolási szokásainak és lehetőségeinek vizsgálata (intézmények és a sportolási lehetőségek bemutatása)
 • Az úszás kisgyermekkorban

 

Dr. Molnár Csilla

 • Férfi és női szerepek a médiában 
 • A társadalmi nemek (férfi-női szerepek) a pedagógiában 
 • Néprajzi kutatómunka a Nyugat-Dunántúlon 
 • A kommunikáció sajátosságai napjaink magyar társadalmában 
 • Az anyanyelvfejlesztés lehetőségei, módszerei napjainkban 
 • Műfajok és a kreatív írás fejlesztése 
 • A szóbeliség jellemzői az informatika korában 
 • Választott téma oktatóval egyeztetve
 

Dr. Molnár Katalin

 • Kreatív tevékenységek a családi élet színesítésére  
 • Családi szabadidős programok         
 • Tanácsadás elfogadására való nevelési lehetőségek
 • Környezettudatos életmódra nevelés
 • A fenntarthatóság pedagógiai érvényesítése
 • Tanulás természeti környezetben
  

Ősz Róbert

 • Népi kismesterségek az óvodai vizuális nevelésben.
 • A népművészet szerepe az óvodai vizuális nevelésben
 • Lakóhelyem élő hagyományi (kifejezetten a lakóhelyen megmaradt,vagy újraélesztett kézműves hagyományok feldolgozása)


Pásztor Enikő

 • A német nemzetiségi óvodapedagógus professzió kialakulása és kihívásai napjainkban
 • Idegennyelvi foglalkozások óvodáskorban
 • A határon túli magyar óvodák jelenkori helyzete, legfontosabb feladatai a magyarság fennmaradásában
 • Magyar gyerekek az osztrák óvodákban


Dr. Patyi Gábor

 • Neves pedagógusok munkásságának feltáratlan aspektusai, "elfeledett" nevelők
 • Az óvodaügy, a közoktatásügy története
 • Az egyetem társadalom- és kultúrtörténete
 • Filozófusok a nevelésről
 • A gyermekkép és gyermeklét történeti változásai
 • Az óvóképzés és tanárképzés története
 • Magyar-osztrák kulturális, tudományos kapcsolatok története 
 • Etnikai és felekezeti kisebbségek a történelmi Magyarországon (oktatás, művelődés)
 • A szociális munka és a gyermekvédelem története
 

Révész József 

 • A zenei nevelés új útjai
 • Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek mai üzenete
 • A művészetpedagógia fejlesztő hatásai
 • A zenei nevelés lehetőségei az óvodai mindennapokban
 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése művészi eszközökkel
 • Művészet kontra Tudomány
 • Mi a zene?
 • Ember és zene - a muzsika társadalomra gyakorolt hatása
 • Az óvodai zenei nevelés története
 •  „ Legyen a zene mindenkié!” – A Kodály módszer aktualitása
 • Mese és muzsika - komplex művészeti nevelés az óvodában
 • Kokas Klára szemléletének alkalmazási lehetőségei
  

Dr. Simon István Ágoston

 • Az úszás jelentősége az óvodás korú gyermekek életében 
 • Az óvodai úszásoktatás során használt oktatási módszerek és stratégiák vizsgálata 
 • Az óvodai úszásoktatás oktató – tanítvány viszony vizsgálata 
 • Az óvodapedagógus szerepe az óvodai úszásoktatás hatékonyságának növelésében 
 • A rendszeres úszás hatása a motoros képességekre a 3-7 éves gyermekeknél 
 • Az úszás preventív és egészségmegőrző jellegének vizsgálata 
 • Az óvodai labdás gyakorlatok, jelentősége a koordinációs képességek fejlődésében 
 • A labdás testnevelési játékok jelentősége az óvodai testnevelés foglalkozásokon 
 • A rendszeres testedzés szokásrendszerének kialakítását segítő eszközök, eszközrendszerek szerepe az óvodai testnevelésbe 
 • A gyógytestnevelés helye és szerepe az óvodai testnevelésben 
 • A gyógytestnevelés helyzete az óvodákban 
 • A pedagógus szerepe a leggyakoribb mozgásszervi és belgyógyászati betegségek prevenciójában, rehabilitációjában 
 • A pedagógus szerepe a 0 - 18 éves gyerekek egészséges életmódjának kialakításában 
 • A rendszeres mozgásra nevelés eszközei, kialakulását gátló tényezők vizsgálata 
 • A mozgás /úszás, sport/ jelentősége az asthmás betegek életmódjában 
 • A gyógytestnevelés helyzete ma Magyarországon 
 • A gyógytestnevelés jelentősége a 6-18 éves mozgásszervi- és belgyógyászati betegségben szenvedő gyermekek prevenciójában, rehabilitációjában 
 • A pedagógus szerepe a gyógytestnevelés hatékonyságának növelésében 
 • Különböző intézményekben (bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, idősek otthona stb) dolgozó nevelők, gondozók egészségmagatartásának vizsgálata 
 • 0 – 18 éves gyermekek egészségmagatartásának(táplálkozás-, étkezés, fizikai aktivitás, szenvedélybetegségek, lelkiegészség stb) vizsgálata 
 • A pedagógus lehetőségei a 0 – 18 éves gyermekek egészségfejlesztése területén 
 • A leendő és gyakorló pedagógusok egészségmagatartásának összehasonlító vizsgálata 
 • Az outdoor tevékenységek jelentősége a 0-7 éves korosztály mozgásfejlesztésében, egészségfejlesztésében. 
 • Az outdoor tevékenységek bevezetésének lehetőségei a 0-7 éves korosztály nevelésével foglalkozó intézményekben. 
 • Az outdoor tevékenységek a gyógytestnevelés hatékonyságának növelésében.


Dr. Tauber Anna

 • Személyiségfejlesztés zeneterápiával
 • Értékközvetítés és művészetpedagógia
 • Zeneterápiával, zenepedagógiával kapcsolatos könyvek, tanulmányok összehasonlító elemzése
 • A család szerepe a kisgyermek zenei nevelésében
 • A művészeti nevelés lehetőségei az óvodai nevelésben
 • Kodály Zoltán elvei a kisgyermekek nevelésében
 • Differenciált fejlesztés zenei neveléssel
 • Kreativitásra és "teljes emberré" válás, mint a művészeti nevelés egyik célja
 • "Kerek egy esztendő" - énekes népszokások és hagyományok
 • Szülőföldem népi gyermekjátékai, énekes népszokásai
 

Dr. Varga László

 • Értelmi, érzelmi és szociális intelligencia fejlesztésének lehetőségei gyermekkorban      
 • Kultúrák - földrészek - gyermekek          
 • Multikulturális nevelés
 • A kooperatív tanulás elmélete és gyakorlata      
 • A pedagógus kompetenciái        
 • A gyermekkor jelentősége az egyén életében, gyermeklét a 3. évezredben         
 • A gyermekek világa – a gyermekek hangja         
 • XIX - XX. századi pedagógiai folyóiratok, pedagógiai jegyzetek, tankönyvek, vezérkönyvek elemzése, értékelése
 • Gyermekkori neuropedagógia 
 • Kisgyermeknevelő, óvodapedagógus szerepek, kompetenciák
 • Humor a pedagógiában


Dr. Varga Norbert

 • A Kárpát-medence nemzetiségi kérdései
 • A vallások társadalom (szociális)- és emberképe (Biblia, Korán)
 • Politológia
 • Romológia/a cigányság társadalmi helyzetének vizsgálata
 • Szociális párbeszéd az Európai Unióban
 • Szociálpolitika
 • Társadalmi kérdések az irodalmi művekben
 • Vidék- és falukutatás

 

Dr. Závoti Józsefné

 • Fogyatékossággal élő személyek segítése a szociális szakmában
 • A nyelvi- és beszédeltérések a kommunikációs rendszerünkbe
 • Kutatói munka a szociális szakma különböző területein
 • A keresztény szellemiség megjelenése a pedagógiai és a szociális tevékenységi rendszerben
 • Tanulási és viselkedési zavarok prevenciója, kezelése

 

Dr. Zsubrits Attila

 • A gyermek-nevelő kapcsolat tartalmi vizsgálata
 • A gyerekek kötődésrendszerének elemzése
 • A gyerekek társas kapcsolatrendszerének vizsgálata
 • A gyerekek játék tevékenységének pszichológiai szempontú tanulmányozása
 • A gyermekvédelmi bentlakásos intézményekben nevelkedő fiatalok kötődéseinek vizsgálata
 • Az intézményes beszoktatás folyamatának elemzése
 • Az átmeneti tárgy jelentősége kisgyermekkorban
 • A gyerekek személyiségének megismerése rajzvizsgálati módszerekkel
 • Sajátos nevelési igényű gyerekek intézményes integrációja
 • Szociálpszichológiai szempontú elemzések