Végzettség és kreditpontok

Képzési idő: A mintatanterv alapján 6+1 félév

A megszerzendő kreditek száma: 180+30 kredit (mintatanterv alapján)
A diploma megnevezése: szociálpedagógus 
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:

Alapozó ismeretek: 
Társadalomtudományi ismeretek, 
Pedagógia, 
Pszichológia, 
Informatika

Szakmai törzsanyag:

A szociális professzió alapjai modul:

Szakmai önismeret fejlesztése

Szociális munka elmélete

Bevezetés a szociológiába

Bevezetés a szociálpedagógiába

Modulzárás (A szociális professzió alapjai)

Társadalom-ismereti modul

Filozófiai és etikai ismeretek

Szociálpolitika I.

Szociálpolitika II.

Közgazdasági alapismeretek

Romológia

Európai Unió szociális dimenziói

A fenntarthatóság és környezeti nevelés társadalmi alapjai

Bűnmegelőzés

Modulzárás (Társadalom-ismereti modul)

Szociális munka és szociálpedagógia modul

Szociális munka csoportokkal

Szociálpedagógiai munka az iskolában

Közösségi szociális munka

Módszertani terepgyakorlat iskolai szociális munka gyakorlat

Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat

Szociális esetmunka

Szociális menedzsment

Modulzárás (Szociális munka és szociálpedagógia modul)

Pszichológia, pedagógia, élettan modul

Személyiségfejlesztés lélektani alapjai

Bevezetés a pedagógiába

Szabadidő és játékpedagógia

Egészségtan

Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning

Életkorok pedagógiája

Szociális interakciók pszichológiája

Tanácsadás elmélete és gyakorlata

Drámapedagógia

Fejlesztő pedagógia

Mentális- és viselkedészavarok

Modulzárás (Pszichológia, pedagógia és élettan modul)

Közpolitikai-jogi-igazgatási modul

Általános jogi és közigazgatási alapismeretek

Szociális- és gyermekvédelmi jog

Családjogi ismeretek

Büntetőjog és kriminológia

Munka-és társadalombiztosítási jog

Modulzárás (Közpolitikai-jogi-igazgatási modul)

Szakdolgozati modul

Kutatási terv

Szakdolgozati projekt I.

Szakdolgozati projekt II.

Választható specializációk:
Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel specializáció

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem specializáció

Szakmai gyakorlatok: 
elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
külső szakmai gyakorlat