Útvonal|Képzéseink|Alapképzés (BA, BSc)|Óvodapedagógus alapszak- német nemzetiségi szakirány
Tartalmi elemek

Részletes szakleírás

ugrás az oldal tetejére
Tanulmányi tájékoztatató az alábbi képzésekről

Óvodapedagógus alapszak
Óvodapedagógus alapszak- nemzetiségi szakirány
Óvodapedagógus alapszak- német nyelven

ugrás az oldal tetejére

Miért a Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány?

ugrás az oldal tetejére

Ha szereted a német nyelvet, és érdekel az óvodáskorú gyermekek kétnyelvű nevelése, ha szeretnéd az idegen-, ill. német nemzetiségi nyelv átadás módszereit megtanulni, és azok birtokában gyermekeket a kétnyelvűvé válás útján elindítani, a német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon a helyed!

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán több mint ötven éves hagyományokkal bíró, az egyetemes emberi értékeket képviselő német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés kiváló választás lehet számodra.
Német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóként gyakorlott oktatók és kétnyelvű óvodapedagógusok vezetésével elsajátíthatod a kétnyelvű német nemzetiségi neveléshez, az óvodai nevelőmunkához szükséges elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteket, hogy megfelelő tudás birtokában, német nemzetiségi óvodapedagógusként tudásoddal, értékeiddel gazdagíthasd a jövő nemzedékét.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi Információk

ugrás az oldal tetejére

A német nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek írásbeli és szóbeli alkalmassági vizsgát kell tenniük. 

Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz.

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell (kivéve az előalkalmassági vizsga).  

A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt egy héttel.
Az alkalmassági vizsga díja szakonként 4.000,- Ft. Amennyiben több szakra (max. 3 db) is beadta jelentkezését, melyek alkalmassági vizsgát igényelnek, úgy a vizsga díja annyiszor 4.000,- Ft., melyet az alábbi számlaszámra és a közleményben kitöltött hivatkozással kell befizetni.
Számlaszám: Soproni Egyetem /BPK/ 10033001-00290610-00000000
Közlemény: 40k29001– F400- alkalmassági vizsga díja – jelentkező neve – szak/ok betűjele

(Szakok betűjele: csecsemő-és kisgyermeknevelő szak: CSBA, óvodapedagógus szak OP, német nemzetiségi óvodapedagógus NOP, óvodapedagógus szak német nyelven OPn)

Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

• személyi igazolvány és lakcímkártya
• oklevél, leckekönyv, nyelvvizsga és egyéb dokumentációk másolata
• alkalmassági vizsgadíj befizetésről szóló igazolás
Az alkalmassági vizsga a fenti dokumentumok nélkül nem teljes, az adatokat nem rögzíthetjük ezek hiányában, ezért feltétlenül hozzák magukkal a vizsgára!

Óvodapedagógus alkalmassági vizsga

Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!

 

Az alkalmassági vizsga leírása

 

Célja: 

Annak megállapítása, hogy a jelentkező megfelelő szinten van-e német nyelvből ahhoz, hogy a német nemzetiségi óvodapedagógus képzést eredményesen elvégezze, eleget tegyen a tanulmányai során a képzési elvárásoknak a német nyelvű tantárgyakból.


Feladat:


Írásbeli feladat:

Egy 35 feladatból álló, nyelvtani ismereteket felmérő multiple choice teszt kitöltése, és 10, alapvető nyelvtani ismereteket felmérő mondat lefordítása magyar nyelvről német nyelvre.

 

Szóbeli feladat:

A szóbeli alkalmassági vizsgán egy motivációs beszélgetésre kerül sor, amelyben a személyes bemutatkozáson kívül sor kerül annak felmérésére, hogy a jelentkező miért szeretné választani a német nemzetiségi óvodapedagógus hivatást, és ismeri-e alapszinten, milyen képességekkel, kompetenciákkal kell rendelkeznie egy óvodapedagógusnak, és hogyan zajlik egy óvodás gyermek mindennapja, milyen az óvodai élet. Ezekről a jelentkező előzetesen interneten tájékozódhat a különböző német nyelvű óvodai honlapokon.


Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék megfelelő kommunikációs kompetenciával ahhoz, hogy az óvodai nevelés során tudjon kommunikálni a gyermekekkel és nekik az alapvető német nyelvi ismereteket megfelelően át tudja adni.

 

Az elbírálás szempontjai:


Felmérni, hogy vannak-e a jelentkezőnek alapvető nyelvtani, nyelvi hiányosságai a német nyelvben.

Felmérni, hogy milyen a kommunikációs készsége német nyelven.

A tájnyelvi beszéd/dialektus nem hiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:


A szóbeli és írásbeli feladat alacsonyabb, mint 50 %-os szintű teljesítése.
A beszédértés, összefüggő, nyelvtanilag megfelelő kommunikációs készség hiánya német nyelven.

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

Néhány tárgy,amit nálunk tanulhatsz:

 

Szakmai-módszertani tárgyak:

Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana, Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, Német és nemzetiségi gyermekirodalom, Német nemzetiségi ismeretek, Országismeret, Német nyelvi kommunikációs gyakorlatok, Közművelődés (a magyarországi németek kultúrájának megismerése, hagyományápolása)

 

Gyakorlatok:

Egyéni és csoportos gyakorlatok a kar gyakorló óvodáinak német nemzetiségi csoportjaiban, német nemzetiségi területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok lehetősége a német nyelvű országokban, elsősorban a szomszédos Ausztriában, rendszeres egyéni és csoportos gyakorlat nemzetközi projektek keretében Ausztriában. 

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A mintatanterv alapján 6 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 
A diploma megnevezése: óvodapedagógus, német nemzetiségi szakirány
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 
Szintetizáló német nyelvtan

Kommunikációs gyakorlatok

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:
Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana,
Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata

Német és nemzetiségi gyermekirodalom

A magyarországi németek néprajza

Országismeret

Szakmai gyakorlatok: 


Egyéni és csoportos gyakorlatok a kar gyakorló óvodáiban, területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok lehetősége a német nyelvű országokban, elsősorban a szomszédos Ausztriában, rendszeres egyéni és csoportos gyakorlat nemzetközi projektek keretében Ausztriában. 

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon három év alatt megszerzett diplomával bármely fenntartó (önkormányzat, egyház, civil szervezet és egyéni vállalkozó) által működtetett óvodában nagyon rövid idő alatt el lehet helyezkedni. Az óvodákban a szülők részéről is jelentős mértékben megnőtt az igény az idegen nyelv elsajátítására, így a kereslet megnőtt azon óvodapedagógusok iránt, akik e területen szerzett végzettséggel rendelkeznek. Sok hallgatónkat már az összefüggő egyéni gyakorlat ideje alatt állásajánlattal keresik meg az intézményvezetők.

A német nemzetiségi óvodapedagógusok iránt különösen nagy igény mutatkozik meg, hiszen a nagymértékű munkaerő elvándorlás miatt óriási hiány van az ilyen végzettséggel rendelkező pedagógusokból.

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség

ugrás az oldal tetejére

 Pedagógus szakvizsgák:

  • Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Gyermektanulmányi szakterületen pedagógus- szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Mentorpedagógus pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Gyermekintézmények szakmai fejlesztési programja pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
  • Individuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia" szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Korai-kisgyermekkori kétnyelvűség

 

Újabb diploma megszerzésére irányuló képzések:

  • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
  • Szociálpedagógia BA
  • Emberi erőforrás tanácsadó MA
ugrás az oldal tetejére

Óvodapedagógus alapszak - német nemzetiségi szakirány

ugrás az oldal tetejére

A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas német nemzetiségi óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés területén speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

A szakirány képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 


Kompetenciák a német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon:


Az alapfokozatot birtokában a nemzetiségi óvodapedagógusok


a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy

- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai
nevelés összefüggéseit;

- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;

- ismerik az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;

- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály
differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok
tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való
együttnevelés lehetőségeit;

- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén;

- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékoztatták az egészségre nevelés és a mentális egészség
védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;

- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit,
módszereit.

b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges
feltételek biztosítására,

- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik
felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
- pedagógiai döntésekre;

- az előítéletmentes inter- és multikulturális nevelésre;

- a családokkal való együttműködésre;

- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;

- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;

- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
- német nyelven magas szinten kommunikálni.

c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés,
önmenedzselés képességével; sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel,
játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel német nyelven is,

- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és
feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos
értékválasztási képességgel;

- a német nemzetiség társadalmi normáinak, kulturális értékeinek tiszteletével

- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő