Útvonal|Képzéseink|Alapképzés (BA, BSc)|Óvodapedagógus alapszak- német nemzetiségi szakirány
Tartalmi elemek

Részletes szakleírás

ugrás az oldal tetejére
Tanulmányi tájékoztatató az alábbi képzésekről

Óvodapedagógus alapszak
Óvodapedagógus alapszak- nemzetiségi szakirány
Óvodapedagógus alapszak- német nyelven

ugrás az oldal tetejére

Miért a Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány?

ugrás az oldal tetejére

Ha szereted a német nyelvet, és érdekel az óvodáskorú gyermekek kétnyelvű nevelése, ha szeretnéd az idegen-, ill. német nemzetiségi nyelv átadás módszereit megtanulni, és azok birtokában gyermekeket a kétnyelvűvé válás útján elindítani, a német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon a helyed!

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán több mint ötven éves hagyományokkal bíró, az egyetemes emberi értékeket képviselő német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés kiváló választás lehet számodra.
Német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóként gyakorlott oktatók és kétnyelvű óvodapedagógusok vezetésével elsajátíthatod a kétnyelvű német nemzetiségi neveléshez, az óvodai nevelőmunkához szükséges elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteket, hogy megfelelő tudás birtokában, német nemzetiségi óvodapedagógusként tudásoddal, értékeiddel gazdagíthasd a jövő nemzedékét.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi Információk

ugrás az oldal tetejére

A német nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek írásbeli és szóbeli alkalmassági vizsgát kell tenniük. 

Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz.


Az alkalmassági vizsga összege:

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell (kivéve az előalkalmassági vizsga).  

A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt egy héttel.
Az alkalmassági vizsga díja szakonként 4.000,- Ft.

Amennyiben intézményünk több szakjára (max. 3 db) is beadta jelentkezését, melyek alkalmassági vizsgát igényelnek, úgy a vizsga díja szakonként 4.000,- Ft. (A közleményben mindegyik szak betűjelét fel kell tüntetni.)   

 

Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • alkalmassági vizsgadíj befizetésről szóló igazolás
  • sportruházat és cipő a testi alkalmassági vizsgához
  • Nyilatkozat a képzésre jelentkezők szakmai alkalmasságáról (egészségügyi nyilatkozat) /kitöltve, aláírva, kék tollal/ Dokumentum letölthető ITT.

Az alkalmassági vizsga a fenti dokumentumok nélkül nem teljes! Az adatokat nem rögzíthetjük ezek hiányában, ezért feltétlenül hozzák magukkal a vizsgára!


Óvodapedagógus alkalmassági vizsga

A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi, egészségi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!

 

Alkalmassági vizsga az óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezők számára

A konduktor, a tanító és az óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, annak a behívó intézményben kell a vizsgát letennie, mert az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják. Korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el.

 • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.
 • Figyelem! Amennyiben olyan nemzetiségi szakra jelentkezik, ahol nyelvi alkalmassági is van, akkor a 3. típusú alkalmassági vizsgát kell letennie, aminek része a nyelvi alkalmassági is.

Az alkalmassági vizsga követelményei
Az alkalmassági vizsga anyaga a legtöbb felsőoktatási intézményben a következő (az eltéréseket honlapunk Egyetemek, főiskolák menüpontjában az intézményi oldalak tartalmazzák).


Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
Feladat:
a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.


Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.


A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.


Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).


Kizáró okok:
A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. 
A jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.


Figyelem!

A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. 


Kizáró okok:

 • diszlexia,
 • diszgráfia,
 • diszkalkulia,
 • súlyos mentális,
 • pszichés zavarok


Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
 • mindennemű szívbillentyű hiba,
 • a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
 • ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
 • a térlátás korlátozottsága
 
Szakmai gyakorlaton való részétel feltétele (sikeres felvételi eljárás esetén):

Óvodapedagógus képzésben a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak előzetesen részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az óvoda járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül. Amennyiben a vizsgálatot igazoló úgynevezett fehér kiskönyvet a hallgató nem kaphatja meg, nem tudja a képzés részeként előírt gyakorlatot teljesíteni, így nem nyerhet a tanulmányai egyéb követelményeinek teljesítése esetén sem végbizonyítványt, tehát záróvizsgára sem bocsátható.

 

Német nemzetiségi szakirány alkalmassági vizsga követelmények: 

Célja:  Annak megállapítása, hogy a jelentkező megfelelő szinten van-e német nyelvből ahhoz, hogy a német nemzetiségi óvodapedagógus képzést eredményesen elvégezze, eleget tegyen a tanulmányai során a képzési elvárásoknak a német nyelvű tantárgyakból.


Feladat:

 • Írásbeli feladat:
  • Egy 35 feladatból álló, nyelvtani ismereteket felmérő multiple choice teszt kitöltése, és 10, alapvető nyelvtani ismereteket felmérő mondat lefordítása magyar nyelvről német nyelvre.
 • Szóbeli feladat:
  • A szóbeli alkalmassági vizsgán egy motivációs beszélgetésre kerül sor, amelyben a személyes bemutatkozáson kívül sor kerül annak felmérésére, hogy a jelentkező miért szeretné választani a német nemzetiségi óvodapedagógus hivatást, és ismeri-e alapszinten, milyen képességekkel, kompetenciákkal kell rendelkeznie egy óvodapedagógusnak, és hogyan zajlik egy óvodás gyermek mindennapja, milyen az óvodai élet. Ezekről a jelentkező előzetesen interneten tájékozódhat a különböző német nyelvű óvodai honlapokon.


Az elbírálás szempontjai:

 • Felmérni, hogy vannak-e a jelentkezőnek alapvető nyelvtani, nyelvi hiányosságai a német nyelvben.
 • Felmérni, hogy milyen a kommunikációs készsége német nyelven.
 • A tájnyelvi beszéd/dialektus nem hiba, tehát nem kizáró ok.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék megfelelő kommunikációs kompetenciával ahhoz, hogy az óvodai nevelés során tudjon kommunikálni a gyermekekkel és nekik az alapvető német nyelvi ismereteket megfelelően át tudja adni.


Kizáró okok:

 • A szóbeli és írásbeli feladat alacsonyabb, mint 50 %-os szintű teljesítése.
 • A beszédértés, összefüggő, nyelvtanilag megfelelő kommunikációs készség hiánya német nyelven.

Bővebb információk a www.felvi.hu oldalon!

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

Néhány tárgy,amit nálunk tanulhatsz:

Szakmai-módszertani tárgyak:

 • Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana
 • Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata
 • Német és nemzetiségi gyermekirodalom
 • Német nemzetiségi ismeretek
 • Országismeret
 • Német nyelvi kommunikációs gyakorlatok
 • Közművelődés (a magyarországi németek kultúrájának megismerése, hagyományápolása)

 

Gyakorlatok:

 • egyéni és csoportos gyakorlatok a kar gyakorló óvodáinak német nemzetiségi csoportjaiban, német nemzetiségi területi óvodákban
 • összefüggő külső szakmai gyakorlatok lehetősége a német nyelvű országokban, elsősorban a szomszédos Ausztriában
 • rendszeres egyéni és csoportos gyakorlat nemzetközi projektek keretében Ausztriában 

 

Mintatanterv:

Főoldal>Hallgatóknak>Tanulmányi tájékoztatók (mindig az aktuális tanévet kell figyelembe venni!)


ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: 6 félév
A megszerzendő kreditek száma:  180 kredit
A diploma megnevezése: nemzetiségi óvodapedagógus [német]
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 

 • Szintetizáló német nyelvtan
 • Kommunikációs gyakorlatok

Szakmai törzsanyag:
Szakmai elméleti modul:

 • Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana,
 • Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata
 • Német és nemzetiségi gyermekirodalom
 • A magyarországi németek néprajza
 • Országismeret


Szakmai gyakorlatok: 

Egyéni és csoportos gyakorlatok a kar gyakorló óvodáiban, területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok lehetősége a német nyelvű országokban, elsősorban a szomszédos Ausztriában, rendszeres egyéni és csoportos gyakorlat nemzetközi projektek keretében Ausztriában. 

 

Az óvodapedagógus képzésben az alábbi szigorlatok letétele feltétel az abszolutórium megszerzéséhez:

 • Komplex Pedagógia - Pszichológia szigorlat (4. szemeszter)
 • Német nemzetiségi szakirányon:
  • Komplex német nemzetiségi szigorlat (6. szemeszter)


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a szakdolgozat kreditértékével együtt a meghatározott kreditmennyiség (180 kredit) megszerzése
 • 139 kredit kötelező tárgy
 • 32 kredit német nemzetiségi kötelezően választható tárgy
 • 9 kredit szabadon választható tárgy
 • szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
 • jelentkezés a záróvizsgára

Záróvizsga szerkezete:

 • szintetizáló szakmai gyakorlat I-II.
 • szakdolgozat megvédése (bizottság előtt)
 • komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése

A diploma kiadásának feltétele:

 • záróvizsga sikeres teljesítése
 •  képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése, amelyet a záróvizsgával teljesítenek a hallgatók
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon három év alatt megszerzett diplomával bármely fenntartó (önkormányzat, egyház, civil szervezet és egyéni vállalkozó) által működtetett óvodában nagyon rövid idő alatt el lehet helyezkedni. Az óvodákban a szülők részéről is jelentős mértékben megnőtt az igény az idegen nyelv elsajátítására, így a kereslet megnőtt azon óvodapedagógusok iránt, akik e területen szerzett végzettséggel rendelkeznek. Sok hallgatónkat már az összefüggő egyéni gyakorlat ideje alatt állásajánlattal keresik meg az intézményvezetők.

A német nemzetiségi óvodapedagógusok iránt különösen nagy igény mutatkozik meg, hiszen a nagymértékű munkaerő elvándorlás miatt óriási hiány van az ilyen végzettséggel rendelkező pedagógusokból.

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség

ugrás az oldal tetejére

 Pedagógus szakvizsgák:

 • Bábpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Traumaérzékenyítés pedagógiája szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 

Újabb diploma megszerzésére irányuló képzések:

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
 • Szociálpedagógia BA
 • Emberi erőforrás tanácsadó MA
ugrás az oldal tetejére

Óvodapedagógus alapszak - német nemzetiségi szakirány

ugrás az oldal tetejére

A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas német nemzetiségi óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés területén speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

A szakirány képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 


Kompetenciák a német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon:


Az alapfokozatot birtokában a nemzetiségi óvodapedagógusok


a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy

- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai
nevelés összefüggéseit;

- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;

- ismerik az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;

- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály
differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok
tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való
együttnevelés lehetőségeit;

- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén;

- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékoztatták az egészségre nevelés és a mentális egészség
védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;

- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit,
módszereit.

b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges
feltételek biztosítására,

- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik
felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
- pedagógiai döntésekre;

- az előítéletmentes inter- és multikulturális nevelésre;

- a családokkal való együttműködésre;

- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;

- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;

- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
- német nyelven magas szinten kommunikálni.

c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés,
önmenedzselés képességével; sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel,
játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel német nyelven is,

- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és
feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos
értékválasztási képességgel;

- a német nemzetiség társadalmi normáinak, kulturális értékeinek tiszteletével

- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő