Útvonal|Képzéseink|Mesterképzés (MA, MSc)|Emberi erőforrás tanácsadó
Tartalmi elemek

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: 4 félév

A diploma megnevezése: okleveles emberierőforrás tanácsadó

A végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

Nyelvi követelmények:

 A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés formái: nappali, levelező

Levelező tagozaton konzultációs időpontok:  havi 1, maximum 2 alkalommal (péntek, szombat)

 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (elmélet- gyakorlat, 40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

 

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Az emberi erőforrás tanácsadó

a)  tudása

Átfogóan ismeri és érti a szervezetek működési jellemzőit, gazdasági és társadalmi szerepüket.

Ismeri az erőforrások, a tényezők és jelenségek összefüggéseit, az erőforrások felhasználásának szabályait és törvényszerűségeit.

Mélyrehatóan ismeri az emberierőforrás-gazdálkodás feladatait és módszereit, a munkanélküliség és a szervezetek piaci alkalmazkodásának ok-okozati összefüggéseit, a munkaügyi kapcsolatok rendszerét.

Átfogóan, összefüggéseiben is ismeri és érti a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, a munka világának rétegspecifikus-, regionális- és térségi összefüggéseit.

Ismeri az Európai Unióban zajló folyamatokat, felismeri azok hatását a hazai rendszerekre.

Összehasonlításában is ismeri az európai és az Európán kívüli kultúra, munkakultúra specifikációit, a multikulturalitás jelenségét, érti annak a szervezeti működéssel összefüggő folyamatait.

Mélyrehatóan ismeri a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet megalapozó általános és specifikus andragógiai és pszichológiai jellemzőket, azok gyakorlati alkalmazását.

Mélyrehatóan ismeri a tanácsadás módszereit, az alkalmazás etikai feltételeit, felismeri az eltéréseket és azonosságokat a pszichológiai tanácsadással összefüggésben.

Ismeri a tanácsadás folyamatában alkalmazható kommunikációs technikákat, a személyközi és társadalmi kommunikáció összefüggéseit.

Átfogóan ismeri a személyiséggel összefüggő és szociálisan befolyásolt pszichikus folyamatokat, a társas érintkezések és kölcsönhatások szerepét, az egyén és a csoport viszonyát, a személyközi és munkahelyi konfliktusok rendszerét.

Átfogóan ismeri és érti a tanulás, az oktatás, a képesség és személyiségfejlesztés pszichológiai törvényszerűségeit, felismeri a területek kapcsolódását, az összefüggéseket.

Összehasonlításaiban is ismeri a pályák osztályozási rendszerét, a képzés és a munkavállalás jogi szabályrendszerét.

Széleskörűen ismeri munkavállalók képzettségi szintje és karrierlehetősége közötti összefüggéseket, a pályaorientáció és a karriermenedzsment specifikus kapcsolódási pontjait.

Ismeri az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikáció formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását, eszközeit.

Mélyrehatóan ismeri szakterületének tudományos eredményeit, a kutatás módszereit, a terület sajátosságait.

Átfogóan ismeri a társadalmi és gazdasági kihívásokra adott hatékony válasz, a projektek tervezésének és készítésének elemeit.

 

b) képességei

Képes a szervezetek erőforrás gazdálkodási feladataiban szerepet vállalni, megszerzett szakmai tudását az elvárásoknak megfelelően felhasználni, a szervezet céljaival összefüggésben tervező, fejlesztő és támogató tevékenységeket folytatni a toborzás, kiválasztás, ösztönzés emberierőforrás-gazdálkodási területeken.

Képes a munkanélküliség és a gazdasági-társadalmi tényezők összefüggéseinek felismerésére, a munkaügyi kapcsolatok rendszerében való tájékozódásra, a partnerekkel való együttműködésre.

Képes beazonosítani a speciális foglalkozási csoportok tagjainak problémáit, képes a megoldáshoz szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására.

Képes megérteni a szervezeti folyamatok természetét, külső-belső összefüggéseit, kapcsolatát az emberi erőforrás gazdálkodással.

Képes a hozzájuk fordulók individuális céljainak megvalósításához egyéni tervezési készségük fejlődését támogatni.

Képes egyének és csoportok pályatervezési tevékenységének segítésére, a képzési szükségletek feltárására, a döntés folyamatában való közreműködésre.

Képes a tanácsadás módszereinek hatékony alkalmazására, az eredményekből származó összefüggések egyéni felismerésének segítésére az egyének képzettségi szintje és karrierigénye vonatkozásában.

Képes a személyközi és munkahelyi konfliktusok felismerésére, a konfliktuskezelési módszerek hatékony alkalmazására.

Képes a szakmai problémák beazonosítására, a nemzetközi tapasztalatok, jó példák hazai követelményeknek megfelelő adaptálására az emberi erőforrás menedzsment terén.

Képes a tanácsadás és emberierőforrás-menedzsment területén magyar és idegen nyelvű publikációs forrásokat felhasználni, ezeket értelmezni, feldolgozni.

Képes ezeken a területeken önálló, szaktudományos formájú összefoglaló elemzés készítésére.

Képes a szervezetekben az emberi erőforrással kapcsolatos problémák felismerésére, módszertani beazonosítására, cselekvési és ütemtervet készíteni a megoldásra.

Képes a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikációra, munkája eredményeinek prezentálására, a vitában azok megvédésére.

Képes a változásokhoz alkalmazkodni, interdiszciplináris ismeretei alapján az emberi erőforrás tervezéssel kapcsolatos kidolgozott koncepcióját munkatársaival és partnereivel elfogadtatni.

Képes a szervezet számára az emberierőforrás-menedzsment terén befogadható és megvalósítható projektek felkutatására, a pályázati program kidolgozására és menedzselésére, a partnerekkel való eredményes együttműködésre.

 

c) attitűdje

A társadalmi elvárásokat, a szervezeti ismereteket és az egyéni lehetőségeket értékelő megállapításaiban nem csak a racionális, hanem humanisztikus viszonyulás is jellemzi.

Rendelkezik önismerettel, reális önértékeléssel, jellemzője az arányos sikerorientáltság.

Elkötelezett az interkulturális kapcsolatok építésére, törekszik a munka-magatartás tradícióinak megismerésére.

Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.

A folyamatok megértése során kritikus gondolkodás, az elemzésre törekvés jellemzi.

Ismeretei alkalmazása során empátia, tolerancia, rugalmasság és kreativitás jellemzi.

Jellemzője az értékalapú megközelítés, amelynek középpontjában a munka mint alkotó és kreatív tevékenység jelenik meg.

Jellemzője az előítélet-mentesség, a szociális érzékenység, az egyéni, szervezeti és társadalmi érdekek összeegyeztetésének igénye.

Elkötelezett a minőségi munka iránt.

Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.

 

d) autonómiája és felelőssége

Rendelkezik a folyamatos önképzés igényével, tudatosan keresi a szervezeti és egyéni tanulási formákat, belső motiváció alapján folyamatosan él a non-formális tanulás lehetőségével, ennek eredményeként szakmai érdeklődése elmélyül.

Felelősséget érez csapatmunkában a csapattársak iránt, szakmai tudása szintetizálásával hozzájárul az eredményességhez.

A társszakmák képviselőivel való együttműködésben vállalja a kezdeményező szerepet, a kooperáció során a partnerség, az egyenrangú szerep jellemzi.

A sikeres munka érdekében kezdeményezi új szervezeti egységek létrehozását, felelősségteljesen részt vesz azok működésében.

Szakmai tudásával felelősen hozzájárul a szervezet minden alkalmazottjának pályafejlődéséhez, tudatosan támogatja a szervezeti fejlődés lehetőségét.

Karrierépítését a tudatosság jellemzi, ugyanakkor felelősen hozzájárul az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának kibontakozásához.

Tudatosan képviseli a szakmai etikai normákat, annak betartását másoktól is megköveteli.

Szakmai és etikai felelősséget vállal a projektmunka eredményeiért, illetve az általa vezetett csoport produktumaiért.

Szakmai elképzeléseit elkötelezetten képviseli, bízik tudásában és képességeiben.

Felelősségteljesen keresi a hazai, nemzetközi szakmai érdekképviseleti szervezetek munkájában való közreműködés lehetőségét.

 

Szakfelelős:

Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD

egyetemi docens

elérhetőség: bodnar.gabriella@uni-sopron.hu

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak és kreditarányaik

ugrás az oldal tetejére

Néhány tárgy, mely a képzés során tanulható:

Társadalmi ismeretek: Etika, Foglalkoztatáspolitika elmélete és gyakorlata

Speciális andragógia elmélet és gyakorlat

Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel - elmélet, gyakorlat

Tanácsadási ismeretek :  Tervezés, tanácsadás elmélete  és gyakorlata I-II.                

Tanácsadási módszerek- gyakorlata

Informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás elmélet és gyakorlat I.- II.      

Szervezeti-tanácsadási kommunikáció       

Közgazdasági ismeretek:  Gazdaságpolitika, Közgazdaságtan,  Gazdaság- és munkajog

Felnőttképzési ismeretek: Felnőttképzési szolgáltatások, Felnőtt csoportok vezetése

Pályaorientáció irányai az EU-ban, Munkaügyi kapcsolatok (gyakorlat)

Speciális szakmai ismeretek SZV: Humán controlling, HR és civilizációk, Coaching,Karrier-menedzsment, Toborzás, kiválasztás, outplacement, Ösztönzés-menedzsment, LLL és LWL

Humánerőforrások a határon túli magyarság körében, Információs gazdaság, társadalom.

Szakmai gyakorlat: Intenzív terepgyakorlat, Általános szakmai gyakorlat,Intézményen kívüli gyakorlat.

Az emberi erőforrás tanácsadási tevékenységgel összefüggő tapasztalatszerzés időszaka. A szakmai gyakorlat az ifjúsági korosztályok, valamint a felnőtt korosztályok tanácsadásával foglalkozó olyan intézményekben végzett gyakorlat, ahol a tanácsadáshoz kapcsolódóan nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek, melyben a lehetőségek szerint gyakorlati idejük alatt részt is vesznek.

 

A tananyag modulok szerinti kreditarányai

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Összesen 100 kredit, amelyekből:

általános kompetenciákat fejlesztő, a képzést alapozó ismeretek (bölcsészettudomány, neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika, kommunikáció, kutatásmódszertan) 17 kredit;

pszichológiai ismeretek 15 kredit;

menedzsmentismeretek 17 kredit;

társadalmi ismeretek 17 kredit;

tanácsadási ismeretek 16 kredit;

közgazdasági ismeretek 6  kredit;

felnőttképzési ismeretek 9 kredit; és

diplomamunka: 10 kredit

szakmai gyakorlat: 13 kredit

ugrás az oldal tetejére

Felvételi Információk

ugrás az oldal tetejére

Mesterképzésre csak főiskolai /BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

A./ Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

B./ Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

C./ A B pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

 A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);

felnőttképzési ismeretek,

kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;

informatika, könyvtárismeret;

társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);

gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

D./A bemenethez szükséges kreditkövetelmények, illetve a vonatkozó konkrét előírások: 

 • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie
 • Kreditelismerési kérelem
 • Kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2021. május 28.
 • Kreditelismerési kérelem beküldési módja: e-mailben, Horváth Krisztina oktatási előadó részére : horvath-krisztina@uni-sopron.hu
 • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441)
 • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400-  Kreditelismerés - Jelentkező neve - Jelentkezési szak(ok) betűjele  

                        Az emberi erőforrás tanácsadó szak betűje: EET MA


Felvételi eljárás:

Felvételi elbeszélgetés:

 • A területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd.
 • Időpont: 2021. június 10.

Témakörök a felvételi elbeszélgetéshez

TÉMAKÖRÖK

 „Vezetési ismeretek” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Egyén a szervezetben

2. Motiváció

3. Csoportok a szervezetben

4. Személyes vezetés – leadership

5. Konfliktusok a szervezetben

6. Szervezeti struktúrák és formák

 

Javasolt irodalom:

-Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 2004. http://www.sze.hu/fk/jegyzet/Szervezeti%20magatart%E1s%20%E9s%20vezet%E9s.pdf

-Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Akadémia Kiadó, Budapest, 2006.

- Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., 
Budapest, 2001.

- A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

az „Emberi erőforrás menedzsment tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Az emberi erőforrás menedzsment céljai, és tevékenységterületei

2. Az emberi erőforrás tervezése

3. Erőforrás biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés

4. Teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés

5. Az emberi erőforrások fejlesztése

 

Javasolt irodalom:

- Hajós L. – Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás. HEFOP tananyag, DE ATC AVK, 2006.

- Karoliny M.-né – Farkas F. – Poór J. – László Gy.: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-   KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 2003.

 -A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

 „Vezetési ismeretek” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Egyén a szervezetben

2. Motiváció

3. Csoportok a szervezetben

4. Személyes vezetés – leadership

5. Konfliktusok a szervezetben

6. Szervezeti struktúrák és formák

 

Javasolt irodalom:

-Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 2004. http://www.sze.hu/fk/jegyzet/Szervezeti%20magatart%E1s%20%E9s%20vezet%E9s.pdf

-Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Akadémia Kiadó, Budapest, 2006.

- Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., 
Budapest, 2001.

- A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

az „Emberi erőforrás menedzsment tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1. Az emberi erőforrás menedzsment céljai, és tevékenységterületei

2. Az emberi erőforrás tervezése

3. Erőforrás biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés

4. Teljesítménymenedzsment, teljesítményértékelés

5. Az emberi erőforrások fejlesztése

 

Javasolt irodalom:

- Hajós L. – Berde Cs.: Emberi erőforrás gazdálkodás. HEFOP tananyag, DE ATC AVK, 2006.

- Karoliny M.-né – Farkas F. – Poór J. – László Gy.: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-   KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
Budapest, 2003.

 -A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

„Pszichológia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

Szociálpszichológia

1. Személypercepció, benyomásszerveződés, vonzalom, attribúció, attribúciós stílus – a szociálpszichológiai alapjelenségei

2. Meggyőző kommunikáció, társas befolyásolás és ezek hatása. Machiavellizmus

3. Csoportpszichológia, csoportdinamika, kötelékek, szerepek a csoportban

4. Sztereotípia, előítélet szociálpszichológiai aspektusai

5. Tömeg, tömegjelenségek

 

Javasolt irodalom:

1. -Elliot Aronson: A társas lény. KJK-Kerszöv, Budapest,  2002. http://www.szepejudit.hu/Aronson_-_A_tarsas_leny.pdf

2. - Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz, Budapest, 2000. -https://hukniha.freesite.host/?p=3341

3. - Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest,  2001.

4. - Mahzarin Banaji: Rejtőzködő attitűdök és sztereotípiák. Osiris, Budapest,  2003.

- A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

a Pedagógia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez

1.  Hatékonyság, eredményesség az oktatásban

- Az oktatás jelenlegi feltételei, oktatáspolitika
- Szociokulturális háttérbeli különbségek hatása az oktatás eredményességére
Tehetséggondozás az oktatásban.

- A pedagógus személyes kompetenciái és szerepe az eredményességben.

2.  Esélyegyenlőség az oktatásban

- Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek elemzése

- A lemorzsolódás okai: társadalmi és szociokulturális, személyiségi okok

- Esélyteremtés a társadalomban és az oktatásban

3.  Az oktatás eredményességének mérése, értékelése

- PISA felmérések tanulságai

- Egyéni fejlődésbeli különbségek és a fejlesztés lehetőségei (fejlesztő pedagógia, differenciálás)

- Mérési módszerek, eszközök a közoktatásban

 

Javasolt irodalom:

-Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

-Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Kiadó, Debrecen, 2000.

- A tehetség kézikönyve  MATEHESZ, 2020. https://tehetseg.hu/sites/default/files/kezikonyv/nk_mind_0.pdf

- N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest, 2004.

- Ferge Zsuzsa: Ellenálló egyenlőtlenségek: A mai egyenlőtlenségek természetrajzához. Esély 17, 2005/4. pp. 3-41.

- Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: Állam, kormányok, civilek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 2000.

- Thun Éva: Mennyire jártasak a pedagógusok az esélyegyenlőség pedagógiájában? Iskolakultóra 2011/12.       http://real.mtak.hu/56708/1/EPA00011_iskolakultura_2011_12_060-071.pdf

- Suhajda Csilla Judit: Egyenlő esélyekkel a munka világában? Esélyegyenlőség és jogvédelem a  munkaerőpiacon. Metszetek, 2021. 10.

- Költségvetési egyensúly és közfelelősség: Az új Egyensúly Program néhány társadalmi vetülete.  Fejlesztés és Finanszírozás, 2006/3. pp. 3-11.

- Az iskolák értékelési és mérési gyakorlata (2009.

 -A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.

 

TÉMAKÖRÖK

az Andragógia” tárgykörben az emberi erőforrás mesterszak felvételi szakmai elbeszélgetéséhez 

1. A felnőttkori tanulás változásai, a felnőtt tanulás motivációi.

2. A felnőttoktatás- és képzés intézményrendszerének változásai.

3. Magyarország és az egész életen át tartó tanulás.

4. A felnőttképzés, mint második esély.

 

Javasolt irodalom:

- Falussy Béla: A felnőttkori tanulás, önképzés változásai, jelenlegi feltételei és körülményei a KSH időmérleg-életmód felvételei alapján

Elérhető:http://ofi.hu/felnottkori-tanulas-onkepzes-valtozasai-jelenlegi-feltetelei-es-korulmenyei-ksh-idomerleg-eletmod

- Felnőttoktató – A felnőttek tanításának-tanulásának elmélete és gyakorlata – (Szerk. Henczi Lajos  Kiadó (2011.): Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

- Györgyi Zoltán: Tanul-e a magyar társadalom.

Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/felnottoktatas/tanulo-felnott-felnott

- Bajusz Klára: A felnőttkori tanulás motivációi. Felnőttkori tanulási képességek

Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/felnottkori-tanulas

- A Felnőttképzés Megújítása 2020. https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:a-felnottkepzes-megujitasa-2020&catid=10:hirek&Itemid=166

- Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatás mint második esély az iskolai végzettség megszerzésére

- Elérhető: http://ofi.hu/tudastar/szakmai-napok-2002/iskolarendszeru

- Halász Gábor: Egész életen át tartó tanulás: az új oktatáspolitikai paradigma

Elérhető:  http://ofi.hu/egesz-eleten-tarto-tanulas-az-uj-oktataspolitikai-paradigma

- Memorandum az egész életen át tartó tanulásról - Európai Bizottság 2000

- Csoma Gyula-Lada László: Esélyegyenlőség és kompenzációs politikák – A felnőttoktatás helye a „második esély” kifejlesztendő intézményi- és programrendszerében.

Elérhető: http://ofi.hu/en/tudastar/tanulmanyok/eselyegyenloseg

- Mayer József: Az első, a második és az n-edik iskolai esély. A hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcai és a kompenzáció lehetőségei. Új Pedagógiai Szemle, 2006. december.

-  A fenti témákhoz kapcsolódó internetes bibliográfia.ugrás az oldal tetejére

Miért az Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszak?

ugrás az oldal tetejére

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán több mint száz éves hagyományokkal bíró, az egyetemes emberi értékeket képviselő szak választásán túl részese lehet, olyan EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ - MA- szak képzésének, ahol a hallgató, az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit sajátíthatja el, és ahol nagy hangsúly kerül a pszichológiai és tanácsadási ismeretek oktatására/átadására.

A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre.

Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására.

Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadásban.

Az Európai Unió elvárásaival összhangban a képzésben kiemelt szerepet kap :

a karriertervezés és tanácsadás, az esélyegyenlőség, és a hátrányos helyzetű csoportok kezelése.

Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Olyan jelentkezőket várunk, akik:

 • szívesen végeznének HR osztályon, munkaügyi, vagy munkaközvetítői területen,tervező, fejlesztő, vagy támogató tevékenységet;
 • érdeklődnek a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatok iránt;
 • érdeklődnek a munkaerő gazdálkodás iránt;
 • szívesen dolgoznának tanácsadói, pályaválasztási, személyzeti munkakörben;
 • szívesen ismerkednek az emberi erőforrások elméletével.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő