Útvonal|Képzéseink|Pedagógus szakvizsgák|Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Tartalmi elemek

Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával

ugrás az oldal tetejére

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

I.  Általános tájékoztató

A képzésért felelős szak: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott hagyományőrző mesepedagógus

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A szakirányú továbbképzési szakképzési formája: Levelező tagozat

A képzés kódja: TTOVMSI

Képzési területe: pedagógusképzés

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

A)    Legalább alapképzésben szerzett csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, konduktor, gyógypedagógiai végzettség és szakképzettség; - vagy mesterképzésben (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett tanári szakképzettség;

B)     Vagy bármilyen képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél és felsőfokú óvodapedagógus végzettség (korábban felsőfokú óvónőképző intézetben szerezett oklevél)

C)     Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

Képzési időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

Jelentkezés módja: 

Felvi.hu tájékoztató (Sopron)

Felvi.hu tájékoztató (Tata)

Szakfelelős oktató:  Dr. Závoti Józsefné PhD

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

1. A képzés célja:

 • A hallgató addigi tapasztalatait kibővítve ismerje a köznevelési intézmények működésének rendjét, minőségbiztosítását, a társadalmi és magyar kultúra értékrendjében el tudja szervezni a pedagógiai folyamatokat. A köznevelés új kihívásaihoz tudjon alkalmazkodni, a kiemelt figyelmet igénylő gyermek és tanuló a pedagógiai tevékenységében helyet kapjon sajátos módszerek alkalmazásával, mindezzel az egészséges fizikumú és személyiségű fiatalokat neveljen.
 • Olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyek a társadalmi változások kihívására a népi kultúra, a hagyományok és a népmese ötvözetével a gyermek és fiatal korosztály számára a természeti és humán környezet jelenségeiről értelmezést, eligazítást ad. Segíti a személyiség kibontakozását, az identitás erősödését, a közösségbe ágyazódást.
 • Olyan kompetenciák kialakítása, melyekkel a nevelő-oktató munkában a magyar népi kultúra értékeit átörökítik, a gyermekekkel, tanulókkal a népmeséket megismertetik, feldolgozzák, a drámapedagógia eszközeivel a harmonikus pszichés állapot kialakítását és megtartását segítik elő. A viselkedési elváltozásokat, a kommunikációs zavarokat a mesék feldolgozásával megelőzik, és/vagy korrigálják. 
 • A képzésben résztvevők készséget szereznek a népi alkotások, kismesterségek elsajátításában, ezek átadásában. A tehetséges, az átlagos és az alul teljesítő gyermekek, tanulók kreativitását, személyiségük harmonikusabb fejlődését a szerves műveltség rendező hatásmechanizmusával érhetik el.  
 • A hátrányos helyzetből adódó beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének feladataiban képes más pedagógussal való együttműködésre; a differenciálás alkalmazásával képes a gyermekek vagy tanulók oktatásában és nevelésében a néphagyományokból származó nevelési hatásokat kamatoztatni.
 • A természetes műveltség világképét közvetíti, a gyermek- és ifjúságneveléshez szándékozik mintákat adni. A rítusjátékokkal, népi játékokkal felkészíti és bevezeti a felnőttek rejtelmes világába és tágabb közösségébe őket.
 • A képzés szellemiségét a természetes, valamint a magyar ősi műveltség határozza meg. Az a világkép, amelynek velünk születő alapformái, a társadalmi és gazdasági változások mellett sem (vagy alig) módosulnak; amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindenütt és mindig időszerűen alkalmazott, "használt"; hagyományőrző vidéken használ ma is: az általánosat, a mindenkire kötelező érvényűt egyedien, személyre, nemzetségre, nemzetre, s korra jellemző módon.

 

„Nem kezdetet lát a születésben, nem véget a halálban, hanem csak személyi változást mind a kettőben. S nemcsak embernek emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a természettel és Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Valóban olyan életforma ez, melyben a közösség az első és legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást.”

 (Tamási Áron)

 2. A képzési idő

 • Négy félév, 360 tanóra
 • A képzési idő magában foglalja a kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak elméleti és gyakorlati óráit.

 

    A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Az általános elméleti alapok és a speciális ismeretek valamint a gyakorlat arányosan oszlik meg a képzésben, melynek tartalmát a képzés tantárgyi felosztásában érvényesül.

Tanulmányi terület

Kredit

Kötelező ismeretek (Képzési idő 47%-a)

55

Elméleti alapok (43%)

Az elméleti ismeretekben érintjük a közoktatás és köznevelés szabályozásának, működtetésének, minőségbiztosításának elméleteit. A hallgatók megismerik a művelődéstörténet, nemzeti identitás átszövésével a közoktatási intézmények innovatív, fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítanak az ismeretek elsajátítása alapján a tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű gyermek és tanuló nevelésére.

Vezetői ismereteikkel megfelelő intézményi légkör kialakításával a pedagógiai folyamatokat sikeresen szervezik. Az egészséges életmód elméleteit és módszereit sajátítják el. 

Gyakorlati ismeretek (57%)

Napjainkban a tudástartalom elsajátíttatása mellett nagy hangsúlyt kap a köznevelésben az erkölcsi fejlődés biztosítása, és az etika a köznevelés aspektusából. A pedagógiai szemléletváltozás követi a társadalmi esélyegyenlőség és inkluzivitás gyakorlatát, valamint a pedagógus életpálya modellt támogató mentor attitűd és praktikum megjelenése is kiemelt téma.

Szakmai ismeretek–Módszer specifikus ismeretek(Képzési idő 53 %-a)

55

Általános elméleti alapok (30 %)

A szakmai ismeretek blokkban megismertetjük a hallgatót a magyar néprajzi értékek, népköltészet mesevilágának megjelenését múltunkban és napjainkban. A pedagógiai módszerekbe ötvözve a néphagyományok, jeles napok, népi játékok jelennek meg. A magyar népköltészetének kincseiben megismertetjük a népmesék típusait, az emberélet szakaszainak a néphagyományok és szakrális megközelítéséből. Az esztendőkörös változásokat, ünnepeket, hagyományokat a mai pedagógiai humán és tárgyi környezetbe építjük. 

Speciális ismeretek (70 %)

A gyakorlati ismeretek keretében az archaikus (mesealapú) magyar nyelv, a néptánc, a nyelvi-zenei hagyományok, a népi játékok, a kismesterségek és a mese, a lovas élmények biztosítják a célcsoportok és személyek számára a hatékonyan alkalmazást.

A szakdolgozat kreditértéke 

10

Összesen:

120

 

 A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök

Megnevezés

Kötelező ismeretek

Köznevelési, közigazgatási ismeretek; Tehetséggondozás és Minőségbiztosítás a köznevelésben; Magyar művelődéstörténet hatása a közoktatásra; Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló a közoktatásban; Történettudomány-magyarságtudomány a köznevelésben; Inkluzív pedagógia; A köznevelés és család nevelés kölcsönhatásai; Nemzet, mint kulturális közösség; Oktatási-nevelési folyamat tervezése, szervezése; Intézmény légkör és hatékonyság; Mentálhigiéné; Vezetéselmélet és gyakorlat; Mentortanár szerepe a pedagógia professzióban; Egészségfejlesztés elmélete és módszerei;

Módszer specifikus fejlesztési ismeretek és gyakorlatok

Mesemondás technikája; Mesetípusok; Mesefeldolgozás drámajátékkal; Emberélet hét kapuja; Baranta hagyományok alapjai; Népi mesterségek a mesékben; Tárgy készítés a mesefeldolgozáshoz; Népmesék a pedagógiában; Mesék feldolgozása az informatikai alapismeretekkel; Mese hatása a kommunikációra; Magyar népzenei és tánchagyományok; Biblioterápia alapjai;A lovasterápia a gyakorlatban; Rítusjátékok, népi játékok; Néprajzi értékek, népmesék a múltban és a jelenben; Néphagyományőrzés a pedagógiában; Európai pogány mesevilág; Meseértelmezések a szerves műveltésgben;

 

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzésben megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben.

1. Kompetenciák

Kötelező ismeretkörökben:

 • A köznevelési intézmények működésében, szabályrendszerében, irányításában eligazodás
 • Köznevelési intézmény irányítása, megfelelő légkör kialakításával az intézményi innováció, fejlesztés vezetéselméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával
 • Nyitott, inkluzív szemlélet, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók esélyének és fejlődésének biztosítása
 • A közösségi mentálhigiéné biztosítása
 • A pedagógus életpálya nyomon követése, segítése
 • A jövő generációjának erkölcsi, tudásbéli és fizikai kondíciójának megalapozása a nemzeti identitás erősítésével

 

Speciális ismeretkörben:

 • A képzésben részt vevő hallgató olyan, a magyar néphagyományt és népi kultúrát magában foglaló ismereteket és pedagógiai műveltséget szerez, amely képessé teszi az esztendőkörös változások, ünnepek köré gyűjtött értékeket megfelelő módon átadni a gyermekek, tanulók mindennapi nevelési és oktatási folyamataiban. A mai modern humán és tárgyi környezetbe visszahívni a természet körforgását követő kultúra rendező, életet szervező ismereteit, szokásrendjét.
 • Képessé válik a mese és népművészet elemeinek beépítésével kisebb közösségek tágabb társadalmi környezetbe integrálására, az emberi kapcsolatok értékelésére és pozitív irányú alakítására.
 • Nevelési módszerében az ősök iránti tiszteletadásra építve, az egymás iránti odafigyelést alapozza meg, melyeket a magyar népi hagyományok, illetve a mesék és mondák adta szabályok alapján épít fel.
 • Jártasságot szerez az archaikus (mesealapú) magyar nyelvben, a néptáncokban, a nyelvi-zenei hagyományok összefüggésében, a népi játékokban keresztül, a metakommunikáció lehetőségeit kihasználva.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakvizsgázott pedagógus a köznevelésre vonatkozó szabályok értelmében a közoktatási intézmények vezetésére, pedagógiai programok kidolgozására, és alkalmazására, az adott intézmény működési feltételeinek fejlesztésére lesz képes. Ismereteit a felsőoktatásban a pedagógusképzéshez kapcsolódó gyakorlatvezetői tevékenységben érvényesítheti. Olyan intézményekben, szervezeteknél alkalmazhatja az elsajátított mesepedagógiai ismereteket, ahol cél a gyermek és fiatal komplex, sokirányú fejlődése. A gyermek állapotából adódó másodlagos következmények, illetve devianciák megelőzése.

 • Köznevelési intézmény működése, irányítása, minőségbiztosítása
 • Inkluzivitás a pedagógiában
 • Mentálhigiénés ismeretek és gyakorlat
 • A pedagógus életpálya mentorálás
 • A magyar hagyományőrzés megmutatkozása néprajzi értékeink múltjában és jelenében.
 • A történettudomány keretén belül a magyar nemzet történelmi folyamatában a nemzeti identitás megnyilvánulásai.
 • A népművészet értékeinek átadása a mesepedagógia módszereivel.
 • Az európai keresztény kultúra és a magyar népművészet kölcsönhatása.
 • A népmese és a pedagógia módszereinek együttes hatása.
 • A mesepedagógia és személyiségfejlődés.
 • A játéktevékenység beépítése a népi kultúrából táplálkozva a pedagógiai folyamatokba.

   Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése aláírás, gyakorlati jegyek megszerzéséből és vizsgák - kollokviumok - teljesítéséből tevődik össze. A III. félév végén szigorlat van, melynek tantárgyai: Meseértelmezések a szerves műveltségben, Emberélet hét kapuja, Tanulási-, magatartási- viselkedési zavar jelenségköre tantárgyakból tevődik össze.

 • A kötelező kollokviumok száma: 12
 • Gyakorlati jegyek száma: 20
 • Aláírással záruló tantárgyak: 2

 1. Szakdolgozat

 • A képzés szakdolgozat készítésével, védésével és a záróvizsga letételével zárul.
 • A szakdolgozat kreditértéke: 10 Kredit
 • A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről: igazodik a törvényi előírásokhoz.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alaklommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

2.  Záróvizsgára bocsátás feltételei

 1. A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 2. A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

3. A záróvizsga részei

 1. A szakdolgozat megvédése
 2. Komplex szóbeli vizsga

4.  Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

 • A szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
 • A szóbeli záróvizsga érdemjegye.

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő