Útvonal|Képzéseink|Alapképzés (BA, BSc)|Gyógypedagógia alapszak
Tartalmi elemek

Miért a gyógypedagógia (tanulásban akadályozottak pedagógiája) alapszak?

ugrás az oldal tetejére

Ha a nevelői munkádban olyan gyermekekkel szeretnél együtt lenni,

 • akiknél fontosabb az elfogadás
 • a gyakorlati és elméleti ismeretek átadásában a különleges bánásmód alkalmazása,
 • akik között a tanítás alatt hatványozottan jelenik meg a szeretet megnyilvánulása,
 • akiknél tanulási akadályozottság áll fenn,
 • akik az elhanyagoló környezet miatt nehezen tudnak haladni a fejlődésben,

akkor válaszd a gyógypedagógia szakot!

ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

Érettségi követelmény: Magyar nyelv és irodalom és biológia vagy egy idegen nyelv

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

A képzés főbb tanulmányi területei:

általánosan művelő szakasz, gyógypedagógiai általános alapozó képzés, szakterületi képzés, szakági képzés.


Néhány tárgy,amit nálunk tanulhatsz:

Általános gyógypedagógia történet

A tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak

 • kórtana,
 • pszichológiája,
 • pedagógiája,

Képességek fejlesztése

Tantárgypedagógiai módszertan

Művészeti nevelés

Terápiás metódusok

 

Szakmai gyakorlatok: 

A képzés során a hallgatók számos pedagógiai színteret ismernek meg:

 • Óvoda,
 • Általános iskola
 • Gyógypedagógiai intézmények
 • integráló óvodák, iskolák
 • Korai fejlesztő műhelyek
 • Pedagógiai szakszolgálatok

Szakmai gyakorlatok keretében a hallgatók egyénileg és kiscsoportban hospitálnak, majd mentori felkészítéssel rehabilitációs foglalkozásokat, tanításokat vezetnek.

Az utolsó félévben összefüggő gyakorlaton bizonyítják elméleti és gyakorlati tudását.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A mintatanterv alapján 8 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: alatt 210+30  
A diploma megnevezése: gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány)
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 32 kr.
Neveléstudományi és társadalomtudományi modul
Általános és gyógypedagógiai neveléstörténet

Általános és nevelésfilozófia

Általános és nevelés szociológia

Bevezetés a pedagógiába

Bevezetés a művészeti nevelésbe

Bevezetés a nyelvtudományba

Funkcionális anatómia

Kórtan és fejlődésneurológia

Bevezetés a pszichológiába és fejlődéspszichológiába

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:


Általános gyógypedagógiai modul:49 kr

Bevezetés a gyógypedagógiába

Tantárgypedagógiai alapok

Gyógypedagógiai kutatás gyakorlata

Általános és pedagógiai kommunikáció

Bevezetés a gyógypedagógiai pszichológia és pszichodiagnosztika

 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány differenciált szakmai ismeretek: 59 kr

Szakirányú alapozó ismeretek modul:

Tanul.akad. pszichológiája és pszichodiagnosztikája

Szakirányú szakterületi ismeretek modul:

Kognitív képesség fejlesztés módszertana

Szociális és kreatív képesség módszertana

Művészetpedagógiai terápiák alapjai

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány bővített ismeretek: 70 kr.

Alternatív pedagógia

Tantárgypedagógiai és módszertani ismeretek

Gyermekpszichiátriai és szakpszichológiai ismeretek

Idegennyelvi készségfejlesztés és szakszövegfordítás

 

Választható tárgyak (kötelező, szabadon) 20 kr.


Szakmai gyakorlatok: 
Általános pedagógiai gyakorlat I-III. 9 kr.

Óvodai nevelés gyógypedagógiai alapjai 3 kr

Diagnosztikai intézményi gyakorlat 3 kr

Szegregált intézményi gyakorlat 3 kr

Rehabilitációs gyakorlat 3 kr

Egyhetes szegregált óvodai iskolai gyakorlat 3 kr

Egyhetes korai fejlesztés gyakorlat 3 kr

Rehabilitációs intézményi gyakorlat 4kr

Összefüggő féléves gyakorlat 30kr

Szakdolgozat: 10 kr.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére
 • gyógypedagógiai intézmények
 • integráló óvodák és iskolák
 • pedagógiai szakszolgáltatás intézményei
ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség

ugrás az oldal tetejére

Az alapképzés befejezését követően  lehetőség van a tanulmányokat mester képzésben – MA – szinten folytatni gyógypedagógia szakirányon (ELTE Bárczi Kar, más felsőoktatási intézményben pedagógia szakon).

valamint

Pedagógus szakvizsgák keretében a SoE BPK-n:

 • Bábpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Traumaérzékenyítés pedagógiája szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Újabb diploma megszerzésére irányuló képzések:

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
 • Szociálpedagógia BA
 • Neveléstudomány MA
ugrás az oldal tetejére

Gyógypedagógia – Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány alapszak

ugrás az oldal tetejére

Az alapszak képzési célja:

A gyógypedagógus-képzés általános célja, hogy a leendő gyógypedagógus elsajátítsa a gyógypedagógia és a határtudományok (orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia) gyógypedagógiai vonatkozásainak korszerű elméleti és gyakorlati ismereteit, elmélyítse általános műveltségét (filozófia, társadalomismeret, művészetek, idegen nyelvek), fejlessze személyes képességeit, megfelelő mélységű szakterületi és speciális ismereteket szerezzen az adott szakon és szakágban, ezáltal felkészüljön a gyógypedagógus hivatás gyakorlására: a sérült, fogyatékos, akadályozott népesség speciális szükségletei szerinti fejlesztő, nevelő, oktató és tervező tevékenységre.

A tanulásban akadályozottak pedagógiája szak a tanulásban akadályozott gyermekek (az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, valamint a nehezen tanulók) sajátos nevelési szükségleteinek megállapítására, állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, pedagógiai diagnosztikus, terápiás és prevenciós feladatok ellátására készíti fel a hallgatókat. A szakon végző gyógypedagógiai tanárok elsősorban tanórai és tanórán kívüli iskolai feladatok ellátására, a tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált fejlesztésére készülnek fel.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A gyógypedagógusok a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:

 • a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére;
 • állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok megtervezésére és ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel;
 • továbbá
 • a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére, differenciált egyéni és csoportos fejlesztésre;
 • a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására;
 • a közoktatási vagy klinikai specializációnak megfelelően – szakmai irányítás mellett – a tanulási akadályozottsággal, zavarokkal és nehézségekkel, valamint a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő