Tartalmi elemek

Miért a Neveléstudomány mesterszak?

ugrás az oldal tetejére

A neveléstudományok művelésére és alkalmazására képes szakembereket képezünk, akik a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói feladatokat tudnak ellátni, továbbá hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit magas szinten tudják közvetíteni.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi Információk

ugrás az oldal tetejére

Mesterképzésre , csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

A./ A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok:

  • pedagógia 
  • andragógia 
  • közösségszervező
  • szociálpedagógia 
  • pszichológia 
  • konduktor 
  • tanító 
  • óvodapedagógus BA
  • gyógypedagógus BA
  • csecsemő- és kisgyermeknevelő BA


B./ A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások: 

  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. 
  • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárás kell kezdeményeznie. 
  • Kreditelismerési kérelem
  • Kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2022. május 28. 
  • Kreditelismerési kérelem beküldési módja: e-mailben, Horváth Krisztina oktatási előadó részére : horvath-krisztina@uni-sopron.hu
  • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441)
  • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400- Kreditelismerés - Jelentkező neve - Jelentkezési szak(ok) betűjele  

                        A neveléstudományi szak betűje: NK


Az MA-szak felvételi eljárása:

Felvételi elbeszélgetés:

 • Témája a végzettségnek megfelelő friss szakirodalmakról, az akutális pedagógiai problémákról történő elbeszélgetés (hozott téma és szakirodalom alapján) 
 • Időpontja: 2022. június 14.
ugrás az oldal tetejére

Ismeretkörök, specializációk

ugrás az oldal tetejére

Ismeretkörök:

 • a neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere
 • a nevelés, oktatás és képzés pszichológiai és szociológiai vonatkozásai
 • a nevelés, oktatás társadalmi, oktatáspolitikai aspektusai
 • a nevelés-, oktatáskutatás főbb területei és módszerei
 • a nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszerei

Specializációk:

1) A kora gyermekkor pedagógiája specializáció

 • Innováció és tudásmenedzsment
 • A koragyermekkor pedagógiai, pszichológiai és szociológiai aspektusai 
 • Szabadidőpedagógia és gyermekkultúra 
 • Játék, báb és dráma pedagógiai megközelítésben

2) A fenntarthatóság és társadalom specializáció

 • Innováció és tudásmenedzsment 
 • Interdiszciplináris ismeretek (környezet- és társadalomtudomány) 
 • Környezeti neveléssel kapcsolatos ismeretek 
 • Fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos ismeretek 

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: 4 félév

A diploma megnevezése:  okleveles neveléstudomány szakos bölcsész 

A végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

Nyelvi követelmények:

A 4 félév során a mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés formái: nappali, levelező

Specializációk: 

 • kora gyermekkor pedagógiája 
 • fenntarthatóság és társadalom specializáció


Levelező tagozaton konzultációs időpontok:  havi 1, maximum 2 alkalommal (péntek, szombat) 

 A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (elmélet- gyakorlat, 40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 

Bővebb információk a www.felvi.hu oldalon találhatóak!

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A pedagógiai szakterületen szerezhető tudás széleskörűen alkalmazható, a munkaerőpiacon kiválóan értékesíthető, különös tekintettel az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésére, továbbá oktatási intézményekben, főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók szakapparátusában, illetve oktatási, kutatási vállalkozásokban, a felsőoktatásban, tudományos intézetekben. A képzésben szakképzettséget szerző hallgatók szakértelmükkel – tanulmányaik irányultságától függően – képesek lesznek pedagógiai innovációra és kutatásra a pedagógiai elmélet és a pedagógiai gyakorlat sokféle területén.

ugrás az oldal tetejére

Neveléstudomány mesterszak

ugrás az oldal tetejére

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik megszerzett ismereteik, képességeik birtokában megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudományok művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

a)  tudása

 •  Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási módszereit
 • Ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák evolúcióját, rendszerbe tudja foglalni a multi- és interkulturális pedagógia nemzetközi megközelítéseit
 • Alaposan ismeri a neveléstudományi, társadalomtudományi kutatások kvalitatív és kvantitatív és kevert módszereit, eszközeit és ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait
 • Ismeri a kutatásra vonatkozó etikai normákat
 • Tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan elemzi, értelmezi
 • Mély ismeretekkel rendelkezik a tanulásra vonatkozó tudományos elméletekben, ismeri a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának eljárásait, érti a tanulás különböző tereinek és környezeteinek szerepét az élethosszig tartó és az élet és kultúra minden területére kiterjedő tanulásban
 • Átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek működésének szabályozását és összefüggéseit
 • Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális irányban
 • Érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a modern kommunikáció tereit, lehetőségeit
 • Ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven
 • Ismeri a tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit
 • Tájékozott szakmájához kapcsolódó kompetenciákról, s egy munkavállalóval szembeni elvárások lehetőségeiről

 

b) képesség

 • A neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, hazai és nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok szerint képes választani, ezeket feladataiban felhasználni, önállóan alkalmazni
 • Alkalmazza az interdiszciplináris modelleket, képes egy adott probléma több szempontú elemzésére, ami a reális helyzetértelmezést és a konkrét szituációkban történő hatékony alternatív megoldásokat is lehetővé teszi
 • Elemzéseiben alkalmazza a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, ezeket kezdeményezően hasznosítja munkájában
 • Képes összehasonlítani a kutatási eredményeket a pedagógiai gyakorlattal
 • Képes gyakorlati implementációs javaslatokat megfogalmazni
 • Képes kisebb önálló és csoportos kutatási projekteket tervezésére és kivitelezésére, biztonsággal és önállóan tudja használni a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszereket, biztonsággal alkalmaz matematikai statisztikai eljárásokat
 • Képes önálló szempontok szerint szakmai anyagok elkészítésére, kutatásai eredményeinek objektív bemutatására, elemzésére, és rövidebb szakmai tanulmányok önálló megírására
 • A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére
 • Képes értelmezni a szaktudományos vitákat, össze tudja hasonlítani a különböző álláspontok argumentumait, képes azokat interpretálni
 • Képes szakmáját meghatározó dokumentumokat véleményezni, értékelni, intézményi szintű dokumentumokat összeállítani
 • A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képes az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére
 • Magas szintű szakmai kommunikációra képes szóban és írásban, ehhez alkotó módon alkalmazza a web-es információszerzési technikákat
 • Képes egy idegen nyelven magas szintű szakmai szövegértelmezésre és alapszintű szakmai kommunikációra
 • Képes pályázatokat önállóan kezdeményezni, tervezni, lebonyolítani, értékelni
 • Képes szakmai közösséget építeni
 • Pedagógiai szakmai tudását felhasználva, az adott munkahelye elvárásait figyelembe véve képes munkavállalói jogait érvényesíteni

 

c) attitűd

  •  Szakmai identitásában fontosnak tartja a társadalomtudományi nézőpontot, nyitott a neveléstudomány interdiszciplináris megközelítésére
  • Folyamatosan átértékeli saját viszonyulásait a társadalmi és kulturális különbségekhez, a kisebbségek helyzete iránti érzékenység és az emberi jogok tisztelete jellemzi
  • Fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembe vételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét
  • Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és megfontolt, képes azok professzionális megítélésére
  • Szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett az érték- és tudásalapú szakmai elemzések iránt
  • Kreatív megoldásokat keres adott témakörök mély megismerésére, a releváns kutatási módszerek alkalmazására, nyitott a kutatási kooperációra, felismeri a közös munka jelentőségét.
  • Értékelő, értelmező reflektivitással közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához
  • Megalapozott szakmai kritikát fogalmaz meg, saját véleményét meggyőzően és szabatosan fejti ki, szakmai vitákban érvelni tud
  • Képviseli a kommunikáció jelentőségét a pedagógiai és szakmai munkában, fontosnak tartja az informatikai eszközök adta lehetőségek kihasználását, elkötelezett idegen nyelvi képességeinek folyamatos fejlesztése mellett
  • Elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére
  • Motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal munkahelyi szervezetében
  • Szakmaközi kapcsolatokban szakmai értékeit-elveit képviseli, érvel mellette

d) autonómia és felelősség
 • Erősíti saját szakmai magabiztosságát, reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait
 • Tudatos önfejlesztés révén felelős önálló munkavégzésre képes, mely során a személyes és szakmai céljait össze tudja egyeztetni
 • Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-szakmai szempontokat juttatja érvényre
 • Szakmai meggyőződésen alapuló önálló döntéseket hoz, prioritásként kezeli a kutatásalapú véleménynyilvánítást és tevékenységet
 • Megbízható szakmai partner a különböző együttműködésekben, a kooperációban vezető és vezetett szerepeket is hatékonyan betölt
 • Felelősséget vállal saját kommunikációjáért és annak folyamatos fejlesztéséért
 • Felelősen kezdeményez és vezet innovációs folyamatokat
 • Felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért, a neveléstudomány elismertsége növeléséért, fejlődéséért, fejlesztéséért

 

Szakfelelős:

Dr. habil Varga László PhD

egyetemi docens, Dékán

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

elérhetőség: varga.laszlo@uni-sopron.hu

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség

ugrás az oldal tetejére

Karunk számára fontos az oktatói utánpótlás kinevelése. A legtehetségesebb, a kutatói pálya iránt érdeklődő hallgatók neveléstudományi doktori (PhD) képzésre jelentkezhetnek. A mesterképzésben diplomát szerzett hallgatóink támogatása érdekében Karunk együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolával.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő