Útvonal|Meghirdetett képzések|Szakirányú továbbképzések|Traumaorientált szaktanácsadó
Tartalmi elemek

Traumaorientált szaktanácsadó szakirányú

ugrás az oldal tetejére

továbbképzési szak

 

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

 Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Traumaorientált szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: 

Traumaorientált szaktanácsadó

 

 A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján

 A képzés kódja: TTOVTNA

 Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása:                    ISCED 6

 A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: Levelező tagozat

 Képzési területe: társadalomtudomány képzési terület 

 A felvétel feltételei:

 aa) az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: szociális munka alapképzési szak, szociálpedagógia
alapképzési szak;
vagy
ab) egyéb alapképzési szakon szerzett végzettség esetén további jelentkezési feltétel az alábbi mesterképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett
végzettség és szakképzettség: szociális munka mesterképzési szak, szociálpedagógia mesterképzési szak;
és
b) család- és gyermekvédelem területén eltöltött és igazolt minimum 2 év szakmai gyakorlat.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszony igazolás

Képzési időtartama: 3 félév

Megszerzendő kreditek száma: 90 kredit

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft/félév

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helyszíne: Sopron

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés


Szakfelelős oktató: Dr. Haász Sándor egyetemi docens

Elérhetőség: haasz.sandor@uni-sopron.hu

A képzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 

 A képzés célja:

Segítő szakemberek képzése, akik az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén
olyan tudásra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket:
- traumaorientált szervezeti és módszertani tanácsadásra;
- traumaorientált folyamat- és esetmunkára, mentálhigiénés és preventív
programszervezési feladatok ellátására;
- szervezeti keretek menedzselésére.

 

A szakmai kompetenciák:

 

A traumaorientált szaktanácsadó

 

 Tudása:

Ismeri
- a pszichotraumatológia segítő szakmában alkalmazható elméleteit;
- a traumatikus és poszttraumatikus állapotok pszichológiai sajátosságait, tisztában
van azok szociális, egészségügyi és pedagógiai kontextusaival;
- a traumaviselt egyéni és családi életutak, valamint az azokat segítő szakmaközi
kontextusok, szolgáltatások rendszerét;
- a traumatudatos segítői intervenciók kommunikációs alaptechnikáit (agresszió- és
konfliktuskezelés, stresszmenedzsment);
- a reziliencia és a mentális egészség fejlesztésének egyéni és közösségi módszereit;
- a traumaérzékeny közösségi és szervezeti tanácsadás felépítését és a speciális
segítői/nevelői attitűdök jellemzőit;
- a hazai gyermekvédelmi munka jelzőrendszeri és szakmaközi együttműködési
formáit;

- az egyes közösségi, szervezeti erőforrásrendszerek feltérképezésének módszereit, a pályázati erőforrások rendszerét.

 

Képességei:

Képes
- a traumák felismerésére, a segítői rendszerek hatékony allokálására;
- hatékonyan kommunikálni traumatizált gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt;
- az egyéni traumautak hatékony felismerésére és szakmaközi esetmenedzselésére
(jelzéstől egészen az intervenciós lehetőségek kijelöléséig);
- a traumaorientált szervezeti tanácsadás korszerű módszertani és kommunikációs
technikáit alkalmazni;
- traumaérzékenyítő egyéni és közösségi prevenciós programok kidolgozására,
lebonyolítására;
- szociális és gyermekvédelmi intézményekben mentálhigiénés programok,
szolgáltatások szervezésére, irányítására;
- kreatívan adaptálni a különböző szervezői, tanácsadói feladatokat

 

Attitűdje:

- érzékeny és nyitott a különböző szociális státuszú és egészségi/mentális állapotú
gyerekek, felnőttek irányában;
- fogékony és megértő a klientúra problémái iránt;
- elfogadó a másság irányában, magáénak érzi az inkluzív, befogadó szemléletet;
- elkötelezett a korszerű pedagógiai, mentálhigiéniai, egészségfejlesztési szemléletek
mellett;
- elkötelezett a fizikai és a mentális egészség kialakításának terjesztése mellett,
példaadásával kiegészítve;
- nyitott a társadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony az
előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására.

 

Autonómiája és felelőssége:

- a traumaérzékenyítés területén önálló és kezdeményező szerepet vállal az általa
elfogadott társadalomfelfogás, szemléletformálás érvényesítésében;
- saját szakmai közegében olyan egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és
környezete fejlődését, tudatosodását;
- egy szakmai munkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak
megfelelően összetett feladatok elvégzésére, illetve irányítására;
- a szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel
szervezi munkáját és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét;
- szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit,
felelősen képviseli szakmáját, szervezetét és szakmai csoportját;
- önálló, konstruktív és asszertív az intézményen belüli és kívüli együttműködési
formákban;
- felelősséget vállal az általa összeállított szakmai, közösségi programokért, tudatában
van azok lehetséges következményrendszereivel. 

 A képzési idő

 Három félév, 285 tanóra

 A képzésben az elmélet és a gyakorlat arány: 32% - 68%

 

 A szakirányú továbbképzési szak szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető
szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Kötelező alapozó modulok: 19 kredit
Bevezetés a traumaelméletekbe; a tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata;
a nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata; a traumaérzékenyítés közösségi dinamikája
és módszerei; egyéni kompetenciák a traumaorientált tanácsadásban; szakmai önismeret
Szakmai törzsanyag: 36 kredit
A bántalmazás család- és gyermekvédelmi kontextusai; intervenciós technikák a
traumaorientált tanácsadásban; agresszió- és konfliktuskezelés módszerei; kommunikációs
stratégiák; szakmai önismeret; traumaközpontú szervezeti tanácsadás; a közösségi
mentálhigiéné elmélete és gyakorlata; traumautak, a traumaérintettség ágazatközi
kontextusai; szupervízió; szakmai prezentáció

 Szakmai gyakorlat: 25 kredit
Integrált módszertani gyakorlat; Esetmegbeszélés
Szakdolgozat: 10 kredit

 Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A kötelező kollokviumok száma: 9. A gyakorlati jegyek száma: 13.

A korábban szerzett ismeret a jelen szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

 

Szakdolgozat

A szakdolgozat a traumaorientált tanácsadás alkalmazásához kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása az 1. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az előírt módon igazolni kell.

 

Záróvizsgára bocsátás feltételei

-         A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)

-         A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 A záróvizsga részei

-         A szakdolgozat megvédése

-         Komplex szóbeli vizsga

 

Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

-         a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,

-         a szóbeli záróvizsga érdemjegye.

 

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő