Útvonal|Meghirdetett képzések|Pedagógus szakvizsgák|Traumaérzékenyítés pedagógiája szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Tartalmi elemek

Traumaérzékenyítés pedagógiája szakterületen

ugrás az oldal tetejére

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

I.  Általános tájékoztató


A képzésért felelős: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Traumaérzékenyítés pedagógiája szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: 

Traumaérzékenyítő szakpedagógus

 

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján

A képzés kódja: TTOVTZG

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása:                    ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: Levelező tagozat

Képzési területe: pedagógusképzési terület

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

a., Alapképzési (korábban főiskolai) szakok: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus vagy

ab., Mesterképzési /Osztatlan (korábban főiskolai vagy egyetemi) szakok: tanár szakok.

és

Legalább 3 év  pedagógus-munkakörben eltöltött és igazolt szakmai gyakorlat

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszony igazolás

Képzési időtartama: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft/félév

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helyszíne: Sopron

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

Szakfelelős oktató: Dr. Haász Sándor egyetemi docens

Elérhetőség: haasz.sandor@uni-sopron.hu

 

A képzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

  A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 

A képzés célja:

Pedagógusok képzése, akik az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása révén olyan tudásra tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket:

- egyéni és közösségi traumaérzékenyítésre

- traumaorientált folyamat- és esetdelegálásra, speciális programszervezési feladatok biztosítására,

- a szervezeti keretek menedzselésére.

 

A szakmai kompetenciák:

Tudása:

-         Ismeri a közoktatás intézményrendszerének működését, hatékony irányítását és fejlesztését;

-         Ismeri az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazását a gyakorlatban;

-         Ismeri a pedagógus személyiség formálását az új ismeretek és kompetenciák terén;

-         Ismeri a pedagógus képességének formálását az integráció és szegregáció terén;

-         Ismeri a sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítését a nevelés-oktatásban;

-         Ismeri a hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat, részképesség–kieséseket; megfelelő értelmezését és kezelését;

-         Jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel;

-         A hallgató a képzés során olyan menedzseri ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes irányítani az oktatási intézményeket;

-         Ismeri a pszichotraumatológia pedagógiai munkában alkalmazható elméleteit.

-         Ismeri a gyermekkori traumák természetét, tisztában van azok szociális, egészségügyi és pedagógiai kontextusaival.

-         Ismeri a traumaviselt egyéni és családi életutak, valamint az azokat segítő szakmaközi kontextusok, szolgáltatások rendszerét.

-         Ismeri a traumaérzékeny, speciális nevelői attitűdök jellemzőit.

-         Ismeri a reziliencia és a mentális egészségfejlesztésének egyéni és közösségi módszereit.

-         Ismeri a hazai gyermekvédelmi munka jelzőrendszeri és szakmaközi együttműködési formáit.

 

 

Képességei:

-         Képes ismereteinek átadására;

-         Képes a gyermekigények feltárására és elemzésére;

-         Képes intézményfejlesztésére és vezetésére;

-         Képes alkalmazni a különböző módszereket;

-         Képes fejleszteni a képzési célokat;

-         Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz.;

-         Képes az intézmények menedzselésére;

-         Nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet jellemzi;

-         Toleranciát és empátiát táplál a másság iránt;

-         Képes a traumák felismerésére, a segítői rendszerek hatékony allokálására.

-         Képes az egyéni traumautak hatékony felismerésére és szakmaközi esetmenedzselésére (jelzéstől egészen az intervenciós lehetőségek kijelöléséig).

-         Képes jól kommunikálni a gyermekekkel, a szülőkkel és munkatársaival.

-         Képes kreatívan adaptálni a különböző feladatokat.

-         Képes a preventív közösségi programok kidolgozására, lebonyolítására.

Képes az iskolai-, óvodai mentálhigiénés, egészségfejlesztő programok szervezésére, vezetésére.

 

Attitűd:

-         Nyitott a társadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására.

-         Érzékeny és nyitott a különböző szociális státuszú és egészségi állapotú gyerekek irányában.

-         Fogékony és megértő a gyermekek problémáira.

-         Elfogadó a másság irányában, magáénak érzi az inkluzív, befogadó szemléletet.

-         Elkötelezett a korszerű pedagógiai, mentálhigiéniai, egészségfejlesztési szemléletek mellett.

-         Elkötelezett a fizikai és a mentális egészség kialakításának terjesztése mellett, példaadásával kiegészítve.

 

Autonómia és felelősség:

-         A traumapedagógia szakterületén önálló és kezdeményező szerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében.

-         Saját szakmai közegében olyan egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.

-         Egy szakmai munkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatok elvégzésére, illetve irányítására.

-         A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi munkáját és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét.

-         Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen képviseli szakmáját, szervezetét és szakmai csoportját.

-         Önálló, konstruktív és asszertív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban.

-         Felelősséget vállal az általa összeállított szakmai programokért, tudatában van azok lehetséges következményeivel.

 

 

A képzési idő

Négy félév, 375 tanóra

A képzésben az elmélet és a gyakorlat arány: 41% - 59%

 

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Kötelező ismeretek 55 kredit

Elméleti alapok

Az elméleti ismeretekben érintjük a közoktatás és köznevelés szabályozásának, működtetésének, minőségbiztosításának elméleteit. A hallgatók megismerik a művelődéstörténet, nemzeti identitás átszövésével a közoktatási intézmények innovatív, fejlesztési lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítanak az ismeretek elsajátítása alapján a tehetséges, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű gyermek és tanuló nevelésére.

Vezetői ismereteikkel megfelelő intézményi légkör kialakításával a pedagógiai folyamatokat sikeresen szervezik. Az egészséges életmód elméleteit és módszereit sajátítják el.

 

Gyakorlati ismeretek

Napjainkban a tudástartalom elsajátíttatása mellett nagy hangsúlyt kap a köznevelésben az erkölcsi fejlődés biztosítása, és az etika a köznevelés aspektusából. A pedagógiai szemléletváltozás követi a társadalmi esélyegyenlőség és inkluzivitás gyakorlatát, valamint a pedagógus életpálya modellt támogató mentor attitűd és praktikum megjelenése is kiemelt téma.

 

Szakmai ismeretek – Módszer specifikus ismeretek 55 kredit

 

Szakmai alapozó ismeretek (Teljes képzési idő 24 %-a)

Az általános modul tantárgyai - az orientációt elmélyítve - bevezetést nyújtanak a traumaelméletek rendszerezésébe. A tanácsadói és konfliktuskezelési elméletek megalapozása, valamint a traumaérzékenyítés közösségi munkát érintő alapjainak lefektetése mellett elérhetővé válik a nevelési tanácsadás elméletének és gyakorlatának komplex áttekintése is. Az alapozó ismeretkör része még a mentális egészség fenntartását célzó, rezilienciát (rugalmas ellenállást) fejlesztő készségszintű technikák elsajátításának igénye is, mely a közösségi mentálhigiéné tantárgy keretében kerül előtérbe.  Az alapozó képzésben külön hangsúlyt kap a traumaérzékeny pedagógiai kompetenciák és a szakmai önismeret hatékony allokálása.

 

Szakmai törzsanyag (Teljes képzési idő 21 %-a)

A speciális ismeretköröket felsorakoztató tantárgyak segítenek elmélyíteni és integrálni az elméleti bevezetőben már részben elhangzott módszertani ismereteket, ugyanakkor újakkal is kiegészítik. Így megjelennek a traumaorientált tanácsadás intervenciós technikáit elmélyítő kurzus mellett a bántalmazás család és gyermekvédelmi kontextusai, a segítői működést szintetizáló kommunikációs stratégiák, valamint a főként technikai „skilleket” és módszertani elemeket felsorakoztató agresszió- és konfliktuskezelés. Tárgyaljuk még a traumaérintettség ágazatközi kontextusait, az egyéni traumautak lekövetésének gyakorlatát, valamint a szervezeti szintű tanácsadás és szakmai megnyilvánulások (prezentációk) elméleti és gyakorlati megvalósulását is. A szupervíziós keretek a szakmai hatékonyság visszamérését szolgálják, egyben reflexív teret biztosítanak a szakmai elakadások kiscsoportos feldolgozásában.

 

Gyakorlati képzés (Teljes képzési idő 5 %-a)

A gyakorlati képzés integrált módszertani gyakorlat formájában a traumaérzékenyítés közösségi paramétereit kutatja, vizsgálja, mélyíti el. Itt az elméleti ismeretek gyakorlatba történő integrálása folyik. A gyakorlat bevezető része az intézményi erőforrások feltárása és szükség szerinti fejlesztésének igénye, melyet a második szemeszterben a közösségi rezilienciát fejlesztő, érzékenyítő intézményi gyakorlat egészít ki.

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

 

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási és vezetési ismeretek, A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet, Intézmény és környezete, A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, Integráció és szegregáció kérdései, Szakmai önismeret és önreflexió, A gyermekvédelem, EU-ismeretek és prioritások, A pedagógus és intézménye, Személyiség és kommunikációfejlesztés, Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés, Sajátos pedagógiai módszereket igénylő személyek nevelése és oktatása. 

 

Választáson alapuló ismeretkörök: 55 kredit

 

Szakmai alapozó modul: 24 kredit

Bevezetés a traumaelméletekbe; A konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata; A traumaérzékenyítés közösségi dinamikája és módszerei; Egyéni kompetenciák a traumaérzékeny pedagógiában; Kommunikációs stratégiák; A nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata; A közösségi mentálhigiéné elmélete és gyakorlata; Szakmai önismeret I.

 

 

Szakmai törzsanyag: 23 kredit

Agresszió- és konfliktuskezelés módszerei; A bántalmazás család- és gyermekvédelmi kontextusai; Intervenciós technikák a traumaérzékenyítésben; A traumaérintettség ágazatközi kontextusai; Traumaközpontú szervezeti tanácsadás; Szakmai önismeret II.; Szupervízió; Esetmegbeszélés

 

Szakmai gyakorlat: 8 kredit

Integrált módszertani gyakorlat I-II.  

Szakdolgozat: 10 kredit

 

 Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A kötelező kollokviumok száma: 17. A gyakorlati jegyek száma: 17.

A korábban szerzett ismeret a jelen szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

Szakdolgozat

A szakdolgozat az egyéni és közösségi traumaérzékenyítéshez kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 1. szemeszter végén történik meg, a szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az előírt módon igazolni kell.

Záróvizsgára bocsátás feltételei

-         A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)

-         A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 A záróvizsga részei

-         A szakdolgozat megvédése

-         Komplex szóbeli vizsga

Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

-         a szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,

-         a szóbeli záróvizsga érdemjegye.

 

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő