Útvonal|Meghirdetett képzések|Pedagógus szakvizsgák
Tartalmi elemek

Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen

ugrás az oldal tetejére

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

I. Általános információk

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.                                                                                  

Megnevezése: Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

Az oklevélben szereplő szakképesítés: Szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

A képzés kódja: TTOVFPD

 Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6

A képzés ideje: 4 félév, 360 óra

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat

 A felvételhez szükséges feltételek:

 • A képzési területen (pedagógusképzés) alap- illetve főiskolai diplomát szerzett óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pedagógus szakos művelődésszervezők.
 • Alapképzési/főiskolai szakok: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus.
 • Mesterképzési /Osztatlan szakok: tanár szakok
 • Minimum 3 éves pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszony

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

A képzés nyelve: magyar

A képzés finanszírozási formája:  Önköltséges

A képzés költsége:  120.000 Forint/félév

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

 

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Závoti Józsefné PhD

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

A képzés célja

Megismerteti a pedagógusokat a hátrányos helyzetű, vagy speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésének legújabb lehetőségeit és módszereit a Fejlődéspszichológia, Személyiségzavarok pszichológiája, Intézményfejlesztés, Gyógyító művészetek, Gondolkodásfejlesztés, Mozgásfejlesztés, Gyógypedagógiai integráció, Tanulási és viselkedészavarok, Differenciáló pedagógia elmélete és gyakorlata során.

 A képzésben megszerezhető kompetenciák:

 • Kompetenciákat biztosít a pedagógusoknak a fejlődéspszichológia, személyiségzavarok pszichológiája, intézményfejlesztés, gyógyító művészetek, gondolkodásfejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai integráció, tanulási és viselkedészavarok, differenciáló pedagógia gyakorlatai során.
 • Megismerteti a pedagógusokat a fejlődéspszichológia, személyiségzavarok pszichológiája, gyógyító művészetek, gondolkodásfejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai integráció, tanulási és viselkedészavarok, differenciáló pedagógia elméleti alapjaival

Tudása:

 • Ismeri a közoktatás intézményrendszerének működésének ismerete, hatékony irányítása és fejlesztése;
 • Ismeri az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazása a gyakorlatban;
 • Ismeri  a pedagógus személyiségformálása az új ismeretek és kompetenciák terén;
 • Ismeri a pedagógus képességének formálása az integráció és szegregáció terén;
 • Ismeri a sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítése a nevelés-oktatásban;
 • Ismeri a hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat, részképesség - kieséseket megfelelően értelmezése és kezelése;
 • Jó kommunikációs képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel.
 • A hallgató a képzés során olyan menedzseri ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes irányítani az oktatási intézményeket;
 • Megismerkedik a fejlesztőpedagógia legújabb lehetőségeivel és módszereivel;
 • Jártasságot szerez a kompetencialapú oktatásban és nevelésben;
 • Megismerkedik az inkluzív pedagógia komplex rendszerével és alkalmazásával az oktatás-nevelés intézményeiben;
 • Elsajátítja a tehetségfejlesztés hazai és külföldi modelljeit és azok inplantációs lehetőségeit a közoktatásban;
 • Megismerkedik a bábpedagógia, bábkészítés, bábelőadás elméletével és gyakorlatával, hogy ezen ismereteivel és készségeivel eredményesebbé tegye nevelő-oktató munkáját.

Képességei

 • Képes ismereteinek átadására;
 • Képes a gyermekigények feltárására és elemzésére;
 • Képes az intézmény fejlesztésére és vezetésére;
 • Képes alkalmazni a különböző módszereket;
 • Képes fejleszteni a képzési célokat;
 • Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz.
 • Képes az intézmények menedzselésére;
 • Képes a különböző programok kidolgozására és levezetésére;
 • Nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet jellemzi;
 • Toleranciát és empátiát táplál a másság iránt.

Attitűdje

 • Az eltérő fejlődésű, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló elfogadása;
 •  Pedagógiai motiváció és flexibilitás  erősödése az új kihívások teljesítésében;
 • A társadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására;
 • Érzékeny és nyitott a különböző szociális státuszú és egészségi állapotú gyerekek irányában;
 • Fogékony és együttműködő a tanulási, beilleszkedési és magatartásszabályozási problémával küzdő gyermek, tanuló és annak mikrokörnyezeti probléma kezelésére;
 • Példát mutat az eltérő fejlődésű, különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló elfogadásában, inkluzív szemléletének megvalósításában;
 • Elkötelezett a korszerű pedagógiai, fejlesztőpedagógiai, egészségfejlesztési szemlélet mellett.

Autonómiája és felelőssége

 • A fejlesztőpedagógia szakmai közegeiben önálló és kezdeményező szerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében.
 • Saját szakmai közegében olyan egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga, pedagógustársai  és  a kompetencakörébe tartozó gyermekek, tanulók fejlődését;
 • Egy szakmai munkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatok elvégzésére;
 • A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi és végzi munkáját, társszakmákkal és szakemberekkel együttműködve;
 • Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen képviseli szakmáját, szervezetét és szakmai csoportját.
 • Önálló, konstruktív és asszertív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban a gyermekek és tanuló fejlődése érdekében;
 • Felelősséget vállal a fejlesztőpedagógiai kompetencia körében tartozó komplex tevékenysége tervezéséért, alkalmazásáért, annak hatásmechanizmusáért.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere 

 •  Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből és kollokviumokból áll.

 

A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Ismeretkörök

Kredit

Elméleti alapok

55

Az elmélet alapok megismerését biztosító tárgyak a közoktatási, közigazgatási ismeretek, pedagógus és intézménye, intézményvezetés és szervezettan, intézményfejlesztés, gyógypedagógiai alapismeretek, pedagógiai tevékenység tervezése és szervezése, gyermek- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás és fejlesztő pedagógia értelmezését, megértését segítik. Sor kerül a szakmódszertanok bemutatására és az ismeretkörökhöz kapcsolódó szükséges kompetenciák kimunkálására. Az elméleti tárgyak egyik legjelentősebb egysége azon intézményi feltételrendszerek bemutatása és értékelése, melyek nélkülözhetetlenek a gyermekintézmények fejlesztéséhez.

Gyakorlati alapok

A pedagógiai paradigmaváltás egyik legfőbb tényezője a pedagógus, a nevelő szakmai tudása, személyisége, az új, megváltozott körülményekhez való kritikus hozzáállása nélkül a pedagógiai praxis reformja nem valósulhat meg. Az iskolának rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, melyekkel formálni tudja az új, fogyasztói társadalom és a média motorja által hajtott világban élő gyermekeket.  A minőségi oktatás-nevelés, a minőségi tanulás vitathatatlan előfeltétele, a nevelő azon kommunikációs és kapcsolati kompetenciája, mely megteremti a tanulási kedvet, örömöt (flow), a jó hangulatot az intézményben, a családdal és a környezettel. Ennek szolgálatában áll a családszociológiai, intézmény és környezete, személyiség- és kommunikációs tréning, csoportos gyakorlatok, helyi programok pedagógiája, integráció és szegregáció, pedagógiai tanácsadás, terápia és az intézmény, erkölcsi szocializáció. 

Szakmai ismeretek

 

55

A pedagógusi szakvizsgára felkészítő programunkra jelentkezők a választható (specializációs) terület közül választhatnak egyet (fejlesztő. differenciáló pedagógia) és ezen a területen 55 kreditet szerezhetnek.


 Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

 

Szakdolgozat

 • szakdolgozat a fejlesztő, differenciáló pedagógiához, illetve a választott specializáció szakterületéhez kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.
 • Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg. 

 Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

 A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga

 Az oklevél eredménye 

 • a szakdolgozat érdemjegye
 • a védés érdemjegye
 • a szóbeli záróvizsga érdemjegye
ugrás az oldal tetejére

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

ugrás az oldal tetejére

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

 

Általános tájékoztató

 

A képzésért felelős: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás, tehetségfejlesztő szakterületen)

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A képzés kódja: TTOVTEH

Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: Levelező tagozat

Képzési területe: pedagógusképzés

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

 • Legalább alapképzésben szerzett óvodapedagógus, tanító, konduktor, gyógypedagógus vagy tanári oklevél
 • Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, munkaviszonyt igazoló lap

Képzési időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft / félév

Képzés gyakorisága: havonta

Képzés helyszíne: Sopron

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2022. október 01.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 25.

Jelentkezés ittOnline jelentkezés

Felvi.hu tájékoztató: hamarosan!

 

Szakfelelős oktató: Dr. habil. Bodnár Gabriella, egyetemi docens

A képzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: +36 99 518 725

 

 A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

1. A képzés célja:

A képzés célja a pedagógiai munkában hasznosítható ismeretek és azok alkalmazni tudásának elsajátítása és a  tehetségfejlesztés szerteágazó munkájára való felkészítés. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben


A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • szakmai együttműködés és kommunikáció;
 • vezetési és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése;
 • a pedagógiai folyamat tervezése;
 • szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban;
 • szakmai készségek és képességek;
 • önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre;
 • a tanulói személyiség fejlesztése;
 • kooperációs és projektpedagógiai eszközök alkalmazása;
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése;
 • a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával;
 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése;
 • a tanulási folyamat szervezése és irányítása;
 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása.


Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • közoktatási ismeretek;
 • pszichológiai ismeretek;
 • pedagógiai ismeretek;
 • kooperatív és projektpedagógiai ismeretei;
 • mentálhigiénés, ismeretek;
 • tehetséggondozás alapelveinek ismerete;
 • tehetségdiagnosztikai ismeretek;
 • tehetségfejlesztés módszertanának ismeretei;
 • speciális módszertani ismeretek;
 • gyakorlati ismeretek.


Személyes adottságok, készségek:

 • szakmai készségfejlesztés;
 • kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése;
 • teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése;
 • önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Konkrét környezet:

Óvoda, általános iskola (alsó tagozat): óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős

Tevékenységrendszer:

 • tehetségígéretek felismerése;
 • a tehetségígéretek fejlesztése;
 • a gyermeki kreativitás fejlesztése.


Konkrét környezet:

Általános iskola (felső tagozat), középiskola: tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • életpálya-építés.


Konkrét környezet:

Nevelési tanácsadó: gyógypedagógus, konduktor, logopédus, tanár.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel.


Konkrét környezet:

Családsegítő központ: gyógypedagógus, tanár.

Tevékenységrendszer:

 • tanácsadás.


Konkrét környezet:

Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek, tehetségpontok.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, tehetségpontokkal, szakintézménnyel.

 

Konkrét környezet:

Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, tehetségpontokkal, szakintézménnyel.


Konkrét környezet:

Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, tehetségpontokkal, szakintézménnyel.


Tartalmi követelmények:

 • a képzésben résztvevők ismerjék a tehetségesek, tanuláshoz való viszony formálásának hatékony módszereit;
 • legyenek jártasak a tehetségesek tanulási szokásainak alakításában és a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésében;
 • tudják, melyek a tehetségre utaló személyiségjegyek, ismerjenek módszereket a tehetség korai azonosítására és tehetséges gyermekek fejlesztésére;
 • az említett problémaköröket komplexen kezelve legyenek képesek megítélni, milyen szakmai segítségre van szüksége a tehetséges gyermeknek, fiatalnak és mi tartozik a pedagóguskompetencia körébe, valamint milyen esetek igénylik más szakemberek közreműködését. 


A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Vezetési és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit 

Szervezeti és vezetési alapismeretek; A vezetés funkciói; A döntés pszichológiája; Vezetés, problémamegoldás; Szervezeti kommunikáció; Vezetői szerepek, stílusok; Konfliktus, változás és szervezetfejlesztés

Közigazgatási ismeretek: 7 kredit

A közigazgatás rendszere; Központi állami szervek; Európai Unió és Magyarország; Államháztartási ismeretek

Közoktatási ismeretek: 22 kredit

Oktatási rendszerek; Program- és tantervfejlesztés; A közoktatási intézmény tevékenységének tervezése, ellenőrzése; A közoktatás igazgatása

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit

SNI gyermekek köre; Iskolai mentálhigiéné; A pszichés fejlődés zavarai

Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit

Integráció és szegregáció; Esélyegyenlőség

 

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 6 kredit

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

Kooperatív és projektpedagógiai ismeretek: 5 kredit

Kooperatív technikák és a projektpedagógia szerepe a tehetségfejlesztésben

Mentálhigiénés ismeretek: 5 kredit

Mentális egészség és tehetség

Tehetséggondozás alapelveinek ismerete: 12 kredit

Tehetséggondozás elméleti és történeti alapjai; Tehetség és szocio-emocionális fejlődés

Tehetségdiagnosztikai ismeretek: 5 kredit

Tehetségdiagnosztika

 

Tehetségfejlesztés módszertanának ismerete: 10 kredit

Kreativitás, kreativitásfejlesztés pedagógiai lehetőségei; Tehetségfejlesztés módszertana; Tehetségfejlesztés a különböző tantárgyakban 

Speciális módszertani ismeretek: 4 kredit

Tanácsadás nevelőknek, szülőknek

Gyakorlati ismeretek: 8 kredit

Szupervízió

 

9. A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit


Záróvizsgára bocsátás feltételei

 • A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 • A  szakdolgozat elkészítése és benyújtása


A záróvizsga részei

 • A szakdolgozat megvédése
 • Komplex szóbeli vizsga


Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

 • A szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
 • A szóbeli záróvizsga érdemjegye
 • Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Következő