Útvonal|Meghirdetett képzések|Alapképzés (BA, BSc)|Óvodapedagógus alapszak
Tartalmi elemek

Részletes szakleírás

ugrás az oldal tetejére
Tanulmányi tájékoztatató az alábbi képzésekről

Óvodapedagógus alapszak
Óvodapedagógus alapszak- nemzetiségi szakirány
Óvodapedagógus alapszak- német nyelven

ugrás az oldal tetejére

Óvodapedagógus alapszak

ugrás az oldal tetejére

A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, egy-egy területen speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.

Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
a hallgatók ismerik:
- a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar
jellemzőit,
- a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
- Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdésköreit,
- az információs és kommunikációs technika használatához szükséges
eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozatot birtokában - a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve
- az óvodapedagógusok


a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai
nevelés összefüggéseit;
- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
- ismerik az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály
differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok
tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való
együttnevelés lehetőségeit;
- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a
vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése
területén;
- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékoztatták az egészségre nevelés és a mentális egészség
védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;
- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit,
módszereit.


b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges
feltételek biztosítására,
- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik
felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
- pedagógiai döntésekre;
- előítéletmentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
- a családokkal való együttműködésre;
- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
- idegen nyelven alapszinten kommunikálni.


c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés,
önmenedzselés képességével; sikerorientált beállítódással;
minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel,
játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel,
- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és
feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos
értékválasztási képességgel;
- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, specializációk és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

 • Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, művelődés- és neveléstörténet, szociológia, anatómia-élettan-egészségfejlesztés  informatika 
 • Pszichológia: pl. általános és fejlődéspszichológia, személyiség- és játékpszichológia, önismeret
 • Pedagógia: pl. nevelés- és oktatáselmélet, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia
 • Szakmai-módszertani tárgyak: pl. anyanyelvi nevelés és módszertana (népköltészet, gyermekirodalom stb.) és vizuális nevelés és módszertana (alapozó vizuális stúdiumok, népművészet, kézművesség stb.) környezeti nevelés és módszertana (ökológia és környezetvédelem az óvodában, természetismeret stb.) ének-zenei nevelés és módszertana (hangszerismeret, személyiségfejlesztés zenével stb.), testnevelés és módszertana (gimnasztika, torna, atlétika, gyógytestnevelés stb.)
 • Gyakorlatok: egyéni és csoportos gyakorlatok a Kar gyakorló óvodáiban, és területi óvodákban, összefüggő külső szakmai gyakorlatok

 

Mintatanterv:

Főoldal>Hallgatóknak>Tanulmányi tájékoztatók (mindig az aktuális tanévet kell figyelembe venni!)


Felvehető specializációk:

 

Angol nyelv az óvodában specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2006 óta indítunk Angol nyelv az óvodában specializációt az óvodapedagógus szakon belül. A 6 féléves specializáció elvégzését a diplomában rögzítjük. Magyarországon Sopronban alapítottuk meg a képzést, mely töretlen népszerűségnek örvend. Külföldi kapcsolataink kiemelkedőek, közel 60 külföldi partnerintézményünk van többek között az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Spanyolországban, Lengyelországban, Portugáliában, ahová Erasmus-ösztöndíjjal rendszeresen pályáznak hallgatóink és oktatóink, illetve ahonnan fogadunk vendéghallgatókat és oktatókat. Egy angol csoportba maximum 12 hallgató vehető fel.
A Nyelvi Alkalmassági Vizsga – óvodapedagógia szakra már felvett hallgatóink számára – kijelölt időpontban tehető le (augusztus vége- szeptember eleje), mely szóbeli és írásbeli részből áll. A Középfok C típusú nyelvvizsga nem feltétele a specializációba való bekerülésnek. Az ilyen típusú nyelvvizsgával rendelkezőknek is részt kell venni egy elbeszélgetésen, az alkalmasság megállapításához.

A speciális képzés során a hallgatók idegen nyelvű kurzusokon ismerkednek az interkulturális neveléssel, elsajátítanak kétnyelvűséggel összefüggő módszertani ismereteket, megoldanak szituációs feladatokat, jártasságot szereznek a nyelvhez tartozó országok irodalma/ gyermekirodalma területén, heti rendszerességgel gyakorlatot végeznek kétnyelvű óvodai csoportokban.  Ismeretekre tesznek szert a kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertanában és gyakorlatában, megismernek különféle kétnyelvű óvodai nevelési programokat. A szakmai gyakorlatokat lehetőleg kétnyelvű óvodákban kell eltölteniük.

Az Angol nyelv az óvodában specializáció előnyei:
 • a Dunántúlon ez az egyetlen intézmény, ahol a képzés indul
 • a munkapiacon való elhelyezkedést nagymértékben megkönnyíti az idegen nyelvi specializáció
 • a hallgatók a nyári gyakorlatukat külföldön is végezhetik
 • a hallgatók – speciális nyelvpedagógiai ismereteiknek köszönhetően – lényegesen szélesebb körben kamatoztathatják ismereteiket már egyetemi éveik alatt 
 • a hallgatókat jól felszerelt gyakorlóóvodák, korai nyelvelsajátítás terén kiválóan képzett óvodapedagógusok fogadják

Az Angol nyelv az óvodában specializáció képzés célja olyan angol szaknyelven is jól kommunikáló, sokoldalú pedagógusok képzése, akik az óvodai nevelés feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában vannak, ill. ezeken túlmenően alkalmasak idegen nyelvű óvodai foglalkozások megtartására.

A hallgatók a specializáció segítségével megszerzett tudással is bővítve, megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az alapképzés későbbi MA szinten történő folytatásához. 

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens (angol)
+36/99/518-934
kitzinger.arianna@uni-sopron.hu

Koloszár Ibolya tanársegéd 
+36/99/518-934
koloszar.ibolya@uni-sopron.hu  

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu
 

Gyermek- és gyógytestnevelés specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2006 óta indítunk Gyermek- és gyógytestnevelés specializációt az óvodapedagógus szakon belül. Az 5 féléves specializáció elvégzését a diplomában rögzítjük.

Az 5 félév során a specializáció tantárgyai révén a hallgatók olyan ismereteket, képességeket sajátítanak el, amelyek képessé teszik őket az óvodában szervezendő preventív, egészség- és képességfejlesztő gyermektorna foglalkozások tervezésére, szervezésére, levezetésére. A specializáció az egyik legnépszerűbb specializáció a karon, évfolyamonként 20-25 hallgató végzi a kurzusokat.

A gyermek- és gyógytestnevelés specializáció előnyei:

 • a Dunántúlon ez az egyetlen intézmény, ahol a képzés indul
 • a munkaerőpiacon való elhelyezkedést nagymértékben megkönnyíti az alapképzettség mellett elsajátított speciális képzettség,
 • a testnevelés és sport területén pozitív attitűddel rendelkező hallgatók bővíthetik tudásukat, fejleszthetik sporttal kapcsolatos képességeiket.

A gyermek- és gyógytestnevelés specializáció képzés célja olyan hallgatók képzése, akik képesek az óvodás korú gyermekek számára preventív, egészség- és képességfejlesztő gyermektorna foglalkozásokat tervezni és levezetni.

A specializációt a 2. szemeszterben lehet felvenni. Alkalmassági vizsga nincs.

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
+36/99/518-950
simon.istvan@uni-sopron.hu

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu

 

Hitéletre nevelés az óvodában specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán idén indítjuk a Hitéletre nevelés az óvodában specializációt az óvodapedagógus szakon belül. Az oktatás az általános óvodapedagógiai képzéssel párhuzamosan történik. A hallgatók a kötelező tárgyak mellett, 6 félévre osztva tudják felvenni az órarendbe illesztett speciális tárgyakat. Az összefüggő szakmai gyakorlatot lehetőleg egyházi óvodákban kell eltölteniük. A specializációt elvégző hallgatók a diploma mellé igazolást (betétlapot) kapnak, amely megerősíti, hogy a végzett óvodapedagógus alkalmas az egyházi óvodákban szükséges pedagógiai munkára.

Az országban elsőként és egyetlenként Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán  indul ez a kisgyermekneveléshez kapcsolódó hitéleti képzés, mely ötvözi az elvárt hitbéli jártasságot és szellemiséget az óvodapedagógussal szemben támasztott szakmai követelményekkel. Mindezt olyan hitéleti tárgyakon keresztül, mint a hittani alapismeretek, erkölcsi alapkérdések, egyháztörténet, liturgika, az egyház társadalmi tanítása. Az óvodapedagógia terén az ismereteket speciálisan bővítő módszertan, a keresztény természet- és környezetkép, a legendák és szakrális szövegek, a liturgikus zene elmélete és gyakorlata, a hitéleti nevelésben megjeleníthető drámajátékok valamint az egyház és média kérdésköre adja a kurzus sajátosságát.

A specializáció felvételének feltétele a plébánosi ajánlás. Emellett az óvodapedagógia szakra bekerült és e specializációt választó hallgatók egyházi elbeszélgetésen is tanúbizonyságot tesznek alapvető hitéleti és teológiai ismereteikről.

A Hitéletre nevelés az óvodában specializáció előnyei:

 • Országosan ez az egyetlen intézmény, ahol ilyen képzés indul;
 • Könnyebb elhelyezkedést biztosít az egyházi óvodákban;
 • A hallgatók szakmai gyakorlatukon már megismerik az egyházi óvodák működését, életét, az óvodapedagógussal szemben támasztott követelményeket;
 • A hallgatók – speciális hitéleti és ehhez kapcsolódó módszertani ismereteiknek köszönhetően – szélesebb körben kamatoztathatják tudásukat már egyetemi éveik alatt;
 • A tantervi hálóban szereplő teológiai témájú tantárgyakat a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói, a pedagógiai módszertani kurzusokat pedig a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói tanítják;
 • A hallgatókat jól felszerelt gyakorlóóvodák, kiválóan képzett óvodapedagógusok fogadják;

A Hitéletre nevelés az óvodában specializáció kiemelt célja olyan óvodapedagógusok képzése a katolikus óvodák számára, akik a hitéleti ismereteik és az elsajátított speciális módszertanok révén ezen óvodák szellemiségének megfelelően tudják végezni majd nevelő munkájukat.


Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Dr. Simon István oktatási dékánhelyettes (SoE BPK) - simon.istvan@uni-sopron.hu +36 (99) 518-931; +36 (30) 2169-510

Dr. Frang Gizella adjunktus, specializáció felelős (SoE BPK) – frang.gizella@uni-sopron.hu +36 (99) 518-948; +36 (30) 530-1723 

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.

További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu


Képzőművészeti és kézműves specializáció - Ismertető

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán évek óta indítunk Képzőművészeti és kézműves specializációt az óvodapedagógus szak nappali tagozatán belül. A 6 féléves specializáció elvégzését a diploma mellé egy "Játszóház vezető" végzettséget igazoló betétlapon is rögzítjük. Magyarországon Sopronban alapítottuk meg a képzést, mely töretlen népszerűségnek örvend. Egy csoportba maximum 12 hallgató vehető fel.

A specializációra történő felvételhez nincs alkalmassági vizsga! 


Képzőművészeti és kézműves specializációra mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne foglalkozni a kötelező óraszámokon túl a vizuális művészetekkel és azok elsajátításával és megismerkedne a grafikával, a festészettel, a kézművességgel, a kerámiával és a műérzettel! 

A képzés 6 féléves és a nappali tagozatos óvodapedagógusi alapképzés mellett folytatható, az órarendbe beillesztett tantárgyakkal, melyek átlagban heti 4 órát jelentenek mindegyik félévben. A képzés ugyanakkor nem jár többlet idővel vagy feladatokkal, mert a specializációt nem választó hallgatóknak ezen időpontokban egyéb más választható tárgyakat kell teljesíteni. A hallgatóknak minden évben lehetőségük van kiállítani munkájukat! 

 

Érdeklődni lehet a képzés iránt:

 

Ősz Róbert művésztanár

+36/99/518-922

osz.robert@uni-sopron.hu

 

Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA egyetemi docens 

+36/99/518-922
kovacs-gombos.gabor@uni-sopron.hu

 

Dr. Gáspárdy Tibor egyetemi docens 

+36/99/518-922
gaspardy.tibor@uni-sopron.hu

 

Spanyol nyelv az óvodában specializáció - Ismertető

 

 A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán 2022 szeptemberében Sopronban Magyarországon egyedüliként indul a Spanyol nyelv az óvodában specializáció az óvodapedagógus szakon belül.

A 6 féléves specializáció elvégzését a tanulmányok végén kibocsátott diploma rögzíti. A Benedek Elek Pedagógiai Kar külföldi kapcsolatai kiemelkedőek, közel 60 külföldi partnerintézménnyel ápol aktív kapcsolatot, többek között az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Spanyolországban, Lengyelországban, Portugáliában, ahová Erasmus-ösztöndíjjal rendszeresen pályáznak hallgatói és oktatói, illetve ahonnan vendéghallgatókat és oktatókat is fogad. A spanyol nyelvterületen lévő partnerintézményeinek száma meghaladja a tízet, félévről félévre több tíz spanyol ajkú hallgató tanul a karon Erasmus ösztöndíjjal és a karról hallgatók, valamint oktatók utaznak ki Spanyolországba a hallgatói és oktatói mobilitási programok keretében. A spanyol specializációs csoportba maximum 12 hallgató vehető fel. Az óvodapedagógus szakon belül induló spanyol specializációra való jelentkezéskor a spanyol nyelv ismerete - bár előnyt jelent - nem előfeltétel, a nyelvet a hallgatók a specializáció programján belül sajátítják el.  A specializáció emiatt rendkívüli lehetőséget nyújt a spanyol nyelvi kompetenciák megszerzéséhez, illetve megerősítéséhez.

A speciális képzés során a hallgatók az intenzív spanyol nyelvi alapozás után, spanyol nyelvű kurzusokon ismerkednek az interkulturális neveléssel, elsajátítanak a kétnyelvűséggel összefüggő módszertani ismereteket, jártasságot szereznek a spanyol nyelvű országok kultúrája, gyermekkortörténete, meseirodalma terén, heti rendszerességgel végeznek gyakorlatot kétnyelvű óvodai csoportokban.  Ismeretekre tesznek szert a kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertanában és gyakorlatában, megismernek különféle kétnyelvű óvodai nevelési programokat. A szakmai gyakorlatokat lehetőleg kétnyelvű óvodai csoportban kell eltölteniük.


A Spanyol nyelv az óvodában specializáció előnyei:

 • Magyarországon ez az egyetlen intézmény, ahol ez a specializáció indul
 • a munkapiacon való elhelyezkedést nagymértékben megkönnyíti az idegen nyelvi specializáció
 • a hallgatók a nyári gyakorlatukat külföldön is végezhetik
 • a hallgatók – speciális nyelvpedagógiai ismereteiknek köszönhetően – lényegesen szélesebb körben kamatoztathatják ismereteiket már egyetemi éveik alatt 
 • a hallgatókat jól felszerelt gyakorlóóvodák, korai nyelvelsajátítás terén kiválóan képzett óvodapedagógusok fogadják


A Spanyol nyelv az óvodában specializáció képzés célja, olyan spanyol szaknyelven is jól kommunikáló, sokoldalú pedagógusok képzése, akik az óvodai nevelés feladatainak ellátására elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában vannak, ill. ezeken túlmenően alkalmasak idegen nyelvű óvodai foglalkozások megtartására.

 

Jelentkezés a specializációra: legkésőbb 2022. 09. 07.-ig a csiha.tunde@uni-sopron.hu címen. A helyek száma korlátozott!

További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu


Érdeklődni lehet a képzés iránt:

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin Dsc, egyetemi tanár

keri.katalin@uni-sopron.hu

 

Csiha Tünde Noémi, tanársegéd 
csiha.tunde@uni-sopron.hu

 

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
További információk a képzésről és az intézményről: www.bpk.uni-sopron.huwww.felvi.hu 

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő:  6 félév
A megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
A diploma megnevezése: óvodapedagógus
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 

 • társadalomtudományi ismeretek, 
 • pedagógia, 
 • pszichológia, 
 • informatika


Szakmai törzsanyag:
Szakmai elméleti modul:

 • játék pedagógiája és módszertana,
 • anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, 
 • matematikai nevelés és módszertana,
 • környezeti nevelés és módszertana, 
 • ének-zenei nevelés és módszertana,
 • vizuális nevelés és módszertana, 
 • testnevelés és módszertana


Specializációk:

 • angol nyelv az óvodában
 • gyermek- és gyógytestnevelés
 • képzőművészeti és kézműves


Szakirány:

 • Német nemzetiségi
  • nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, 
  • nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv


Szakmai gyakorlatok: 

 • elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
 • külső szakmai gyakorlat

 

Az óvodapedagógus képzésben az alábbi szigorlatok letétele feltétel az abszolutórium megszerzéséhez:

 • Komplex Pedagógia - Pszichológia szigorlat (4. szemeszter)
 • Német nemzetiségi szakirányon:
  • Komplex német nemzetiségi szigorlat (6. szemeszter)

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a szakdolgozat kreditértékével együtt a meghatározott kreditmennyiség (180 kredit) megszerzése
  • 139 kredit kötelező tárgy
  • 28 kredit kötelezően választható tárgy
  • 13 kredit szabadon választható tárgy
 • szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
 • jelentkezés a záróvizsgára

Záróvizsga szerkezete:

 • szintetizáló szakmai gyakorlat I-II.
 • szakdolgozat megvédése (bizottság előtt)
 • komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése

A diploma kiadásának feltétele:

 • záróvizsga sikeres teljesítése
 • képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése
ugrás az oldal tetejére

Miért az Óvodapedagógus alapszak?

ugrás az oldal tetejére

Ha szereted a gyerekeket, ha vidám, türelmes és empatikus vagy, ha érdekel, hogyan válik egy kisgyermekből néhány év alatt iskolaérett kisdiák, az óvodapedagógia szakon a helyed!
A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán több mint száz éves hagyományokkal bíró, az egyetemes emberi értékeket képviselő óvodapedagógus-képzés kiváló választás lehet számodra, ha érdeklődsz és elkötelezettnek érzed magad a gyermekek, az óvodás korosztály mélyebb megismerésére, a tudatos, támogató, szeretetteljes pedagógiai légkörben történő felnevelésére.
Óvodapedagógus hallgatóként gyakorlott oktatók és óvodapedagógusok vezetésével elsajátíthatod a neveléshez, az óvodai nevelőmunkához szükséges elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteket, hogy megfelelő tudás birtokában, óvodapedagógusként tudásoddal, értékeiddel gazdagíthasd a jövő nemzedékét.

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség

ugrás az oldal tetejére

 Pedagógus szakvizsgák:

 • Bábpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 • Traumaérzékenyítés pedagógiája szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Újabb diploma megszerzésére irányuló képzések:

 • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
 • Szociálpedagógia BA
 • Neveléstudomány MA
ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

Az óvodapedagógus szakon három év alatt megszerzett diplomával bármely fenntartó (önkormányzat, egyház, civil szervezet és egyéni vállalkozó) által működtetett óvodában rövid idő alatt el lehet helyezkedni. A hároméves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel bevezetését követően jelentős mértékben megnőtt a kereslet az óvodapedagógusok iránt, így legtöbb hallgatónkat már az összefüggő egyéni gyakorlat ideje alatt állásajánlattal keresik meg az intézményvezetők.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

Az óvodapedagógus alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük, melynek része az egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány ITT letölthető! 

Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz. alatt.

 

Az alkalmassági vizsga összege: 

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell (kivéve az előalkalmassági vizsga).  

A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt egy héttel.
Az alkalmassági vizsga díja szakonként 4.000,- Ft.

Amennyiben intézményünk több szakjára (max. 3 db) is beadta jelentkezését, melyek alkalmassági vizsgát igényelnek, úgy a vizsga díja szakonként 4.000,- Ft. (A közleményben mindegyik szak betűjelét fel kell tüntetni.)   

 

Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • alkalmassági vizsgadíj befizetésről szóló igazolás
  • sportruházat és cipő a testi alkalmassági vizsgához
  • Nyilatkozat a képzésre jelentkezők szakmai alkalmasságáról (egészségügyi nyilatkozat) /kitöltve, aláírva, kék tollal/ Dokumentum letölthető ITT.

Az alkalmassági vizsga a fenti dokumentumok nélkül nem teljes! Az adatokat nem rögzíthetjük ezek hiányában, ezért feltétlenül hozzák magukkal a vizsgára!

 

Óvodapedagógus alkalmassági vizsga

A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi, egészségi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!


Az alkalmassági vizsga követelményei
Az alkalmassági vizsga anyaga a legtöbb felsőoktatási intézményben a következő (az eltéréseket honlapunk Egyetemek, főiskolák menüpontjában az intézményi oldalak tartalmazzák).


Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
Feladat:
a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.


Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.


A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.


Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).


Kizáró okok:
A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. 
A jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.Figyelem!

A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. 


Kizáró okok:

 • diszlexia,
 • diszgráfia,
 • diszkalkulia,
 • súlyos mentális,
 • pszichés zavarok


Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
 • mindennemű szívbillentyű hiba,
 • a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
 • ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
 • a térlátás korlátozottsága
 
Szakmai gyakorlaton való részétel feltétele (sikeres felvételi eljárás esetén):

Óvodapedagógus képzésben a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak előzetesen részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az óvoda járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek minősül. Amennyiben a vizsgálatot igazoló úgynevezett fehér kiskönyvet a hallgató nem kaphatja meg, nem tudja a képzés részeként előírt gyakorlatot teljesíteni, így nem nyerhet a tanulmányai egyéb követelményeinek teljesítése esetén sem végbizonyítványt, tehát záróvizsgára sem bocsátható.
 

Bővebb információk a www.felvi.hu oldalon!

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő