Útvonal|Meghirdetett képzések|Alapképzés (BA, BSc)|Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak
Tartalmi elemek

Miért a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak?

ugrás az oldal tetejére

Ha szeretsz játszani a kisgyerekekkel, ha szeretsz gondoskodni róluk, törődni velük, ha élvezed a kicsik csevegését, szívesen nézed őket, ahogy belemerülnek a mesébe, a játékba, akkor a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon a helyed! A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán több mint száz éves hagyományokkal bíró, az egyetemes emberi értékeket képviselő kisgyermeknevelő képzés legfiatalabb képzésének választása kiváló lehet számodra, ha érdeklődsz és elkötelezettnek érzed magad a gyermekek, a bölcsődés korosztály mélyebb megismerésére, a tudatos, támogató, szeretetteljes pedagógiai légkörben történő felnevelésére. Csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatóként a bölcsődékben magas szintű szakmai tudással rendelkező kisgyermeknevelők segítenek abban, hogy a kisgyermeknevelésben nemzetközileg és hazailag elismert oktatók által elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket, pedagógiai módszereket a gyakorlatban is tud alkalmazni.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi Információk

ugrás az oldal tetejére

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük, melynek része az egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány a www. felvi.hu honlap Kérvénytár menüpontban található. 

Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz. alatt.

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell (kivéve az előalkalmassági vizsga).  

A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt egy héttel.
Az alkalmassági vizsga díja szakonként 4.000,- Ft. Amennyiben több szakra (max. 3 db) is beadta jelentkezését, melyek alkalmassági vizsgát igényelnek, úgy a vizsga díja annyiszor 4.000,- Ft., melyet az alábbi számlaszámra és a közleményben kitöltött hivatkozással kell befizetni.

Számlaszám: Soproni Egyetem /BPK/ 10033001-00290610-00000000
Közlemény: 40k29001– F400- alkalmassági vizsga díja – jelentkező neve – szak/ok betűjele

(Szakok betűjele: csecsemő-és kisgyermeknevelő szak: CSBA, óvodapedagógus szak OP, német nemzetiségi óvodapedagógus NOP, óvodapedagógus szak német nyelven OPn)


Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

• személyi igazolvány és lakcímkártya
• oklevél, leckekönyv, nyelvvizsga és egyéb dokumentációk másolata
• alkalmassági vizsgadíj befizetésről szóló igazolás
Az alkalmassági vizsga a fenti dokumentumok nélkül nem teljes, az adatokat nem rögzíthetjük ezek hiányában, ezért feltétlenül hozzák magukkal a vizsgára!


A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alkalmassági vizsga

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon az alkalmassági vizsga egy szakmai motivációs beszélgetés, amely során szeretnénk meggyőződni a jelentkező elkötelezettségéről a kisgyermekek irányában.. Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!


Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

- a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
- mindennemű szívbillentyű hiba,
- a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
- a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
- a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
- ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
- a térlátás korlátozottsága.


ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

Néhány tárgy,amit nálunk tanulhatsz:

Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, művelődés- és neveléstörténet, szociológia, anatómia-élettan-egészségfejlesztés  

 - Pszichológia: pl. általános és fejlődéspszichológia, személyiség- és játékpszichológia, önismeret

Pedagógia: pl. nevelés- és oktatáselmélet, óvodapedagógia, játékpedagógia, bábpedagógia, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, Inkluzív pedagógia,

- Egészségtudományok: Pl.: csecsemő- és gyermekápolás-gondozás, táplálkozástudományi alapismeretek, egészségfejlesztés, egészséges életmódra nevelés

Szakmai-módszertani tárgyak: pl. anyanyelvi nevelés és módszertana (népköltészet, gyermekirodalom stb.) és vizuális nevelés és módszertana (alapozó vizuális stúdiumok, népművészet, kézművesség stb.) környezeti nevelés és módszertana (ökológia és környezetvédelem az óvodában, természetismeret stb.) ének-zenei nevelés és módszertana (hangszerismeret, személyiségfejlesztés zenével stb.), testnevelés és alapjai, Játékos mozgásfejlesztés és módszertana,Szomatikus fejlődés és fejlesztés,Preventív- és gyógytestnevelés,

Gyakorlatok: egyéni gyakorlatok minden héten Sopron város bölcsődéiben és a soproni Családi bölcsődékben, összefüggő külső szakmai gyakorlatok (2X 3 hét)

 

Felvehető specializációk:

- Német nyelvű babysitter specializáció

- Angol nyelvű babysitter specializáció

 

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A mintatanterv alapján 6 aktív félév

A megszerzendő kreditek száma: 180
A diploma megnevezése: Csecsemő- és kisgyermeknevelő
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek: 
társadalomtudományi ismeretek, 
pedagógia, 
pszichológia, 
informatika

egészségtudományi ismeretek

Szakmai törzsanyag:
szakmai elméleti modul:
játék pedagógiája és módszertana,
anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, 
matematikai nevelés és módszertana,
környezeti nevelés és módszertana, 
ének-zenei nevelés és módszertana,
vizuális nevelés és módszertana, 
testnevelés és módszertana


speciális programok modul:
Német nyelvű babysitter specializáció

Angol nyelvű babysitter specializáció


Szakmai gyakorlatok: 
elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
külső szakmai gyakorlat

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

 

 

Kötelező tárgyak

 

 

167 kredit

Ebből:

 

Gyakorlati képzés

 

 

 20 kredit

 

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

 

 

  10 kredit

 

 

Szakdolgozat

10 kredit

Kötelezően választható tárgyak

 

0 kredit

 

Szabadon választható tárgyak

 

 

13 kredit

Összesen:

180 kredit


vagy

 

Alapozó ismeretek 

18 kredit 

Szakmai törzsanyag 

152 kredit 

-      Általános szakterületi ismeretek 

79 kredit 

-      Differenciált szakmai ismeretek 

30 kredit 

-      Szakmai gyakorlat 

30 kredit 

-      Szabadon választható tárgyak 

13 kredit 

Szakdolgozat 

10 kredit 

Összesen: 

180 kredit

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon három év alatt megszerzett diplomával bármely fenntartó (önkormányzat, egyház, civil szervezet és egyéni vállalkozó) által működtetett bölcsődében rövid idő alatt el lehet helyezkedni. Az új bölcsődék építése és a felsőfokú végzettséghez kötött kisgyermeknevelői pálya révén megnőtt a diplomás kisgyermeknevelők iránti igény. Legtöbb hallgatónkat már az összefüggő egyéni gyakorlat ideje alatt állásajánlattal keresik meg az intézményvezetők.

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség

ugrás az oldal tetejére

 Pedagógus szakvizsgák:

- Rekreációs- és gyógyúszás szakterületen pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
- Magyar hagyományőrzés mesepedagógiával pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
- Gyermektanulmányi szakterületen pedagógus- szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
- Mentorpedagógus pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
- Gyermekintézmények szakmai fejlesztési programja pedagógus - szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
- Individuálpszichológiai alapozású "bátorító pedagógia" szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
- Korai-kisgyermekkori kétnyelvűség

Újabb diploma megszerzésére irányuló képzések:

- Óvodapedagógia BA
- Szociálpedagógia BA
- Emberi erőforrás tanácsadó MA

ugrás az oldal tetejére

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak

ugrás az oldal tetejére

A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű bölcsődei nevelésre alkalmas kisgyermeknevelők képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, egy-egy területen speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:


A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.


a) tudása

- Rendelkezik a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak és testi fejlődésének támogatását, a gyermek biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítését, szakszerű gondozását megalapozó szaktudományos: pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani ismeretekkel.

- Tisztában van a fejlődés szociokulturális meghatározottságával, kontextusával, komponenseivel és determinánsaival, értelmezni tudja az ebből fakadó különbségeket.

- Ismeri a pedagógiai tervezés szintjeit, a közöttük lévő összefüggéseket, és tájékozott a kisgyermeknevelés tervezésének elméleti és módszertani kérdéseiben.

- Ismeri az intézményes kisgyermeknevelés alapvető dokumentumait, jogszabályi hátterét, az intézményes kisgyermeknevelés céljait, alapelveit, feladatait, tevékenységformáit, módszertani eszköztárát és az azok közötti összefüggéseket.

- Részletesen ismeri a három év alatti korosztály fejlődésének, érésének jellemzőit, a kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatokat, korszerű gondozástani ismeretekkel rendelkezik, tisztában van az egészséges életmód kialakítását megalapozó eljárásokkal.

- Tisztában van az első életévek későbbi életutat megalapozó szerepével, a három év alatti gyermekek fejlődési, érési folyamatairól és azok alakulását befolyásoló tényezőkről szaktudományos ismeretekkel rendelkezik. Felkészült a korosztály fejlődésének nyomon követésére alkalmas eszközöket és módszereket illetően.

- Ismeri a fejlődés támogatásához az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével választható stratégiákat és módszereket.

- Ismeri a kisgyermekkori tanulás jellemzőit, tisztában van a játéknak, mint a kisgyermek legfontosabb tevékenységének, és mint a tanulás legfontosabb színterének a fejlődésben betöltött szerepével.

- Korszerű játék-módszertani ismeretekkel rendelkezik.

- A művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra, a mozgásfejlődés és a nyelvi, kommunikatív fejlődés) támogatása területén a három év alatti korosztályhoz illeszkedő módszertani ismeretekkel rendelkezik, és tisztában van e tevékenységek személyiségfejlesztő hatásával.

- Szaktudományos és módszertani ismeretekkel rendelkezik a családról, a családi nevelés elsődlegességéről és a családdal való együttműködésről.

- Tájékozott a családvédelem és a családsegítés lehetőségeit és módszereit illetően.

- Rendelkezik olyan tanácsadói ismeretekkel, melyek segítségével a szülőket támogatni tudja a gyermek otthoni nevelésében, szülői szerepük kiteljesítésében.


b) képességei

- Pedagógiai, pszichológiai, egészségtudományi, társadalomtudományi és módszertani tudását holisztikus szemlélettel és adaptív módon, a gyermekek egyéni sajátosságainak és a korosztály jellemzőinek figyelembevételével alkalmazza.

- Képes a társadalmi jelenségeket, folyamatokat értelmezve átlátni azok pedagógiai következményeit.

- A három év alatti gyermekek és a gyermekcsoport ismeretében az adott intézmény célkitűzéseihez és szakmai kereteihez igazodva meghatározza a nevelés céljait, feladatait és tartalmait, megtervezi, alakítja, elemzi és értékeli a pedagógiai folyamatot.

- A három év alatti gyermekek szükségleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, a tartalmakat a gyermekek fejlettségéhez igazodva választja meg, és közvetíti.

- Támogatja a gyermek önállósodását, a szokások és az egészséges életmód alakulását.

- Képes a három év alatti gyermekek fejlődésének nyomon követésére, az eltérő fejlődési ütem felismerésére, és az érési-fejlődési folyamatok egyénre szabott, differenciált befolyásolására, az ehhez szükséges módszertani kultúra kialakítására.

- Felismeri a kisgyermek biológiai és pszichés szükségleteit, és azokat differenciáltan, a gyermek érési-fejlődési folyamataihoz és igényeihez illeszkedő módon elégíti ki.

- Megteremti a játék feltételeit, és a kisgyermek igényeihez igazodóan támogató, gazdagító módon vállal szerepet a gyermek játékában.

- Kielégíti a kisgyermek esztétikai szükségleteit, szakszerűen támogatja a különböző művészeti ágakhoz kapcsolódó kisgyermekkori alkotó és befogadó tevékenységeket, a fejlődő gyermeki kreativitást. Támogatja a motoros képességek és a nyelvi, kommunikatív képességek fejlődését.

- Megerősíti a családi nevelés értékeit, kompenzálja az esetleges hátrányokat, a gyermek fejlődésének támogatása érdekében erősíti a szülői kompetenciát, együttműködik a szülőkkel, a családdal.

- Képes segítő beszélgetés vezetésére mind egyéni, mind csoportos helyzetben.


c) attitűdje

- Elkötelezett a három év alatti gyermekek tevékenységei, a gyermekek fejlődését támogató környezet kialakítása és a fejlődés támogatása iránt.

- Elsődlegesnek tartja a gyermek egyéni igényeihez igazodó szükséglet-kielégítést, gondozást, az egészséges szokásrendszer kialakítását.

- Elkötelezett a kisgyermekek játékszükségleteinek kielégítése iránt, szívesen vesz részt a játékban, a játék örömet okoz számára.

- Nyitott a szimbolikus önkifejezési formák irányába, szívesen vesz részt művészeti tevékenységekben.

- A kisgyermek és önmaga kreativitását örömmel éli meg.

- Személyiségét és tevékenységét a gyermek tisztelete, feltétel nélküli elfogadása jellemzi.

- Befogadó és multikulturális szemlélettel rendelkezik.

- Problémaérzékenység, előítélet-mentesség, tolerancia, szociális érzékenység, segítő attitűd és etikus magatartás jellemzi.

- Nyitott a gyermekek, családok és a szakmai közeg jelzéseire, partneri kapcsolataiban együttműködő.

- A szakmán belüli és a szakmák közötti kapcsolatokban bizalomra, kölcsönösségre törekszik, tiszteletben tartja a kompetenciahatárokat.

- A megismert kisgyermeknevelői szerepekkel azonosul, képes azok hiteles közvetítésére és felelősségteljes ellátására.


d) autonómiája és felelőssége

- Beosztásával járó autonómiájával felelősséggel tud élni.

- Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért.

- Felelősséggel tartozik a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakoztatásáért, az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet megteremtéséért.

- Szakmai fejlődését autonóm módon, tudatosan és reflektíven irányítja.

- A jogszabályok és intézményi szabályok szabta keretek között önállóan dönt a munkájával összefüggő problémahelyzetek megoldásáról.

 

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő