Útvonal|Meghirdetett képzések|Alapképzés (BA, BSc)|Szociálpedagógia alapszak
Tartalmi elemek

Miért a Szociálpedagógia alapszak?

ugrás az oldal tetejére

A szociálpedagógus olyan komplex tudással rendelkező szakember, aki képes a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály szociális, mentális és tanulási problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni.

A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat az értékeket közvetíti, készségeket és képességeket fejleszti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

A szociálpedagógiai alapképzési szakra jelentkezőknek nem kell alkalmassági vizsgát illetve felvételi vizsgát tenniük. A képzésbe való bekerülés az évben érvényes felvételi ponthatár alapján történik.

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: Társadalomtudományok és bölcsészettudományok (szociológia, jogtudomány, neveléstudomány, pszichológia, multidiszciplináris társadalomtudományok)

135-185 kredit,

amelyből

szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei 50-55 kredit
társadalomismeret 20-30 kredit
társadalom és szociálpolitika 9-18 kredit
pszichológia 20-30 kredit
pedagógia  20-30 kredit

jog és jogi igazgatás

9-18 kredit
egészségügyi és egészségtudományi ismeretek  6-10 kredit


Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

 

Társadalom- és természettudományok: pl. filozófia, etika, szociológia, közgazdasági alapismeretek, fenntarthatóság és környezeti nevelés, családjog, szociális-, gyermekvédelmi  jog, büntető jog

Pszichológia: pl. személyiségfejlesztés alapjai, kommunikációs és konfliktuskezelő tréning, szociális interakciók pszihológiája

Pedagógia: pl. szabadidő és játékpedagógia, drámapedagógia, életkorok pedagógiája, fejlesztőpedagógia

Szakmai-módszertani tárgyak: pl. szociális munka, szociális menedzsment, szociálpedagógiai munka az iskolában, szociális esetmunka

Gyakorlatok: módszertani terepgyakorlat iskolákban illetve szociális intézményekben, csoportmunka gyakorlat, önkéntes segítő munka Labor és terepgyakorlatok. Összefüggő terepgyakorlat, amelyet többek között a különböző szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményben teljesíthetnek a hallgatók.

 

Felvehető specializációk:

Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel 
Család-, gyermek- és ifjúságvédelem

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A mintatanterv alapján 6+1 félév

A megszerzendő kreditek száma: 180+30 kredit (mintatanterv alapján)
A diploma megnevezése: szociálpedagógus 
A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:

Alapozó ismeretek: 
Társadalomtudományi ismeretek, 
Pedagógia, 
Pszichológia, 
Informatika

Szakmai törzsanyag:

A szociális professzió alapjai modul:

Szakmai önismeret fejlesztése

Szociális munka elmélete

Bevezetés a szociológiába

Bevezetés a szociálpedagógiába

Modulzárás (A szociális professzió alapjai)

Társadalom-ismereti modul

Filozófiai és etikai ismeretek

Szociálpolitika I.

Szociálpolitika II.

Közgazdasági alapismeretek

Romológia

Európai Unió szociális dimenziói

A fenntarthatóság és környezeti nevelés társadalmi alapjai

Bűnmegelőzés

Modulzárás (Társadalom-ismereti modul)

Szociális munka és szociálpedagógia modul

Szociális munka csoportokkal

Szociálpedagógiai munka az iskolában

Közösségi szociális munka

Módszertani terepgyakorlat iskolai szociális munka gyakorlat

Módszertani terepgyakorlat: közösségi szociális munka gyakorlat

Szociális esetmunka

Szociális menedzsment

Modulzárás (Szociális munka és szociálpedagógia modul)

Pszichológia, pedagógia, élettan modul

Személyiségfejlesztés lélektani alapjai

Bevezetés a pedagógiába

Szabadidő és játékpedagógia

Egészségtan

Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning

Életkorok pedagógiája

Szociális interakciók pszichológiája

Tanácsadás elmélete és gyakorlata

Drámapedagógia

Fejlesztő pedagógia

Mentális- és viselkedészavarok

Modulzárás (Pszichológia, pedagógia és élettan modul)

Közpolitikai-jogi-igazgatási modul

Általános jogi és közigazgatási alapismeretek

Szociális- és gyermekvédelmi jog

Családjogi ismeretek

Büntetőjog és kriminológia

Munka-és társadalombiztosítási jog

Modulzárás (Közpolitikai-jogi-igazgatási modul)

Szakdolgozati modul

Kutatási terv

Szakdolgozati projekt I.

Szakdolgozati projekt II.

Választható specializációk:
Szociálpedagógiai tevékenység speciális igényűekkel specializáció

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem specializáció

Szakmai gyakorlatok: 
elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
külső szakmai gyakorlat

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

Hol dolgozhatsz szociálpedagógusként?

•          nevelési-oktatási intézményekben
•          kollégiumokban
•          gyermekjóléti szolgálatokban
•          családsegítésben
•          gyermek- és ifjúságvédelem területén
•          helyettes- és nevelőszülői hálózatokban
•          gyermekvédelmi központokban
•          speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban
•          fogyatékossággal élők intézményrend-szerében
•          bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben
•          kisebbségi intézményekben

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség

ugrás az oldal tetejére

Minden társadalomtudományi besorolású alap és mesterszak.

Újabb diploma megszerzésére irányuló képzések:

  • Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
  • Óvodapedagógus BA
  • Neveléstudomány MA
ugrás az oldal tetejére

Szociálpedagógia alapszak

ugrás az oldal tetejére

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:


Elsajátítandó szakmai kompetenciák

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

A szociálpedagógus

a) tudása

- Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait.

- Ismeri a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat.

- Ismeri a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket.

- Ismerettel rendelkezik a társadalomról, a szociálpedagógia felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről.

- Ismeri a szociális, a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi, a nevelési intézmények működését, azok jogi szabályozását.

- Ismeri a szociálpedagógia fogalomkészletét, történetét, elméleteit. Ismerettel rendelkezik a szociálpedagógia gyakorlatáról.

- Ismeri az elmélet és a gyakorlat összefüggését, szintetizálni tudja elméleti és gyakorlati ismereteit.

- Ismeri a szociálpedagógia színtereit, a szociálpedagógiában alkalmazott munkaformákat, módszereket.

- Módszertani tudással rendelkezik, átlátja a szociális szakma innovációjának lehetőségeit.

- Ismeri a szociálpedagógia szakmai, etikai normáit.

- Ismeri az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikáció formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának eljárásait, eszközeit.

b) képességei

- Képes a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésére.

- Képes a szociális segítségnyújtás módszereinek alkalmazására.

- Képes a szociális problémák, szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére, megoldására.

- Képes a szociálpedagógia célcsoportjai szocializációjának, személyiségfejlődésének sajátosságait, törvényszerűségeit átfogóan elemezni.

- Képes az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére.

- Képes a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, és szociális szolgáltatásokat nyújtó, valamint nevelési intézményekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére, az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására.

- Képes a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családja, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidő-pedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel, továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére.

- Képes a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony és innovatív alkalmazására.

- Képes a szociálpedagógusi munkában a szakmai etikai normák hatékony érvényesítésére.

- Hatékonyan alkalmazza az informatikai eszközöket kommunikációra, információk gyűjtésére és közzétételére, társadalomtudományi adatbázisok használatára.

c) attitűdje

- Rendelkezik a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségével, azt hitelesen képviseli környezetében.

- Rendelkezik a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, elkötelezett az európai értékek lokális alkalmazására, szemléletét áthatja az elesettek és kiszolgáltatottak melletti szolidaritás, az előítéletek elleni küzdelem.

- Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra.

- Munkáját kapcsolatteremtés- és fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális és globális problémák iránti érzékenység és megoldási készség, empátia, kooperáció, segítő attitűd és fejlett kommunikációs készség jellemzi.

- Emberi kapcsolataiban humánus és etikus magatartású, szakmai feladatainak ellátása során a szociális munka etikai kódexét betartja.

- Ismereteit empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással alkalmazza.

- Egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel rendelkezik, önmagát kritikusan szemléli.

- Projektalapú és együttműködésre épülő munkavégzés mellett elkötelezett, és értékeli a közös munkához való egyéni hozzájárulást.

- Nyitott a szakmai továbbképzésekre, módszertani innovációkban szívesen részt vállal.

- Törekszik a folyamatos szakmai önképzés megvalósítására, a szakmai továbbképzéseken való részvételre.

- A szociálpedagógiai munkáját elkötelezetten, szakmai igényességgel és minőségtudattal végzi.

- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

d) autonómiája és felelőssége

- A szakmai és szakmaközi együttműködés során felelősségteljesen jár el.

- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli szakmai együttműködések során.

- Képviseli a szociálpedagógia módszereit, ismereteit. Adekvát esetben felelősségteljesen képviseli szakmai szervezeti egységét.

- Felelősséget vállal az egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel végzett szociálpedagógiai tevékenységért.

- Felelősen áll ki a szociálpedagógia jogi, etikai és szakmai normáinak betartása és védelme érdekében.

- Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen képviseli szervezeti egységét és szakmai csoportját.

 

Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő