Útvonal|Meghirdetett képzések|Pedagógus szakvizsgák|Pénzügyi és gazdálkodói kultúra fejlesztése szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Tartalmi elemek

Pénzügyi és gazdálkodói kultúra fejlesztése szakterületen

ugrás az oldal tetejére

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak


I.  Általános tájékoztató

A képzésért felelős szak: Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Szakirányú továbbképzési szak megnevezése: pénzügyi és gazdálkodói kultúra fejlesztése szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus pénzügyi és gazdálkodó kultúra fejlesztés szakterületen

A képzés kódja: TTOVPUL

Képzés terület: Pedagógusképzési terület

Képzési szintje: Pedagógus szakvizsga, szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A szakirányú továbbképzési szakképzési formája: Levelező tagozat

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

A) Legalább alapképzésben szerzett (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettséggel és végzettséggel rendelkezők: tanító, tanár, gyógypedagógus

B) Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Képzési időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Finanszírozási forma: Önköltséges

Képzés költsége/félév: 120.000 Ft

Képzés gyakorisága: havonta

A szakirányú továbbképzési szak indításának tervezett időpontja: 2019. október

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Haász Sándor Phd

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: (99) 518 952

 

II.  A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

II.1. A képzés célja:

A pedagógus szakvizsga elősegíti, hogy a részt vevő pedagógusok fejleszthessék pedagógiai ismereteiket és képességeiket, ami által fejlődhessen oktató-nevelő munkájuk. A pedagógusi szakvizsgára felkészítő képzésünk során a pedagógusok kompetenssé válnak a pedagógus munkakörök, illetve a gyermekintézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről az oktatásban és nevelésben. Sőt személyi és szociális kompetenciák is bővülnek. Felkészítést kapnak az oktatási intézmények vezetésére és fejlesztésére, nevelő-oktató programok kidolgozására, a minőségi munka szervezésére.

A Nemzeti alaptanterv szerint fontos, hogy a közoktatásban tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ezért a Pénzügyi és gazdálkodói kultúra fejlesztése szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak célja a közoktatásban a diákok számára átadandó pénzügyi és gazdálkodási ismeretek birtokában lévő és ezt a módszertanilag is sokszínűen átadni képes pedagógusok képzése. A Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai között kiemelt hangsúlyt kapott a gazdasági és pénzügyi nevelés. A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, nemzetgazdaság, a vállalkozások és háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Mind ezek jól illeszkednek az EU elvárásaihoz, az élethosszig tartó tanuláshoz.

 

II. 2. A képzési idő

Négy félév, 360 tanóra

A képzésben az elmélet és a gyakorlat arány 42/58%.

 

 II. 3. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

II.3.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

II.3.2. Kompetenciák

Kötelező ismeretkörökben:

 • A köznevelési intézményrendszerének működésének ismerete, hatékony irányítása és fejlesztése
 • Az oktatás-nevelés újszerű hazai és EU-prioritásainak alkalmazása a gyakorlatban
 • A hallgató a képzés során olyan menedzseri ismeretek birtokába jut, amelyek segítségével képes irányítani az oktatási intézményeket
 • A pedagógus képességének az integráció és szegregáció terén
 • A pedagógus személyiségformálása az új ismeretek és kompetenciák terén
 • A sajátos nevelési igénnyel rendelkezők újszerű megközelítése a nevelés-oktatásban
 • A hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat, részképesség – kieséseket megfelelően értelmezése és kezelése
 • Jó kommunikáció képességekre tesz szert, amely segíti a problémás esetek megbeszélését a szülőkkel és más szakemberekkel

Választható, szakmai ismeretkörben:

 • A gazdálkodói érzék fejlesztése
 • A takarékossági szemléletmód kialakítása, környezettudatos magatartásra nevelés képessége
 • A különböző befektetési lehetőségek mérlegelésének és a közöttük való választás képeségének kialakítása
 • A képzésben részt vevők pénzügyi kultúrájának fejlesztése
 • Az egyéni háztartási gazdálkodás, a perspektivikus életpálya építés, a racionális háztartási döntéshozatali kompetenciák fejlesztése
 • A részt vevő pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése
 • Különböző kommunikációs technikák alkalmazása

II.3.3. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

Kötelező ismeretkörökben:

 • Köznevelési intézmény működése, irányítása, fejlesztése;
 • Az oktatás-nevelés hazai és EU prioritásai, korszerű oktatási-, nevelési módszerek;
 • A sajátos nevelési igényű gyerekek pedagógiája;
 • Integráció, inklúzió;

Választható, szakmai ismeretkörben:

 • Közgazdasági alapok
 • Pénzügyi tudáselemek
 • Üzleti-vállalkozási ismeretek
 • Gazdaságetikai normák, fogyasztóvédelmi szabályok
 • Munkajogi és gazdaságjogi szabályok
 • Módszertani ismeretek

 

II.3.4. Személyes adottságok, készségek:

 • Képes a gyermekigények feltárására és elemzésére;
 • Képes az intézmény fejlesztésére és vezetésére;
 • Képes az intézmények, szervezetek menedzselésére;
 • Képes alkalmazkodni az intézmény célkitűzéseihez és munkatársaihoz;
 • Képes alkalmazni a különböző módszereket;
 • Képes fejleszteni a képzési célokat;
 • Rendelkezik megfelelő szakmai identitással, személyes kompetenciákkal és képes felismerni a kompetenciahatárokat, azokat tudatosan kezelni;
 • Rendelkezik megfelelő önismerettel, önreflexió képességével;
 • Rendelkezik egyéni döntéshozatali képességgel;
 • Rendelkezik jó kommunikációs-, szervező-, vezetőkészséggel, kreativitással;
 • Képes a személyes felelősségvállalásra;
 • Nyitottság, komplex gondolkodás, rendszerszemlélet jellemzi
 • Toleranciát és empátiát táplál a másság iránt;
 • Rendelkezik szakmaközi együttműködési és kooperációs készséggel.

 

II.3.5. A szakképzettség alkalmazása a konkrét tevékenységrendszerben:

A továbbképzést elvégzett hallgatók a kötelező ismeretek alapján képesek lesznek:

 • A szakvizsgázott pedagógusok – a továbbképzés elvégzésével – kompetensek lesznek a gyermekintézmények (iskolák, közoktatási intézmények) irányítására, nevelő-oktató programok kidolgozására, fejlesztésére és kivitelezésére.
 • Képesek lesznek továbbá az adott intézmények minőségi munkájának szervezésére és fejlesztésére.
 • Pedagógusi motiváltságuk és rugalmasságuk megnő.
 • Képesek lesznek az intézmények (diák-nevelő) kapcsolatrendszerén és hangulatán javítani.
 • Képesek lesznek saját intézményük forrás-szerzési tevékenységének elősegítésére (pályázatkészítés, alapítványlétrehozás, menedzselés, sajátintézménye marketingtevékenységének megtervezése és realizálása).
 • Képesek lesznek az adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzésére.

A továbbképzést elvégzett hallgatók a választható ismeretek alapján képesek lesznek

 • Képesek lesznek a tanulók gazdálkodói kompetenciáinak fejlesztésére;
 • Képesek lesznek a fiatalok életvezetési kompetenciáinak kialakítására;
 • Képesek lesznek a racionális fogyasztó döntések meghozatalára való felkészítésre;
 • Képesek lesznek a gazdasági-pénzügyi mutatók, adatok értelmezésére és értkelésére;
 • Képesek lesznek a befektetői döntések megalapozására, különös tekintettel a befektetői szempontok (hozam, biztonság, likviditás) megfelelő mérlegelésére;
 • Képesek lesznek egyszerű pénzügyi kalkulációk begyakoroltatására;
 • Képesek lesznek a család háztartás-vezetéssel kapcsolatos problémáival kapcsolatos tanácsadására.

 

II. 4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ellenőrzési rendszer a tanterven előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független gyakorlati jegyek megszerzéséből, kollokviumokból, a képzés végén esedékes zárófoglalkozásból, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A korábban szerzett ismeret a jelen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak követelményrendszerében felsorolt ismeretanyaggal egyenértékű, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os.

A kötelező kollokviumok száma: 16.

 A gyakorlati jegyek száma: 17.

A zárófoglalkozás értékelése ötfokozatú (1-5) skálán, érdemjeggyel történik.

 

II. 4. 1. Szakdolgozat

A szakdolgozat a pénzügyi kultúrának és gazdálkodói kompetenciáknak a fejlesztéshez kötődő, a képzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizáló, egyéni kutatómunkára épülő tanulmány, mellyel a hallgató tanúsítja, hogy megszerezte a megfelelő tájékozottságot a téma szakirodalmában, továbbá képes az ismeretek szintetizálására és alkotó alkalmazására.

Kötelező feltétel: A szakdolgozati téma kiválasztása a 2. szemeszter végén történik meg. A szakdolgozat leadásakor a legalább három alkalommal történt konzultáción való részvételt az arra rendszeresített nyomtatványon igazolni kell.

 

II. 4. 2. Záróvizsgára bocsátás feltételei

 1. A tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése)
 2. A szakdolgozat elkészítése és benyújtása

II. 4. 3. A záróvizsga részei

 1. A szakdolgozat megvédése
 2. Komplex szóbeli vizsga

 

II. 4. 5. Az oklevél eredménye

A kiállított oklevél minősítése az alábbiakból tevődik össze:

 • A szakdolgozat és a védés érdemjegyének számtani átlaga kerekítve,
 • A szóbeli záróvizsga érdemjegye

Az oklevél minősítésének kiszámítása: a fenti érdemjegyek egyszerű átlaga, egész számra kerekítve.

III.A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb tanulmányi területei és arányai

Tanulmányi terület és arányok

Kredit

Kötelező ismeretek (50 %)

55

Elméleti alapok (62%)

Az elmélet alapok megismerését biztosító tárgyak a közoktatási, közigazgatási ismeretek, pedagógus és intézménye, intézményvezetés és szervezettan, intézményfejlesztés, gyógypedagógiai alapismeretek, pedagógiai tevékenység tervezése és szervezése, gyermek- és ifjúságvédelem, minőségbiztosítás és fejlesztő pedagógia értelmezését, megértését segítik. Sor kerül a szakmódszertanok bemutatására és az ismeretkörökhöz kapcsolódó szükséges kompetenciák kimunkálására. Kiemelt szerepet kap a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése.

Gyakorlati ismeretek (38%)

A pedagógiai paradigmaváltás egyik legfőbb tényezője a pedagógus, a nevelő szakmai tudása, személyisége, az új, megváltozott körülményekhez való kritikus hozzáállása nélkül a pedagógiai praxis reformja nem valósulhat meg. Az iskolának rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, melyekkel formálni tudja az új, fogyasztói társadalom és a média motorja által hajtott világban élő gyermekeket.  A minőségi oktatás-nevelés, a minőségi tanulás vitathatatlan előfeltétele, a nevelő azon kommunikációs és kapcsolati kompetenciája, mely megteremti a tanulási kedvet, örömöt (flow), a jó hangulatot az intézményben, a családdal és a környezettel. Ennek szolgálatában áll az intézmény és környezete, személyiség- és kommunikációs tréning, csoportos gyakorlatok, helyi programok pedagógiája, integráció és szegregáció, pedagógiai tanácsadás.

Szakmai ismeretek (50%)

24

Általános elméleti alapok (44%)

Az általános közgazdaságtani elméleti ismeretek megismerését biztosító tárgyak segítik a közgazdaságtudomány alapjainak megismerését a szakterületre adaptálva. Megismerteti a hallgatókat a gazdasági alapismeretekkel, a mikor- és makroökonomíával, a fogyasztói magatartással, az üzleti gazdaságtannal, illetve a stratégiai gondolkodással.

Választható szakmai ismeretek (56%)

 24

A pénzügyi kultúra oktatása, valamint a gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban céljai szerint különbözik a közgazdaságtudományi oktatástól. Ezen célok tisztázása szükséges a hatékony pedagógiai és szakmai munkavégzéshez. A tantárgyak olyan speciális ismereteket nyújtanak, amelyek alkalmassá teszik a képzést elvégző pedagógusokat a közoktatásban résztvevő diákok pénzügyi számítások, adózásra és hivatali ügyintézésre vonatkozó ismeretek, fogyasztóvédelmi szabályok átadására. Emellett a képzésben résztvevők gazdasági- és munkajogi ismereteket szereznek, valamint képessé válnak az önismeret, önmenedzselés területén való tanácsadásra is.

Összesen 

110

A szakdolgozat kreditértéke 

10

 

III.1. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 

Megnevezés

Kredit

Kötelező ismeretek

55

Közigazgatási és vezetési ismeretek. A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet. Intézmény és környezete, A nevelés-oktatási intézmény hatékonysága, Intergáció és szegregáció kérdései, Szakmai önismeret és önreflexió, A gyermekvédelem, EU-ismeretek és prioritások, A pedagógus és intézménye, Személyiség és kommunikációfejlesztés, Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés, Sajátos pedagógiai módszereket igénylő személyek nevelése és oktatása

Szakmai alapozó modulok

24

Gazdasági alapismeretek, Makro- és mikroökonómiai ismeretek, Üzleti és gazdaságtani ismeretek, Fogyasztói magatartás, A stratégia gondolkodás alapjai, Szakmódszertan

Szakmai törzsanyag

24

Pénzügyi intézményrendszerhez és számításokhoz kapcsolódó ismeretek, Adók és transzferek, Fogyasztóvédelmi szabályok, Önismereti, karriertervezési ismeretek, Gazdasági- és munkajogi ismeretek, Gazdasági etikai ismeretek, Hivatali ügyintézés

Összesen 

110

A szakdolgozat kreditértéke 

10

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő