Tartalmi elemek

Koragyermekkori zenei nevelés szakirány

ugrás az oldal tetejére

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.

A szakirány megnevezése: Koragyermekkori zenei nevelés,

A képzés nyelve: magyar

Jelentkezési határidő: -

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Tauber Anna

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: (99) 518 952


II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

 

II.1.A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik:

 • elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak a zenebölcsőde - és zeneóvoda vezető tantervben jelzett területeken, alkalmasak gyermekcsoportok vezetésére 0-7 éves korig.
 • a zenei ismeretek szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportszervezési technikákról.
 • bölcsődés korú és óvodáskorú gyermekek korosztályára specializált zenepedagógusok
 • képesek a zenebölcsődékben, zeneóvodákban folyó zenei nevelésben a magyar néphagyományok átörökítésére, tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek működtetésére.
 • képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény megteremtését, kialakítani a csoportkohéziót, megkeresni a gyermekek helyét és feladatát a csoporton belül a megismert módszerek segítségével
 • akik rendelkeznek a komolyzenei és a néphagyományok hátterének biztos ismereteivel, s ezeket gyakorlatban is alkalmazni képesek.
 • akik értik a magyar néphagyomány önmagán túlmutató jelrendszerét, ismerik képi és nyelvi megfogalmazásukat.
 • önmaguk is képesek népi hangszerek készítésére, melyeket használni is tudnak
 • rendelkeznek hangszeres ismerettel, s ennek birtokában képessé válnak sajátos zenei élmény létrehozására
 • fejlett empátiával rendelkeznek, s képesek önmaguk eddigi nevelési-tanítási elvein, módszerein változtatni, nyitottak az új pedagógiai problémákra, s képesek megoldásokat keresni a harmónia megteremtése érdekében

 

III.A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Elméleti alapok

 • A szakirányú továbbképzési szak azzal az elgondolással készült, hogy kevesebb tantárgy szerepeltetésével mélyebb, kompetensebb tudást szerezzenek a képzésben résztvevők. Minden elméleti tantárgy szoros összefüggésben áll a gyakorlati tartalmakkal, melyek ezen a szakterületen önállóan nem létezhetnek.
 • Az elméleti alapok megismerését biztosító tárgyak a zeneelmélet, zeneirodalmi ismeretek elmélyülését, továbbfejlesztését, értelmezését, gyakorlatban való alkalmazásuk lehetőségeit segítik.
 • A népdalszövegek elemzése a háttértudattartalmak előhívását hivatottak szolgálni, rendszerbe foglalni.
 • A népi hagyományok és népi játékok vizuális szimbólumvilágának részletes feltárása, elemzése lehetőséget nyújt a gyakorlati ismeretek párhuzamba állításával, ezek rendszerbe állításával, képi megfogalmazásuk mélységével, lényegével.

Gyakorlati ismeretek

 • A kompetencia alapú pedagógiai szemlélet, gondolkodásmód nélkülözhetetlen feltétele az ismeretek, a tudás gyakorlatban való megvalósítása, ezen technikák konkrét megtapasztalása. Zenei műveltségterületen - speciális jellegéből fakadóan- elengedhetetlen a folyamatos gyakorlat, mind az énekhang, mind pedig a hangszeres játék tekintetében is. A népi hagyományok, népi gyermekjátékok tantárgy az elméleti felkészülésen kívül, szoros egységben, a játékok elsajátításának is teret nyújt, módszertani és konkrét gyakorlati formában is.
 • A zenei kreativitást a népi hangszerek elkészítése, megszólaltatása erősíti tovább.
 • A zeneterápia, zenés drámajáték olyan speciális szakterülettel ismertetik meg a képzésben résztvevőket, melyeket munkájuk során alkalmaznak majd, s mindezeket önmaguk is kipróbálhatják, az élmények erejével hatnak először önmagukra, majd az általuk vezetett csoportokra.

 

IV. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismertkörök

IV.1.Ismeretkörök

1.Elméleti alapok

 • Zeneelmélet
 • Zeneirodalom
 • Népdalszövegek elemzése
 • Szakrális néprajz

2. Gyakorlati alapok

 • Zeneterápia
 • Hangszeres játék
 • Néphagyományok és népi játékok
 • Önismeret
 • Zenei kreativitás
 • Zenés drámajáték
 • Zeneóvodai hospitálás

 

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő