Tartalmi elemek

Inkluzív (befogadó) pedagógia, rehabilitáció

ugrás az oldal tetejére

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János. utca 5.

A választható ismeretkör megnevezése: Inkluzív (befogadó) pedagógia, rehabilitáció szakirány

A képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 4 félév  /360 óra/

Részvétel feltételei / A felvétel feltételei:

A)    Legalább alapképzésben szerzett csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, konduktor, gyógypedagógiai végzettség és szakképzettség; - vagy mesterképzésben (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett tanári szakképzettség;

B)     Vagy bármilyen képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél és felsőfokú óvodapedagógus végzettség (korábban felsőfokú óvónőképző intézetben szerezett oklevél)

C)    Minimum 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.

Jelentkezés: hamarosan

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. Závoti Józsefné dr. 

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: (99) 518 952

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően a képzés célja

 • Olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyek a társadalmi változások kihívására -  EU-s kompatibilitással - válaszol a hátrányba kerülő, leszakadó, diszkriminációs veszélybe kerülő csoportok, egyének megtartására a pedagógiai, pszichológiai ismeretek és gyakorlatok eszközeivel, a humán környezet alakításával, kultúrák és értékek megtartásával.
 • A képzésben részt vevő szakemberek a kompetencia alapú képességfejlesztő, egyénre szabott, kibontakoztató és kompenzáló folyamat sajátosságait érvényesítsék az oktató-nevelő munkában, miközben szem előtt tartják az életkori sajátosságokat, az egyéni szükségleteket és sajátos nevelési igényeket, a szociokulturális háttérből adódó inadaptív jellemzőket.
 • A képzésben résztvevők készséget szereznek a szociális intervenciók, integrált fejlesztési, rehabilitációs és szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén, amelyek segítségével hozzájárulhatnak a rászoruló, hátrányos helyzetű  gyermekek, fiatalok esélyeinek növelésére, többségi közösségbe sikeres integrációjukra, a  fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak a nem fogyatékos kortársaival való integrált oktatására és befogadó nevelésére a többségi iskola (óvoda) keretei között az óvodapedagógusi, tanítói vagy tanári, szociálpedagógiai, hittanári  illetve alapképzettségüknek megfelelő szakterületen.
 • A fogyatékos és/vagy hátrányos helyzetből adódó beilleszkedési zavarral küzdő tanulók fejlesztésének feladataiban képes a gyógypedagógussal és a többségi pedagógussal  való együttműködésre; a differenciálás alkalmazásával képes a gyermekek vagy tanulók oktatásában és nevelésében az integrációból származó nevelési hatásokat kamatoztatni, kifejleszteni a másság iránti toleranciát, segítőkészséget, az együtt nevelt tanulók kölcsönös együttműködési készségeit.

 

III. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • A hallgató az elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlat során olyan kompetenciák birtokába jut, melyekkel képessé válik a fogyatékosságból, a halmozottan hátrányos helyzetből adódó különbözőségeket felismerni, megfelelően értelmezni, a beilleszkedést és befogadást adekvát módszerekkel és eszközökkel elősegíteni közoktatási és társadalmi szinten. 
 • Ismereteket szerez a diszkrimináció által leginkább elsősorban a fogyatékossággal élő emberek, a szükségleteiről és a szociális és a társadalmi integráció lehetséges rendszereiről, módszereiről.
 • Multikulturális ismerteket szerez a halmozottan hátrányos helyzetűek többségében roma származású gyermekek és fiatalok csoportjaiból, kulturális értékeket, szokásokat és hagyományokat összehangolja az oktatási-nevelési tradicionális és modern pedagógiai módszerek alkalmazásával. A személyre szabott, differenciált pedagógiai metodikával az egyéni szükségleteket elégíti ki a gyermek és fiatal komplex fejlesztésével.
 • A pedagógiai, gyógypedagógiai, társadalmi tudáselemek speciális ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni az elsősorban többségi közoktatási nevelési, oktatási intézményekben vagy speciális intézményekben. 
 • Megismeri a különböző képességeket fejlesztő, kibontakoztató és kompenzáló módszereket, amelyek a fogyatékosságból vagy rossz szociális környezetből eredő lemaradásokat, beilleszkedési és megfelelési zavarokat eredményesen befolyásolják, ezáltal a többségi közösségbe az integrált gyermekek és fiatalok sikeres együttnevelését valósítja meg óvodapedagógusi, tanítói, tanári, illetve szociálpedagógiai alapképzettségüknek megfelelő szakterületen.

 

IV. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 • Általános elméleti ismeretkörök /gyógypedagógiai, multikultúrális, rehabilitációs/ : 55 kredit
 • Módszer specifikus és fejlesztési módszerek ismeretkörök /inkluzív módszerek, kreativitás, művészeti kifejező módszerek, differenciáló módszerek/: 55 kredit
 • A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

IV.1.A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

 1.    Általánosan kötelező tárgyak: 180 tanóra, 55 kredit
 2.    Szakmai tárgyak: 180 tanóra,  55 kredit
 3.    Szakdolgozat: 10 kredit


ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő