Felvételi információk

Az óvodapedagógus alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük, melynek része az egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány a www. felvi.hu honlap Kérvénytár menüpontban található. 

Felvételi információk

Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz. alatt.

 

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell (kivéve az előalkalmassági vizsga).  

A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt egy héttel.
Az alkalmassági vizsga díja szakonként 4.000,- Ft. Amennyiben több szakra (max. 3 db) is beadta jelentkezését, melyek alkalmassági vizsgát igényelnek, úgy a vizsga díja annyiszor 4.000,- Ft., melyet az alábbi számlaszámra és a közleményben kitöltött hivatkozással kell befizetni.
Számlaszám: Soproni Egyetem /BPK/ 10033001-00290610-00000000
Közlemény: B
PK 80C81114 alk.vdíj - jelentkező neve – jelentkezési szak(ok) betűjele

(Szakok betűjele: csecsemő-és kisgyermeknevelő szak: CSBA, óvodapedagógus szak OP, német nemzetiségi óvodapedagógus NOP, óvodapedagógus szak német nyelven OPn)

 

Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

• személyi igazolvány és lakcímkártya
• oklevél, leckekönyv, nyelvvizsga és egyéb dokumentációk másolata
• alkalmassági vizsgadíj befizetésről szóló igazolás
• egészségügyi alkalmassági vizsgalap háziorvos igazolásával (felvi.hu-ról az alábbi linken letölthető:https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kervenytar)
Az alkalmassági vizsga a fenti dokumentumok nélkül nem teljes, az adatokat nem rögzíthetjük ezek hiányában, ezért feltétlenül hozzák magukkal a vizsgára!


Óvodapedagógus alkalmassági vizsga

A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi, egészségi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!


Az alkalmassági vizsga követelményei
Az alkalmassági vizsga anyaga a legtöbb felsőoktatási intézményben a következő (az eltéréseket honlapunk Egyetemek, főiskolák menüpontjában az intézményi oldalak tartalmazzák).


Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
Feladat:
a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.


Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.


A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.


A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.


Az elbírálás szempontjai:
Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).


A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).


A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.


A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:
hangképzési rendellenességek,
ritmuszavarok,
a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.


A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.


Követelmények:
- közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
- oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
- egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
- néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
-célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
-labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
-labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
-felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
-mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).


Kizáró okok:
A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.


Az egészségi alkalmassági vizsgálat
Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved. A további benyújtandó alkalmassági dokumentumok (pl. egészségügyi alkalmassági lap, foglalkoztatás-egészségügyi kiskönyv) tekintetében, mindenképpen érdeklődjenek a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézménynél! A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt betegsége nincs.


Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.


Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:
- a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
- mindennemű szívbillentyű hiba,
- a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
- a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
- a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
- ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
- a térlátás korlátozottsága.