Közgazdásztanár mesterszak

A közgazdásztanár szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák (részlet a KKK-ból):

A képzés célja a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, szakközépiskolai az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás szervezésére, a gazdasági szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

A közgazdásztanár szakterületi tudása, készségei, képességei

A közgazdásztanár alkalmas

a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén

 • a gazdasági szemléletű, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének igazolására,
 • gazdasági tantárgyak sajátos tartalmának közvetítése során megalapozni a tanulók gazdaságra vonatkozó műveltségét,
 • tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre,
 • a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére;


a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén

 • a szervezetileg egy tanulócsoportba tartozó tanulók közösséggé formálására és a társadalmi csoportok és gazdasági egységek szociálpszichológiai sajátosságainak közvetítésére,
 • a konfliktusok hatékony kezelésére,
 • a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének alakítására, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására;


a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén

 • szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, a gazdasági szakterület - specializáció szerinti - elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, az adott specializációnak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • felnőttképzésében az adott specializációnak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére,
 • érettségi és szakmai vizsgára történő felkészítésre, érettségi, valamint szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására;


a pedagógiai folyamat tervezése területén

 • a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében,
 • a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében,
 • a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra;


a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén

 • a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására;


a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén

 • az értékelés különböző céljainak, szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására,
 • a képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére;


a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén

 • a gazdasági, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű ismeretében ezen ismeretek megosztására;


az autonómia és a felelősségvállalás területén

 • az adott specializációhoz és szakmacsoporthoz tartozó szaktárgyak keretében fejlesztett kompetenciák elméleti, elméletigényes igényes gyakorlati és a gyakorlati képzésben is fejlődést generáló szinergikus hatásainak közvetítésére.