Mérnöktanár mesterszak

A mérnöktanár szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák (részlet a KKK-ból):

A képzés célja a műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

 

A mérnöktanár szakterületi tudása, készségei, képességei:

A mérnöktanár alkalmas

a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén

 • a műszaki, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének igazolására,
 • technikai eszközök és technológiai folyamatok megismerésének támogatására;
 • tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre,
 • a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére;


tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén

 • a technikai és társadalmi folyamatok kapcsolatának, aktuális változásainak nyomon követésére, valamint a szakképzési tartalmakba való beépítésére,
 • a konfliktusok hatékony kezelésére,
 • a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulására, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására;


a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén

 • szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban a műszaki szakterület szerinti elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban az adott mérnöktanári specializációnak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • felnőttek át- és továbbképzésében az adott specializációnak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére,
 • érettségi és szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására;


a pedagógiai folyamat tervezése területén

 • a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttoktatás keretében,
 • a szaktárgy tanórán, illetve iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében,
 • a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra;


a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén

 • a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására;


a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén

 • az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására,
 • a képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére;


a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén

 • a műszaki, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű ismeretében ezen ismeretek megosztására;


az autonómia és a felelősségvállalás területén

 • az adott specializációhoz és szakmacsoporthoz tartozó munkahelyek sajátos munkavédelmi, biztonságtechnikai ismereteinek közvetítésére.