Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a 2018/2019. tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán

a 2018/2019. tanévre

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása és a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a alapján az alábbiak szerint történik a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályáztatás és a pályázatok elbírálása:

  1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.
  2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. 
  3. A 2018/2019. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2018/2019. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére.
  4. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben, azaz a 2018/2019. tanév első félévének végén fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben, azaz a 2018/2019. tanév második félévében folytatja.
  5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható. Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).
  6. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért  felelős  miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.
  7. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
  8. A pályázatokat a Szenátus által delegált jogkörében a Kari Tanács rangsorolja. Az összesített intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá.
  9. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az intézményben – a 2017. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, azaz 10 fő.

Az ösztöndíjra jogosult hallgatók létszámának karonkénti megoszlása alapján az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a SOE BPK-n 2 fő.

A pályázathoz nem tarozik űrlap, formátuma nem kötött. 

A pályázat benyújtásának határideje:   2018. június 28. (csütörtök)       9.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:   SOE BPK Dékáni Hivatal (Dr. habil Varga László Dékán Úrnak címezve)

                                                                                                 

A pályázatok elbírálásának rendje a SOE Benedek Elek Pedagógiai Karon:

A Kari Tanács a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak elbírálására bizottságot hoz létre.

 

A Bizottság elnöke:       Dr. habil. Varga László         egyetemi docens, dékán

A Bizottság tagjai:        Dr. Patyi Gábor                      egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes

                                  Dr. Simon István Ágoston  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

                             Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő, dékáni hivatalvezető

                             Steinmacherné Brenn Éva Ilona oktatási előadó

 

A Bizottság az alábbi alapelvekben és pontozási rendszerben bírálja el a benyújtott pályázatokat:

Tanulmányok (I.) kategória: max. 45 pont

Tanulmányi átlag:     4.70 – 5.00                                                                                                            30 pont

                               4.51 – 4.69                                                                                                                 25 pont

                               4.26 – 4.50                                                                                                                 20 pont

                               4.00 – 4.25                                                                                                                 15 pont

                               4.00 átlag alatt                                                                                         nem kap pontot

Nyelvvizsga:             felső A, B                                                                                                                7-7 pont

                               felső C                                                                                                                        15 pont

                               közép A, B                                                                                                                 5-5 pont

                               közép C                                                                                                                      10 pont

                               alap C                                                                                                                          5 pont

                               alap A, B                                                                                                                   2-2 pont

 

Szakmai tevékenység (II.) kategória: max. 45 pont

Tanulmányi kötelezettségen kívüli kutatási tevékenység                                                                         6 pont

OTDK részvétel                                                                                                                                            6 pont

OTDK helyezés                                                                                                                                             +4 pont

Tanulmányi kötelezettségen kívüli publikációk, előadások                                                                  6 pont

Tanulmányi kötelezettségen kívüli pályamunkák, dolgozatok                                                                  6 pont

Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek:                                                               tevékenységenként 6 pont

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység:                                                                 tevékenységenként 6 pont

Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (demonstrátor):                                                                            6 pont

 

Közéleti, sport és egyéb tevékenység (III.) kategória: max. 10 pont

Hallgatói közéleti tevékenység:                                                                                tevékenységenként 2 pont

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység:                                  tevékenységenként 2 pont

Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység:                                                tevékenységenként 2 pont

 

Sopron, 2018. május 29.

 

                                                                                                                        Dr. habil Varga László

                                                                                                                                       dékán

Elfogadta a SOE BPK Kari Tanács a 44/2018. 05.29. számú határozatával

Eredeti pályázati felhívás