Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a 2019/2020. tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán

a 2019/2020. tanévre

 Elfogadta a SOE BPK Kari Tanácsa a 36/2019 05.21. számú határozatával

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása és a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói Követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a alapján az alábbi utasítást adom ki.

  1.  A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.
  2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses/önköltséges,teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésbenrészt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
  3. A 2019/2020. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére.
  4. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben, azaz a 2019/2020. tanév első félévének végén fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben, azaz a 2019/2020. tanév második félévében folytatja.
  5. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel – kivéve az előző pontban meghatározott esetben –, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható. Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján anemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként).
  6. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért  felelős  miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján. 
  7. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
  8. A pályázatokat a Szenátus által delegált jogkörében a Kari Tanács rangsorolja. Az összesített intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá.
  9. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az intézményben – a 2018. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, azaz 10 fő. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma a Benedek Elek Pedagógiai Karon 2 fő.
  10. pályázatot az egyetem rektorának címezve a Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni Hivatalában kell leadni egy eredeti és egy másolati példánybanA pályázathoz nem tartozik űrlap, formátuma nem kötött. Mellékletként benyújtandó minden olyan dokumentum, amely bizonyítja a pályázatban hivatkozott eredményeket. (pl. tanulmányi átlagot, nyelvvizsga meglétét, minden eredményt, tevékenységet stb.) 


A pályázathoz nem tarozik űrlap, formátuma nem kötött. 

A pályázat benyújtásának határideje:   2019. június 28. (péntek) 10 óra

A pályázat benyújtásának helye:   SOE BPK Dékáni Hivatal (Prof. Dr. Náhlik András Rektor Úrnak címezve)

                                                                                                 

A pályázatok elbírálásának rendje a SOE Benedek Elek Pedagógiai Karon:

A Kari Tanács a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak elbírálására bizottságot hoz létre.

A Bizottság elnöke:    Dr. habil. Varga László    egyetemi docens, dékán

A Bizottság tagjai:     

Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes

Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Némethné Gosztola Anita dékáni hivatalvezető

Steinmacherné Brenn Éva Ilona oktatási előadó

 

A Bizottság az alábbi alapelvekben és pontozási rendszerben meghatározottak szerint bírálja el a benyújtott pályázatokat:

Tanulmányok (I.) kategória: max. 45 pont

Tanulmányi átlag:        4.70 – 5.00                                                                                     30 pont

                        4.51 – 4.69                                                                                     25 pont

                        4.26 – 4.50                                                                                     20 pont

                        4.00 – 4.25                                                                                     15 pont

                        4.00 átlag alatt                                                                    nem kap pontot

Nyelvvizsga:                felső A, B                                                                                     7-7 pont

                        felső C                                                                                           15 pont

                        közép A, B                                                                                    5-5 pont

                        közép C                                                                                          10 pont

                        alap C                                                                                              5 pont

                        alap A, B                                                                                      2-2 pont

 

Szakmai tevékenység (II.) kategória: max. 45 pont

Tanulmányi kötelezettségen kívüli kutatási tevékenység                                                         6 pont

OTDK részvétel                                                                                                                   6 pont

OTDK helyezés                                                                                                                 +4 pont

Tanulmányi kötelezettségen kívüli publikációk, előadások                                                      6 pont

Tanulmányi kötelezettségen kívüli pályamunkák, dolgozatok                                                  6 pont

Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek:                                                tevékenységenként 6 pont

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység:                                                  tevékenységenként 6 pont

Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (demonstrátor):                                                              6 pont

 

Közéleti, sport és egyéb tevékenység (III.) kategória: max. 10 pont

Hallgatói közéleti tevékenység:                                                                tevékenységenként 2 pont

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység:                tevékenységenként 2 pont

Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység:   tevékenységenként 2 pont

3.        A bírálat eredményéről, a Kari Tanács által hozott javaslatról, a jogorvoslati lehetőségről a pályázó hallgatókat a Dékáni Hivatal írásban értesíti legkésőbb 2019. július 5-ig. A jogorvoslati kérelmet az egyetem rektorának címezve a Rektori Hivatalba lehet benyújtani a döntés közlésétől számítva 15 napon belül.

4.        A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel előbb létesített hallgatói jogviszonyt.

Sopron, 2019. május 21.

Dr. habil Varga László

dékán

Rektori Utasítás a 2019/2020. tanévre elnyerhető nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatról.