Óvodapedagógus alapszak - német nemzetiségi szakirány

A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas német nemzetiségi óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó körülmények között alkalmazni tudó, a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés területén speciális ismeretekkel rendelkező, önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.

A szakirány képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 


Kompetenciák a német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon:


Az alapfokozatot birtokában a nemzetiségi óvodapedagógusok


a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy

- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai
nevelés összefüggéseit;

- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;

- ismerik az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;

- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály
differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok
tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való
együttnevelés lehetőségeit;

- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges
szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani
ismereteket a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén;

- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékoztatták az egészségre nevelés és a mentális egészség
védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;

- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit,
módszereit.

b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges
feltételek biztosítására,

- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik
felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek
megoldására;
- pedagógiai döntésekre;

- az előítéletmentes inter- és multikulturális nevelésre;

- a családokkal való együttműködésre;

- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;

- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;

- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák
elsajátítására.
- német nyelven magas szinten kommunikálni.

c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés,
önmenedzselés képességével; sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel,
játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel német nyelven is,

- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és
feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos
értékválasztási képességgel;

- a német nemzetiség társadalmi normáinak, kulturális értékeinek tiszteletével

- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.