Óvodapedagógus szak - választható specializációk

1. Tájékoztató az ANGOL NYELV AZ ÓVODÁBAN, első évtől felvehető specializációról 

 • Mi a specializáció célja?

Az Angol nyelv az óvodában specializáció 2006 szeptemberében indult Karunkon, s azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Célja, hogy a hallgatók az óvodapedagógia BA szakon belül olyan speciális idegen nyelvi módszertani ismertekhez jussanak, amelyek képessé teszik őket kétnyelvű (magyar–angol) óvodai csoportokban való óvodapedagógiai munkára.

 • Hány féléves a specializáció?

A specializáció felvétele után 6 féléven keresztül tudják felvenni az órarendbe illesztett tárgyakat a kötelező tárgyak mellett. Átlagban heti 4 órát jelentenek mindegyik félévben. A hallgatók minden képzésen a kötelező tárgyak mellett kötelezően választható és szabadon választható tárgyakat vesznek fel a szükséges kreditek eléréséig. Aki specializációt vesz fel, annak annyival kevesebb tárgyat kell felvennie a választható tárgyak közül, hiszen a specializációt választotta. A szükséges krediteket a specializáción szerzik meg.

 • Milyen tárgyak szerepelnek a specializációban?

A specializáción oktatunk az óvodai neveléshez szükséges angol nyelvi kommunikációt, gyermekirodalmat, óvodai módszertant, kétnyelvűséget, országismeretet.

 • Megjelenik-e az angol nyelv az óvodai gyakorlócsoportban?

Igen, mindkét gyakorlóóvodánk rendelkezik angolos gyermekcsoporttal, ahol a hallgatók gyakorlatukat végzik.

 • Mekkorák az angolos hallgatói csoportok?

A csoportok alacsony létszámmal működnek (10-12 fő), amihez alkalmanként csatlakoznak a külföldről érkező Erasmus-hallgatók is.

 • Melyik tagozaton indul a specializáció?

Nappali tagozaton, illetve megfelelő létszám esetén levelező tagozaton is. 

 • Megjelenik a diplomában a specializáció elvégzése?

Igen, az oklevél egyértelműen tartalmazza, hogy a specializációt végzett óvodapedagógus alkalmas az angol nyelv fejlesztésére az óvodában. 

 • Melyek a specializációra történő bekerülés feltételei?

Középfokú szintnek megfelelő angol nyelvi ismeretek, melyről az óvodapedagógia szakra bekerült hallgatók egy alkalmassági vizsgán tesznek tanúbizonyságot.

 • Kell-e nyelvvizsga a bekerüléshez?

Nem, az alkalmassági vizsgához nem kell. A diplomához lesz majd szükségük egy B2 szintű (középfokú) komplex nyelvvizsgára. 

 • Mit kell hozni az alkalmassági vizsgára?

Amennyiben van, nyelvvizsga-bizonyítványt.

 • Miből áll az alkalmassági vizsga?

Két részből áll:

- írásbeli feladatok (feleletválasztós teszt és mondatfordítás)

- szóbeli beszélgetés (nyelvtudásról, motivációról, általános témákról)

 •  Ha valakinek van nyelvvizsgája, akkor is meg kell jelennie az alkalmasságin?

Igen. Amennyiben a hallgató rendelkezik nyelvvizsgával (közép- vagy felsőfok), nem kell írásbeli feladatot megoldania. Az elbeszélgetésen azonban – nyelvvizsgától függetlenül – mindenkinek részt kell vennie, mert szeretnénk megismerni kommunikációs készségét, valamint az angol nyelv és az óvodapedagógusi pálya iránti elkötelezettségét.

 • Mikor és hol lesz az alkalmassági vizsga és mennyi időt vesz igénybe?

2021. szeptember 1. (szerda) 14.00 - 214-es terem

Az írásbeli rész kb. 30 percet, a szóbeli beszélgetés kb. 10 percet vesz igénybe. 

 • Van-e lehetőség az alkalmassági vizsga későbbi letételére?

Nincs. A tárgyfelvételi szabályok szerint az első héten fel kell venni a specializációs tárgyakat is, erre az időpontra tehát össze kell állnia az angolos csoportnak, későbbi csatlakozásra nincs lehetőség.  


Előzetes regisztráció a specializációra.


Örömmel várjuk!

az Angol nyelv az óvodában specializáció oktatói nevében:

Dr. Kitzinger Arianna

egyetemi docens

kitzinger.arianna@uni-sopron.hu                                      

 

 

 

2. Tájékoztató a HITÉLETRE NEVELÉS, első évtől felvehető specializációról

 • Mi a specializáció célja?

A Hitéletre nevelés az óvodában specializáció a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a Brenner János Hittudományi Főiskola közötti együttműködés eredménye. Célja olyan pedagógusok képzése, akik képesek a vallásos élet hagyományainak megfelelő pedagógiai eszközökkel kiegészíteni az általános óvodai programokat, alkalmazni a specializáció tárgyainak tanulása során elsajátított gyakorlati és elméleti ismereteket és szemléletet a gyermekek napi tevékenységének vezetésében.

 • Hány féléves a specializáció?

A specializáció sikeres felvétele után 6 féléven keresztül tudják felvenni az órarendbe illesztett tárgyakat a kötelező tárgyak mellett. A hallgatók minden képzésen a kötelező tárgyak mellett kötelezően választható és szabadon választható tárgyakat vesznek fel a szükséges kreditek eléréséig. Aki specializációt vesz fel, annak annyival kevesebb tárgyat kell felvennie a választható tárgyak közül, hiszen a specializációt választotta. A szükséges 28 kreditet a specializáción szerzik meg.

 • Milyen tárgyak szerepelnek a specializációban?

A specializáción oktatunk az egyházi óvodákban történő nevelő munkához szükséges hitéleti tárgyakat, mint a hittani alapismeretek, erkölcsi alapkérdések, egyháztörténet, liturgika, az egyház társadalmi tanítása, valamint a pedagógiai ismereteket speciálisan bővítő módszertan, a keresztény természet- és környezetkép, a legendák és szakrális szövegek, a liturgikus zene elmélete és gyakorlata, a hitéleti nevelésben megjeleníthető drámajátékok valamint az egyház és média kérdésköre.

 • Megjelenik-e hitéletre nevelés az óvodai gyakorlócsoportban?

Igen, az óvodai gyakorlatot a hallgatók katolikus óvodai gyermekcsoportban töltik.

 • Mekkorák a Hitéletre nevelés az óvodában specializáció hallgatói csoportjai?

A csoportok alacsony létszámmal működnek.

 • Melyik tagozaton indul a specializáció?

Megfelelő létszám esetén nappali és levelező tagozaton.

 • Megjelenik a diplomában a specializáció elvégzése?

Igen, a hallgató a diploma mellé igazolást (betétlapot) kap, amely egyértelműen tartalmazza, hogy a specializációt végzett óvodapedagógus alkalmas az egyházi óvodákban végzendő pedagógiai munkára.

 • Melyek a specializációra történő bekerülés feltételei?

A specializáció felvételének feltétele a plébánosi ajánlás, valamint az óvodapedagógia szakra bekerült, a specializációt választó hallgatók egyházi elbeszélgetésen tesznek tanúbizonyságot alapvető hitéleti és teológiai ismereteikről.


Előzetes regisztráció a specializációra. 


Örömmel várjuk!

a Hitéletre nevelés specializáció oktatói nevében:

Dr. Frang Gizella

adjunktus

frang.gizella@uni-sopron.hu

 

 

3. Tájékoztató a GYERMEK- ÉS GYÓGYTESTNEVELÉS, első évtől felvehető specializációról

 • Mi a specializáció célja?

A Gyermek- és gyógytestnevelés specializáció közel húsz éve része az óvodapedagógus képzésnek. A specializáció célja, hogy a képzés révén az óvodapedagógusok magabiztosan, a különböző képességű gyermekekre adaptáltan tervezzék és vezessék az óvodás korú gyermekek testnevelését. A hallgatók szerezzenek jártasságot a különböző egészségi állapotú gyermekek mozgástevékenységének tervezésében, legyenek képesek a kontraindikált gyakorlatok felismerésére, a gyermekek képességeinek fejlesztését szolgáló gyakorlatok összeállítására, az integrált testnevelés megvalósítására.

 • Kinek ajánljuk a specializációt?

Azokat a hallgatókat várjuk, akik szeretik a sportot, a testnevelést és az óvodapedagógusi munkájukban szeretnék a gyerekekkel megszerettetni a rendszeres testmozgást.

 • Hány féléves a specializáció?

A specializáció 5 féléves, általában heti két órában folyik a képzés, kivétel az utolsó félév, amikor 4 órában adjuk át a tudást.

 • Milyen tárgyak szerepelnek a specializációban?

A specializáción az elméleti tananyag elsajátítása után gyakorlatorientált tárgyak szerepelnek, amelyek hozzásegítik a résztvevőket a testnevelés tanítás magabiztos megvalósítására.

 • Milyen létszámúak a gyermek- és gyógytestnevelés specializációs hallgatói csoportok?

A csoportok 20-22 fős létszámmal működnek.

 • Melyik tagozaton indul a specializáció?

Nappali tagozaton indul a csoport. 

 • Megjelenik a diplomában a specializáció elvégzése?

Igen, az oklevélben betétlap jelzi, hogy a specializációt végzett óvodapedagógus elsajátította a gyermek- és gyógytestnevelés ismereteit, így jogosulttá válik a gyermektorna illetve mozgásfejlesztő foglalkozás tartására. 

 • Melyek a specializációra történő bekerülés feltételei?

Nincs alkalmassági vizsga a bekerüléshez.


Előzetes regisztráció a specializációra.


Örömmel várjuk!

a Gyermek- és gyógytestnevelés specializáció oktatói nevében:

Dr. Simon István Ágoston

egyetemi docens

simon.istvan@uni-sopron.hu


4. Tájékoztató a KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES, első évtől felvehető specializációról

 • Mi a specializáció célja?

A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő képzőművészeti és kézműves specializáció célja a látva láttatni gondolat jegyében az általános képzés kötelező óraszámain túl, a hallgatók vizuális érzékenységének és kifejezőkészségének gyakorlati úton történő fejlesztése.

 • Kinek ajánljuk a specializációt?

A Képzőművészeti és kézműves specializációra mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne foglalkozni a kötelező óraszámokon túl a vizuális művészetekkel és azok elsajátításával és megismerkedne a grafikával, a festészettel, a kézművességgel, a kerámiával és a műérzettel.

 • Hány féléves a specializáció?

A képzés 6 féléves, a nappali tagozatos óvodapedagógusi alapképzés mellett folytatható, az órarendbe beillesztett tantárgyakkal, melyek átlagban heti 3 órát jelentenek mindegyik félévben. A képzés ugyanakkor nem jár többlet idővel vagy feladatokkal, mert a specializációt nem választó hallgatóknak ezen időpontokban egyéb más kötelezően választható tárgyakat kell teljesíteni.

 
 • Milyen tárgyak szerepelnek a specializációban?

Festészet-grafika, Kerámia, Kézműves kismesterségek Képzőművészeti alkotások elemzése.

 • Milyen létszámúak a gyermek- és gyógytestnevelés specializációs hallgatói csoportok?

A csoportok 16-18 fős létszámmal működnek, amihez alkalmanként csatlakoznak a külföldről érkező Erasmus-hallgatók is.

 • Melyik tagozaton indul a specializáció?

Nappali tagozaton indul a csoport. 

 • Megjelenik a diplomában a specializáció elvégzése?

A specializációt elvégzett hallgatóinknak a diploma mellé egy „Játszóház vezető” végzettséget igazoló betétlapot is biztosítunk!

 • Melyek a specializációra történő bekerülés feltételei?

A specializációra nincs alkalmassági vizsga! Csak jelentkezés szükséges, amelyet a tárgyfelvétel során figyelembe kell venni.

 • Melyik tagozaton indul a specializáció?

Nappali tagozaton. 

 • Mikor lesz tájékoztató a specializációról?

A 2021. augusztus 31-i regisztrációs héten, a pontos helyszínt, időpontot később adjuk meg. Kérjük, figyelje honlapunkat!


Előzetes regisztráció a specializációra. 


Örömmel várjuk!

a Képzőművészeti és kézműves specializáció oktatói nevében:

Dr. Gáspárdy Tibor

egyetemi docens

gaspardy.tibor@uni-sopron.hu