Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Don Bosco Szakkollégium

1. Bemutatkozás

Kedves Érdeklődő!

A felsőoktatás forgatagába kerülve sokszor szembesül az ember azzal a ténnyel, hogy most végre elkezdődik valami. Ezt a szakot (jó esetben) TE választottad, mert érdekelt, mert érzel magadban annyi érzékenységet és szeretetet, hogy emberek segítésével foglalkozz. Ehhez kíván szakmai hátteret biztosítani öntevékeny és a szakmai professzionalizmust előtérbe helyező csoportunk.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociálpedagógia Szakkollégiuma hazánkban, a szociálpedagógia szakosok körében, elsőként alakult meg 2007-ben, alulról jövő kezdeményezésként a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
Mint ahogy 2005. évi CXXXIX. felsőoktatási törvény 66. § (4) is kimondja, célunk, egy olyan program kidolgozása, mely által magas szintű, minőségi szakmai képzéstnyújtunk, a szociálpedagógia szakos hallgatók számára.
A szakkollégium fontos szerepet vállal a hallgatói tehetséggondozásban. Működésünk a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A szervezet folyamatos működtetése, használata során, szembesülünk a döntéshozatal nehézségeivel, mások véleményének elfogadásával.
Közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében igyekszünk feladatainkat kijelölni. Fontos számunkra, hogy felelős értelmiségiként viselkedjünk, figyelemmel kísérjük a társadalom működését, annak problémáit és erről megfogalmazzuk a véleményünket. Annak érdekében, hogy "ne csak diplomássá, hanem szociálpedagógusokká is váljuk", központi szerepe van szakmai orientációnkban, a szociális szakma fejlesztésének.
Különböző kutatásokban való részvételünkkel, oktatókkal való közös projektek megvalósításával, előadások, programok szervezésével foglalkozunk, - nem csak öncélúan - hanem segítséget nyújtunk a mikrokörnyezet társadalmának.
Feladataink vállalásában, szükség van teljes személyiségünkre, kreativitásunkra és a kooperációs készségünkre, amit a felsőoktatás falai között a szakkollégiumi élet által sajátíthatunk el leginkább. Emellett tagjai vagyunk egy olyan közösségnek, amelynek miliője az összetartozást jelenti számunkra. Mindezek nagy hatással lehetnek nem csak a hallgatói diákéveinkre, hanem akár egész életünkre is.
 
Új nevet választott 2012-ben a megújult szakkollégium!
 
Az eddig, elsősorban szociálpedagógus hallgatókat fogadó BPK szakkollégiuma, - már óvodapedagógusokat és társadalmi tanulmányokat folytató fiatalokat befogadva - közös elhatározással Don Bosco nevét vette fel.

A szakkollégium fontos szerepet vállal változatlanul, a hallgatói tehetséggondozásban. Működésünk a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A szervezet folyamatos működtetése, használata során, szembesülünk a döntéshozatal nehézségeivel, mások véleményének elfogadásával.

Közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében igyekszünk feladatainkat kijelölni. Fontos számunkra, hogy felelős értelmiségiként viselkedjünk, figyelemmel kísérjük a társadalom működését, annak problémáit és erről megfogalmazzuk a véleményünket.
 

2. Irányítás, működés

A felsőoktatás tehetséggondozásának egyik fontos színtere a Szakkollégium, és ez "hungarikum"!

A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése.

Szakkollégiumi Charta (2011)

A Don Bosco Szakkollégium, - elődje a Szociálpedagógiai Szakkollégium a Soproni Egyetem Benedek Pedagógiai karának első szakkollégiuma, mely 2007 hallgatói kezdeményezésre szerveződött, és 2010-ben kapott alapító okiratot.

A Kar jelenlegi 2017/2018. évi nappali hallgatóinak létszáma 380 fő, ebből a Szakkollégiumba tartozók száma ebben a 2017/2018. tanévben 25 fő.

Nem önálló szervezeti egység, hanem az egyetem, illetve a Pedagógiai Kar szervezeti keretébe tagozódik. Az intézmény képzési jellegéből fakadóan résztvevői, szociálpedagógia és óvodapedagógia, kisgyermeknevelő szakos hallgatók, akik azzal a szándékkal és motivációval jelentkeztek, lettek kiválasztva, vettek és vesznek részt a közösség munkájában, hogy a képzési kereten túl, gazdagítsák ismereteiket és többet tudjanak, tanuljanak, tapasztaljanak meg szakmájuk gyakorlásához. A Szakkollégiumnak nincs szakmai tagozata, mert jelenlegi taglétszáma kizárólag pedagógia, óvodapedagógiai képzésben résztvevő tagokból áll.

A  Szakkollégium  vezetősége: az SZMSZ szerint választott  - elnök, helyettese, aki egyben HR feladatokat is ellátja, a PR-ért felelős hallgatok alkotják. A szakkollégium nem  önálló gazdasági egység, ennek ellenére választott gazdasági ügyintézője is van, mert az időközben nyert pályázataink, valamint jótékonysági programjaink kezelésében segítő szerepet játszik. A Szakkollégium szakmai vezetője, egyben mentora is segíti a feladatok összehangolását, képviseletét. A Szakkollégium tagja az lehet, aki az SZMSZ-ben foglaltakat elfogadja és megfelel a követelményeknek.

Mivel a Szakkollégium nem rendelkezik önálló épülettel, ezért a Karhoz tartozó Kollégiumban nyerhetnek helyet, akik szakkollégiumi felvételt nyernek. Az egyetem szűkös kollégiumi ellátottsága miatt, és a tagság igényei szerint is, a szakkollégium tagsága nem mindenki ,- igényel kollégiumi férőhelyet, ezért vannak külsős tagok is, nemcsak bent lakók.

A szakkollégium fontos szerepet vállal változatlanul, a hallgatói tehetséggondozásban. Működése a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A tagok a közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében végzik feladataikat.

 

3. Szocializáció, kapcsolatok

Közösségépítés és a szakmaiság kapcsolata

A Don Bosco Szakkollégium olyan közösség  létrehozására vállalkozik, ahol a tagok aktív interakciója lehetővé teszi a szakmai fejlődést, az adott csoport által közvetített értékek, normák elfogadását. A Szakkollégium résztvevői gyermekneveléssel és gyermekvédelemmel, szociális érzékenység, attitűd formálásával foglalkozó szakemberképzésben vesznek részt, ezért lényeges számunkra az ember tisztelete, a gyermekben rejlő képességek felismerése, fejlesztése.

A Szakkollégium - Don Bosco - név választása nem véletlen - XIX. századi katolikus népnevelés és szociális gondoskodás legnagyobb alakja -  (Bosco Szent János - 1815-1888)  aki nevelési elveivel példaértékű  a szakkollégisták számára. "A nevelés alapja a szeretet".

A Szakkollégium céljaiban, küldetésében fontos helyet kap a közös munka, a társadalmi környezetre reagálás, egymás és mások segítése. Ennek megerősítésére szerveztünk, szervezünk  előadásokat, konferenciákat, pályáztunk programjainkkal.

A szakma iránti szeretet, a pályára felkészülés mindig is fontos volt munkatervünk megvalósításában.  Terveinkkel arra törekedünk, hogy a tagok képzésük mellett jól ismerjék a szakmával kapcsolatos jellemzőket. Ezért olyan szakembereket hívtunk meg, akik tapasztalatai gazdagítják ismereteinket. Szakmai Napok alkalmával a több éve pályán lévő óvodapedagógusokkal, szociális szakemberekkel, kisgyermeknevelőkkel találkozunk, kerekasztal beszélgetések keretében.

Mindig fontos volt számunkra a Kar hallgatóival való kapcsolatunk. Részt vettünk minden alkalommal a Gólyatábor szervezésében, és lebonyolításában, ahol igyekeztünk a szakkollégiumot népszerűsíteni.

Kapcsolatok más szakkollégiumokkal - nemzetközi kapcsolataink

Az egyetem korábbi szervezeti keretein belül több karral tartottuk, tartunk kapcsolatot, szerveztünk közös programokat. A  Soproni Egyetem elődjeként ismert, Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozó Apáczai Kar, valamint az Erdőmérnöki Kar Szakkollégiumaival közös kirándulásokat (tanösvény, Erdély) valamint szakmai találkozásokat szerveztünk. Korábban meghívást kaptunk az egri főiskola Kepes György Szakkollégiumába, ahol a szakkollégiumi munkával ismerkedtünk.

2017-ben  együttműködési megállapodást kötöttünk a Kolozsvári Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégiumával, (lásd melléklet) melynek célja a hallgatói, oktatói mobilitás, tapasztalatcsere, közös kutatás, és konferenciaszervezés. Ennek előzményeként helyt adtunk, a Református Egyetem lelkészeinek szerkesztésében megjelent könyv-bemutatójának. Alkotásuk címe: Tízparancsolat? Tízparancsolat  12 részben, EXIT kiadó gondozásában jelent meg.

Ez a kapcsolat és hallgatóink Erasmus programokon való részvétele újabb lehetőséget ad szakmaiságunk nyitott értelmezéséhez.

A Kar képzési programjában idegen nyelvi- angol, német óvodapedagógiai specifikációk, nemzetiségi kurzusok is szerepelnek. Ennek eredményeképpen nemzetközi kapcsolataink igen gazdagok, hallgatóink gyakran nyernek Erasmus pályázatot.

Hagyományok ápolása, erősítése

A Benedek Elek Pedagógiai Kar évtizedek óta nagy gondot fordít hagyományai ápolására. A nagy pedagógiai személyiségekhez kötődő megemlékezések szervezésében Szakkollégiumunk aktívan részt vesz. Megalakulásunk óta több jelentős országos konferenciát szerveztünk, (Brunszvik Napok, a Szociális Szakma Napja, Madarak, fák Napja, stb.), melyek tartalmukkal erősítik hallgatóink szakmai identitását, közösségi attitűdjét.

 

4. Együttlakás

A Don Bosco Szakkollégium tagjai közül többen igényeltek kollégiumi férőhelyet fennállásunk óta, a BPK Bezerédj Amália Kollégiumban. A szakkollégisták többsége az épület 4. emeleti szintjén vannak elhelyezve. Akik nem a Kar Kollégiumában laknak, azok az egyetem más épületeiben vannak elszállásolva, illetve nincs szükségük kollégiumi ellátásra.

A Bezerédj Kollégium állapota nem felel meg a XXI. században elvárt, egyetemi élettér megvalósításának. Az élhető terek kialakítása, a szakmát megtanító kollegák és - tanuló hallgatóink, kreatív, fenntartható, újrahasznosító módszerek elsajátítása miatt teszi - elfogadhatóvá - a benn lakást.

Az együttlakás, közös tér ugyanakkor lehetőséget ad olyan találkozásokra, mely a mindennapi élettér megosztását , egyben  a közös problémák megbeszélését, megoldásának lehetőségét jelenti  a hallgatók számára. Mivel a kollégium és képző intézmény igen közeli épületekből áll, ezért a szakkollégium programjai, és a szervezett programok igen könnyen megközelíthetők.

Rendelkezünk több olyan kisebb, a létszámnak is kiválóan megfelelő, ugyan nem kizárólagos helyiségekkel, melyek programokkal egyeztetve használhatók, és melyeket a Kar vezetése, bármikor rendelkezésünkre ad.

A tagoknak ugyanúgy kötelezettségeik vannak a kollégiumi férőhelyek pályázatában, mint a Kar más kollégiumi férőhelyére jelentkező hallgatónak. Megállapodásunk szerint a férőhely elfoglalása a szakkollégiumi tagság számára, annyiban jelent elsőbbséget, hogy feladataik vállalásával a Kar számára igyekszünk hatékony segítséget, és többlet munkát mutatni.

A kollégiumi férőhelyek elfoglalása minden tanév elején történik, ezért az évközi tagfelvételivel nem tudunk azonnal cserét, vagy aktuális helyválasztás biztosítani, melyet természetesen elfogadunk, és megértünk.

 

5. Fejlődés, fejlesztés

A Kar koncepciójában fontos szerepe van a tehetséggondozásnak, menedzselésnek, mentorállásnak.

A Don  Bosco Szakkollégium fejlesztési tervében megfogalmazta, hogy fontos számára az egyének, résztvevők képességeinek fejlesztése, lehetőségek megadása, hogy meg tudják mutatni tehetségüket. Olyan programokat szeretnék tervezni, szervezni, mely a tagok sikerélményét erősíti, lehetővé teszi, hogy az új tagok számára új, kreatív élményeket biztosítson, és példaértékű legyen a gyermeknevelő, pedagógia szakmát gyakorlók számára.

Segítséget adunk tagjaink által választott kutatásokhoz, törekszünk arra, hogy olyan találkozásokat szervezzük, melyeken közzé tudják tenni eredményeiket. Szakértők, oktatók, kutatók meghívásával kerekasztal beszélgetéseket azért szervezünk, hogy a szakkollégisták jól, és jobban végezzék kutatási feladataikat.

Fontosnak tartjuk, hogy programjainkkal motiváljuk a hallgatókat a társadalmi szerepvállalásra, a pályaorientáció, szakmai szocializáció részvállalásában. Továbbra is törekszünk arra, hogy  hallgatóink részt vegyenek a tudományos diákköri munkában, erősítsük , szervezzük, tervezzük kapcsolatainkat más szakkollégiumokkal.

Közvetlen tervünk, hogy a Kolozsvári Kollégiummal közös kutatást végezzük, és eredményeinket publikáljuk.

A Szakkollégisták csapat és csoportépítését, tréningek segítségével erősítjük.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Frang Gizella
egyetemi docens
(+36 99) 518-948
Benedek Elek Pedagógiai Kar